ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
442 Seforim found for Rare נדירים
 אבות  קושטאשלט
 אבן בחן קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328ויניציאהשו
 אבן בחן קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328קרימונהשיח
 אבן העזר אליעזר בן נתןפראגשע
 אגדת שמואל אריפול, שמואל בן יצחקויניציאהשלו
 אגרות הרמב"ם משה בן מימון, 1138-1204ויניציאהשה
 אגרת התשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263פראגשנו
 אהל מועד שלמה בן אברהם, מאורבינוויניציאהשח
 אור החיים יעבץ, יוסף בן חייםפירארהשיד
 אור חדש יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פראגשס
 אור עינים פניאל, שלמה בן אברהםקרימונהשיז
 אות אמת בנבנשתי, מאיר בן שמואלפראגשפד
 אותיות דרבי עקיבא אותיות דרבי עקיבא.קראקאשלט
 אותיות דרבי עקיבא אותיות דרבי עקיבא.ויניציאהשו
 איוב כהן, יצחקקושטאשה
 איומה כנגדלות עונקינירה, יצחקקושטאשלז
 איסור והיתר יונה בן ישראל, אשכנזיפירראשטו
 אמרי בינה יששכר בר בן פתחיה משהפראגשעא
 אמרי נועם דילישקש, יעקבקראקאשנח
 אמרי שפר אשכנזי, נפתלי בן יוסףויניציאהשסא
 באור על התורה ספורנו, עובדיה בן יעקבויניציאהשכז
 באור על ספר תהלים ספורנו, עובדיה בן יעקבקושטארפה
 באר הגולה יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פראגשנח
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיויניציאהשו
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיפירארהשיב
 ביאורים איסרלין, ישראל בן פתחיה, 1390-1460ריווא דטרינטושכב
 בית יהודה יהודה אריה ב"ר יצחק ממודינאויניציאהשצה
 בית לחם יהודה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ויניציאהשפה
 בכושרות יאברובר, אפרים ב"ר יוסף איש חעלםקראקאשסח
 בן המלך והנזיר חסדאי, אברהם בן שמואל אבןקושטארעח
 גרושין קורדוברו, משה, 1522-1570ויניציאהשס
 דבק טוב אושנבורג, שמעון בן יצחקויניציאהשמח
 דברי ריבות אדרבי, יצחק בן שמואלשאלוניקישמב
 דברים טובים - קהלת אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסא
 דברים נחומים - איכה אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסא
 דקדוקי רש"י מקדמון אחדריווא דטרינטושכ
 דרוש נאה ומשובח של ר’ יהודה בן בצלאל יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פראגשנה
 דרך אמונה ביבגי, אברהם בן שם טובקושטארפב
 דרך אמונה גבאי, מאיר בן יחזקאל אבןפאדובהשכג
 דרך חיים - אבות יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609קראקאשמט
 דרכי התלמוד - דרכי הגמרא קנפנטון, יצחקמנטובהשנג
 דרשה לליל שמורים חיות, יצחק בן אברהם, 1538-1610פראגשמט
 דרשות התורה אבן שם טוב, שם טוב בן יוסףויניציאהשז
 ה מוסר כלץ, יהודהקראקאשנח
 האמונות אבן שם טוב, שם טובפירארהשיז
 החינוך אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לוויניציאהשס
 הליכות עולם ישועה בן יוסף, הלויסביוניטהשכז
 הליכות עולם ישועה הלוי ב"ר יוסף מארץ תלמיסןמנטובהשנג
 הליכות עולם ומבוא התלמוד ישועה הלוי ושמואל הנגידמנטובהשנג
 הליכות שבא אלמולי, שלמהקושטארפ
 הלכות גדולות יהודאי גאוןויניציאהשח
 הלכות רב אלפס אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף)  
 הלכות רב אלפס אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף)ויניציאהרפא - ב
 הלכות רב אלפס אלפסי, יצחק ב"ר יעקב (רי"ף)ויניציאהרפא - ב
 הלכות רב אלפס - חלק ג יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103ויניציאהרפא - ב
 הנפש החכמה משה בן שם טוב, די לאוןבאזלשסח
 זהר שמעון בן יוחאי (רשב"י)מנטובהשיח - כ
 זהר שמעון בן יוחאי (רשב"י)לובליןשפג
 זוהר הרקיע דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444קושטארעה
 חדושים סלאווין, שלמהראוונאחשד
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהמנטובהשיט
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהקושטאשי
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהקושטא ?שכט
 חזון לנדא, יעקב ברוך בן יהודהויניציאהשז
 חזות קשה ערמה, יצחק בן משהסביוניטהשיב
 חיבורי לקט חזן, אברהם בן יהודהלובליןשעא - ב
 חידושי הלכות שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631לובליןשעב
 חכמה ומנהגים של תלמודיים - Theologiae talmudicae specimen Hackspan, Theodoricus, 1607-1659אלטדורףחשד
 חכמת שלמה - בבא בתרא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - בבא מציעא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - בבא קמא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - ביצה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - ברכות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - גטין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - חולין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - יבמות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - כתובות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - מכות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - נדה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - סוטה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - סוכה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - סנהדרין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - עירובין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - פסחים לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - קדושין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - שבועות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - שבת לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חלקת מחוקק אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסג
 חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217באזלשמא
 חרבות ירושלים ריבלין, אליעזרויניציאהשצו
 חרדים אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600ויניציאהשסא
 חרדים אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600ויניציאהשנז
 חשק שלמה שלמה בן יצחק, הלוי, הזקן, 1532-1600שאלוניקישס
 טורים יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים)ויניציאהשנה
 טורים יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים)קראקאשצא
 טורים יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים)קראקאשצט - ת
 טורים יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים)אויגשבורגש
 טורים יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים)ריווא דטרינטושכ
 טורים יעקב ב"ר אשר (בעל הטורים)ויניציאהשכה
 טעמי המצות רקנטי, מנחם בן בנימיןבאזלשמא
 יבין שמועות אלגאזי, שלמהויניציאהשצט
 ידי משה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579ויניציאהשנז
 ידי משה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579ויניציאהשנז
 יוחסין זכות, אברהם בן שמואלקראקאשמ
 יוסיפון יוסף בן גוריון הכהןויניציאהשד
 יוסיפון יוסף בן גוריון הכהןקושטארע
 יוסף דעת יוסף ב"ר יששכרפראגשסט
 יוסף לקח אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586קרימונהשלו
 יין הרוקח אלעזר בן יהודה, מגרמיזהלובליןשסח
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטקראקאשנה - ו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטקראקאשנה - ו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטויניציאהשכו
 ילקוט שמעוני - חלק א שמעון, מפרנקפורטויניציאהשכו
 ים של שלמה - בבא קמא לוריא, שלמה בן יחיאלפראגשעו - ח
 יפה עינים יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשצא
 יפה תאר יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשפח
 יפה תאר יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ויניציאהשנז - סו
 יריעות שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלפראגשסט
 ישע אלהים צהלון, אברהם בן יצחקויניציאהשנה
 ישע יה ישעיה בן אליעזר חיים, מניסויניציאהשצז
 כבוד אלוקים אבן שם טוב, יוסף בן שם טובפירארהשטז
 כונות לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572ויניציאהשפ
 כל בו  ויניציאהשז
 כל בו  ויניציאהשכז
 כלי חמדה לניאדו, שמואל בן אברהםפראגשע
 כלי יקר לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545פראגשסח
 כלי יקר לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545לובליןשסב
 כנף רננים קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאלויניציאהשפז
 כפתור ופרח לוצאטו, יעקב ב"ר יצחק מצפתבאזלשמא
 כתר תורה ויטל, דוד בן שלמהקושטארצו
 לב אהרן חיים, אהרן בן אברהם אבן, 1555-1632ויניציאהשסט
 לבוש התכלת יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612ויניציאהשפ
 לבוש מלכות יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612לובליןשנ
 לבוש עיר שושן יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612קראקאשנח
 לבושי אור יקרות יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612לובליןשנה
 לוית חן בנונטו, עמנואל בן יקותיאלמנטובהשיז
 לחם אבירים בורג’ל, אברהם בן עזוזויניציאהשסה
 לחם משנה בוטון, אברהם בן משה דיויניציאהשסו
 לחם סתרים טיטצק, יוסף בן שלמהויניציאהשסח
 לקוטי שושנים בירב, יעקב בן משה, 1474-1546ויניציאהשסב
 לקוטי שכחה ופאה אלמליך, אברהם בן יהודהפירארהשטז
 לקסיקון מלון תלמודי לאיטלקית Buxtorf, Johann, 1564-1629באזלת
 לשון הזהב הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיויניציאהשנט
 לשון למודים יחיא, דוד בן שלמה אבןקושטארסו
 מאה שערים שני, יצחק בן אליהושאלוניקישג
 מאור עינים רוסי, עזריה בן משה דימנטובהשלד
 מאיר איוב ערמה, מאיר בן יצחקויניציאהשכז
 מאיר איוב ערמה, מאיר בן יצחקשאלוניקירעז
 מאיר נתיב יצחק בן קלונימוס נתןויניציאהשכד
 מאיר תהלות ערמה, מאיר בן יצחקויניציאהשנ
 מאמץ כח אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579ויניציאהשמח
 מאמר האחדות יעבץ, יוסף בן חייםלובליןשנז
 מאמר השכל  קרימונהשיז
 מאמר משרא קטרין בספר דניאל אברהם בן אליעזר, הלוי, המקבלקושטארע
 מבחר הפנינים אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058קרימונהשיח
 מגלה עמוקות שפירא, נתן נטע בן שלמה, 1585-1633קראקאשצז
 מגלת אסתר ופירושה ערמה, יצחק בן משהקושטארעח
 מגלת אסתר על ספר המצות להרמב"ם אבן צור, יצחק לאון בן אליעזרויניציאהשנב
 מדרש רבה  קראקאשסט
 מדרש רבה  ויניציאהשכו
 מדרש רבה  שאלוניקישנד
 מדרש שמואל אוזידה, שמואל בן יצחק דיויניציאהשס
 מדרש שמואל אוזידה, שמואל בן יצחק דיויניציאהשמה
 מדרש שמואל אוזידה, שמואל בן יצחק דיויניציאהשלט
 מדרש תהלים יצחק בן שמשון, הכהן, -1624פראגשעג
 מדרש תהלים יצחק בן שמשון, הכהן, -1624ויניציאהשו
 מדרש תהלים יצחק בן שמשון, הכהן, -1624קושטארעב
 מדרש תהלים [] יצחק בן שמשון, הכהן, -1624שאלוניקירעה
 מדרש תהלים רבתא מדרש תהלים.ויניציאהשו
 מדרש תנחומא  וירונהשנה
 מדרש תנחומא  ויניציאהשה
 מדרש תנחומא  מנטובהשכג
 מהלך שבילי הדעת לנדא, ראובןמנטובהשכג
 מורה נבוכים משה בן מימון, 1138-1204סביוניטהשיג
 מורה צדק שלמה בן אליעזר, הלויקושטאחשד
 מזבח הזהב שלמה בן מרדכי, ממזריץ’באזלשסב
 מחברות עמנואל עמנואל בן שלמה, הרומיקושטארצה
 מחזור  מנטובהשכ
 מחזור  ויניציאהשכח
 מחזור  ויניציאהשנט
 מחזור  שאלוניקישי
 מחזור הדרת מלך יצחק ב"ר יעקב יוסף הלויויניציאהשס
 מחזור הדרת קודש יצחק ב"ר יעקב יוסף הלויויניציאהשנט
 מטה משה משה בן אברהם, מפרמישלה, 1540-1606קראקאשנא
 מירא דכיא - חמש מגילות מרדכי בן יחיאל מיכל, מסלויטשלובליןשצז
 מכלל יופי מלך, שלמה אבןקושטאשט
 מלחמות השם לוי בן גרשם, 1288-1344ריווא דטרינטושכ
 מלכיאל מלכיאל חזקיה בן אברהםטיהינגןשכ
 מנהיר עיני חכמים מאיר ב"ר גדליה (מהר"ם) מלובליןויניציאהשעח
 מנות הלוי אלקבץ, שלמה בן משה, 1505-1576ויניציאהשמה
 מנחה בלולה רפא, אברהם מנחם בן יעקב, מפורטוירונהשנד
 מנחה חדשה מורפצ’יק, יחיאל מיכלקראקאשלו
 מנחת יהודה אילנבורג, יהודה ליב בן עובדיהלובליןשסט
 מנחת כהן - נר מצוה שמואל בן יוסף, הכהןויניציאהשנח
 מסורת הברית אנג’ל, מאיר בן אברהםקראקאשעט
 מסורת הברית הגדול אנג’ל, מאיר בן אברהםמנטובהשפב
 מעבר יבק מודנה, אהרן ברכיה בן משהמנטובהשפו
 מעריך המערכות - Dictionarium absolutissimum Aquin, Philippe d’, ca. 1578-1650פאריאששפט
 מערכת האלהות גרונדי, פרץ בן יצחק (מיוחס לו)פירארהשיח
 מערכת האלהות גרונדי, פרץ בן יצחק (מיוחס לו)מנטובהשיח
 מעשי ה' אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586ויניציאהשמג
 מעשי ה' אשכנזי, אליעזר בן אליהו, הרופא, 1513-1586קראקאשדמ
 מפעלות אלהים אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ויניציאהשנב
 מפשר חלמין אלמולי, שלמהשאלוניקי ?רעה
 מקור חכמה יששכר בר בן פתחיה משהפראגשעא
 מקראי קדש סאמיגה, יוסףויניציאהשמו
 מראות הצובאות אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593פראגשפ - א
 מראות הצובאות אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסג
 מרכבת המשנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508סביוניטהשיא
 מרפא לשון חביב, משה בן שם טוב אבןויניציאהשו
 משאת בנימין סולניק, בנימין אהרן בן אברהם, נפ’ 1620קראקאשצג
 משבית מלחמות משבית מלחמותויניציאהשסו
 משיב נפש יואל בן שמואל סירקיש, 1561-1640לובליןשעז
 משנה יהודה הנשיאנאפולירנב
 משנה משה בן מימון, 1138-1204סביוניטהשיט
 משנה משה בן מימון, 1138-1204סביוניטהשיט
 משנה משה בן מימון, 1138-1204סביוניטהשיט
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204ויניציאהשי
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204ויניציאהשי
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204ויניציאהשי
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204ויניציאהשי
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204ויניציאהשלד - ו
 משרת ענבים רוזנס, צבי הירש בן יששכר דב ברישלבוב ? 
 מתורגמן אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549איזנאשא
 נביאים כתובים  פאריסשטז
 נביאים כתובים  פאריסשטז
 נוה שלום שלום, אברהם בן יצחקויניציאהשלה
 נופת צופים אלפואל, יצחק בן חייםקושטאשמב
 נחלת אבות אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ויניציאהשה
 נעים זמירות אריפול, שמואל בן יצחקקראקאשלו
 נפוצות יהודה מוסקטו, יהודה בן יוסףויניציאהשמט
 נפתלי אלדים נפתלתי טריביש, נפתלי הירץפירארהשטז
 נר מצוה פיזנטי, משה בן חיים, 1540-1577שאלוניקישכט
 נתיבות עולם יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פראגשנה - ו
 סאה סלת נורצי, רפאל בן גבריאלויניציאהשלט
 סדר היום מכיר,משה בן יהודה אבןויניציאהשנט
 סדר הנקור  קראקאשמ
 סליחות  ויניציאהשח
 סליחות כמנהג ק''ק אשכנזים  ויניציאהשס
 ספר האגור לנדא, יעקב ברוך בן יהודהארימיני שונצינורפו
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניקראקאשמו
 ספר הישר לרבינו תם זרחיה, היוניויניציאהשפה
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532קראקאחשד
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204קושטארע
 ספר התרומות שמואל בן יצחק, הסרדישאלוניקישנו
 ספר התרומות שמואל בן יצחק, הסרדיפראגשסה
 ספר התשבי - התעקה רומית אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549איזנאשא
 ספר זכרון שפירא, יצחק בן נחקראקאשנט
 ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינומנטובהשכב
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןקרימונהשיח
 ספר מסרת אבן רי, יוסף בן שמואלויניציאהשסז
 ספר מצות גדול משה בן יעקב, מקוציויניציאהשז
 עבודת הלוי שלמה בן אליעזר, הלויויניציאהשו
 עבודת הקדש בן אדרת, שלמה ב"ר אברהם (רשב"א)ויניציאהשסב
 עבודת הקודש אבן גבאי, מאירקראקאשלז
 עבודת הקודש  ויניציאהשכז - ח
 עברונות  ריווא דטרינטושכא
 עברונות בלין, אליעזר ב"ר יעקבלובליןשעה
 עובר לסוחר רפא, מנחם ציון כהן, מפורטוויניזיאשפז
 עוללות אפרים לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545-1619לובליןשנ
 עולת יצחק יצחק ב"ר יהושעפראגשסו
 עולת שבת שועיב, יואל אבן-ויניציאהשלז
 עיבור שנים סוסאן, יששכר בן מרדכיויניציאהשלט
 עין יעקב - חלק א חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516ויניציאהשפה
 עיני אברהם פונשיקא, אברהם דיאמשטרדםשפז
 עיני משה אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסא
 עמודי גולה יצחק בן יוסף, מקורבילקראקאשנז
 עמודי גולה יצחק ב"ר יוסף מקורבילקרימונהשטז
 עמודי שש לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545-1619פראגשעח
 עסיס רמונים גליקו, שמואלמנטובהשפג
 עסיס רמונים קורדוברו, משה, 1522-1570ויניציאהשסא
 עץ שתול אלבו, יוסף, 1380-1444ויניציאהשעח
 עקדת יצחק ערמה, יצחק בן משהשאלוניקירפב
 עקדת יצחק אבן עראמה, יצחק ב"ר משהויניציאהשלג
 עקרים אלבו, יוסף, 1380-1444ויניציאהשד
 עקרים אלבו, יוסף, 1380-1444לובליןשנז
 עקרים אלבו, יוסף, 1380-1444רימינירפב
 ערוך נתן ב"ר יחיאל מרומאפיזרורעז
 ערוך הקצר אליהוקושטארעא
 ערוך הקצר  קראקאשנא
 עשרה מאמרות  ויניציאהשנז
 פורת יוסף טיטצק, יוסף בן שלמהויניציאהשנט
 פי אריה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ויניציאהת
 פירוש אברבנאל - תורה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ויניציאהשלט
 פירוש דון יוסף אבן יחייא על דניאל יחיא, יוסף בן דוד אבןליידןשצג
 פירוש המלות לוריא, מרדכי בן יחיאלקראקאשמ
 פירוש הרלב"ג לוי בן גרשם, 1288-1344מנטובהרלו
 פירוש הרמב"ן על התורה משה בן נחמן, 1194-1270ויניציאהשה
 פירוש הרמב"ן על התורה משה בן נחמן, 1194-1270נאפולירנ
 פירוש מגלת אסתר גליקו, אלישע בן גבריאלויניציאהשמג
 פירוש מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427לובליןשנ
 פירוש על הגדה של פסח ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםויניציאהשמה
 פסקי הלכות רקנטי, מנחם בן בנימיןבולוניהרצח
 פסקים ושאלות תשובות הרב יהודה מינץ והרב מאיר מפדוואה מינץ, יהודה בן אליעזר, 1409-1509ויניציאהשיג
 פענח רזא יצחק בן יהודה, הלויפראגשסז
 פרדס הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיקושטארעו
 פרוש התורה - בעל הטורים יעקב בן אשר, 1270-1340קושטארעד
 פרוש התורה - בעל הטורים יעקב בן אשר, 1270-1340ויניציאהשד
 פרוש למדרש חרבות נפתלי הירץ בן מנחם, מלמברגויניציאהשכט
 פרוש על התורה רקנטי, מנחם בן בנימיןויניציאהשה
 פרוש שיר השירים גליקו, אלישע בן גבריאלויניציאהשמז
 פרקי רבי אליעזר אליעזר בן הורקנוס (אליעזר הגדול)ויניציאהשד
 פרקים בהצלחה משה בן מימון, 1138-1204שאלוניקישכז
 פתח עינים משה יקר, אשכנזיפראגשסח
 פתיחת הלב שפירא, יצחק בן נחקראקאחשד
 פתיל תכלת מרדכי בן אליעזר יונה, מלמברגפראגשעח
 צדה לדרך זרח, מנחם בן אהרן אבןפירארהשיד
 צדה לדרך זרח, מנחם בן אהרן אבןסביוניטהשכז
 צמח דוד פומיס, דוד בן יצחקויניציאהשמז
 קול בוכים גלנטי, אברהם בן מרדכי, -1560פראגשפא
 קינות חיים בן יצחק ליפשיץלובליןשעז
 קנה חכמה קנה בינה קנה אבן גדורפראגשע
 קצור מזרחי בוקינג, יצחק בן נפתלי הירץפראגשסד
 קצור מזרחי בוקינג, יצחק בן נפתלי הירץפראגשסג - ח
 קרית ספר טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580ויניציאהשיא
 רא"ם על פירוש רש"י מזרחי, אליהו בן אברהםקראקאשנה
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508קושטארסה
 ראש אמנה אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ויניציאהשה
 ראשית דעת אלבלדה, משה בן יעקבויניציאהשמג
 ראשית חכמה וידש, אליהו בן משהקראקאשנד
 רב מרדכי מרדכי בן הלל, אשכנזיריווא דטרינטושיט
 רבינו בחיי על התורה - ה"ח בחיי בן אשר אבן חלאוהריווא דטרינטושיט
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לופראגשנד
 רוממות אל - תהלים אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסה
 רנת דודים לואנץ, אליהו בן משה, 1565-1636באזלשס
 שאילתות דרב אחאי גאון אחאי, משבחא, גאון, 680-752ויניציאהשו
 שאלות ותשובות הגאונים תשובות הגאונים (של"ה).מנטובהשנז
 שאלות ותשובות הרב בצלאל אשכנזי אשכנזי, בצלאל בן אברהםויניציאהשנה
 שאלות ותשובות הרב יוסף קארו קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575שאלוניקישנח
 שאלות ותשובות הרב יוסף קארו קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575שאלוניקישנח
 שאלות ותשובות הרב יעקב סג"ל - מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427הענאשע
 שאלות ותשובות הרב יעקב סג"ל - מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427קרימונהשטז
 שאלות ותשובות הרב לוי ן’ חביב חביב, לוי בן יעקב אבןויניציאהשכה
 שאלות ותשובות הרב לוי ן’ חביב חביב, לוי בן יעקב אבןויניציאהשכה
 שאלות ותשובות הרב משה איסרלש - הרמ"א איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קראקאת
 שאלות ותשובות הרב משה מינץ סגל מינץ, משה בן יצחקקראקאשעז
 שאלות ותשובות הרב משה ן’ אלאשקר אלאשקר, משה בן יצחקסביוניטהשיג
 שאלות ותשובות הרב שלמה בן אברהם הכהן שלמה בן אברהם, הכהן (מהרש"ך)ויניציאהשנב
 שאלות ותשובות הרב שלמה לוריא - מהרש"ל לוריא, שלמה בן יחיאללובליןשלה
 שאלות ותשובות הרב שלמה לוריא - מהרש"ל לוריא, שלמה בן יחיאללובליןשנט
 שאלות ותשובות והלכות שחיטה וחדושי דינין רבי יעקב ווייל ויל, יעקב בן יהודההענאשע
 שאלות ותשובות והלכות שחיטה וחדושי דינין רבי יעקב ווייל ויל, יעקב בן יהודהויניציאהשט
 שאלות ותשובות יעקב לבית הלוי יעקב בן ישראל, לבית לויויניציאהשעד
 שאלות ותשובות להרב יוסף ן’ לב - ספר רביעי לב, יוסף אבןויניציאהשסו
 שאלות ותשובות להרב יוסף ן’ לב - ספר רביעי לב, יוסף אבןקורי גישמישנז
 שאלות ותשובות מהר"ם בן ברוך מרוטנבורג - פראג מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293פראגשסח
 שאלות ותשובות מהר"ם בן ברוך מרוטנבורג - קרימונה מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293קרימונהשיז
 שאלות ותשובות מהרב משה גאלנטי גלנטי, משה בן מרדכי, מצפתויניציאהשסח
 שאלות ותשובות מהרב משה מטראני - מבי"ט טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580ויניציאהשפט
 שאלות ותשובות מהרב משה מטראני - מבי"ט טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580ויניציאהשפט - צ
 שאלות ותשובות מהרב שמואל די מדינה - אורח חיים, יורה דעה מדינה, שמואל בן משה דישאלוניקישנד - ח
 שאלות ותשובות מהרב שמואל די מדינה - חושן משפט מדינה, שמואל בן משה דישאלוניקישנה
 שאלות ותשובות מהרי"ק קולון, יוסף בן שלמהקרימונהשיז
 שאלות ותשובות רבינו אשר אשר בן יחיאל, 1250-1327ויניציאהשיב
 שאלות ותשובות רבינו אשר אשר בן יחיאל, 1250-1327ויניציאהשסז
 שאלות ותשובות רבינו אשר אשר בן יחיאל, 1250-1327קושטארעז
 שאלות ותשובות רבינו אשר אשר בן יחיאל, 1250-1327ויניציאהשיב
 שאלות ותשובות רבינו נסים מגירונדי - הר"ן נסים בן ראובן, גרונדיקרימונהשיז
 שאלות ותשובות רבינו נסים מגירונדי - הר"ן נסים בן ראובן, גרונדיקושטאשח
 שאלות ותשובות רבינו נסים מגירונדי - הר"ן נסים בן ראובן, גרונדירומאשה
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310הענאשע
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ויניציאהרעט
 שאלות ותשובות רבינו שלמה בן אדרת אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ויניציאהשה
 שאלות להחכם הרב שאול הכהן אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508ויניציאהשלד
 שארית יהודה טיטצק, שמואל בן שלמהשאלוניקישס
 שארית יוסף וירגא, יוסף בן שלמהמנטובהשנג
 שארית יוסף יוסף בן מרדכי גרשון, הכהןקראקאשנ
 שארית יוסף יוסף בן שם טוב בן ישועה חישאלוניקישכח
 שבילי אמונה אלדבי, מאיר בן יצחקריווא דטרינטושיט
 שבלי הלקט צדקיה בן אברהם, הרופא, מרומהויניציאהשו
 שחיטות ובדיקות ויל, יעקב בן יהודהבאזלשסב
 שחיטות ובדיקות - הגהות מהרש"ל ויל, יעקב בן יהודהויניציאהשסא
 שיח יצחק יצחק בן שמואל, מפוזנהפראגשפז - ח
 שלחן ארבע בחיי בן אשר אבן חלאוהמנטובהרעד
 שלחן הפנים פראנקו, יוסףויניציאהשסב
 שלחן ערוך קארו, יוסףקראקאשעו - ט
 שלחן ערוך קארו, יוסףפראגשפח
 שלחן ערוך קארו, יוסףקראקאשסז
 שלחן ערוך קארו, יוסףויניציאהשלד
 שלחן ערוך קארו, יוסףויניציאהשלד
 שלשלת הקבלה יחיא, גדליה בן יוסף אבן, 1515-1587ויניציאהשמז
 שנים עשר דרשות קצנלנבוגן, שמואל יהודה בן מאירויניציאהשנד
 שנים עשר דרשות נסים בן ראובן, גרונדי, 1310-1375ויניציאהשנו
 שער הגמול משה בן נחמן, 1194-1270פירארהשטז
 שער השמים גרשון בן שלמהויניציאהשו
 שערי אורה ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםמנטובהשכא
 שערי אורה ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםריווא דטרינטושכא
 שערי אורה ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםקראקאשס
 שערי דורא יצחק בן מאיר, מדוראויניציאהשח
 שערי דורא יצחק בן מאיר, מדוראלובליןשלד
 שערי צדק ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםריווא דטרינטושכא
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263קראקאשמא
 שפע טל הורביץ, שבתי בן עקיבא, 1566-1619הענאשעב
 שפתי דעת לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545-1619פראגשע - א
 שפתי כהן מרדכי, הכהן, מצפתויניציאהשסה
 שרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235קושטארעג
 שרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ויניציאהשז
 שרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235נאפולירנא
 שרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ויניציאהשו
 תולדות אדם וחוה ירחם בן משלם, מפרובינציאהקושטארעו
 תולדות אהרן אהרן, מפזרוויניציאהשנא
 תולדות יצחק קרו, יצחק בן יוסףמנטובהשיח - ט
 תולדות יצחק קרו, יצחק בן יוסףריווא דטרינטושיח
 תולדות יצחק קרו, יצחק בן יוסףמנטובהשיח
 תולעת יעקב גבאי, מאיר בן יחזקאל אבןקראקאשמא
 תועליות הרלבג לוי בן גרשם, 1288-1344ריווא דטרינטושכ
 תורה  ויניציאהשיא
 תורה אור שמואל בן יוסף, הכהןויניציאהשסה
 תורה אור יחיא, יוסף בן דוד אבןויניציאהשסו
 תורה נביאים כתובים  ויניציאהרפד - ו
 תורה נביאים כתובים  איזנאשב
 תורה נביאים כתובים  ויניציאהרפד - ו
 תורה נביאים כתובים אבוהב, יצחק הספרדיויניציאהשח
 תורה נביאים כתובים  ויניציאהרפד - ו
 תורה נביאים כתובים  פפד"אשנה
 תורה נביאים כתובים  קושטאשז
 תורת האדם משה בן נחמן, 1194-1270קושטארעט
 תורת האדם משה בן נחמן, 1194-1270ויניציאהשנה
 תורת הבית הארוך אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ויניציאהשסח
 תורת הבית הקצר אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310קרימונהשכו
 תורת החטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קראקאשלב - ג
 תורת החטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קראקאשלז
 תורת העולה איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572פראגשל
 תורת הקנאות עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אלטונה 
 תורת משה - בראשית אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשס
 תחכמוני חריזי, יהודה בן שלמה, 1170-1235קושטאשלח
 תלמוד בבלי  קראקאשסד
 תלמוד בבלי  באזלשמ
 תנ"ך נביאים אחרונים עם פירוש הרד"ק קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235שונצינורמו
 תנ"ך ע"פ אילה שלוחה אלטשולר, נפתלי הירץ ב"ר אשרקראקאשנה
 תנא דבי אליהו  ויניציאהשנח
 תניא יחיאל בן יקותיאל, הרופאקרימונהשכה
 תניא יחיאל בן יקותיאל, הרופאמנטובהרעד
 תפארת ישראל דורן, שלמה בן צמחויניציאהשי
 תפארת ישראל יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ויניציאהשנט
 תפלה למשה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579קראקאשנ
 תפלה למשה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579שאלוניקישכג
 תרומת הדשן איסרלין, ישראל בן פתחיה, 1390-1460ויניציאהרעט
 תשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549באזלשסא
 תשובות ופירוש סוגיות רמ"ע מפאנו מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620ויניציאהחשד (שס
 תשובות שאלות מזרחי, אליהוקושטאשכ
 תשובות שאלות בן לב, יוסף (מהר"י)קושטאשכא - שלג