ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
English Audio
הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד ואחד. והאחר נוטל בידו. ואין הבוצע נותן ביד האוכל אלא אם כן היה אבל. והבוצע הוא פושט ידיו תחלה ואוכל. ואין המסובין רשאין לטעום עד שיטעום המברך. ואין הבוצע רשאי לטעום עד שיכלה אמן מפי רוב המסובין. ואם רצה הבוצע לחלוק כבוד לרבו או למי שהוא גדול ממנו בחכמה ויניחנו לפשוט ידו קודם לו הרשות בידו:
הבוצע נותן פרוסה לפני כל אחד ואחד והאחד נוטל בידו ואין הבוצע נותן ביד האוכל אלא אם כן היה אבל וכו'. במגדל עוז ובב"י בב"ה בסס"י רס"ד כתבו מקורו מאיכה רבה מדכתיב פרשה ציון בידיה והביא כי הרשב"א כתב שאינו זוכר מקורו עיי"ש ואני חפשתי שם ולא מצאתי וכן בספר מעשה רוקח כתב ואני הצעיר חפשתי שם ולא מצאתיה עיי"ש והנה ההבדל כי הנתינה לפני כל אחד ואחד דרך כבוד כמצינו והוא עומד עליהם ודרך שמוש מבעה"ב דרך כבוד האורחים הוא אבל לתת בידו כנתינה לעני ואולי כמו דשאלת שלום וכיו"ב דרך כבוד אסרו לאבל המתגולל בעפר על כי נוטל ממנו כבודו לכן גם בזה אסרו רק לידו דמותר על שאינו דרך כבוד ואם נאמר שיתן או רק דרשאי ליתן יש לספק ואינו מוכרע:
ואם רצה הבוצע לחלק כבוד לרבו או למי שהוא גדול בחכמה ויניחנו לפשוט ידו קודם לו הרשות בידו. ולכאורה יש להבין למה נאמר בכבוד רבו הרשות בידו והלא יהיה בחוב עליו להקדים רבו בכל דבר כבוד ואם נדחק לפרש הרשות בידו קאי על רבו או לגדול ממנו לשון ואם רצה ובגמ' אי' ואם בא לחלוק כבוד וכו' וצריך לומר כיון שאין המסובין רשאין וכו' ועי' בתוספות במסכת ברכות דף מ"ז ע"א בד"ה אין שהקשו על ואם רצה הא אין מסובין רשאין לטעום עד שיטעם הבוצע עיי"ש מ"ש ע"ז ועי' ברא"ש ובתוספות ערבי פסחים שכתבו לחלק בין שתיה לאכילה דבאכילה אמרינן ר"ה כ"ט לא יפרוס אדם פרוסה לאורחים אא"כ אוכל עמהם הילכך יש לו לטעום קודם עיי"ש והנה שם הטעם משום שמברך להוציא אותם וכמ"ש בכ"מ לפרש כפי' התוספות שקאי על שאר המאכלים לא שייך לומר כן וגם למה יוכל ליתן לרבו כיון דמשום הברכה עליו לאכול שיהיה מחויב בדבר להוציא אותם ונראה כיון שאין מסובין רשאין משום כבוד הבעה"ב הבוצע וא"כ הוי כבזיון לו אם יאכלו קודם ואף דיוכל למחול על כבודו נגד רבו מ"מ אין מחויב בכה"ג דמקל בעצמו ואם עושה הרשות בידו ונראה לכאורה כשאין גדול ורבו אין רשות בידו ולמה יוכל למחול על כבודו ונראה דרז"ל סידרו הדרך ארץ ואל ימנע אדם מזה וכמ"ש לעיל כמה היה יקר הד"א בעיניהם ונדע שלא אמרו הרשות למחול בזה רק לרבו ולגדול ממנו למען לא יצאו מדרכי המוסר וכבוד אחרים בשום פעם רק לכבוד התורה רשאין ואין מחויב עבור דמבטל סידור הד"א וגם כמ"ש לעיל ועי' במג"א בסי' קס"ז ס"ק ל"ד שהקשה למה בצע הוא ותירץ שהיה בעה"ב או שהגדול נתן לו רשות עיי"ש ונראה בעה"ב לעולם לבצוע ושיתן בעין יפה כדאיתא בגמרא ונתן לו רשות כשלא היה בעה"ב: