ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
663 Seforim found for reish
 ר' שמואל החסיד אפשטיין, אברהםברדיטשובתרסד
 ר"י אבן גיאת - בבא מציעא    
 ר"י מיגאש * - בבא מציעא    
 ר’ אברהם אבן עזרא המדקדק בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרצא
 ר’ בצלאל לפין : תולדותיו ודברי ימי חייו גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרפו
 ר’ יום טוב ליפמן מיהלהויזן אבן שמואל, יהודה, 1886-1976ניו־יורקתרפז
 ר’ יום טוב ליפמן מיהלהויזן אבן שמואל, יהודה, 1886-1976ניו יורקתרפז
 ר’ יום טוב ליפמן מיהלהויזן אבן שמואל, יהודה, 1886-1976נ.י.תרפז
 ר’ ישראל סאלאנטער רוזנפלד, שמואל, 1869-1943ווארשאתרעא
 ר’ ישראל סלנטר רוזנפלד, שמואל, 1869-1943ורשהתרעא
 ר’ משה חיים לוצאטו לוצאטו, משה חיים, 1707-1747תל־אביב1937
 ר’ שלמה דאפיאירה ברודי, חיים, 1868-1942ברליןתרנג
 ר’ שלמה יצחקי ליפשיץ, אליעזר מאיר, 1879-1946ווארשאתרעד
 רא"ם על פירוש רש"י מזרחי, אליהו בן אברהםקראקאשנה
 רא"ש ח"א רא״שפיורדאתקה
 ראבי"ה אליעזר ב"ר יואל הלויקראקאתרמב
 ראדיא רעדעס Leibowitz, Jacob, 1901-ניו יורקתש
 ראה חיים פוקס, אברהם עזראוינהתרפז
 ראה חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקיתרך
 ראה חיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרך
 ראה חיים ציטלין, יהודה ליב בן יוסףירושליםתרמט
 ראה מעשה אוחנה, רפאל בן חיים, 1850-1902ירושליםתרסב
 ראוי לבילה גרבר, פינחסלונדוןתרצב
 ראוים הדברים למי שאמרום פיורקא, אברהם מרדכיווארשאתרמ
 ראומה נחשון מארץ שנערקושטאנטינאשכו
 ראיות מכריעות נגד ולהויזן הופמן, דוד צבי בן משה, 1843-1921ירושליםתרפח
 ראש אליהו - חלק ג אליהו כ"ץבני ברקתשסח
 ראש אליהו - חנוכה ופורים א כ"ץ, אליהו בן אברהם שלמהבני ברקתשע
 ראש אליהו - חנוכה ופורים ב כ"ץ, אליהו בן אברהם שלמהבני ברקתשע
 ראש אמונה שיק, אליעזר שלמהירושליםתשמה
 ראש אמיר ליון, מאיר בן טוביה, 1860-1925ווילנאתרכט
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ווארשאתרמא
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508קושטארסה
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ויניציאהשה
 ראש אמנה , אברהם בן יהודה ליבווילנאתרג
 ראש אמנה חפוטא, אברהם בן יאירפתח תקוהתשעב
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודהקרימונהשיז
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508אלטונהתקי
 ראש אמנה - פאה שפירא, אברהם בן משהירושליםתשסז
 ראש אמנוה דן יצחק אבראבניאל תס
 ראש אפרים - חלק א מרגליות ,אפרים זלמן בן מנחם מאנוש תרמד
 ראש אפרים - חלק א מרגליות ,אפרים זלמן בן מנחם מאנושורשהתרמד
 ראש אריה ביליבלוצקי, אריה ליב בן שמואל שרגאוילנהתרנב
 ראש אריה - חלק א-ב קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937ירושליםתשלב
 ראש אשמורת רבי משה ניגריןשאלוניקישכח
 ראש ברזל הורביץ, עזריאל בן דב, הלויירושליםתשכט
 ראש דוד אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806מנטובהתקלו
 ראש הגבעה פינחס בן יהודה, מפולוצקווילנאתקפ
 ראש הגבעה פינחס בן יהודה, מפולוצקירושליםתרנח
 ראש המדברים מיכאל פרץמקסיקותשעג
 ראש המזבח הלפרין, אלכסנדר שמואללבובתרמג
 ראש חדשים וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתשח
 ראש חודש בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעד
 ראש יהושע על הש"ס ווייסבלום, יהושע אשרברוקליןתשסג
 ראש יהושע על סדר המועדים וייסבלום, יהושע אשרברוקליןתשע
 ראש יוסף איסקפה, יוסף בן שאול, 1569-1662פרנקפורט דאודרתסט
 ראש יוסף יוסף בן יעקב, מפינצ’ובקיטןתעז
 ראש יוסף יוסף בן ירחמיאל, מטיקטיןפיורדאתקכד
 ראש יוסף יוסף בן יעקב, מפינצ’ובקיטןתעז
 ראש יוסף איסקפה, יוסף בן שאול, 1569-1662אזמירתיט
 ראש יוסף יוסף בן שאול אישקאפהאזמירתיח
 ראש יוסף איסקפה, יוסף בן שאול, 1569-1662אזמירתיט
 ראש יוסף איסקפה, יוסף בן שאול, 1569-1662פרנקפורט דאודרתסט
 ראש יוסף תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פפד"אתקנד
 ראש יוסף איסקפה, יוסף בן שאול, 1569-1662אזמירתיט
 ראש יוסף תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792יוהניסבורגתרכ
 ראש יוסף אישקאפא, יוסף בן שאולאזמירתיט
 ראש יוסף - חלק א תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פיעטרקובתרע
 ראש יוסף - חלק ב אברהם דוד בן אשר יוסףווארשאתרלו
 ראש יוסף - מסכת שבת תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ירושליםתשיח
 ראש יוסף - פסחים - ביצה תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792לעמבערגתרמג
 ראש יוסף - פסחים - ביצה תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792לעמבערגתרמג
 ראש יוסף - שמלה חדשה - חלק ב תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ורשהתרלו
 ראש יוסף - שמלה חדשה - חלק ב תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ורשהתרלו
 ראש יוסף -חלק ב תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פיעטרקובתרע
 ראש ישיבה אלמוני בוולוזין ריבקינד, יצחק, 1895-1968בוסטוןתרצח
 ראש לראובני לוין, ראובן בן אברהם, הלוי, 1816-1887דוינסקתרצו
 ראש מילין קוק, אברהם יצחק, 1865-1935לונדוןתרעז
 ראש מנשה גרוסברג, מנשהוינהתרנח
 ראש מר דרור מרדכי בן יצחק, הכהןויניציאהשעה
 ראש מר דרור מרדכי בן יצחק, הכהןויניציאהשעה
 ראש משביר ברדוגו, משה בן אברהם, 1679-1731ליוורנותקכה
 ראש משביר - חלק א, ב מודילינו, יוסף בן שמואלשאלוניקיתקפא
 ראש משביר - חלק א, ב מודילינו, יוסף בן שמואלשלוניקיתקפא
 ראש פינה - שלחן ערוך טורבוביץ, זאב וולף, 1840-1921וילנהתרלט
 ראש פנה על הרמב"ם פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשסא
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743אודיסהתרכז
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743קושטאתקי
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743ירושלים 
 ראשון לציון רבי אליהו קאליסניקרווארשאתרסז
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743פרעמישלאתרלא
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743ווארשאתרע
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743נ.י.תשיד
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743קושטאתקטו
 ראשון לציון - חלק א דרויאן, אליקום גצל אליעזרווילנאתרעג
 ראשון לציון - חלק ב דרויאן, אליקום גצל אליעזרווילנאתרעג
 ראשון לציון - חלק ג דרויאן, אליקום גצל אליעזרווילנאתרעג
 ראשון לציון - פסחים בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהווארשאתרמב
 ראשון מקור החיים קרוכמל, חייםפיורדאתנז
 ראשי אלפי ישראל No. 1 Elul 5675 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעה
 ראשי אלפי ישראל No. 10 Kislev 5678 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעח
 ראשי אלפי ישראל No. 11 Adar 5678 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעח
 ראשי אלפי ישראל No. 12 Adar 5678 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעח
 ראשי אלפי ישראל No. 14 Elul 5678 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעח
 ראשי אלפי ישראל No. 15 Kislev 5679 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעט
 ראשי אלפי ישראל No. 16 Adar 5679 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעט
 ראשי אלפי ישראל No. 17 Sivan 5679 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעט
 ראשי אלפי ישראל No. 2 Kislev 5676 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעו
 ראשי אלפי ישראל No. 3 Adar 5676 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעו
 ראשי אלפי ישראל No. 3 Sivan 5678 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעח
 ראשי אלפי ישראל No. 4 Sivan 5676 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעו
 ראשי אלפי ישראל No. 5 Elul 5676 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעו
 ראשי אלפי ישראל No. 6 Kislev 5677 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעז
 ראשי אלפי ישראל No. 7 Adar 5677 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעז
 ראשי אלפי ישראל No. 8 Sivan 5677 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעז
 ראשי אלפי ישראל No. 9 Elul 5677 שאפאטשניק, יוסףלונדוןתרעז
 ראשי בשמים יוסט, אשר בן שלמהבודפשטתרפב
 ראשי בשמים פולק, יוסף שמעוןסאטמארתשב
 ראשי בשמים דוד בן שלמה מזרחיאלכסנדריהתרנה
 ראשי בשמים מושקט, ישעיה בן יעקב משהווארשאתרלח
 ראשי בשמים - חלק א גוריון, משה יואל בן מאיר שלוםוילנהתרמד
 ראשי בשמים - חלק ב גוריון, משה יואל בן מאיר שלוםוילנהתרמד
 ראשי בשמים - עניני ברכות פאללאק, יוסף שמעוןבני ברקתשסז
 ראשי הבכאים סגרי, יהושעמנטובהתקח
 ראשי פרקים ארליך, ארנולד בוגומיל, 1848-1919נ.י.תרמד
 ראשי פרקים בתלמוד ברוך, יצחק ליב, 1874-1953ברליןתרפד
 ראשי שערים גורביץ, אריה זאבירושליםתשמ
 ראשי תיבות שטרן, אברהם יצחקסיגטתרפו
 ראשית בכורי פינקלשטין, שמעון יצחק, 1861-1947ברליןתרמט
 ראשית בכורי קציר אולמו, יעקב דניאל בן אברהםונציהתעה
 ראשית בכורים וינברג, אברהם בן ישראל ניסן, 1872-1942פיעטרקובתרץ
 ראשית בכורים וינברג, אברהם בן ישראל ניסן, 1872-1942פיעטרקובתרץ
 ראשית בכורים חנוך בן אברהם, הדרשן, מפוזנהפפא"מתסח
 ראשית בכורים אלנברג, משה גרשוןWienתרלט
 ראשית בכורים חנוך בן אברהם, הדרשן, מפוזנהפרקנפורט דמייןתסח
 ראשית בכורים - חלק א בורוכוב, דובר בן אבא יעקב, 1873-1939ירושליםתרצב
 ראשית בכורים - חלק א, ב כהן, בצלאל בן ישראל משה, 1820-1878וילנהתרכט
 ראשית בכורים - חלק א, ב כהן, בצלאל בן ישראל משה, 1820-1878ווילנאתרכט
 ראשית בכורים - חלק ב בורוכוב, דובר בן אבא יעקב, 1873-1939ירושליםתרצב
 ראשית דבר יראת אלהים שטינברג, אברהם ברוךווארשאתרעז
 ראשית דגנך שילה, יואלרכסיםתשנג
 ראשית דוד סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906ווארשאתרמא
 ראשית דעת אלבלדה, משה בן יעקבבויניציאהשמג
 ראשית דעת אלבלדה, משה בן יעקבויניציאהשמג
 ראשית דעת אסקולי, יצחק אליהו מנחםליוורנותרא
 ראשית דעת אלבלדה, משה בן יעקבויניציאהשמג
 ראשית דעת - ארחות ישר מניקוב, חייםווארשאתרעו
 ראשית הזמן  בני ברקתשס
 ראשית העומר בוהוסובסקי, שמואלברדיטשובתרסב
 ראשית העומר בוהוסובסקי, שמואלברדיטשובתרסב
 ראשית חכמה וידש, אליהו בן משהקושטאתצו
 ראשית חכמה וידש, אליהו בן משהמונקץתשב - תשג
 ראשית חכמה וידש, אליהו בן משהמונקץ'תשב
 ראשית חכמה וידש, אליהו בן משהקראקאשנד
 ראשית חכמה וידש, אליהו בן משהווארשאתרצז
 ראשית חכמה פלקירה, שם טוב בן יוסףברליןתרסב
 ראשית חכמה הקצר וידש, אליהו בן משהלבובתריז
 ראשית חכמה הקצר וידש, אליהו בן משהבאזלשסג
 ראשית חכמה הקצר וידש, אליהו בן משהויניציאהשס
 ראשית חכמה הקצר וידש, אליהו בן משהזולקוואתקסד
 ראשית ישראל - מקואות קרויס, ישראל בן שמשון יחיאלברוקליןתשסט
 ראשית למודים לינדה, ברוך, 1758-1849ברליןתקמט
 ראשית למודים לינדה, ברוך, 1758-1849דעסויתקע
 ראשית למודים לינדה, ברוך, 1758-1849קראקאתקפ
 ראשית מגדים הולנדר, אברהם יצחקברוקליןתשיט
 ראשית מגדים הולנדר, אברהם יצחקניו יורקתשט
 ראשית מעשה הדפוס בישראל חבולזון, דניאלווארשאתרנז
 רב אלפס אלפס, יצחק בן יעקבויניציאהשיב
 רב אלפס על כמה מסכתות אלפס, יצחק בן יעקבאמשטרדםתג
 רב אלפס-חלק ראשון-סדר מועד יצחק אלפס בן יעקבאמשטרדםתג
 רב אלפס-חלק שלישי-סדר נזיקין יצחק אלפס בן יעקבאמשטרדםתג
 רב אלפס-חלק שני-סדר נשים יצחק אלפס בן יעקבאמשטרדםתג
 רב אשי צורי, יעקב שמואלבילגורייאתרפד
 רב ברכות יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909בגדאדתרכח
 רב דגן יצחק בן משה, הלוי, מקושטאשאלוניקותרכב
 רב דוסא ברב סעדיה גאון פוזננסקי, שמואל אברהם, 1864-1921ברדיטשובתרסו
 רב האי גאון מירסקי, שמואל קלמן, 1899-1967ניו יורקתרצט
 רב האי גאון - שיר מוסר השכל האי בן שרירא, גאון, 939-1038וורשאתרנג
 רב השלום לוין, אריה ליב בן נתןלונדוןתרעט
 רב חסד שטרן, מרדכי בן אברהםורנובתרצה
 רב חסד שטרן, מרדכי בן אברהםווראנוב נ. טתרצד
 רב טבחיא וינר, מאיר אליהו בן יהודה יעקבווארשאתרעג
 רב טובך מנצ’ל, ברוך מאיר בן דניאל בנציון, 1820-1914לבובתרמד
 רב יוסף קצבי, יוסףקושטאתצו
 רב ייבי יעקב יוסף בן יהודה ליב, מאוסטרה, 1738-1790אוסטרהאתקסח
 רב ייבי יעקב יוסף בן יהודה ליב, מאוסטרה, 1738-1790סלאוויטאתקנב
 רב ייבי יעקב יוסף בן יהודה ליב, מאוסטרה, 1738-1790סלאוויטאתקנב
 רב ישראל בעל שם טוב - חלק א זעצער, ש.צ.ניו יורקתרעט
 רב להושיע רבינוביץ, דב בר בן משה יעקבווילנאתרנג
 רב מלכי"א דיטש, מיכאל בן אליהוירושליםתרסד
 רב מרדכי מרדכי בן הלל, אשכנזיריווא דטרינטשיט
 רב מרדכי מרדכי בן הלל, אשכנזיריווא דטרינטושיט
 רב מרדכי מרדכי בן הלל, אשכנזיריווא דטרינטשיט
 רב נסים גאון - יפה מהישועה נסים בן יעקב, מקירואןירושלים 
 רב נסים גאון - מפתח למנעולי התלמוד, פירושים לתלמוד נסים בן יעקב, מקירואןירושלים 
 רב נסים גאון - פסקי הלכות, מגלת סתרים נסים בן יעקב, מקירואןירושלים 
 רב סעדיה גאון מירסקי, שמואל קלמן, 1899-1967ניו יורקתשך
 רב סעדיה גאון מירסקי, שמואל קלמן, 1899-1967ירושליםתשך
 רב פנינים ברדוגו, רפאל בן מרדכי, 1747-1821Casablancaתשל
 רב פנינים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593קאפוסטתקפא
 רב פנינים - משלי אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ווארשאתרלו
 רב פנינים - משלי אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסא
 רב פנינים - משלי אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593זולקוואתצח
 רב פנינים - משלי אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593זולקוואתקכה
 רב פנינים - נפת צופים, תיבת גמא, שושנת העמקים תאומים, מאיר בן יוסףפפד"אתקמב
 רב פעלים אבן לטיף, יצחק בן אברהםלעמבערגתרמה
 רב פעלים אברהם בן אליהו, מוילנהורשהתרנד
 רב פעלים ברמן, יצחק בן פינחסVilnaתריז
 רב פעלים - חלק א-ב יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909ירושליםתרסא
 רב פעלים - חלק ג-ד יוסף חיים בן אליהו, מבגדאד, 1834-1909ירושליםתרעב
 רב שלום אדלר, שלום, 1847-1899מונקאטשתרסב
 רב שמשון רפאל הירש-Rabbi Samson Rafael Hirsch יוסף ברוארניו יורקתשח
 רב שרירא גאון לוין, בנימין מנשה, 1879-1944יפותרעז
 רב שרירא ורב האי * - בבא בתרא    
 רבבות אפרים פרידמן, יהושע בן משהזיטומירתרלב
 רבבות אפרים קוניטופסקי, אפרים בן שמעוןירושליםתרפ
 רבבות אפרים - חלק א גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךירושליםתשלה
 רבבות אפרים - חלק ב גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשלח
 רבבות אפרים - חלק ג גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשמ
 רבבות אפרים - חלק ד גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשמה
 רבבות אפרים - חלק ה גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשמט
 רבבות אפרים - חלק ו גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשנג
 רבבות אפרים - חלק ז גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךמעמפיסתשנה
 רבבות אפרים - חלק ח גרינבלט, אפרים בן אברהם ברוךירושליםתשנח
 רבבות אפרים א מזוז, אפרים זאב בן שמואלירושליםתשסג
 רבבות אפרים ב מזוז, אפרים זאב בן שמואלירושליםתשסג
 רבבות אפרים ח"א מורגנשטרן, אברהםירושליםתשכד
 רבד הזהב דיסקין, ברוך דבבני ברקתשסו
 רבד הזהב - שבת דיסקין, ברוך דבבני ברקתשסח
 רבות מחשבות - חלק א הופמן, משה דודוינהתרנג
 רבות מחשבות - חלק ב הופמן, משה דודוינהתרנג
 רבותינו שבגולה ליטר, נתן נטע בן יחיאל מיכל, 1892-1918פרשבורגתרעה
 רבי אברהם אבן עזרא - קובץ חכמת הראב"ע אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ווארשאתרפב
 רבי אברהם סבע ליבוביץ, נחמיה שמואלניו יורקתרצו
 רבי אליהו פרדס זצ"ל רבה של ירושלים  ירושליםתשלד
 רבי אליעזר דון יחייא דון יחיא, שבתי, 1909-1981ירושלםתרצב
 רבי דונש בן לברט דונש בן לברט, המאה ה-10ווארשאתרנד
 רבי זאב ליפשיץ גליקסמן, פינחס זליג, 1866-1942לודזתרצד
 רבי זאב ליפשיץ גליקסמן, פינחס זליג, 1866-1942לודז'תרצד
 רבי יהודה אריה מודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלנויארקתרסא
 רבי יהודה אריה מודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלניו יורק1901
 רבי יהודה אריה מודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלנויארקתרסא
 רבי יהודה אריה מודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלניו יארקתרסא
 רבי יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרנג
 רבי יהושע מהוראדנא צמבליסט, יהושעירושליםתשט
 רבי יואל משה סלומון ריבלין, יוסף יואל, 1889-1972ירושליםתרצה
 רבי יוסף איש רוסהים רבינוביץ, שאול פינחס בן שמואל מרדכי, 1845-1910ווארשאתרסב
 רבי ישראל בעל שם טוב שטינמן, אליעזר, 1892-1970ירושליםתשכ
 רבי ישראל בעל שם טוב - חייו, פעולותיו ותורתו גוטמן, מתתיהו יחזקאל, 1891-1972יאסיתרפב
 רבי מאיר שפירא  ווארשאתרצד
 רבי נחום מטשרנוביל וצאצאיו הורודצקי, שמואל אבא, 1871-1957ברדיטשובתרסב
 רבי נחמן מברסלב - חייו ותורתו ציטלין, הלל, 1871-1942ורשהתרע
 רבי עזריה פיגו אפלבוים, אבאדראהאביטשתרסז
 רבי עקיבא אפרתי, משה צבי, 1908-1984תל אביבתשכ
 רבי עקיבה צורי, יעקב שמואלירושליםתרפד
 רבי שלמה שרביט הזהב שרביט הזהב, שלמה בן אליהוווארשאתרנד
 רבי שניאור זלמן האדמו"ר הזקן פון לאדי מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרעג
 רבי שניאור זלמן האדמו"ר הזקן פון לאדי מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרפז
 רביד הזהב פינקעלשטיין, יוסף בן שלמהפראגתרו
 רביד הזהב אברך, זאב וולףורשהתרנח
 רביד הזהב טריביש, דב בר בן יהודה ליבבני ברקתשכט
 רביד הזהב טריביש, דב בר בן יהודה ליבהוראדנאתקנז
 רביד הזהב יהודה זלקה בן יחיאל מיכללבובתקסא
 רביד הזהב טריביש, דב בר בן יהודה ליבהוראדנאתקנז
 רביד הזהב - גרגירי כסף טריביש, דב בר בן יהודה ליבווארשאתרצא
 רביד הזהב - גרגירי כסף טריביש, דב בר בן יהודה ליבווארשאתרצא
 רביד הזהב - גרש כרמל - חלק א-ב זמברובסקי, ישראל יצחקורשהתרמה
 רביד הזהב - גרש כרמל - חלק ג-ה זמברובסקי, ישראל יצחקורשהתרנה
 רביד הזהב - דביר המוצנע גלרנטר, ישראל דב בר בן אברהם יוסףלעמברגתרכט
 רביד הזהב - דביר המוצנע גלרנטר, ישראל דב בר בן אברהם יוסףפרעמישלאתרלו
 רביד יוסף טמפלר, אהרן יוסףפיעטרקובתרצב
 רבינו אברהם מן ההר - חגיגה אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - יבמות אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - יומא אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - מגילה אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - נדרים אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - נזיר אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - סוכה אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר - ראש השנה אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר * - גיטין אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר * - גיטין אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר * - כתובות אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אברהם מן ההר * - כתובות אברהם בן יצחק, מן ההר  
 רבינו אליהו הזקן אליהו בן מנחם, הזקןירושליםתשלב
 רבינו אליקים געץ גליקסמן, פינחס זליג, 1866-1942לודז'תרצו
 רבינו אשר אשר ב"ר יחיאל (רא"ש)פיורדאתקה
 רבינו אשר - חלק ראשון רא״שפראגשפח
 רבינו אשר על ביצה אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על הלכות קטנות, ספר תורה, מזוזה, תפילין, ציצית, טומאת כהנים, חלה, כלאים, ערלה, נדה, מקואות, ידים, טומאה, חודש, פדיון בכור אשר בן יחיאל,ויניציאהרצח
 רבינו אשר על יבמות אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על מועד קטן אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על ממסכת כתובות, נדרים, גיטין, קידושין אשר בן יחיאל,ויניציאהרצח
 רבינו אשר על מסכת בבא קמא אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על מסכת ברכות אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על מסכת שבת אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על מסכתות ב"מ וב"ב אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על סוכה אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על סנהדרין, מכות, שבועות, ע"ז, חולין, נדה אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על עירובין, פסחים, ביצה, מגילה אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו אשר על ראש השנה, תענית, מגילה אשר בן יחיאלויניציאהרצח
 רבינו בחיי - בראשית - שמות בחיי בן אשר אבן חלאוהורשהתרלט
 רבינו בחיי - ויקרא - במדבר - דברים בחיי בן אשר אבן חלאוהורשהתרלט
 רבינו בחיי על התורה בחיי בן אשר אבן חלאוהפיזרורעד
 רבינו בחיי על התורה בחיי בן אשר אבן חלאוהאמשטרדםתפו
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהויניציאהשו
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהויניציאהשו
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהויניציאהשכו
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהספרדרנב
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהנאפולירנב
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהריווא דטרינטושיט
 רבינו בחיי על התורה - חלק א בחיי בן אשר אבן חלאוהווארשאתריב
 רבינו בחיי על התורה - חלק א-ב בחיי בן אשר אבן חלאוהגראסווארדייןתשב
 רבינו בחיי על התורה - חלק ב בחיי בן אשר אבן חלאוהווארשאתריב
 רבינו בחיי על התורה - חלק ג בחיי בן אשר אבן חלאוהווארשאתריב
 רבינו בחיי על התורה - חלק ג-ד-ה בחיי בן אשר אבן חלאוהגראסווארדייןתשב
 רבינו בחיי על התורה - חלק ד בחיי בן אשר אבן חלאוהווארשאתריג
 רבינו בחיי על התורה - חלק ה בחיי בן אשר אבן חלאוהווארשאתריג
 רבינו יהודה הכהן - חולין אלמדארי, יהודה בן אלעזר, הכהן  
 רבינו יהונתן הכהן מלוניל - קידושין יהונתן בן דוד, הכהן, מלוניל  
 רבינו ירוחם - ספר אדם ירחם בן משלם, מפרובינציאהויניציאיה 
 רבינו ירוחם - ספר אדם ירחם בן משלם, מפרובינציאהויניציאהשיג
 רבינו ירוחם - ספר חוה ירחם בן משלם, מפרובינציאהויניציאהשיג
 רבינו ירוחם - ספר מישרים ירחם בן משלם, מפרובינציאהקאפוסטתקסח
 רבינו ירוחם - ספר מישרים ירחם בן משלם, מפרובינציאהויניציאהשיג
 רבינו מאיר שמחה הכהן רבינר, זאב אריה בן בנימין בינוש תשכז
 רביעי בקודש שקט בנימין פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יורקתש
 רביעי בקודש שקט בנימין פלישר, בנימין בן יעקב שלמה, 1885-1955ניו יורקתרצט
 רבית בגוי טורק, מרדכי יצחק בן דובקרית ספרתשעו
 רבית דרך קנס פרץ, שמואל בן מיכאלMexicoתשסז
 רבית דרך קנס פרץ, שמואל בן מיכאלירושלםתשסט
 רבית הלכה למעשה וינד, פנחס בן אלעזרירושליםתשע
 רבן של ישראל - רבינו נפתלי צבי יהודה ברלין - הנצי"ב בר אילן, מאיר, 1880-1949ניו יארקתשג
 רבן של כל בני הגולה מלמד, יוסף אלחנן בן אברהם מרדכיווילנהתרעד
 רבנו אברהם אב"ד - בבא בתרא אברהם בן יצחק, מנרבונה, 1085-1158  
 רבנו אליהו הגאון מוילנה ותקופתו אונא, יצחק, 1872-1948ירושליםתשז
 רבנו אלעזר מגרמיזא ה"רקח" קמלהר, ישראלרישאתרצ
 רבנו אשר מלוניל - בבא בתרא אשר בן שלמיה, מלוניל  
 רבנו אשר מלוניל - בבא מציעא אשר בן שלמיה, מלוניל  
 רבנו ברוך מארץ יון - בבא בתרא ברוך בן שמואל, מארץ יון  
 רבנו ברוך מארץ יון - בבא בתרא ברוך בן שמואל, מארץ יון  
 רבנו ברוך מארץ יון - בבא מציעא ברוך בן שמואל, מארץ יון  
 רבנו ברוך מארץ יון - בבא קמא ברוך בן שמואל, מארץ יון  
 רבנו יצחק קרקושא - בבא בתרא יצחק בן אברהם, מקרקושה  
 רבנו משה בן מימון כהנא, שמואל זנויל, 1906-1998ווארשאתרצה
 רבנו משה בן מימון - חייו וספריו, פעולותיו והשקפותיו דינור, בנציון, 1884-1973תל אביבתרצה
 רבנו משה בן מימון - חייו, ספריו, פעולותיו ודעותיו - חלק א מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963ירושליםתרצה
 רבנו משה בן מימון - חייו, ספריו, פעולותיו ודעותיו - חלק ב מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963ירושליםתרצה
 רבנו שמואל מאהליבער קלינמן, משה בן ברוך, 1871-1948ברדיטשובתרנט
 רבנות, חסידות, השכלה - חלק א-ב כץ, בנציון, 1875-1958תל אביב, ארץ ישראלתשטז
 רבנות, חסידות, השכלה - חלק ג-ד כץ, בנציון, 1875-1958תל אביב, ארץ ישראלתשיח
 רבני מינסק וחכמיה איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951ווילנאתרנט
 רבני'שער האנד-בוך קפלן, נח בן שלמה צביברונקסתשיג
 רבנן סבוראי ותלמודם לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצז
 רבע שקל כסף שניצר, ישראלורשהתרמב
 רבעון קרית ספר - 37-38 מכון נחלת ישראלקרית ספרתשסח
 רבעון קרית ספר - 39-40 - אלול סח מכון נחלת ישראלקרית ספרתשסח
 רבעון קרית ספר - 41-42 מכון נחלת ישראלקרית ספרתשסט
 רבעון קרית ספר - 43-44 מכון נחלת ישראלקרית ספרתשסט
 רבעון קרית ספר - 45-46 מכון נחלת ישראלקרית ספרתשע
 רבעון קרית ספר - 47-48 מכון נחלת ישראלקרית ספרתשע
 רבעון קרית ספר - 49-50 מכון נחלת ישראלקרית ספרתשעא
 רגל ישרה קרויס, משה אליעזרלונדוןתשטז
 רגל ישרה שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841  
 רגל ישרה - שיורי רש"י ליפשיץ, גדליה בן ישראל, 1746-1826דיהרנפורטתקלז
 רגלי מבשר אלקלעי, יהודה בן שלמה חי, 1798-1878בלגראדתרכה
 רגש אמרינו בוירסקי, גרשון מאירווילנאתרנח
 רגש לב סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירוושינגטוןתרפו
 רגשי הדת צ’אהרי, שמואל בן אברהםתל אביבתרצח
 רגשי יהודה קובלנץ, יהודה זונדלניו יורקתרעה
 רגשי לב שפר, יהודה ליבוש בן מנחם מנדלפיעטרקובתרסה
 רוב דגן עטיה, יצחק בן ישעיה, 1755-1830ליוורנותקפג
 רוח אליהו בלוך, אליהו משהניו דזשורזיתשיד
 רוח אליהו חאקו, אליהו, נפ’ 1754שאלוניקיתקלב
 רוח אליהו חאקו, אליהו, נפ’ 1754שאלוניקיתקלב
 רוח באר - במדבר בלוך, מאיר בן נחווארשאתרמא
 רוח באר - בראשית בלוך, מאיר בן נחווארשאתרמא
 רוח באר - דברים בלוך, מאיר בן נחווארשאתרמא
 רוח באר - ויקרא בלוך, מאיר בן נחווארשאתרמא
 רוח באר - שמות בלוך, מאיר בן נחווארשאתרמא
 רוח דוד ונשמת דוד מדינה, דוד בן משהשאלוניקיתקז
 רוח דוד ונשמת דוד מדינה, דוד בן משהשאלוניקיתקז
 רוח דעת ויראת ה' רוזנבך, אהרן בו אברהםרדלהייםתקפא
 רוח הגן ברודר, גדליה נחמןירושליםתרפג
 רוח העת קפלן, מרדכי אהרןניו יורקתרפ
 רוח והצלה ברודא, חיים צבי הירש בן יהושעווילנאתרמו
 רוח חדשה ריפמן, יעקב, 1818-1894פרשבורגתרמה
 רוח חיים רבינוביץ, בנימין דודווארשאתריד
 רוח חיים הרצמן, חייםווילנאתרעה
 רוח חיים - אבות חיים בן יצחק, מוולוז’ין, 1749-1821וילנהתריט
 רוח חיים - אבות חיים בן יצחק, מוולוז’ין, 1749-1821ווילנאתריט
 רוח חיים - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלו
 רוח חיים - חלק ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלז
 רוח חיים [ב"ח] הופלנד, כריסטוף וילהלםלעמבערגתקצא
 רוח חכמים ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרצג
 רוח חכמים ח''א משכיל לאיתן, נפתלי בן אברהםווילנאתערב
 רוח חכמים ח''ב משכיל לאיתן, נפתלי בן אברהםווילנאתערב
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לוויניציאהשט
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לויעסניץתקד
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לויסניץתקד
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לוווארשאתרכה
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לוברליןתרצא
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לויוזעפאףתרמח
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לופראגשנד
 רוח יעקב הורביץ, יעקב בן שלמה זלמן, 1858-1936ניו יורקתרנח
 רוח יעקב פורט, משה יעקבנ.י.תרסה
 רוח יעקב יעקב בן שבתליוורנותרמא
 רוח יעקב הורביץ, יעקב בן שלמה זלמן, 1858-1936ניו יורקתרנח
 רוח נדיבה שלשלמה לטריס, מאיר, 1800-1871פראגתרה
 רוח רפאל בן שמחון, רפאל בן חייםלייקוואודתשסט
 רוחות מספרות פתיא, יהודה בן משה ישועה, 1859-1942ירושליםתשיד
 רוממות א"ל ללוש, אברהםאלגירתרנג
 רוממות א-ל אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593יסניץתפב
 רוממות אל - תהלים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסה
 רוממות אל - תהלים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתנה
 רוממות אל - תהלים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ווילנאתרסג
 רוממות אל - תהלים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתנה
 רוממות אל - תהלים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתנה
 רוממות נשמת ישראל וורטמן, משה בן חייםיוזפובתרלב
 רוממות נשמת ישראל וורטמן, משה בן חייםיוזעפאףתרלא
 רומניה ואמיריקה הורוויץ, אהרן יהודה ליבברליןתרלד
 רועה בשושנים - אבידה ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשעא
 רועה בשושנים - ברכות ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשסט
 רועה בשושנים - ברכות ב ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשסט
 רועה בשושנים - בשר וחלב ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשסז
 רועה בשושנים - הלכות שכירות ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשעג
 רועה בשושנים - מליחה - טבילת כלים - הגעלת כלים ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשסח
 רועה בשושנים - מקח וממכר ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשעה
 רועה בשושנים - נכרי בשבת ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשע
 רועה בשושנים - ערב שבת ישראל, חיים יהודהקרית ספרתשעד
 רועי ישורון טריוקס, משה חייםווארשאתרנד
 רועי ישראל - חלק א-ג קצין, יהודה בן יום טוב, 1708-1784ירושליםתרסד
 רות עם ארבעה באורים לנדא, יצחק אליהו בן שמואל, 1801-1876ווילנאתרכט
 רז הדק קצבורג, דוד צבי, 1856-1937בודפשטתרצח
 רזא דחכמתא גוטליב, אריה צבי בן יוסףלבובתרנ
 רזא דיחודא חיון, נחמיה חיא בן משהויניציאהתעא
 רזא דשבת רובינשטיין, אהרן בן משהירושליםתשעא
 רזא מהמנא יצחק איזיק בן יעקב, שו"בלבובתקנא
 רזא מהמנא יצחק איזיק בן יעקב, שו"בלבובתקנא
 רזוהי גליין - הולך תמים דוד בן יצחק, מינובההוראדנאתקנ
 רזוהי גליין - הולך תמים דוד בן יצחק, מינובההוראדנאתקנ
 רזי לי וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתרצז
 רזיאל המלאך  גראסווארדיין 
 רזיאל המלאך  אמשטרדםתסא
 רזיאל המלאך רזיאל המלאך. תס"א. אמשטרדם.אמשטרדםתסא
 רזיאל המלאך - הגהות הרב המגיד דקאזניץ ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ, 1737-1814ווילנאתרלח
 רזין גניזין לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ירושליםתשנא
 רזין דאורייתא צבי הירש וואהל  
 רזין דאורייתא זאב צבי בן יחיאל מיכל, -1822ווארשאתרסג
 רזין טמירין רבינוביץ, מנחם מנכין מנדלירושליםתרצז
 רחוב היהודים בוילנה רביב, משה, 1905-1995ציריך - לייפציגתרצא
 רחובות הנהר - במדבר טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - בראשית טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - בראשית טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873אונגווארתרכד
 רחובות הנהר - דברים טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - ויקרא טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - כתובות כּולל ריווערדיילריווערדייל, נ״יתשסט
 רחובות הנהר - כתובות כולל ריווערדיילריווערדיילתשסט
 רחובות הנהר - שמות טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות יצחק גולדברג, יצחק בן ישראל יהודהירושליםתרצא
 רחובות עיר הורביץ, שלמה זלמן בן דודווילנאתרנא
 רחובות עיר - חלק א הלוי, משה שלמה זלמןווארשאתריז
 רחובות עיר - חלק ב הלוי, משה שלמה זלמןקעניגסברגתריג
 רחל שעשוע, יוסף שלום בן חיים תשעד
 רחמי האב קטינא, יעקב בן יצחק מרדכיווארשאתרלד
 רחמי האב קטינא, יעקב בן יצחק מרדכילונדוןתשכ
 רחמי האב קטינא, יעקב בן יצחק מרדכיווארשאתרלד
 רחמים פשוטים נאים, רפאל חיים משה אבןתוניסתרע
 רחש לבב בירנבוים, חיים שמואלירושליםתשיט
 רחשי לב ולך, יוסף דניאלווילנאתרעב
 רחשי לב גלוסקין, חיים שמחהבילגורייאתרצד
 ריח דודאים שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841 תשכ
 ריח דודאים - הגדה של פסח מיזלש, דוד דב בן אהרן אריה יהודה יעקב, 1814-1875פיעטרקובתרסב
 ריח השדה אליעזר בן מאיר, הלוישקלובתקנה
 ריח התפוח משה יוסףווארשאתרמא
 ריח ליצחק אלפיה, יעקב חיים ישראל רפאלירושליםתרצו
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלקושטנדינאתצח
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלקושטנדינאתצח
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלירושליםתשסד
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלקושטאשז
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלקושטאתצח
 ריח שדה דויך, שמעון בן שמואלקושטאתצח
 רינה של תורה - 2003 תשס"ג  לייקוואדתשסג
 רינון יצחק מלר, יצחק בן אליהוסדילקובתקפו
 רינון יצחק מלר, יצחק בן אליהוזאלקוואתקסה
 ריצבש"י - חלק א ברנפלד, יצחק צבי, 1917-1998ירושליםתשו
 ריצבש"י - חלק ב ברנפלד, יצחק צבי, 1917-1998ירושליםתשטז
 ריקאנטי רקנטי, מנחם בן בנימיןורשהתרעג
 רישא וסיפא אביחצירא, דודירושליםתרפג
 רכ"ב בחור בוכריץ, כמוס, 1899-1918ג'רבהתרפג
 רכב אלהים ונה, יצחק בן אברהםבני ברקתשנב
 רכב אליהו יוסף בן אליהו, מזסלבקראקאשצח
 רכב אליהו יוסף בן אליהו, מזסלבקראקאשצח
 רכב על דבר אמת וינקלר, יצחק דוד בן שלמהירושליםתרפו
 רכוש הים ויס, אהרן, ממקובהסטו מרהתשא
 רכושנו הרוחני בירושלים גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצב
 רכסים לבקעה שפירא, יהודה ליב בן צבי הירש, 1743-1836אלטונהתקעה
 רלב"ג על התורה - חלק א לוי בן גרשם, 1288-1344ויניציאהתקיו
 רלב"ג על התורה - חלק ב לוי בן גרשם, 1288-1344ויניציאהתקיט
 רמ"ז שורץ, מאיר בן אהרןירושליםתש
 רמ"ח אותיות הלוי, הלל בן מאיר, מפאריטש‫ ניו יורק ‬תשנא
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם רמב"םקושטא 
 רמב"ם - הלכות דעות מיימון, משה - הרמב"םמאונט קיסקאתשיז
 רמב"ם - הלכות תשובה מיימון, משה - הרמב"םמאונט קיסקאתשיז
 רמב"ם - ח"ב - אהבה    
 רמב"ם הלכות תשובה - שובי נפשי משה בן מימון - קופרמן, הלל בן יהודהירושליםתשעא
 רמב''ם הלכות דעות משה בן מימוןקראקאשנה
 רמון גדיש אלכסנדר בן אברהם, הלויבריןתקמח
 רמון פרץ איגר, פרץ זאבל בן יהודה ליבאלטונאתקפג
 רמון פרץ שטין, פרץ טוביהבני ברקתשלז
 רמון פרץ שטין, פרץ טוביהמישקאלץתש
 רמזי אלול דומיניץ, שלמה בן יהודה ליבקרקובתרפח
 רמזי דחכמתא זק, שמואל אריה ליבווארשאתרצב
 רמזי הגדות גרשטין, דוד שבתי משה בן אברהם דבברדיטשובתרנח
 רמזי שבת בורנשטין, צבי בן דודפיעטרקובתרעג
 רמזי שלמה פרידמן, שלמה משלםבילגורייאתרצה
 רמזי תורה וגם אלפא ביתא כהנא, יעקב גדליהוסיגטתרלו
 רמזים וגימטריאות כהן, מתתיה מנחםירושליםתרחצ
 רמיזות ישראל רוזנברג, ישראל איסרווארשאתרעא
 רמיזות ישראל רוזנברג, ישראל איסרווארשאתרע
 רמיזי תורה ותלמודת זאב שרליפף, זאב וולףמונקאטשתרעד
 רמת שמואל אג’יני, שמואלירושליםתרפז
 רמת שמואל לנדא, יצחק אליהו בן שמואל, 1801-1876איידטקוהנעןתרלג
 רמת שמואל לויטן, אליקים גצלווילנאתרנט
 רמת שמואל שמואל בן בעז, הלוי סג"ל, מליסה, נפ’ 1714אמשטרדםתקז
 רנה ותפלה כהן, חנניה אלחנן חיפירינציתקפח
 רנו ליעקב פיתוסי, יעקב בן אברהם, נפ’ 1812ליוורנותקע
 רני ושמחי צוריאנו, נסים רפאל יצחקאזמירתרלט
 רנן לבקר לנדא, נתן נטע בן משה דוד, 1841-1906ורשהתרצד
 רנן לבקר לנדא, נתן נטע בן משה דוד, 1841-1906ווארשאתרצד
 רנת דודים לואנץ, אליהו בן משה, 1565-1636באזלשס
 רנת דודים לואנץ, אליהו בן משה, 1565-1636בארטפעלדתרסו
 רנת יצחק - דברי הימים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסז
 רנת יצחק - דברי הימים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסז
 רנת יצחק - הגדה של פסח סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסט
 רנת יצחק - הגדה של פסח סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסט
 רנת יצחק - יהושע שופטים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסז
 רנת יצחק - יהושע שופטים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסז
 רנת יצחק - מלכים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךוויקליףתשסג
 רנת יצחק - מלכים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסז
 רנת יצחק - שמואל סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסז
 רנת יצחק - תפילה לימות החול סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסח
 רנת יצחק - תפילה לימות החול סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסח
 רנת יצחק - תפילה לימי המועדים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשעא
 רנת יצחק - תפילה לימי המועדים סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשעא
 רנת יצחק - תפילה לשבת סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסט
 רנת יצחק - תפילה לשבת סורוצקין, אברהם יצחק בן ברוךליקוודתשסט
 רסיסי טל עמיטל, יהודה, 1924-2010אלון שבותתשסה
 רסיסי טל בורנשטין, אברהם בנציון בן שבתי, 1919-1963תל אביבתשכב
 רסיסי לילה דנינו, דוד בן מסעודקזבלנקהתשז
 רסיסי לילה - דברי חלומות כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900פיוטרקובתרפו
 רעדנער און דענקער - חלק א שוחט, דוד מנחםינקרסתרצג
 רעדנער און דענקער - חלק ב שוחט, דוד מנחםינקרסתרצג
 רעוא דרעוין קנופפלר, אלכסנדר אליעזר בן יצחק נפתלי‫ ניו יורק ‬תשע
 רעיונות במוסר והשקפה רוזנהים, יעקב, 1870-1965ירושליםתשז
 רעיונות בראשית ברגשטין, שלום בן שמעון מרדכי, 1904-1977ניו יורקתשיא
 רעיונות התלמוד צורי, יעקב שמואלפאריסתרס
 רעיונות וחמר לדרוש לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955ברוקליןתרפ
 רעיונות חיים - בראשית קרמר, חיים מנחםסענטערווילתרצו
 רעיונות חיים - שמות קרמר, חיים מנחםסענטערווילתרצט
 רעיונות לדרוש שטרן, יחיאל מיכל בן משה אהרןירושליםתשע
 רעיוני אהרן אברמוביץ, אהרן שלמהנ.י.תרעט
 רעיוני תורה חיים בן יעקב יהודה, מנדרזיןווארשאתרחצ
 רעך - זה אתה   תשסח
 רעליגיעזע שול־ארגאניזאציע ״חורב״ אין פוילען  ווארשאתרס
 רעש גדול ויס, יקותיאלבואנוס איירסתרצז
 רעשים ורעמים סימני רעשים ורעמים. תרנ"א. אלג’יראלג'ירתרנא
 רפאות התוגה וצרי הדאגה ברכר, יעקב זאב וולףלבובתרסב
 רפאל המלאך רוזנברג, יהודה יודלפיעטרקובתערא
 רפאל המלאך רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936פיעטרקובתרעא
 רפאל המלאך רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ירושלםתרעא
 רפדוני בתפוחים אליקים גץ בן מאיר, -1705לודזתרצז
 רפדוני בתפוחים אליקים גץ בן מאיר, -1705ברליןתעב
 רפדוני בתפוחים אליקים גץ בן מאיר, -1705פאדגורזע אצל קראקאתרנו
 רפדוני בתפוחים אליקים גץ בן מאיר, -1705ברליןתעב
 רפואה וחיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869ירושליםתרסח
 רפואה וחיים מירושלים יצחק בן אליעזר, מירושליםירושליםתשלד
 רפואה וחיים מירושלים יצחק בן אליעזר, מירושליםירושליםתרצא
 רפואה מציאות והלכה ולשון חכמים מרפא מרדכי הלפריןירושלים2011
 רפואות העם סגלות ורפואות.לבובתריא
 רפואות העם סגלות ורפואות.לבוב ? 
 רפואות העם סגלות ורפואות.לבוב ? 
 רפואות וסגולות הלר, שמואל בן ישראל, 1803-1884ירושליםתרסז
 רפואת הנפש - חלק א מגיד, בנימין מאיר בן אלחנןברדיטשובתרסו
 רפואת הנפש - חלק ב בנימין מאיר ב"ר אלחנןברדיטשובתרסו
 רץ כצבי - אבלות רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסט
 רץ כצבי - במעגלי השנה א רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסד
 רץ כצבי - במעגלי השנה ב רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסד
 רץ כצבי - חדשי השנה א רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשס"ה
 רץ כצבי - חדשי השנה ב רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשע
 רץ כצבי - חלק א פרידלינג, צבי הירשווארשאתרפח
 רץ כצבי - חלק א פרידלינג, צבי הירשווארשאתרפח
 רץ כצבי - חלק ב פרידלינג, צבי הירשווארשאתרפח
 רץ כצבי - חלק ב פרידלינג, צבי הירשווארשאתרפח
 רץ כצבי - חנוכה-פורים רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסט
 רץ כצבי - ירח האיתנים רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשס״ז
 רץ כצבי - עניני נשים - כרך א רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשעה
 רץ כצבי - עניני נשים - כרך ב רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשעה
 רץ כצבי - פסח-שבועות רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשע״א
 רץ כצבי - פסח-שבועות רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשעא
 רץ כצבי - שבת רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשעב
 רץ כצבי א רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסה
 רץ כצבי א רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשס"ה
 רץ כצבי- אבן העזר-פוריות רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשעו
 רץ כצבי ב רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסה
 רץ כצבי ב רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשס"ה
 רץ כצבי עניני אבילות רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשעז
 רץ למשנה קלויזנר, צבי הירש בן זאב וולףברעסלויאתריז
 רצון יראים חיים בן שמחהווילנאתריט
 רצון ישראל - שבת מילה תפילין ברגר, ישראל בן יצחק שמחה, 1855-1919מונקאטשתרנט
 רצון ישראל - תהלים ברגר, ישראל בן יצחק שמחה, 1855-1919סאספאלאתרעב
 רצועת עזה ארץ פלשתים שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנה
 רצוף אהבה אלגזי, שלמה בן אברהםפרנקפורט דאדרהתנב
 רצוף אהבה אלגזי, שלמה בן אברהםוירונהתט
 רצוף אהבה אלגזי, שלמה בן אברהםפפד"אתנב
 רצוף אהבה צ’רני, אהרן ראובןניו יורקתרצט
 רצוף אהבה אלגזי, שלמה בן אברהםוירונהתט
 רקועי פחים הולנדר, יצחק משלםלונדוןתשיז
 רש"י - זיין לעבען, שאפונג און אויפטהו אונטרמן, יצחק בן חיים ישראל, 1889-1981פילדלפיהתש
 רש"י הקדוש קמיניץ, יואל נפתלילודזתרפז
 רש"י על התורה שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105אויגשפורגרצד
 רש"י על התורה שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105ואדי אלחגארארלו
 רש"י על התורה שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105וינציה 
 רש"י על התורה - דפוס ראשון שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105רומארל
 רש"י על התורה - דפוס ראשון שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105  
 רש"י על התורה - זכור לאברהם ברלינר, אברהם, 1833-1915ברליןתרכז
 רש"י על התורה - זכור לאברהם ברלינר, אברהם, 1833-1915ברליןתרכז
 רש"י על התורה - זכור לאברהם ברלינר, אברהם, 1833-1915קראקאתרסה
 רש"י-בוך  בואנוס איירסתש
 רש"י-דער פאלקס-לערער גלן, מנחם גרשוןנ.י.תש
 רשומות וזכרונות יופט, משה יהודהקובנהתרפט
 רשות היחיד : פרקי קריאה רחל וולנר, ברכה קמינרתל אביבתשמב
 רשימה מספרים חשובים ויקרים  אמשטרדםתקסב
 רשימה שלמה - שמות וכתבות עסקי התעשיה היהודיים בישראל ההסתדרות הציונית. מחלקת המסחר והתעשיה.ירושליםתרפד
 רשימות - א-יד שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסד
 רשימות - טו-מה שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסד
 רשימות - טו-מה שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסד
 רשימות - קיב-קנז שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשסד
 רשימות - רשימת המנורה שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יורקתשנח
 רשימות בסוגיות דחזוקות שרון, נתנאלירושליםתשסט
 רשימות בסוגיות דמיטב שרון, נתנאלירושליםתשסז
 רשימות הכנה לספר ארזא דבי רב - בבא מציעא גורביץ, אריה זאבירושליםתשסד
 רשימות הכנה לספר ארזא דבי רב - בבא קמא בבא בתרא גורביץ, אריה זאבירושליםתשנו
 רשימות הכנה לספר ארזא דבי רב - גיטין גורביץ, אריה זאבירושליםתשסח
 רשימות הכנה לספר ארזא דבי רב - כתובות גורביץ, אריה זאבגייטסהעדתשנב
 רשימות שיעורים - יבמות סולוביצ’יק, יוסף דוב, הלוי 1903-1993ניו יורקתשעא
 רשימות שיעורים מרב'''ד דיסקין - יבמות דיסקין, ברוך דבבני ברקתשסו
 רשימת אנשי מופת פלש, יוסףפראגתקצח
 רשימת הגדות-פסח וינר, שמואל, 1860-1929פטרבורגתרסא
 רשמי שאלה ישראל משה בן אריה ליב, -1814ורשהתקעא
 רשפי אש שפירא, אברהם בן דבגאלאנטאתרצג
 רשפי אש מרדכי בן דב, מנשכיזווארשאתרלג
 רשפי אש יעקב אורי שרגא פיבל בן מנחם נחוםאלטונאתקכט
 רשפי אש השלם מרדכי בן דב, מנשכיזפיעטרקובתרסז
 רשפי אש כסלו תרפ"ז    
 רשפי קודש - רש"פ מנדלוביץ רוטנברג, שמואלירושליםתשעה
 רשפי קשת אברהם, מסטביסקקניגסברג 
 רשפיה רשפי אש ברנד, יצחק בן זאבעמנואלתשסג