ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר. אין מונעין אותו לעשות כהלכתה. ואם הביא עולה מקבלין ממנו. נתן צדקה מקבלין ממנו. ויראה לי שנותנין אותה לעניי ישראל. הואיל והוא ניזון מישראל ומצוה עליהם להחיותו. אבל העכו"ם שנתן צדקה מקבלין ממנו ונותנין אותה לעניי עכו"ם:
ב"נ שרצה לעשות מצוה וכו'. ואם רצה לעשות באומרו שנצטוה עליה אין מניחין אותו לעשותה אלא אם עשאה כדי לקבל עליה שכר כמי שאינו מצווה ועושה וכן דקדק רבינו וכתב כדי לקבל שכר. ומ"מ במצות שצריכין קדושה וטהרה כגון תפילין ס"ת ומזוזה אני חוכך להחמיר שלא יניחו אותם לעשותן:
ואם הביא עולה וכו'. דוקא עולה הבאה בנדבה אבל עולה הבאה בחובה אין מקבלין מהם וכ"ש שאר קרבנות ועולה זו של עכו"ם נסכיה קרבים משל צבור וכבר ביאר רבינו זה פ"ג מהל' מעה"ק: נתן צדקה מקבלין ממנו וכו'. מ"ש רבינו סברא נכונה היא כיון שאנו מצווין להחיותם דכתיב לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה אבל שאר עכו"ם שלא קבלו מצות ב"נ אע"פ שמפרנסין אותן בכלל עניי ישראל מפני דרכי שלום אבל אין אנו מצווין להחיותם הילכך מקבלין מהם צדקה מפני השלום ונותנין אותה לעניים שלהם דלא ליהוי להו איבה כדאיתא פ"ק דב"ב: