ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
428 Seforim found for May 2009 ספרים
 אבות דרבי נתן ויטמונד, אברהם בן שמשוןאמשטרדםתקלז
 אבן האזל - חלק א מלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץ, 1870-1953ירושליםתרצה
 אבן האזל - חלק ב מלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץ, 1870-1953ירושליםתרצה
 אבן האזל - חלק ג מלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץ, 1870-1953ירושליםתרחצ
 אבן האזל - חלק ד מלצר, איסר זלמן בן ברוך פרץ, 1870-1953ירושליםתשה
 אבן העוזר עוזר בן מאיר, אב"ד קלימנטובווארשאתרלח
 אבן העוזר עוזר בן מאיר, אב"ד קלימנטובזולקוואתקל
 אבן העזר - ספר ראב"ן אליעזר בן נתןשאמלויאתרפו
 אבן העזר - ספר ראב"ן - אבן לשם בדביר רשקס, אריה ליב, 1838-1914ירושליםתרעה
 אבן פנה אריה ליב בן יהודה, הלוילבובתקסד
 אבני שהם פרץ, אברהם בן יעקבשאלוניקיתרח
 אגדות תלמוד בבלי אלטשולר, אליעזר מרדכי בן צביווארשאתרנו
 אהבת איתן קרניץ, אברהם אבאווילנאתרעג
 אהל רחל סופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימין, 1842-1906וינהתרפג
 אומר השכחה חסרונות הש"ס.יוהניסבורג ?תרכא
 אוצר המלך כהן, צדוק בן יעקב, מלובלין, 1823-1900נ.י.תשיד
 אוצר חיים ברודא, חיים צבי הירש בן יהושעווילנאתרנט
 אור הישר - בבא בתרא, סנהדרין, ע"ז, שבועות, מכות והוריות הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשג
 אור הישר - בבא קמא ובבא מציעא הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשב
 אור הישר - ברכות, שבת, עירובין ופסחים הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשא
 אור הישר - זבחים הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתרצו
 אור הישר - יבמות, כתובות, גיטין וקידושין הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשד
 אור הישר - כריתות, מעילה, קנים, תמיד ומדות הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ברליןתרפג
 אור הישר - מנחות הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתרחצ
 אור הישר - נדרים, נזיר, סוטה ונדה הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשד
 אור הישר - ערכין ותמורה הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ברליןתרפג
 אור הישר - ר"ה, יומא, סוכא, ביצה, חגיגה, מגילה, תענית, מו"ק, ירושלמי שקלים הילמן, שמואל יצחק, 1868-1953ירושליםתשא
 אור לישרים - פתיל תכלת גלבשטין, הלל משה מעשיל בן צבי הירש, 1833-1907ירושלים 
 אור פני מלך זקש, ניסן בן מרדכי יהודה ליב, 1924-1975ירושליםתשו
 אלוה - עולם בפרספקטיבה תכליתית עמרם קהתיארץ ישראלתשסט
 אלומי יוסף יולסון, יוסףפפד"מתקצז
 ביכורים מאסף תורני - ספר ראשון תשנ"ח בית דיסקיןירושליםתשנח
 ביכורים מאסף תורני - ספר שני תשנ"ט בית דיסקיןירושליםתשנט
 ברית יצחק דידי, שלום בנימין בן יצחקג'רבהתרצו
 ברית כהונת עולם כץ, יצחק איזיק בן יואל, -1788לבובתקנו
 ברית כהונת עולם - חלק ג כץ, יצחק איזיק בן יואל, -1788מונקאטשתרנב
 ברכת הנהנין סגל, נחום אשר בר"מיוהניסבורג 
 דבר אליהו אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)ווארשאתריד
 דבר גבורות שיפר, פיבל, 1809-1871ווארשאתרה
 דבר שבקדושה כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673לבובתרכב
 דעת חכמים מיכאל בן מנחם מנדל, מרדומסקפיעטרקובתרמ
 האגודה אלכסנדר זוסלין, הכהןירושליםתרנט
 הוויה והתהוות בתורה האצילות עמרם קהתיארץ ישראלתשסט
 המאור וזכרון בספר ח"א אמסל, מאיר בן אברהםניו יורקתשכז
 המאור וזכרון בספר ח"ב אמסל, מאיר בן אברהםניו יורקתשלד
 הנהגות האדם ליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקזיטומירתרח
 הנהגות האדם ליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקווארשאתרלג
 הנהגות ישרות לעמבערג : דוד צבי שרענציל, 1858.לבובתריח
 הסדור המפורש כונת הלב השלם מכון שירה חדשהפתח תקוהתשסו
 הר אדני  לבובתרמה
 השתיה כדת פלינקובסקי, ברוך בן אפרים שמואלווילנאתרס
 התחיה והפדות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942פיעטרקובתרע
 התחיה והפדות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ווארשאתרלג
 התכונה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרכו
 ודרשת בחגך קובץ מיטליס, אבישי נתןנהריהתשסט
 ודרשת בחגך קובץ מיטליס, אבישי נתןנהריהתשסח
 ודרשת בחגך קובץ מיטליס, אבישי נתןנהריהתשסח
 ויעתר יצחק סטנוב, יצחקוינהתקעה
 זהב טהור ברוך בן אריה ליבזולקוואתקלה
 זכרו תורת משה דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820קניגסברג ? 
 זרועם לבקרים עמרם קהתיארץ ישראלתשסט
 חול המועד כהלכתו פרקש, יקותיאלירושליםתשמז
 חוסן ישועות גלבשטין, הלל משה מעשיל בן צבי הירש, 1833-1907ירושליםתרלט
 חלק התורה סטודיניצקי, יוסף חיים יצחקפיעטרקובתרסט
 חמדת ישראל קרפונקל, ישראל יהודהברוקליןתשנא
 טוב טעם וינקלר, מיכאל שלוםקראקאתרסז
 יד ישראל זליגמן, ישראל בן חיים דודווילנאתרמח
 יקר תפארת - על פרשיות התורה עקיבא קיסטרירושליםתשסט
 ישראל ואורייתא גליקסברג, שמעון יעקב, 1872-1950תל אביבתשח
 כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"א במברגר, יצחק דב בן שמחהניו יורקתשנב
 כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"ב במברגר, יצחק דב בן שמחהניו יורקתשסה
 לישרים תהלה לוצאטו, משה חיים, 1707-1747לבובתרי
 מאזני צדק צדוק בן יהושעווילנאתרמט
 מאמר מרדכי וינר, מרדכי, 1927-ווייטצעןתרעו
 מאמר קדישין חיים יצחק אהרן, מוילקומירירושליםתרס
 מטל השמים על מסכת אבות ליכטשטין, מרדכי בן אברהם דבלבובתרנו
 מלאכת שמים במברגר, יצחק דב בן שמחה, 1807-1878האננאפערתרכ
 מלחמת מנע - לפי ההלכה עמרם קהתיארץ ישראלתשסט
 מנחם ציון מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, 1745-1815טשרנוביץתריא
 מערכת התלמוד והפוסקים - כתובות ולקובסקי, אליהו מרדכי, 1873-1962ירושליםתרצט
 מצות משה - קיצור ספר חרדים דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820פרשבורגתרפא
 מתניתא מלכתא הורביץ, חיים מאיר ב"ר יוסף הלוימיינץתרמט
 נזר התורה - אב תשס"ה  ירושליםתשסה
 נזר התורה - אדר שני תשס"ג  ירושליםתשסג
 נזר התורה - אדר תשס"ז  ירושליםתשסז
 נזר התורה - אלול תשס"ב  ירושליםתשסב
 נזר התורה - אלול תשס"ו  ירושליםתשסו
 נזר התורה - טבת תשס"ה  ירושליםתשסה
 נזר התורה - טבת תשס"ח  ירושליםתשסח
 נזר התורה - ניסן תשס"ב  ירושליםתשסב
 נזר התורה - ניסן תשס"ה  ירושליםתשסה
 נזר התורה - ניסן תשס"ח  ירושליםתשסח
 נזר התורה - סיון תשס"א  ירושליםתשסא
 נזר התורה - סיון תשס"ג  ירושליםתשסג
 נזר התורה - סיון תשס"ז  ירושליםתשסז
 נזר התורה - קובץ י"ח - אלול תשס"ח  ירושליםתשסח
 נזר התורה - שבט תשס"ד  ירושליםתשסד
 נזר התורה - תשרי תשס"ד  ירושליםתשסד
 נזר התורה אייר תשס"ו  ירושליםתשסו
 נצח ישראל באספקלריה קוסמית - קבליסטית עמרם קהתיארץ ישראלתשסט
 סדור תפלה - תפלה למשה גלבשטין, הלל משה מעשיל בן צבי הירש, 1833-1907ירושליםתרנח
 ספר החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588לבובתרז
 ספר המדות וולפסון, יהושע פלק זאב בן יוסף צבימונקאטשתרסד
 ספר התפוח אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לופרשבורג ווארשא ? 
 ספר התפוח אריסטו, 384-322 לפנה"ס, מיחס לולבובתרלג
 ספר קטן ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ווארשאתרמט
 עיטור סופרים  לבוב ? 
 עלים לתרופה משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרסז
 עלים לתרופה משה בן נחמן, 1194-1270ארם צובאתרכו
 פרי שבת יהודה בן משה, מלובליןסיגטתרמח
 פתחי נדה  קראקאתרנ
 פתרון חלומות אלמולי, שלמהווארשאתרסב
 צוואה (אלכסנדר זיסקינד) אלכסנדר זיסקינד בן משה, מהורדנהפיעטרקובתרפד
 קונטרס יקר תפארת - בעניני מועדים וזמנים עקיבא קיסטרירושליםתשסח
 קצור שולחן ערוך גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886אונגווארתרכד
 רץ כצבי - אבלות רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסט
 רץ כצבי - חנוכה-פורים רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשסט
 שבחי האר"י שלמה שלומיל בן חייםלבובתריח
 שבחי הצדיקים עידאן, דוד בן משה, 1873-1954ג'רבהתרעט
 שושלת בית יעקב גרוס, יצחק בן יששכר דבירושליםתשסט
 שושלת הכהנים גרוס, יצחק בן יששכר דבירושליםתשסח
 שושני לקט שפירא, אברהם מרדכיפיעטרקובתרצא
 שירי מצות איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764פאדגורזע אצל קראקא 
 שער המלך מיכלין, אברהם אבלי בן שלוםווילנאתשמא
 שער הסליחות וובר, יצחק הלויקולומיהתרנט
 שער הציון חיים יעקב בן צבי, מאסמינאקלוזשתרפח
 שער השמים גרשון בן שלמהרדלהייםתקסא
 שער השמים גרשון בן שלמהירושלים 
 שער נפתלי סופר, נפתלי בן מרדכי אפרים פישלפרשבורגתרכז
 שער שמעון כהן, שמעון בן יצחקווילנאתרסב
 שערי אורה ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםאופנבךתעה
 שערי אפרים מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828ארשיוואתרצב
 שערי המעלות בלוך, משה אריהוואטשתרסח
 שערי המצות וינשטין, אברהם צבילונדוןתשיד
 שערי הקדושה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620לבובתרח
 שערי הקדושה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ארם צובאתרכו
 שערי הקדושה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ארם צובאתרכו
 שערי זהר תורה רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ווארשאתרסו
 שערי חכמה פוזננסקי, יששכר אברהםלובליןתרנז
 שערי טעמי המצות שרם, רחמים בן דודירושליםתרצג
 שערי ירושלים רישר, משה בן מנחם מנדללבובתרלו
 שערי לימוד מאשקאוויטש, צבי בן זאב מאירמארגהיטאתשב
 שערי מוסר השכל עם משלי חכמים וחידותם האי בן שרירא, גאון, 939-1038ירושליםתרעב
 שערי פדות - פדיון נפש ליפשיץ, שבתי בן יעקב יצחקמונקאטשתרסב
 שערי צדק לוי בן גרשם, 1288-1344ירושליםתרמד
 שערי צדק דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ירושליםתרכד
 שערי צדק ג’יקטיליה, יוסף בן אברהםקראקאתרמא
 שערי ציון יולס, יוסף יצחקלבובתרעב
 שערי קדושה צאלח, יחיא בן יוסף, 1725-1806כלכתהתריא
 שערי שלום שין, שלום, הכהןקלוזשתרפו
 שערי שלום שין, שלום, הכהןסלוצקתרעב
 שערי שמחה סופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימין, 1842-1906וינהתרפג
 שערי תורה ביבס, יעקבירושליםתרמ
 שערי תורה - שערי הלכה ופתחי דינים וליקובסקי, זאב וולף בן יצחק איזיקפיעטרקובתרע
 שערי תפלה כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746דיהרנפורטתקלט
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ווילנאתרפב
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263לבובתרז
 שפע חיים - חלק א - בראשית, נח, לך לך הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ב - וירא, חיי שרה הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ג - תולדות, ויצא הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ד - וישלח, וישב, חנוכה הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ה - מקץ, חנוכה, ויגש הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ו - ויחי, שמות הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ז - וארא, בא הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ח - בשלח, יתרו הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק ט - משפטים, תרומה הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק טו - אמור, בהר, בה"ב, בחקתי, פסח שני, ל"ג בעומר הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק טז - במדבר, שבועות, נשא הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק י - תצוה, כי תשא הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יא - ויקהל, פקודי, ויקרא הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יב - ניסן הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יג - צו, שמיני הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יד - תזריע, מצורע, אחרי, קדושים הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יז - בהעלותך, שלח הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יח - קרח, חקת, חקת בלק, בלק הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק יט - פנחס, מטו"מ, דברים הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק כ - ואתחנן, עקב, ראה הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק כא - שופטים, כי תצא הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק כב - כי תבא, נצבים, נצו"י, וילך, האזינו הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק כג - אגרות ימים נוראים, דרשות א' דסליחות, ר"ה, שבת שובה, י"ג מידות, יום כיפור הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפע חיים - חלק כד - סוכות, הו"ר, שמחת תורה, ענינים שונים הלברשטם, יקותיאל יהודה בן צבי הירש, מקלויזנבורג, 1905-199ברוקליןתשסו
 שפת אמת חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738ירושליםתרמא
 שפת אמת משען, אליהו בן בכר אברהםירושליםתרסד
 שפת אמת יעקב ישראל בן צבי הירשלבובתקמח
 שפת אמת יצחק איזיק בן יחיאל מיכל, מזלוטשובלבובתרכב
 שפת אמת חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738אמשטרדםתסז
 שפת אמת ולשון זהורית עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776לבובתרלז
 שפת הים גלברט, ישראל בן מרדכיזיטומירתרלא
 שפת הים גלברט, ישראל בן מרדכילבובתרעג
 שפתי חכמים מחברת ראשון  סאטמארתרצב
 שפתי יעקב קולודני, אלכסנדר זיסקינד יעקבווילנאתרסו
 שפתי ישנים על ספר בראשית רבידוביץ, שבתי בן משה זלמןווארשאתרסד
 שפתי ישנים עם דברי גדליה פרידמן, יצחק בן גדליהירושליםתרסג
 שפתי צדיק צדוק בן יהושעווילנאתרמט
 שפתי צדיקים  לבובתרלד
 שר האלף - ע"פ מגן האלף - חלק א איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ווארשאתרטז
 שר האלף - ע"פ מגן האלף - חלק ב איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ווארשאתרטז
 שריד ופליט חבולזון, דניאלברליןתרנה
 שרידים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ירושליםתרצז
 שרש ישי לוין, ישראל יצחק בן יוסף שמעוןווילנאתרפח
 שרשי אמונה הכהן, שלום בן יעקב, 1771-1845לונדוןתקעה
 שרשי המצות אלמושנינו, יוסף בן אברהםירושליםתרסט
 שש אנכי שמאמא, שלמה בן משהליוורנותרלד
 שש אנכי ע"ס רך וטוב אביקציץ, שמעוןקזבלנקהתרצז
 שש שערים ששפורטש, שלמהאמשטרדםתפז
 שתי ידות - יד חרוצים ממן, יהושע בן רפאל עמרםג'רבהתשט
 שתי ידות - יד רמה ממן, יהושע בן רפאל עמרםג'רבהתשט
 תאומי צביה שלעז, צבי הירש בן בנציוןירושליםתרלג
 תאמי צביה בלוך, צבי הירש בן שמעוןקניגסברגתרכא
 תבנא לדיננא לנדמן, ישעיהווויזניץתרעג
 תבנית הבית קלמנס, מרדכי בן מאירוינהתריח
 תבנית הבית קלמנס, מרדכי בן מאירפפד"אתקז
 תבת נח בס, ליב נח בן שמואל איזיקווילנאתרע
 תגין זקס, שניאור, 1816-1892פאריסתרכו
 תהלה ותפארת יחזקאל עזרא יהושע, הלויירושליםתרעד
 תהלה לדוד שנדוך, ששון בן מרדכי, 1747-1830בגדדתרנב
 תהלה לדויד מוספיה, אברהם חיליוורנותרכז
 תו זכרון פרנקל, יצחקליקתרכד
 תואר פני שלמה לנדסברג, שלמה זלמן בן יוסף, 1780-1863קראטאשיןתרל
 תודת אמונת בית ישראל  רדלהייםתקעב
 תוכחות מוסר אזוביב, סעדיה בן נהוראיליוורנותרלא
 תוכחות מוסר עזרא בן יחזקאל, הבבלי, 1660-1742קושטאתצה
 תוכחת חיים דרשן, משה יצחק בן נחווילנאתרנז
 תוכחת מגולה וולף בן יוסף, מדסאודעסויתקעג
 תוכחת מגולה רבינוביץ, צבי הירש בן יצחק אלחנןמיינץתרלו
 תוכחת מגולה רפפורט, שלמה יהודה ליב בן אהרן חיים, 1790-1867פפד"מתרו
 תוכחת מגולה ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדט, 1814-1891חמ"ד 
 תולדות אברהם ברודא, אברהם בן שאולפיורדאתקכט
 תולדות אדם משה בן נחמן, 1194-1270הומבורג פ. ד. ה.תק
 תולדות בצלאל ליבקובסקי, שמחה בן בצלאלאודיסהתרנד
 תולדות דרכי הלמוד בישיבות דרום, גליל, סורא ונהרדעא צורי, יעקב שמואלירושליםתרעד
 תולדות ההלכה - חלק א צ’רנוביץ, חיים, 1870-1949נ.י.תרצה
 תולדות ההלכה - חלק ב צ’רנוביץ, חיים, 1870-1949נ.י.תרצו
 תולדות ההלכה - חלק ג צ’רנוביץ, חיים, 1870-1949נ.י.תשג
 תולדות יעקב מאהלער, יעקב אריה בן מרדכילבובתרכב
 תולדות יעקב אלבה, יעקב דילבובתרנג
 תולדות יצחק מיזנר, זבולון יצחק חיאמונקאטשתרסב
 תולדות יצחק דידי, שלום בנימין בן יצחקג'רבהתרצו
 תולדות יצחק שור, יצחק איזיק בן מאירלבובתרלה
 תולדות יצחק קרו, יצחק בן יוסףאמשטרדםתסח
 תולדות יצחק - בראשית שמות ויס, יצחק איזיק בן אברהםסיגטתרסד
 תולדות יצחק - ויקרא במדבר דברים ויס, יצחק איזיק בן אברהםמונקאטשתרסג
 תולדות ישראל אוברמן, יצחק איזיק בן ישראלווארשאתרפה
 תולדות עקיבא איגר בילכורדי, אברהם משהברליןתרכב
 תומת ישרים פיסקין, יעקב דודווילנאתרכג
 תוספות וחילופין - תרגום ירושלמי לתורה  ברליןתרנח
 תוספות חדשים שראגאוויץ, גרשוןווילנאתש
 תוספות יום טוב - על ספר ראשון שבתהלים שטרן, זוסמןפאקשתרעב
 תוספות יום טוב - על ספר שני ושלישי שבתהלים שטרן, זוסמןפאקשתרעב
 תוספת מלואים בהק, יהודה בן יחיאלווילנאתרנט
 תוספת שביעית בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרנו
 תוספתא חזון יחזקאל - זרעים אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976ווילנאתרפה
 תוספתא חזון יחזקאל - חולין אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976ירושליםתרחצ
 תוספתא לפי סדר המשניות שורץ, אריה, 1846-1931קראקאתרעב
 תוספתא עתיקתא הורוויץ, חיים מאיר, 1855-1904מיינץתרנ
 תוספתא עתיקתא  פפד"מתרנ
 תועפות ראם ליטש-רוזנבוים, משה ליב בן יהודה, 1801-1877קליינווארדייןתרעט
 תוצאות חיים לונזנו, מנחם בן יהודה דיהוסיאטין 
 תוצאות חיים טויבר, חיים בן אהרןפרשבורגתקצד
 תוצאות חיים בוסקוביץ, חיים בן יעקב, 1705-1775זולקוואתקלב
 תורה אור אריה ליב בן יהושע השלברליןתקה
 תורה אור  ירושליםתשה
 תורה ודעת-חלק א גרודסקי, אליעזר יעקבריגאתרצו
 תורה והמלאכה זקהים, אברהםירושליםתרפח
 תורה והמצוה קצנלנבוגן, משה בן נחוםשטעטין 
 תורה והמצוה אוטולנגו, נתןפיעטרקובתרסז
 תורה והמצוה כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903לונדוןתרמד
 תורה והמצוה לריצבא שפירא, צבי הירש אשרירושליםתרעג
 תורה והעבודה סטודיניצקי, יוסף חיים יצחקפיעטרקובתרסט
 תורה וחיים עובדיה, ישועה שמעון חיים, 1872-1952ג'רבהתשיב
 תורה כולה על רגל אחד אש, אברהםברליןתקנו
 תורה לכל אברמסון, צביווארשאתרצז
 תורה מן השמים רוזנבלום, שמואלווארשאתרכה
 תורה מציון בשס, אשר ענזיל בן מרדכיירושליםתרסב
 תורת אל מות - חלק א זגורסקי, אפרים בן שלוםווארשאתרכא
 תורת אל מות - חלק ב זגורסקי, אפרים בן שלוםווארשאתרכא
 תורת אליהו אדלר, אליהו אריה ליב בן איסר אברהםמונקאטשתרעב
 תורת בית הוראה  ירושליםתשג
 תורת האדם וולפסון, יהושע פלק זאב בן יוסף צבימונקאטש 
 תורת האדם שמואל בן שלוםחמ"ד 
 תורת האדם משה בן נחמן, 1194-1270ווארשאתרא
 תורת האדם אהרן בן יהודה ליב, הלוי, מאולקסיניץקראקאתרפט
 תורת האלקים ריגייו, יצחק שמואלוינהתקעח
 תורת הדרשה גליקסברג, שמעון יעקב, 1872-1950תל אביבתשח
 תורת החנוך פיורקו, אברהם מרדכיגראיעוואתרסב
 תורת החנוך ליכט, אברהם יהודהירושליםתשו
 תורת היראה זילבר, בנימין יהושע בן ברוך, 1916-2008ירושלים 
 תורת המוסר העברי הורוויץ, זלמן בן ציוןווילנאתרסד
 תורת המלך טנוג'י, דוד חיים יצחק הכהןג'רבהתשה
 תורת המשפט האזרחי העברי. צורי, יעקב שמואללונדוןתרצד
 תורת הניקור הירושלמי - חלק א לוין, נחום, הכהןירושליםתשג
 תורת הניקור הירושלמי - חלק ב לוין, נחום, הכהןירושליםתשג
 תורת העולה - חלק א איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קניגסברג [?]תריד
 תורת העולה - חלק ב איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קניגסברג [?]תריד
 תורת העולה - חלק ג איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קניגסברג [?]תריד
 תורת העולם והיהדות רבינוביץ, אריה בן יעקבמינסקתרעד
 תורת העמים שורדשרף, משה יעקבמונקאטשתרסה
 תורת הקבלה קורדוברו, משה, 1522-1570ברליןתרפד
 תורת הראשונים - חלק א ריכר, ישעיהווארשאתרפו
 תורת הראשונים - חלק ב ריכר, ישעיהסאיניתרצו
 תורת השחיטה והבדיקה מלין, שאול שמחה בן יוסף שרגא פיבל, -1943ביאליסטוקתרצה
 תורת השלמים רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733זולקוואתריט
 תורת חטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572זולקוואתריט
 תורת חיים ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989ירושליםתשה
 תורת חיים ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989ירושליםתשז
 תורת חיים תרשיש, חיים צבינ.י.תשא
 תורת ישראל קרסוצקי, ישראל זאב בן נחמיה גרשוןקראקאתרנו
 תורת ישראל תנינא קרסוצקי, ישראל זאב בן נחמיה גרשוןירושליםתרנט
 תורת מאיר פרימן, מאיר בן זאבירושלים 
 תורת משה עידאן, משה בן כליפה, 1841-1893ג'רבהתרעט
 תורת משה ברמן, משה יהודה ליב, 1866-1942בילגורייאתרחצ
 תורת משה - בראשית שמות ויקרא במדבר אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593דיהרנפורטתקנח
 תורת משה - חמש מגילות אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתנח
 תורת משה - חתם סופר - מהדורא רביעאי סופר, משה בן שמואל, 1762-1839בודפשטתרפח
 תורת משה - חתם סופר - מהדורא תליתאי - חלק א סופר, משה בן שמואל, 1762-1839מונקאטשתרעג
 תורת משה - חתם סופר - מהדורא תליתאי - חלק ב סופר, משה בן שמואל, 1762-1839מונקאטשתרעג
 תורת משה נתן יונגריז, משה נתן נטע בן אשר אנשלמונקאטשתרנו
 תורת נתן שפירא, נתן בן ראובן דודלבובתרמה
 תורת נתנאל ויל, נתנאל, 1687-1769מונקאטשתרסב
 תורת קטן טיקוס, גדליהו בן אברהם מנחםאמשטרדםתקכה
 תורת רפאל קדש ניסלבוים, רפאל קדשווארשאתרצג
 תחכמוני חריזי, יהודה בן שלמה, 1170-1235וינהתריד
 תחכמוני חריזי, יהודה בן שלמה, 1170-1235ווארשאתרנט
 תיבת גמא תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792לובליןתרס
 תיו יהושע בריסקין, יהושע בן חיים ישראלירושליםתרסב
 תיו יהושע בריסקין, יהושע בן חיים ישראלירושליםתרסח
 תיו יהושע בריסקין, יהושע בן חיים ישראלירושליםתרע
 תיו יהושע - הלכות פסוקות ר,ש,ב,ג בריסקין, יהושע בן חיים ישראלקראקאתרמב
 תיו יהושע - הנהגות האדם ב בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרנה
 תיו יהושע - יורה דעה א בריסקין, יהושע בן חיים ישראלקראקאתרמב
 תיו יהושע - יורה דעה ב בריסקין, יהושע בן חיים ישראלקראקאתרמב
 תיקון עולם - חלק א לוינזון, אלטר חיים בן נפתלי מנחםווארשאתרצב
 תיקון עולם - חלק ב לוינזון, אלטר חיים בן נפתלי מנחםווארשאתרצב
 תיקון עולם - נגד שיטת המתחדשים ציונים גולדשטין, משה בן יהודהמונקאטשתרצו
 תכלית חכמה גליקסמן, ברוך בנדיטלודזתרצג
 תכלת מרדכי שבדרון, שלום מרדכי, 1835-1911סיגטתרעג
 תכלת מרדכי בנט, מרדכי, 1753-1829לבובתרנב
 תכנית אהרן, הכהן, מירושליםירושליםתרסו
 תלמוד בבלי  פטרבורגתרסט
 תלמוד בבלי וירושלמי  ירושליםתרצה
 תלמוד ירושלמי  סאיניתרסה
 תלמוד ירושלמי משה בן מימון (רמב"ם)ווארשאתרכג
 תלמוד ירושלמי-ברכות  וינה קראטאשיןתרלד
 תלמוד ירושלמי-פאה  וינה קראטאשיןתרלד
 תלמוד לעם רוזנשטיין, אברהם משהתל אביבתשה
 תלמוד לעם-ב רוזנשטיין, אברהם משהתל אביבתשה
 תלמוד עשר הספירות א אשלג, יהודה ליב, 1885-1954ברוקליןתשג
 תלפיות גוטמכר, אליהו, 1796-1874ירושלים 
 תלפיות פינשטין, אריה ליב, 1821-1903ווארשאתרנו
 תם דרך קמנשציק, צבי אליעזר בן יהודהווארשאתרסג
 תמונת הריאה יהודה ליב בן עוזרירושליםתרסו
 תמידים כסדרם גולדנסון, אברהם דב ברס. לואיס 
 תמצית שלחן ערוך איזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956נ.י.תרס
 תנא דבי אליהו  פראגתקעה
 תנא דבי אליהו  זולקוואתקנח
 תנא דבי אליהו-סדר אליהו זוטא  ווארשאתרעב
 תנא דבי אליהו-סדר אליהו רבא  ווארשאתרעב
 תנובות שדי שפירא, יצחק דודפיעטרקובתרצא
 תנובת שדי-חלק ראשון כטורזא, דודג'רבהתרצו
 תנובת שדי-חלק שני כטורזא, דודג'רבהתרצו
 תנך מדבר (התנ"ך)  ירושליםתש
 תעלומות חכמה רוזנבוים, מנחם בו יונהברליןתרמב
 תפארת בחורים זילברבלט, משהווארשאתרסד
 תפארת בחורים - מהדורא בתרא זילברבלט, משהווילנאתרעג
 תפארת בנים קליף, זאבווארשאתרטו
 תפארת בנים גורדון, מיכל בן אהרן דוד, 1823-1890פטרבורגתרמא
 תפארת האדם טכורש, אלכסנדר סנדר גדליה, 1860-1948תל אביבתשיא
 תפארת הגרשוני אשכנזי, גרשון בן יצחק, -1693מונקאטשתרסב
 תפארת הלשון בספר תהלים גרוסמן, זאב וולףנ.י.תשיב
 תפארת יהונתן איבשיץ, יהונתן, מלשיץירושליםתרצד
 תפארת יעקב שפירא, יעקב צבי בן יששכרווילנאתרנט
 תפארת משה עידאן, משה בן כליפה, 1841-1893ג'רבהתשד
 תפארת צבי קרלנשין, עזריאל זליג בן יששכר דוברפאלטאוואתרסט
 תפוחי זהב מילי, יחיאלג'רבהתרעב
 תפוחי זהב יודלביץ, אברהם אהרן, 1850-1930ווארשאתרנו
 תפלה במלחמה לשלום ורנה, יצחקשיקאגא 
 תפלה למשה קצנלנבוגן, אברהם בן שמחהאודיסהתרלג
 תפלה למשה  ירושליםתשכז
 תפלה למשה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579טרנובתרסג
 תפלה למשה אלמושנינו, משה בן ברוך, 1518-1579קראקאתקפ
 תפלת חיים רובינשטין, חיים ראובןווילנאתרעג
 תקון דרך החיים אלטשולר, עזרא בן יהודה ליבווארשאתרנו
 תקון האדם אלטשולר, עזרא בן יהודה ליבקובנהתרפו
 תקון הנשמות  סאטמארתרצד
 תקון השלחן לאון, יעקב דיקושטאתרט
 תקון התורה  לבובתרכג
 תקון יצחק מלאך, יצחק שמשוןליוורנותריא
 תקון מדות הנפש אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058פרשבורגתרנו
 תקון מדות הנפש אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058ירושליםתרמג
 תקון סופרים יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595ליוורנותקמט
 תקון שלמה שפיצר, בנימין שלמה זלמןוינהתרנב
 תקון שמירת שבת יהודה בן משה, מלובליןזולקוואתקע
 תקון שמירת שבת יהודה בן משה, מלובליןסיגטתרמח
 תקוני הזהר  זיטומירתרלא
 תקוני זבח ברוינשויג, משה בן מרדכיפיעטרקובתרמ
 תקוני שלמה לספר אהל יצחק אלכסנדרובסקי, ישראל שלמה זלמן אהרן.ווארשאתרל
 תקוני שלמה לספר מנחת הזבח אלכסנדרובסקי, ישראל שלמה זלמן אהרן.ווארשאתרל
 תקוני תשובה ליפשיץ, זוסמן אבאס. לואיסתרפ
 תקוני תשובה לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572לבוב 
 תקונים מזהר חדש  ווארשאתרמה
 תקות עניים משה בן אפרים, מברזיווילנאתרלב
 תקנות והמנהגים השונים אסף, שמחה, 1889-1953ירושליםתרפו
 תקנת השבין ותקון העולם חיים יצחק אהרן, מוילקומירירושליםתרנ
 תרגום דברי הימים יוסף סגי נהורטהרןתרכו
 תרגום הבבלי הורביץ, יעקב יוקל בן משלם יששכרלבובתרסז
 תרגום התרגום לשיר השירים רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד, 1854-1945תל אביבתרפח
 תרגום יונתן רבל, דב, 1885-1940נ.י.תרפה
 תרגום יחזקאל Silbermann, Samuel, 1857-לייפציגתרסב
 תרגום שני. תקנ"ח. למברג.  לבובתקנח
 תרגום שני. תקצ"ח. צ’רנוביץ.  טשרנוביץתקצח
 תרגם אברהם אברהם בן אליהו, מוילנה, 1750-1808ירושליםתרנו
 תרומת הקדש טולדנו, חביב בן אליעזר, 1800-1870ליוורנותרכו
 תריג מצות בשס, אשר ענזיל בן מרדכיווילנאתר
 תריג מצות  מונקאטש 
 תריג מצות  ורנובתרצה
 תריג מצות רובין, שמואל בן עזריאל יחיאלורנובתרצד
 תריג מצות איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ווארשאתרמו
 תריג מצות איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ברסלויא ? 
 תשבי פולק, שרגא פייש, 1861-1944וואטשתרפז
 תשואות חן צ’רבינסקי, יהושע בן יוסף, 1851-1927ירושליםתרפז
 תשואות חן צ’רבינסקי, יהושע בן יוסף, 1851-1927ירושליםתרפה
 תשובות באנשי און הלפרין, פנחס מנחם (ס.מ.ן.)פפד"מתרה
 תשובות דונש הלוי בן לברט שראטער, ראבערטקראטאשיןתרכו
 תשובות סעדיה גאון סעדיה גאוןווארשאתרעו
 תשועת ישראל מנשה בן ישראל, 1604-1657ווארשאתרד
 תשועת ישראל פרנקו-מנדס, דוד, 1713-1792רדלהייםתקסד
 תשועת צדיקים  אלטונהתקמו
 תשלום אבודרהם אבודרהם, דוד בן יוסףברליןתרס