ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא לישא אותה מכניסה לתוך ביתו ובועלה בינו לבין עצמו ותהיה לו לאשה. כיון שנתנה תורה נצטוו ישראל שאם ירצה האיש לישא אשה יקנה אותה תחלה בפני עדים ואח"כ תהיה לו לאשה שנאמר כי יקח איש אשה ובא אליה:
יקנה אותה תחילה. עי' במגיד משנה שכתב דבעכו"ם בייחוד בעלמא הוי אשתו וכיון שבא עליה לשם אישות הו"ל אשת איש עכ"ד ובודאי שכן הוא דכיון דעיקר איסור בבן נח נלמד מדכתיב ודבק באשתו ולא באשת חבירו א"כ לא קרינן אשת חבירו עד שיחדה אותה אליו. אך שצ"ע כיון דאף בעכו"ם [בעינן] שבא עליה לשם אישות דהיינו שיחדה אותה אליו שתהיה אשתו א"כ הרי זה קידושי ביאה וגם משניתנה התורה מהני קידושי ביאה ומה זה נשתנה בזה שניתנה תורה, ושנאמר דכוונת רבינו דקודם שניתנה התורה היה בועלה בינו לבין עצמה ומשניתנה התורה בעינן שיקדשה בפני עדים או עכ"פ שיהיה היחוד בפני עדים כדאמרינן בש"ס קדושין (דף ס"ה) הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה הא באמת אין זה כוונת רבינו דמייתי הקרא דכי יקח איש אשה ובא אליה ובש"ס שם אמרינן מה דעתך דילפת דבר דבר מממון אי מה להלן הודאת בע"ד כק' עדים וכו' ומשנינן התם לא קא חייב לאחרינא הכא וכו' ועי' בחידושי הרשב"א שם. אך באמת נראה אף דגם גבי נכרי בעינן שיבא עליה לשם אישות מ"מ אין הכונה שיתכוין לקנותה בביאה זו שיקנה אותה לאשה רק שהוא ייחדה אליו שתהיה מיוחדת לו לאישות ומשניתנה התורה בעינן שיבוא אליה ושיתכוין שבביאה זו הוא קונה אותה לו לאשה ואם לא יתכוין לקנותה בביאה זו אף שמייחדה אליו ויודע שתהיה מיוחדת לו כיון שלא התכוין לקנותה בכך לא חשיב קידושין. לכן יש להזהיר למסדרי קידושין שיזכירו להחתן שיתכוין לקנותה בכך. וראיתי למחותני הגאון הקדוש בעל מנחת חינוך זצ"ל אשר בעת שהיה מסדר קידושין היה נוהג להזהיר להחתן שיתכוין לכוונת מצוה לצאת ידי השיטות האומרים דמצות צריכות כוונה, ולדעתי נראה שמלבד כוונת מצוה בעינן ג"כ כוונת קנין שיתכוין לקנותה בכך ואף למ"ד מצות אין צריכות כוונה כונת קנין בעינן לכו"ע ועי' לעיל בהל' מגילה פ"ב ה"ה מ"ש שם: