ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
481 Seforim found for Cheshvan חשון
 א ווירקליכע הערצליכע ליעבע - חלק א אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרע
 א ווירקליכע הערצליכע ליעבע - חלק ב אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרע
 א ווירקליכע הערצליכע ליעבע - חלק ג אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסד
 א ווירקליכע הערצליכע ליעבע - חלק ד אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסד
 א ווירקליכע הערצליכע ליעבע - חלק ה אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרע
 א ריינע הערצליכע ליעבע - חלק ו אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסד
 א ריינע הערצליכע ליעבע - חלק ז אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסד
 א ריינע הערצליכע ליעבע - חלק ח אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסט
 א ריינע הערצליכע ליעבע - חלק ט אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסט
 א ריינע הערצליכע ליעבע - חלק י אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940ווילנאתרסט
 אביעה חידות חמוי, אברהם שלום חי, 1838-1885ליוורנותרלט
 אגרות צפון הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ירושליםתשיב
 אגרת השבת לוין, נח חיים בן משהווילנאתרעב
 אגרת ר' חיים ויטל ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620לודזתרפד
 אגרת תימן - ספריה למתלמדים משה בן מימון, 1138-1204נ.י.תשי
 אהבת הבורא ראטה, אהרן בן שמואל יעקב, 1894-1947ירושליםתשיט
 אהבת השם אלפיה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלירושליםתשג
 אוצר אגרות קודש לוין, אברהם חיים דבירושליםתשיב
 אוצר מאמרי הלכה - חלק א חסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאב, 1910-2003ירושליםתשכ
 אוצר מאמרי הלכה - חלק ב חסידה, ישראל יצחק בן מנחם זאב, 1910-2003ירושליםתשכ
 אוצר מאמרי חז"ל איזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956נ.י.תרפט
 אור זרוע לצדיק בנציון בן יוסף יהודהפיעטרקובתרסה
 אושפיזין תפלות. הושענות והקפות.לבובתרל
 אחד קדוש מדבר לוין, אברהם חיים דבירושליםתשיד
 אליהו (הגר"א) איש הנגלה והנסתר לינר, ירחם בן אברהם יהושע השל, 1888-1964נ.י. 
 אמרי דעת וינשטין, יצחק בן אברהםירושליםתשכב
 אקדמות מילין קלין, יחיאל צבי בן שלוםנ.י.תשז
 ארבע כתות - שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ירושליםתשיח
 ארחות חיים - צוואת ר' אליעזר ארחות חייםנ.י.תשו
 ארחות צדיקים ארחות צדיקיםירושליםתשכ
 ארחות צדיקים ארחות צדיקיםווילנאתרח
 ארחות צדיקים ארחות צדיקיםווילנאתרכ
 ארץ חפץ גרבר, אברהם צביווילנאתרסט
 ארשת שפתינו - חלק ב פלדמן, יעקב משהנ.י.תשט
 ארשת שפתינו - חלק ג פלדמן, יעקב משהנ.י.תשט
 אשרי המחכה  נ.י.תשיב
 באהלי צדיקים גולדהבר, שלמה זלמןביתר עיליתתשסט
 בוצינא דנהורא ברוך בן יחיאל מיכל, ממזיבוז, 1753-1811לבובתרמד
 בחור-חלק א פרידמן, אברהם יצחק  
 בחור-חלק ב פרידמן, אברהם יצחק  
 בחור-חלק ג פרידמן, אברהם יצחק  
 בחור-חלק ד פרידמן, אברהם יצחק  
 בחור-חלק ה פרידמן, אברהם יצחק  
 בית אלהים טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580ווארשאתרלב
 בית ועד לחכמים ג (תרסב) דיכס, ישראל חיים בן אריה צביליעדסתרסב
 בן המלך והנזיר חסדאי, אברהם בן שמואל אבןתל אביבתשיא
 בני יעקב - חלק א חורי, יעקבג'רבהתרצד
 בעגריסונג פון ליובאוויטשער רבין שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)ווארשאתרצה
 ברכת שמואל - חלק א ליבוביץ, ברוך דב בן שמואל דוד, 1867-1939נ.י.תשלב
 ברכת שמואל - חלק ד ליבוביץ, ברוך דב בן שמואל דוד, 1867-1939נ.י.תשלב
 גאולת הארץ  ג'רבה 
 געזאמעלטע שריפטן שנירר, שרה, 1883-1935נו יארקתשטו
 דאס נאציאנאל-רעליגיעזע ווארט כהנא, יחזקאל שרגאנ.י.תרצה
 דברי אברהם קנטרוביץ, אברהם בן שמואלבילגורייאתרע
 דברי תורה וורטמן, משה בן חייםווארשאתרלח
 די רייד פון ליובאוויטשער רבי’ן - ריגא תרצ"ד שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950נ.י.תשב
 דמשק אליעזר - יורה דעה פפו, אליעזר בן שם טוב  
 דער בעריהמטער יונגער דרשן רובינשטין, אברהם מאירווילנאתרעא
 דעת החיים - אהל שרה רבינר, זאב אריה בן בנימין בינושתל אביבתשכא
 דרך החיים מקלר, חיים יהודהס. לואיסתרפז
 דרך חיים - אבות יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609שנגהאיתשו
 דרך טובים אדלמן, צבי הירש, 1805-1858לונדוןתריב
 דרכי מוסר נימן, יעקב אריה בן אברהםירושליםתשיא
 הדרת צבי גינצבורג, צבי הירשווארשאתרסז
 הונדערט מעשיות און משלים פון חפץ חיים גרינימן, שמואלירושליםתשיב
 היכל התשובה אברמוביץ, חיים יצחקבני ברקתשכא
 המאור זוסניץ, יוסף יהודה ליבווארשאתרמט
 המגיד - חלק א קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - חלק ב קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - חלק ג קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - חלק ד קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - חלק ה קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - חלק ו קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - חלק ז קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה חמישית - חלק א קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה חמישית - חלק ב קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה חמישית - חלק ג קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה רביעית - חלק ח קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה רביעית - חלק ט קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה רביעית - חלק י קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המגיד - שנה רביעית - חלק י"א קלין, יצחק בן ישראל; לויטן, שלום יצחק, 1878-1941סאטמאר 
 המטיף פיעסטון, גרשוןווילנאתרסד
 הפעמון דער גלעקעל אחון, מאיר ב"ר יצחקווילנאתרעב
 הצדיק ודרך הטוב ברז, חיים יוסףנ.י.תרצט
 הצעד הראשון שכטר, משלם זלמןירושליםתשכ
 התרגשות הנפש חיות, עקיבא שלוםלבובתרכד
 ויגד לשאול נחמיאש, שאול בן דודתוניסתרסט
 זיר זהב טרכטמן, בנימיןנ.י.תשיג
 זכר זאת ליעקב מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963ווילנאתרנא
 זכרון משה - חלק א ממן, משה מרדכיירושליםתרסח
 זכרון משה - חלק ב ממן, משה מרדכיירושליםתרסח
 זכרון רחמים - חלק א מלמד, רחמים בן חייםירושליםתרצ
 זכרון רחמים - חלק ב מלמד, רחמים בן חייםירושליםתרצב
 זרע יעקב כהן, יעקב בן שלוםג'רבהתרצח
 חבור התשובה המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316נ.י.תשי
 חדר נאה על התורה אליקים, נסים בן משה מאיר חיירושליםתרעא
 חובות הלבבות - חלק א בחיי בן יוסף אבן פקודהיוזעפאףתרו
 חובות הלבבות - חלק ב בחיי בן יוסף אבן פקודהיוזעפאףתרו
 חובות הלבבות - חלק ג בחיי בן יוסף אבן פקודהסדילקובתקעט
 חובות הלבבות עם פירוש של מרפא לנפש - חלק ב בחיי בן יוסף אבן פקודהווילנאתרטו
 חובות הלבבות עם פירושים - חלק א בחיי בן יוסף אבן פקודהווילנאתרסא
 חובות הלבבות עם פירושים - חלק ב בחיי בן יוסף אבן פקודהווילנאתרסא
 חובות הלבבות-תורת חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהנ.י.תרפט
 חובת נשים דיק, איזיק מאיר, 1814-1893קראקאתרנו
 חומת הדת כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פיעטרקובתרסה
 חורב-מערכות העדות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנג
 חורב-מערכות העדות והתורות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנג
 חורב-מערכות התורות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנג
 חזוק מדת הבטחון דיטש, מיכאל בן אליהונ.י.תרסב
 חזיונות הרמ"ה הורביץ, משה בן אהרן יהודהווילנאתרעג
 חיי אנשי השם – גבריאל ריסר ברנפלד, שמעון, 1860-1940ווארשאתרעד
 חיי הגוף והנפש מילצקי, ראובןירושליםתרצה
 חיי עולם יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263מינכןתשז
 חייאת אל רוח מלמד, סימן טובירושליםתרנח
 חיים ושלום - דברי שלום כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925ג'רבהתרפג
 חכמה ומוסר זיו, שמחה זיסל, 1824-1898נ.י.תשיז
 חכמת החיים של עם ישראל בקר, יעקב, 1902-1966תל אביבתשכא
 חמדה גנוזה כהנא, שלמהבודפשטתשא
 חמר להטפה  נ.י.תרפט
 חסד לאברהם קאהן, אברהם בן משהג'רבהתשב
 חשבון הנפש או חג היובל סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906ירושליםתרסג
 טהרת הקודש - חלק א ראטה, אהרן בן שמואל יעקב, 1894-1947ירושליםתשיג
 טהרת הקודש - חלק ב ראטה, אהרן בן שמואל יעקב, 1894-1947ירושליםתשיג
 טהרת ישראל כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פיעטרקובתרסד
 טוב וחסד כהן, שושן בן כלפון משהג'רבהתשב
 יגל יעקב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרסו
 ידי משה :ותורה אור לוינסון, משה בן שלמה אלעזרווארשאתרנד
 יוד טית כסלו  נ.י.תשב
 יורה חטאים אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרלד
 ילקוט אליעזר - חלק ב רונין, אליעזר בן שמואלנ.י.תשיג
 ילקוט אליעזר - חלק ג רונין, אליעזר בן שמואלנ.י.תשיג
 ילקוט אמת ליעקב גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמב
 ילקוט התשובה ליפשיץ, חיים, 1899-1978ירושליםתשיח
 ילקוט חצ"ל-חלק א לרנר, חיים צבי בן טודרוס, 1815-1889ווילנאתרנט
 ילקוט חצלנ"י-חלק ב לרנר, חיים צבי בן טודרוס, 1815-1889ווילנאתרנט
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהווארשאתרלה
 יסוד ושורש העבודה אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנההוראדנא - ווילנאתקעז
 יסודי העקרים על ספר בראשית דנציג, יצחק בן מנחם מנישווארשאתרמח
 יסודי העקרים על ספר שמות דנציג, יצחק בן מנחם מנישפטרבורגתרנב
 ישועה ורחמים סופר, ישועה חויתהגרבהתשכב
 ישמח ישראל - או'ח קלפרא, ישראל שמואל בן שלמה, 1560-1640קאליסתס
 כד הקמח - חלק א בחיי בן אשר אבן חלאוהנ.י.תשכ
 כד הקמח - חלק ב בחיי בן אשר אבן חלאוהנ.י.תשכ
 כוס הישועות ציאדה, ישועהג'רבהתשו
 כללי הפוסקים  ווארשאתרנו
 כתבי קודש הלר, משלם פיבוש, מזבריזדעשתרצג
 לא תשתחוו  נ.י.תשב
 לב דוד אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ירושליםתשכב
 לב העיברי - חלק א שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאל, 1838-1922ירושליםתרפד
 לב העיברי - חלק ב שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאל, 1838-1922ירושליםתרפד
 לוח הלמודים שביאיר נתיב אלפיה, יצחק בן יעקב חיים ישראל רפאלירושליםתרצט
 ליקוטי שושנים שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790לודזתרפד
 לכבוד ימים נוראים  לונדוןתשיז
 לכבוד פסח ל"ג בעומר שבועות  לונדוןתשיז
 לכבוד פסח-זמן חרותנו והגאולה  לונדוןתשיז
 לכבוד פסח-תש”ג  לונדוןתשיג
 לכבוד פסח-תשי”ב  לונדוןתשיב
 לכבוד ר"ה יו"כ  לונדוןתשיג
 לכבוד ר"ה יו"כ שמח"ת  לונדוןתשיח
 לעמנו ולדתנו אלישביץ, אלכסנדר זושאריגאתרצד
 לקוטי גאונים רוזנבלום, ברוך צבי הירשפיעטרקובתרסה
 לקוטי מרגליות אהרנסון, טוביהנ.י.תשיז
 לקח טוב סלים, יצחק נסיםבגדדתרעב
 מאורי יעקב קולודני, יעקב מאריםתל אביבתשכא
 מאורי יצחק פרידמן, מאיר יצחק בן יעקבירושליםתרע
 מאירת עינים צעלמייסטער, נחום בן יעקבפפד"מתרפט
 מאסליאנסקי'ס דרשות - חלק א מסלינסקי, צבי הירש, 1856-1943נ.י.תרפז
 מאסליאנסקי'ס דרשות - חלק ב מסלינסקי, צבי הירש, 1856-1943נ.י.תרפז
 מבחר הפנינים - אידיש אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058ווילנאתרכה
 מגלת איבה הלר, יום טוב ליפמן בן נתן, 1579-1654מונקאטשתרנה
 מדבר קדמות אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ירושליםתשיז
 מדברי ראשונים - ארץ ישראל על פי רמב"ן בכרך, יהושע, 1914-2002ירושליםתשיח
 מדברי ראשונים - בין אדם לחברו בכרך, יהושע, 1914-2002ירושליםתשיט
 מדרגת האדם הורביץ, יוסף יוזל, 1850-1919נ.י.תשז
 מדרגת האדם בדרכי החיים הורביץ, יוסף יוזל, 1850-1919פיעטרקובתרפב
 מדרגת האדם בחשבון הצדק הורביץ, יוסף יוזל, 1850-1919פיעטרקובתרפב
 מדרש עשרת הדברות  ירושליםתשטו
 מדרש פנחס - חלק א שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790לבובתרלב
 מדרש שלמה - חלק א כהן, כליפה בן משהג'רבהתרפח
 מדרש שלמה - חלק ב כהן, כליפה בן משהג'רבהתרפח
 מדרש שלמה - חלק ג כהן, כליפה בן משהג'רבהתרפח
 מדרשו של ש"ם שלי, שאול מקיקץ בן מעתוק, 1887-1969ג'רבהתשז
 מדת הרחמים זצר, שמואל צבי, 1876-1962חולוןתשכב
 מדת הרחמים זצר, שמואל צבי, 1876-1962נ.י.תרפח
 מהר"ם סופר - על התורה - חלק א סופר, משה בן יעקב שלוםטארנאתרפח
 מהרם סופר-חלק שני סופר, משהטארנאתרפח
 מוסר אב הכהן, דוד בן אבאתוג'רבהתשיח
 מוסר הלכה אנסבכר, יונהלונדוןתשיט
 מוסר המשנה-סדר נזיקין גינצבורג, יהודה ליב בן דבס. לואיסתרצט
 מוסר המשנה-סדר נשים גינצבורג, יהודה ליב בן דבס. לואיסתרצט
 מוסר והדעת ח"ב יפהן, אברהם בן אשר צבי, 1886-1970ירושליםתשלג
 מוסרי הרמב"ם סופר, שמעון בן אברהם שמואל בנימיןירושליםתשיח
 מחשבה ולשון אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967מכסיקותשיט
 מטה יהודה - חלק א לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939נ.י.תרפא
 מטה יהודה - חלק א לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939נ.י.תרפא
 מטה יהודה - חלק א לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939נ.י.תרפא
 מטה יהודה - חלק א לזרוב, יהודה ליב בן שמואל יצחק איזיק, 1875-1939נ.י.תרפא
 מי מנוחות - חלק ב ברדוגו, רפאל בן מרדכי, 1747-1821ירושליםתרסה
 מיין זיידע'ס הגדה - א פאגראם אויף דעם אפיקומן יפית, ברוךווילנאתרעב
 מים חיים - חלק א אשרי, חיים יחיאלדיהרנפורטתסג
 מים עד ים אפשטין, מנחם, הלוינ.י.תשכב
 מכלל יפי מושקין, יחיאל מיכלס. לואיסתרעו
 מכתב מאליהו וידש, אליהו בן משהזיטומירתריז
 מלא העומר - במדבר צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקוב טריבתרפח
 מלא העומר - בראשית צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקוב טריבתרפח
 מלא העומר - דברים צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקוב טריבתרפח
 מלא העומר - ויקרא צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקוב טריבתרפח
 מלא העומר - שמות צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקוב טריבתרפח
 מלין דרבנן ישראל מ"ש, מנ"שווארשאתרצא
 מלכיאל מלכיאל חזקיה בן אברהםפרעמישלאתרלא
 ממעמקים הלב והנשמה שפעטמאן, יהושעלונדוןתשיב
 מנוחה וחיים מהדאר, מסיעדג'רבהתשכב
 מנורת המאור אבוהב, יצחק, ה-1אמשטרדםתצט
 מנורת זהב כלה אנקאוה, ישראל בן יוסף, 1359-1441ירושליםתרכד
 מנחת בכורים יעקב בן חננאל, הסיצילינ.י.תשיד
 מסילת ישרים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ירושליםתשיז
 מסילת ישרים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ווארשאתרפה
 מסילת ישרים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ווארשאתרלב
 מסילת ישרים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ווילנאתרלה
 מסלי אל וקת מצליח, מנשה בן יחזקאלירושליםתרסא
 מסלי אל וקת מצליח, מנשה בן יחזקאלירושליםתשיח
 מסעות רבי בנימין בנימין בן יונה, מטודלהמונקאטשתרנה
 מעדני אשר - חלק א רוזנבוים, אשר בן אברהםתל אביבתשטז
 מעדני אשר - חלק ב רוזנבוים, אשר בן אברהםתל אביבתשטז
 מעינה של תורה - במדבר פרידמן, אלכסנדר זושא, 1897-1943תל אביבתשטז
 מעינה של תורה - בראשית פרידמן, אלכסנדר זושא, 1897-1943תל אביב 
 מעינה של תורה - דברים פרידמן, אלכסנדר זושא, 1897-1943תל אביבתשטז
 מעינה של תורה - ויקרא פרידמן, אלכסנדר זושא, 1897-1943תל אביבתשטז
 מעינה של תורה - שמות פרידמן, אלכסנדר זושא, 1897-1943תל אביבתשטז
 מעלות המדות יחיאל בן יקותיאל, הרופאווארשאתרלו
 מעלות התורה אברהם בן שלמה זלמן, מוילנהמונקאטשתרנד
 מעמד הקהל בתפארתו טויבש, חיים צביצוריךתשיג
 מערכי-לב בר שאול, אלימלך, 1911-1964תל אביבתשיט
 מערכת הקנינים שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939ווילנאתרצו
 מעשה אלפס ופרי הגפן - חלק א פיסטון, גרשוןווילנאתרעב
 מעשה אלפס ופרי הגפן - חלק ב פיסטון, גרשוןווילנאתרעב
 מעשה נסים חדאד, דוד בן מעתוקג'רבהתשח
 מצוה ולב בר שאול, אלימלך, 1911-1964תל אביבתשטז
 מצוות המוסר - חלק א אפשטין, יוסף דוד בן שלמה זלמן, 1912-2002נ.י.תשז
 מקוה מים - חלק ב עזריאל, אהרן בן עזריאל, 1819-1879ירושליםתרעב
 מקורי העושר-יסודי הכלכלה מנדלין, זאב וולף בן יעקבאודיסהתרנו
 מקרא קודש טויל, הלל יוסףארם צובהתרצ
 מקראי תשובה ליפשיץ, חייםירושליםתשיט
 מראה יעקב גוזמן, יעקבפתח תקוהתשטו
 משא יהודה זלצר, יהודה ליב בן יצחק, -1959ירושליםתרעד
 משבצי שלמה מינצברג, יחיאל שלמהתל אביבתשכ
 משלי המגיד מדובנא קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804תל אביבתשח
 משלי חכמה קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ווילנאתרנ
 משלי יעקב קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804ירושליםתשיז
 משנה קב ונקי עם פירוש ר"ע מברטנורה ועם ע"ט: נר נשמה  ווארשאתרמט
 משניות מסכת אבות-פפד"מ-ת"פ  פפד"מתפ
 משניות מסכת עידויות-פפד"מ-ת"פ  פפד"מתפ
 משניות סדר זרעים-פפד"מ-ת"פ  פפד"מתפ
 משניות סדר טהרות-פפד"מ-ת"פ  פפד"מתפ
 נאמים לבר מצוה ולאביו איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951נ.י.תרפד
 נדחי ישראל כהן, ישראל מאיר, 1838-1933נ.י.תשיא
 נזר הנצחון פלנסברג, חיים ירמיהו, 1841-1913ווילנאתרמג
 נחלת משה טריוקס, משה חייםנ.י.תשמא
 נחלת צבי - נופת צופים - חומש חוטש, צבי הירש בן ירחמיאללובליןתרנג
 נחלת צבי - נופת צופים - חלק א חוטש, צבי הירש בן ירחמיאלקניגסברג ?תקפ
 נחלת צבי - נופת צופים - חלק ב חוטש, צבי הירש בן ירחמיאלקניגסברג ?תקפ
 נחלת צבי - נופת צופים - מגילות חוטש, צבי הירש בן ירחמיאללובליןתרנג
 נחמד ונעים - דברים לאנגנער, אורי בן אברהם, 1896-1970ברוקליןתש
 נטיעות אד"ר רובינשטין, אהרן דוד, 1892-1944ירושליםתשכא
 נטע שורק - דרשות טננבוים, שרגא צבי בן זאב וולף, 1826-1897מונקאטשתרנח
 נפש טובה - במדבר ירושלמי, פינחס נפתלי בן יצחק, 1828-1885סיגטתרמט
 נפש טובה - בראשית ירושלמי, פינחס נפתלי בן יצחק, 1828-1885סיגטתרמט
 נפש טובה - דברים ירושלמי, פינחס נפתלי בן יצחק, 1828-1885סיגטתרמט
 נפש טובה - ויקרא ירושלמי, פינחס נפתלי בן יצחק, 1828-1885סיגטתרמט
 נפש טובה - שמות ירושלמי, פינחס נפתלי בן יצחק, 1828-1885סיגטתרמט
 נצח ישראל יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609לובליןתרפז
 נר מערבי - חלק ג עטיה, מנחם בן יצחקירושליםתרצב
 נשמת אדם אהרן שמואל בן משה שלום, -1616לודזתרפד
 נתיבות המוסר פינקל, אברהם שמואלתל אביבתשכא
 סיפורים מהחיים - קיצור שבחי הבן איש חי קרן הפצת הרי"ח הטובירושליםתשסט
 ספר ברוך - חלק ב צבאח, חייםארץ ישראלתשיט
 ספר היראה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263פרשבורגתריט
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניפפד"מתרי
 ספר המאסף סוקולוב, נחוםווארשאתרמז
 ספר המועדים פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, 1879-1967לונדוןתשטו
 ספר המועדים - מחורבן לחורבן, זכר לחורבן אחרון, חג העצמאות לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשטז
 ספר המועדים - פורים, ל"ג בעומר, ט"ו באב לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשיט
 ספר המועדים - ראש השנה ויום הכפורים ברוך, יצחק ליב, 1874-1953תל אביבתשכא
 ספר המועדים - ראש חודש, חנוכה, חמשה עשר בשבט לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשכא
 ספר המועדים - שבועות לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביב 
 ספר המועדים - תעניות, חורבן ביהמ"ק, תשעה באב לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשיז
 ספר הרוקח הגדול אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרמ
 ספר הרוקח הקטן אלעזר בן יהודה, מגרמיזהווארשאתרלט
 ספר השבת נכט, יעקב, 1873-1959; אפשטין, זלמן, 1860-1936; ברוך, יצחק ליב, 1874-1953תל אביבתשח
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217סדילקובתקפו
 ספר חסידים יהודה בן שמואל, החסיד, 1146-1217לבוב 
 ספרת ציון דינרד, אפרים, 1846-1930נ.י.תרנט
 ע"ם מרדכי עזרן, מרדכיירושליםתרצג
 עבודת הקודש אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)ירושליםתשטז
 עבודת הקודש אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)ווארשאתרלד
 עדות ביהוסף קוקס, יוסף בן אליהו חייםווארשאתרעג
 עונג שבת אלפרט, שבתי בן עוזרנ.י.תש
 עט סופר-חלק ב סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלנ.י.תשטז
 עט סופר-חלק ג סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלנ.י.תשטז
 עט סופר-חלק ד סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלנ.י.תשטז
 עטרת אפרים קוניטופסקי, אפרים בן שמעוןלובליןתרעא
 עטרת צבי טקסין, מנחם צבי בן אריה, 1850-1918ווארשאתרנח
 עלי הגיון קוקס, יוסף בן אליהו חייםווילנאתרנו
 ענה דודי הכהן, דוד בן אבאתוג'רבהתשיח
 עץ הד"ס סטבסקי, דב ברתל אביבתרפו
 עץ חדש פלישמן, יעקב חייםנ.י.תשטו
 עץ חיים  סדילקובתקצו
 עץ חיים-קצור שני לוחות הברית-אגרת הרמב"ן  ווארשאתקנז
 עץ פרי ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883נ.י.תשיג
 עצי לבנון - חלק א רובין, יוסף דודלבובתרפח
 עקידת יצחק - במדבר ערמה, יצחק בן משהלבובתרכח
 עקידת יצחק - בראשית ערמה, יצחק בן משהפרשבורגתרט
 עקידת יצחק - ויקרא ערמה, יצחק בן משהלבובתרכח
 עקידת יצחק - שמות ערמה, יצחק בן משהלבובתרכח
 ערשטער באריכט וועגן די מסבות שבת מרכז לעניני חנוך. מחלקת מסבות שבת.נ.י.תשב
 עשרה מאמרות ראסס, אלימלךדרוהוביטשתרנב
 פאלק ישראל גורוב, יעקבשיקאגאתרצו
 פאלקס דרשות סליבקין, חיים שלוםפיעטרקובתרסט
 פה קדוש יצחק בן חיים, מוולוז’יןווארשאתרנ
 פוקח עורים שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827לודזתרפד
 פלא יועץ-תומר דבורה קרויס, יהודה בן יקותיאלפאקשתרס
 פליט ברוידא, זאב וולף, 1895-1974ירושליםתשיג
 פניאל ליבוביץ, נחמיה שמואלנ.י.תרעד
 פסח אלמאנאך פרידנזון, יוסףנ.י.תשכז
 פערל פון אונדזער תור: בהעלותך-בלק ופרקי אבות מרגוליס, ד. ש.נ.י.תשיא
 פערל פון אונדזער תור: במדבר-בהעלותך ופרקי אבות מרגוליס, ד. ש.נ.י.תשיא
 פערל פון אונדזער תור: ויקהל-פורים מרגוליס, ד. ש.נ.י.תשיא
 פערל פון אונדזער תור: יתרו-תצוה מרגוליס, ד. ש.נ.י.תשיא
 פערל פון אונדזער תור: שמות-בשלח מרגוליס, ד. ש.נ.י.תשיא
 פערל פון אונדזער תור: תשא-ויקהל מרגוליס, ד. ש.נ.י.תשיא
 פרדס יוסף-בראשית פאצאנאווסקי, יוסףפיעטרקוב - לודזתרצא
 פרדס יוסף-ויקרא פאצאנאווסקי, יוסףפיעטרקוב - לודזתרצא
 פרדס פתחיה - בראשית מנקין, פתחיה, 1881-1947נ.י.תרצו
 פרדס פתחיה - ויקרא מנקין, פתחיה, 1881-1947נ.י.תרצו
 פרדס פתחיה - שמות מנקין, פתחיה, 1881-1947נ.י.תרצו
 פרח לבנון ויסבלום, אליעזר ליפהווארשאתרפח
 פרחי שושנה נשר, אברהם בן אליהו חייםירושליםתשיג
 פרי חיים זיצ’יק, חיים אפרים בן אשר, 1905-1989נ.י.תשכא
 פרי עץ שפיץ, יחיאל מיכל ב"ר יצחק זעקלברונאתקמט
 פתגמי אורייתא לאנגנער, אורי בן אברהם, 1896-1970ברוקליןתש
 פתוחי חותם אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880ירושליםתרסג
 פתשגן הכתב בראווערמאן, יעקב בן אלכסנדר זוסא יהודהסאן פאולאתרצח
 צדק ושלום - נתיבות שלום כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925ג'רבהתרפז
 צו לצו חלואה, סמחון בן שלמהירושליםתרסד
 צוואה (משה קאסוב) הגר [], משה מקאסובקולומיהתרפח
 צוואת משה סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ירושליםתרפד
 צוף דבש לוין, בנימין דוד בן שמשון רפאלווארשאתרנט
 צלא דמהימנותא ברומברג, ישראל משה בן יהודהווארשאתרנא
 צמח צדיק מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648נ.י.תרנט
 צפית לישועה כהן, ישראל מאיר, 1838-1933בוסטוןתרפא
 צרור המור צרור, יצחק גאנו בן אליהוג'רבהתרצד
 קדושת אברהם-כרך ב זלמן הלוי אורילוס אנג'לסתשס
 קהלת יעקב - חלק א אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, 1680-1756לבובתרנט
 קהלת יעקב - חלק ב אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, 1680-1756לבובתרנט
 קובץ חידושי תורה שערי יושר כולל שערי יושרניו יורקתשסו
 קול אומר קרא - חלק א קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרנה
 קול אומר קרא - חלק ב קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרנה
 קול אומר קרא - חלק ג קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרנה
 קול אומר קרא - חלק ד קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרנה
 קול אומר קרא - חלק ה קרא, יוסף חיים בן יצחק זליג, 1800-1895ווילנאתרנה
 קול אריה בודנשטין, אריה ליבנ.י.תרפו
 קול דודי הכהן, דוד בן אבאתוג'רבהתשיח
 קול הקורא רובינפין, דוד מרדכיברדיטשובתרעג
 קול יעקב - חלק א צחק גאנו בן ה"ר אליהו צרורג'רבהתרצד
 קונטרס אמירת דבר בשם אומרו רבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןתל אביבתשכ
 קונטרס דת משה ויהודית  ירושליםתשכב
 קונטרס המלמד תורה לערנער, צבינ.י.תשיג
 קונטרס הסידור נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל, 1890-1954ירושליםתשב
 קונטרס השבת  נ.י.תשכב
 קונטרס לשון הקודש רוכלין, יהודה אריהרחובותתשטז
 קונטרס ערבות רבינוביץ, מרדכי בן רפאל אלחנןתל אביבתשכ
 קונקורדנציה תלמודית - חלק א ייטלש, יששכר דבלונדוןתשכא
 קונקורדנציה תלמודית- חלק ב ייטלש, יששכר דבלונדוןתשכא
 קנה אברהם בן אמוזג, אברהם חיירושליםתרפג
 קצור מנורת המאור פרנקפורט, משה בן שמעוןסדילקובתקצו
 קרית חנ"א אזולאי, חנניה חביבסוסה 
 קרית חנה דוד פרבר, צבי הירש בן שמעון יהודה ליב, 1879-1967לונדוןתשטו
 קרן הצבי כהן, בנציון בן יעקב, תרנ"ה-תשל"בג'רבהתרפד
 קרן יהושע אפשטין, יהושע בן נחמןווארשאתרנז
 ראשית חכמה הקצר וידש, אליהו בן משהזולקוואתקסד
 רחמי האב קטינא, יעקב בן יצחק מרדכילונדוןתשכ
 רחשי לב גלוסקין, חיים שמחהבילגורייאתרצד
 רסיסי טל בורנשטין, אברהם בנציון בן שבתי, 1919-1963תל אביבתשכב
 רסיסי לילה דנינו, דוד בן מסעודקזבלנקהתשז
 רץ כצבי - חלק א פרידלינג, צבי הירשווארשאתרפח
 רץ כצבי - חלק ב פרידלינג, צבי הירשווארשאתרפח
 רשפי אש השלם מרדכי בן דב, מנשכיזפיעטרקובתרסז
 שאו מרום עיניכם… כשר, מנחם מנדל, 1895-1983נ.י.תשיח
 שארית יעקב הברמן, משלם זלמן יעקבווילנאתרמד
 שבחי הבעש"ט שבחי הבעש"טלבובתרמה
 שבחי מוהר"מ דינר, נתן נטעפיעטרקובתרסז
 שבחי צדיקים ציטרין, מנדלווארשאתרמד
 שבט מוסר אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729קושטאתפח
 שבט מוסר - ערבית אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729ירושליםתרפה
 שבילי חיים אלעזרי, חיים משה ראובןנ.י.תשז
 שבכתב ושבעל פה - חלק א אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967מכסיקותשיז
 שבכתב ושבעל פה - חלק ב אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967מכסיקותשיז
 שבת אחים פוזרין, דב ברברדיטשובתרסא
 שבתה של ישראל שרגאי, שלמה זלמן, 1899-1995  
 שבתות ישראל    
 שדי חמד - אסיפת דינים - קונטרס המציצה והמלואים מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרסא
 שדי חמד - באר בשדי מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנז
 שויון הנשים מנקודת ההלכה לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955נ.י.תרפ
 שומר אמונים - חלק א ראטה, אהרן בן שמואל יעקב, 1894-1947ירושליםתשיט
 שומר אמונים - חלק ב ראטה, אהרן בן שמואל יעקב, 1894-1947ירושליםתשיט
 שומר אמנים הלפרין, אפרים זלמן בן אלחנן דבנ.י.תשיג
 שועת בת עמי - צקון לחש סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906ירושליםתרסד
 שופר של משיח יעקבסון, יוסף מאירבוסטוןתרפא
 שיבת ציון כהן-יהונתן, ציון בן שושןג'רבהתשג
 שיחות הסבא מסלבודקה פינקל, נתן צבי בן משה, 1849-1927תל אביבתשטו
 שיחות רא"ם מאיר, זאב דב אלטרתל אביבתשכ
 שירת דודי הכהן, דוד בן אבאתוג'רבהתשיח
 שלום דוד - חלק א הכהן, דוד בן משה, 1825-1871תוניסתרנה
 שלחן של ארבע בחיי בן אשר אבן חלאוהנ.י.תשכ
 שמונה פרקים לרמב"ם משה בן מימון, 1138-1204תל אביבתשח
 שמועסן מיט יוגנד און קינדער רבינוביץ, צבי יהודהבואנוס איירסתשיז
 שמחת הנפש קירכהן, אלחנן הנלי, 1655-1735זולצבךתקנז
 שמחת יצחק ברגר, יצחק שמחהטורונטותש
 שמיטות ויובלות - בתורת הקבלה קהתי, עמרםירושליםתשע
 שמע ישראל - חלק ב סמט, ישראל חייםנ.י.תשיט
 שני כתרים גרשטנקורן, יצחק, 1891-1961בני ברקתשט
 שעורי דעת בלוך, יוסף ליב, 1860-1929נ.י.תשט
 שערי אורה ושמחה רינס, יצחק יעקב, 1839-1915ווילנאתרנט
 שערי בירור לוין, חיים שרגאירושליםתשיב
 שערי ציון-ספר א בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ב בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ג בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ד בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ה בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ו בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ז בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ח בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר ט בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר י בלזר, שלמהירושלים 
 שערי ציון-ספר יא בלזר, שלמהירושלים 
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ווילנאתרפח
 שפתי בינה דיטש, שמחה בונםלונדוןתשיב
 שפתי חן נתנזון, חיים בן אברהם, 1838-1903ווילנאתרס
 ששון ויקר חטאב, מעתוקתוניסתרפב
 תולדות יעקב בריט, משה יהודהווילנאתרמג
 תולדות יעקב יוסף בניו יארק יוסף, יעקב בן דובר, 1841-1902נ.י.תרמט
 תומר דבורה קורדוברו, משה, 1522-1570נ.י.תשכ
 תוצאות חיים נחום, אהרן ששון בן אליהוירושליםתשטו
 תורת אלחנן שלין, אלחנןנ.י.תשיד
 תורת האגדה מאירי, מאיר, 1904-1968פאריסתשטו
 תורת ההשגחה והבטחון ימיני, משהירושליםתשכא
 תורת המוסר זריצקי, דוד, 1914-1978תל אביבתשיט
 תורת חמד ויסמנדל, חיים מיכאל דב, 1903-1957נ.י.תשיח
 תורת משה נתן יונגריז, משה נתן נטע בן אשר אנשלבודפשטתרפג
 תושע יהודה זילברט, יהודהווילנאתרסד
 תחנה אמהות תחנות. תרכ"ט. וילנה.ווילנאתרכט
 תלמוד בבלי על מסכת בבא בתרא-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת בכורות-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת ברכות-אמשטרדם-תעד  אמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת הוריות-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת זבחים-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת חגיגה-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת חולין-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת יבמות-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת יומא-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת כריתות-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת כתובות-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת מגילה-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת מנחות-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת מעילה-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת נדה-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת סוטה-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת סוכה-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת עבודה זרה-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת עירובין-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת ערכין-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת קידושין-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת ראש השנה-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת שבת-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת שקלים-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי על מסכת תמורה-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תלמוד בבלי על מסכת תענית-אמשטרדם-תע"ד יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלאמשטרדםתעד
 תלמוד בבלי-הלכות קטנות-פפד"מ-ת"פ יהודה אריה ליב ב"ר יוסף שמואלפפד"מתפ
 תפוחי זהב מילי, יחיאלליוורנותקפד
 תשב אנוש  שאלוניקיתרכט
 תתן אמת ליעקב דינסטג, בנימיןנ.י.תשיז