ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
friedbergrambam ספר     הלכות    פרק    הלכה     <<Next הבא   Prev הקודם>>
אחד הנוטע גרעינה או ייחור מן האילן או שעקר את כל האילן ממקומו ונטעו במקום אחר הרי זה חייב בערלה. ומונה משעת נטיעתו. זעזעו ולא עקרו ואח"כ מלא סביבותיו בעפר. אם יכול לחיות אילו לא מלא סביבותיו ה"ז פטור. ואם לאו הרי זה כמו שעקר ונטע וחייב:
אחד הנוטע גרעינה או יחור וכו'. ברייתא פ"ק דר"ה (דף ט:) אחד הנוטע ואחד המבריך ואחד המרכיב וכו' אם לערלה ערלה ואם רבעי רבעי ואיתא נמי בת"כ:
ומונה משעת נטיעתו וכו'. הכי איתא בירושלמי ערלה מאימתי מונה לה משעת נטיעתו: ומה שכתב רבינו אחד הנוטע גרעינה קשיא לי מי איכא אילן הנטוע מגרעינה שיעשה פירות בתוך שלש שנים. ואפשר שיש בארצות החמות שעושה פרי בתוך שלש שנים: זעזעו ולא עקרו וכו'. שם במשנה אילן שנעקר והסלע עמו שטפו נהר והסלע עמו אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב נעקר הסלע מצדו או שזעזעתו המחרישה או שזעזעתו ועשאו בעפר אם יכול לחיות פטור ואם לאו חייב ויראה שרבינו מפרש ועשאו בעפר שתקנו ועשאו בעפר אחר וזהו שכתב מלא סביבותיו בעפר וכו' וכן פירש ר"ש: