ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
922 Seforim found for June 2009 ספרים
 אבן בחן קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328ירושליםתרס
 אבן נזר שפירא, זכריה בן נתןורנובתרצ
 אבקת רוכל מכיר בן יצחק, שר חסדלובליןתרפז
 אברהם אבינו שר, חיים יצחק איזיק, 1881-1952ירושליםתשו
 אברהם אבן עזרא - שיחות ואגדות-עם בן מנחם, נפתלי, 1911-1974ירושליםתשג
 אגרות הרמב"ם משה בן מימון, 1138-1204ירושליםתשו
 אגרת ארחות עולם פריצול, אברהם בן מרדכיפראגתקנג
 אגרת הטיול חיים בן בצלאל, 1530-1588ארם צובאתרלב
 אגרת מוסר אלעמי, שלמהלייפציגתריד
 אגרת תשובת רמב"ם משה בן מימון, 1138-1204בריןתקנז
 אהל דוד - חלק א Sassoon, David Solomon, 1880-1942לונדוןתרצב
 אהל דוד - חלק ב Sassoon, David Solomon, 1880-1942לונדוןתרצב
 אוצר דינים ומנהגים איזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956נ.י.תרצח
 אוצר הספרים - תולדות ישרון פישר, מאיר בן משהפראגתקעז
 אוצר הקודש - ספרים חיצונים ספרים חיצונים.אמשטרדםתריא
 אוצר השטרות גולק, אשר, 1881-1940ירושליםתרפו
 אוצר השרשים הכללי - חלק א זיבנברגר, יצחק בן דודווארשאתרו
 אוצר השרשים הכללי - חלק ב זיבנברגר, יצחק בן דודווארשאתרו
 אוצר השרשים הכללי - חלק ג זיבנברגר, יצחק בן דודווארשאתרכב
 אוצר לשון התוספתא קוסובסקי, חיים יהושע, 1873-1960ירושליםתרצג
 אוצר מוסר ומדות איזנשטין, יהודה דוד, 1854-1956נ.י.תשא
 אור החיים ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913ווילנאתרלג
 אור החיים יעבץ, יוסף בן חייםאמשטרדםתקמא
 אורות הקדש - חלק א קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרצח
 אורות הקדש - חלק ב קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרצח
 אורח לחיים חן תמים, אברהם משהירושליםתרסט
 אורחות חיים ליפשיץ, גדליהווילנאתריז
 אות עולם  ירושליםתרסד
 אחיקר החכם אחיקר החכם.פפד"מתרפג
 אילת אהבים אוליורה, שלמה בן דוד דיוינהתקעח
 אלדד הדני  פראגתרכד
 אלדד הדני  סיגעטתרנט
 אלה הכתובים בשמות ברכר, גדליהפפד"מתרלו
 אלה המצות חגיז, משה בן ישראל יעקב, 1671-1738ווארשאתרמז
 אלפא ביתא דבן סירא אלפא ביתא דבן סירא.ברליןתריח
 אמרי טוב ברנדוין, נחום בן אליעזר, תר"ז-תרע"הלבובתרנא
 אמרי יושר דיכס, ישראל חיים בן אריה צביווילנאתרמז
 אמרי מאיר טננבוים, מאיר בן יעקבטארנאתרפט
 אמרי נועם אשכנזי, אברהם מאיר בן שאול, הלויווילנאתרמח
 אמרי נועם אברהם בן יהודה ליב, מגרידיץהמבורגתרד
 אמרי שהם שהם, משה בן דןקולומיהתרמ
 אמרי שפר רובין, נפתלי הירץ בן חיים שמעון זאבווילנאתרפט
 אמת והשלום יפה, חיים צבילבובתרסג
 אפי זוטרי פפו, אליעזר בן שם טובשאראייתרלה
 אצבע אלהים  לבובתרפט
 ארחות חיים אשר בן יחיאל, 1250-1327ירושלים 
 ארחות צדיקים ארחות צדיקיםירושליםתשו
 אשי השם ירמה, אברהם שמעוןירושלים ? 
 באור לוח הכללי גינצבורג, יוסף בן משה אהרןווארשאתרמז
 באור תשעים מלות בודדות בתנ"כ סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ירושליםתרצא
 באר מים חיים זיס, חייםפרשבורגתרכז
 באר משה שטין, משה בן אברהםסיגעטתרסא
 בגדי כהונה בלומנטל, ישראל חייםירושליםתשיא
 בהיות הבקר בראך, שאול בן אלעזרורנובתרצב
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיפיורדא 
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשילבובתרטו
 ביאור על הרעיא מהימנא אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797קניגסברג 
 בית אברהם שרמן, אברהם יוסףברדיובתרסט
 בית אברהם - חלק ראשון רובינשטין, אברהם מאירפיעטרקובתרסז
 בית אברהם - חלק שלישי רובינשטין, אברהם מאירפיעטרקובתרעג
 בית אברהם - חלק שני רובינשטין, אברהם מאירפיעטרקובתרסז
 בית יהודה טובנקין, משה אהרן בן יהודהסאטמארתרפז
 בית יהודה פלוצקי, אלעזר יהודהפיעטרקובתרסו
 בית יעקב היבשר, יעקב מברליןקראקאתרעג
 בית עקד ספרים - חלק א פרידברג, חיים דב בריש, 1870-1961ארץ ישראל 
 בית עקד ספרים - חלק ב פרידברג, חיים דב בריש, 1870-1961ארץ ישראל 
 בית עקד ספרים - חלק ג פרידברג, חיים דב בריש, 1870-1961ארץ ישראל 
 בית עקד ספרים - חלק ד פרידברג, חיים דב בריש, 1870-1961ארץ ישראל 
 בן אברהם קריספין, יום טובאזמירתרלו
 בן בגימטריא אליהו אליהו בן רפאל שלמה, הלויליוורנו 
 בן גרני דיטש, יוסף ישראלטארנאתרצ
 בן זכאי שפיץ, יוחנןפאקשתרסח
 בן ישי יניסי, יהודה שלוםוינהתקפז
 בן מכבד אב אלחדאד, מסעוד בן דודירושליםתרסו
 בן משלי שמואל בן יוסף, הנגידתל אביבתשח
 בן שלמה אשכנזי, שלמה, מאזמיראזמירתרי
 בני מאיר פפו, דוד בן שלמהירושליםתרעד
 בנין דוד - סדר מועד טאוב, דוד דב ברפיעטרקובתרצג
 בנין יחזקאל סירקין, יחזקאל בן משהווארשאתרכא
 בנין שלמה גורדון, שלמה בן יעקבגראייעוואתרסח
 בר מצוה קאנטאר, ב.נ.י.תרסו
 ברוך טעם פרנקל-תאומים, ברוך, 1760-1828פרעמישלאתרלח
 ברוך מרדכי שורץ, מרדכי נתן, הכהןהוסט ?תרמ
 ברייתא דשמואל הקטן  פפד"מתרכג
 ברית אליהו - חלק א קופלמן, קלמן אליהוווילנאתרפז
 ברית אליהו -חלק ב קופלמן, קלמן אליהוווילנאתרפז
 ברכת ראש -ברכות אשכנזי, אשר בן צבי הירש, הכהןווארשאתרטו
 בשובי לירושלים מילצקי, ראובןירושליםתשה
 בשמים ראש אשכנזי, יצחק ב"ר אשר אנשילפפד"מ ? 
 בת יפתח נימן, משה שמואל, 1769-1831וינהתקסה
 בתי מדרשות-בית ראשון ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935ירושליםתרנג
 בתי מדרשות-בית שלישי ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935ירושליםתרנג
 גאולת עולם ביק, אליעזר בן בנציוןברוקליןתרעא
 גאון יעקב בן טובים, יצחק איזיקירושליםתרסג
 גבורת יהונתן איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ווארשאתרס
 גבעת פנחס ביליצר, פינחססאיניתרפה
 גור ארי’ יהודה זמבא, משה יהודה אריה ליב בן מנחםווארשאתרפח
 גור אריה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833נ.י.תשג
 גור אריה צרמון, מסעודליוורנותרו
 גורל לה’ אלקלעי, יהודה בן שלמה חי, 1798-1878אמשטרדםתריח
 גידולי שמואל - בבא בתרא נימן, שמואל גדליה בן יוסף, 1887-1959ירושליםתרצה
 גילוי דעת שבדרון, שלום מרדכי, 1835-1911חמ"דתרעג
 גילוי ים טאלמאן, יחיאל ב"ר זאב וואלףווארשאתרסב
 גירסא דינוקא אוירבך, יצחק איזיק בן ישעיהוילהרמשדורףתעח
 גלגולי נשמות מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620לבובתרכה
 גמול עתליה פרנקו-מנדס, דוד, 1713-1792ווארשאתרכ
 גמול עתליה פרנקו-מנדס, דוד, 1713-1792וינהתקס
 גן רוה בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרסט
 גנזי יוסף אפשטין, יוסף אלטר בן מרדכי, נפ’ 1899ווארשאתרצב
 גרש ירחים צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקובתרנט
 דבר בעתו  לבובתרמט
 דבר השמיטה נריה, משה צבי, 1913-1995ירושליםתרצח
 דבר ישרים מרגליות, חיים דודווארשאתרצו
 דבר לישראל ולעמים פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, 1873-1960ירושליםתשד
 דברי אפרים אשרי, אפרים בן דב, 1914-2003נ.י.תשט
 דברי גאונים כהנא, חיים אריה, 1830-1917סיגעטתרסא
 דברי דוד קצנלנבוגן, דוד טבלי בן נפתלי הרץ, 1847-1930ברליןתרפח
 דברי דוד דוד טבל בן משה, ממינסקווילנאתרמו
 דברי האגרת יואל בן יהודה זלקי, מגלוגאוקראקאתרנו
 דברי חכמים ספורי חכמי יון בן זאב, יהודה ליב, 1764-1811ווילנאתרכד
 דברי יהושיע רובין, יהושע בן עזריאל יחיאלמיכאלעוויץתש
 דברי יעקב קלצקין, יעקב קופלדוינסקתרצב
 דברי ירמיהו - רמב"ם - חלק א לב, ירמיהו בן בנימין וולףמונקאטשתרלה
 דברי ירמיהו - רמב"ם - חלק ב לב, ירמיהו בן בנימין וולףמונקאטשתרלו
 דברי ישכר ברנדס, יששכר דבקראקאתרפד
 דברי משה ברנשטין, משה בן אברהם אליהוירושליםתשה
 דברי פורים שמחה אריה, הלוי, מהרובשובזולקוואתקצד
 דברי פנחס גרוסליט, פינחס מיכאלווארשאתרצ
 דברי שלום מזרחי, רפאל אברהם שלום, -1826ירושליםתרח
 דברי שלמה פרוכטר, שלמה בן שמואלאויבערווישאתרפז
 דברי תורה פרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקבלבובתקצג
 דברים אחדים לב, יעקב בן חיים דיליידןתריג
 דברים טובים פופרש, מאיר בן יהודה ליבסאטמארתרצז
 דברים נחמדים אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פרעמישלאתרל
 דברים נחמדים נחימובסקי, שמעון ניסןנ.י.תרעג
 דבש וחלב ויס, יקותיאלבואנוס איירסתשא
 דבש מלוקט תקונים. ימי ניסן. תקמ"א. מנטובה.מנטובהתקמא
 דור דורים גלזנר, עקיבא בן משה שמואל, 1885-1956קלוזשתרצד
 דור רביעי - חולין גלזנר, משה שמואל, 1856-1924קלוזשתרפא
 דיואן לר’ יהודה אריה ממודינה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648פילדלפיהתרצב
 דיואן לר’ עמנואל בן דוד פראנסיש פרנסיס, עמנואלתל אביבתרצב
 דין וחשבון על פעיליות אגודת ישראל ברומניה אגדת ישראל. רומניה.אראדעאתשו
 דיני שביעית בקצרה להלכה למעשה דיסקין, משה יהושע יהודה ליב בן בנימין, 1816-1898ירושליםתרסג
 דיני שחיטה ובדיקה בלשון ערבי שתרוג, יהודהליוורנותרלג
 דמשק אליעזר אליעזר בן יהושעפיעטרקובתרסד
 דעו אל פביס, אשר אנטשיל בן יום טובבוקרשטתרמב
 דעת קדושים - קדשי דוד אברהם דוד בן אשר, מבוצ’ץ’, 1771-1840לבובתרלא
 דעת קדושים - רשום בכתב אמת - מזוזה אברהם דוד בן אשר, מבוצ’ץ’, 1771-1840לבובתרנו
 דרוש וחדוש רבי עקיבא איגר איגר, עקיבא בן משה, 1761-1837ווארשאתקצט
 דרוש וחדוש תנינא איגר, עקיבא בן משה, 1761-1837ווארשאתרצב
 דרוש לראש השנה הופמן, מרדכינ.י.תרעב
 דרך אמונה פורילי, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד, 1818-1900לבובתרמז
 דרך המלך - רמב"ם - חלק א רפפורט, דוברישלבובתרנב
 דרך המלך - רמב"ם - חלק ב רפפורט, דוברישלבובתרנד
 דרך חיים דרך חיים. תרס"ח.ברדיובתרסח
 דרך חכמה - דרך תבונה כץ, דובריש בן יצחק אברהם אבליווארשאתרע
 דרכי החיים פילד, אברהם אבוש ב"ר צבי אבד"ק פפד"מסאניקתרעב
 דרכי חסד אושפל, יצחק דבנ.י.תשלה
 דרכי יושר שרף, משה יעקב יקלפרעמישלאתרלב
 דרכי ישרים הורביץ, שמואל שמלקא בן צבי הירש, מניקולסבורג, 1726-1778רוסיה ? 
 דרכי משה - אורח חיים איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572פיורדאתקכ
 דרכי משה - דרך הקודש - חלק א עמיאל, משה אביגדור, 1883-1945חמ"דתרפב
 דרכי ציון הלפרין, דוד בן ישראלברדיובתרסט
 דרשת בר מצוה גורדון, מתתיהו בן שמשוןווילנאתרע
 האור חרלפ, חיים זבולוןירושליםתרפב
 האמת פישר, יששכר, 1846-1917פרשבורגתרלח
 הגהות מהר"שאך - חלק א כהנא, שמעון אריה בן שאול, 1805-1877ווארשאתרמ
 הגהות מהר"שאך - חלק ב כהנא, שמעון אריה בן שאול, 1805-1877ווארשאתרמ
 הגן ודרך משה יצחק בן אליעזר, 1300-1360פיעטרקובתרפג
 הדר עזר שרם, יצחק, 1798-1872אזמירתרכה
 הדרת מרדכי רוזנבלט, מרדכי בן מנחםווילנאתרנט
 הוספות לספר פענח רזא יצחק ב"ר יהודה הלויווארשאתרכז
 הוספות לספר שערי הלכה  ווארשאתרעג
 החברה הקדושה גמילות חסדים  ירושליםתרסד
 החינוך - חלק א אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לופיעטרקובתרסח
 החינוך - חלק ב אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לופיעטרקובתרסט
 החקים והתקנות הישיבה הקדושה תורת חיים שטרנפלד, דניאלהוסיאטין 
 הלכות בכורות וחלה משה בן נחמן, 1194-1270ווילנאתרכו
 הלכות שביעית טוקצינסקי, יחיאל מיכל, 1871-1955ירושליםתרע
 המאיר לעולם - חלק א רבינוביץ, מאיר מיכלירושליםתרצא
 המאיר לעולם - חלק ב רבינוביץ, מאיר מיכלווילנאתרסג
 המהר"ם שיק - על תרי'ג מצות - חלק א שיק, משה בן יוסף, 1807-1879מונקאטשתרנה
 המהר"ם שיק - על תרי'ג מצות - חלק ב שיק, משה בן יוסף, 1807-1879מונקאטשתרנח
 המנצח בשירי תהלה קומרקר, משה בן דבדרוהוביטשתרסא
 הנהגות ישרות גרינוואלד, משה בן עמרם, 1853-1910ורנובתרצו
 הנפש לוי, אריה אדולףחמ"ד 
 הסכמות  מנטובה 
 העברת עצמות משתי בתי עלמין חברה קדישא (פרנקפורט דמין)רדלהייםתרנ
 העיטור - חלק א יצחק בן אבא מארילבובתרכ
 העיטור - חלק ב יצחק בן אבא מארילבובתרכ
 הערות וחדושים על הנודע ביהודה רבינזון, מאיר בן יהושע צבי, 1852-1936ווילנאתרנט
 הפטרת תשעה באב  ליוורנותרכד
 הפלא"ת נדרים פרנקל-תאומים, אלימלךבילגורייאתרצו
 הצופה לחכמת ישראל-חלק חמישי בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפא
 הצופה לחכמת ישראל-חלק טו בלוי, יהודה אריהבודפשטתרצא
 הצופה לחכמת ישראל-חלק יא בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפז
 הצופה לחכמת ישראל-חלק יב בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפח
 הצופה לחכמת ישראל-חלק יג בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפט
 הצופה לחכמת ישראל-חלק יד בלוי, יהודה אריהבודפשטתרצ
 הצופה לחכמת ישראל-חלק עשירי בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפו
 הצופה לחכמת ישראל-חלק שישי בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפב
 הצופה לחכמת ישראל-חלק שמיני בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפד
 הצופה לחכמת ישראל-חלק תשיעי בלוי, יהודה אריהבודפשטתרפה
 הקדם מרקון, יצחק דב ברפטרבורגתרסז
 הקדמות ושערים אלישוב, שלמה בן חיים חיקל, 1841-1925פיעטרקובתרסט
 השבת העם והארץ רבינר, זאב אריה בן בנימין בינושתל אביבתשח
 השבת וישראל  פיעטרקובתרסט
 השלמת הסדרים לבוט, אברהם דוד בן יהודה ליבווילנאתרמה
 התירוש על מדרש רבה - חלק א - בראשית אדלמן, שמחה ראובן, 1821-1892ווארשאתרנא
 התירוש על מדרש רבה - חלק ב - שמות אדלמן, שמחה ראובן, 1821-1892ווארשאתרסא
 התירוש על מדרש רבה - חלק ג - ויקרא במדבר דברים אדלמן, שמחה ראובן, 1821-1892ווארשאתרסא
 התרגשות הלב שפירא, יהושע צבי מיכל, 1840-1906ירושליםתשט
 ובחרת בחיים מליק, חיים יצחקסאטמארתרפו
 ודבר הכהן בישקוביץ, חיים נחמן בן יעקב צבי הכהןביאליסטוקתרצח
 ווי העמודים הורביץ, שבתי בן ישעיהאמשטרדםתח
 וויכוח מים חיים חיים בן בצלאלפיעטרקובתרסד
 ויוסף אברהם אבן עזרא, אברהם בן מאירלונדוןתרי
 ויחי ויתן חלק ג ויטרבו, יחיאל חייםליוורנותרג
 ויקח אברהם קורקידי, אברהםאזמירתרמב
 ויקח עובדיהו הדאיה, עובדיה בן שלוםירושליםתרצט
 ויקרא בשם ה' אל עולם שרהזון, אברהםירושליםתשי
 ויקרא יצחק פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חייםאזמירתרמד
 וכוח הדת והאמונה גלברד, יהודה צבי הירש בן משה יצחקדרוהוביטשתרנד
 ולבש הכהן חמצי, חיים יהושע אלעזר, הכהןאזמירתרמט
 ושחטתם בזה ביג’אג’ו, אברהםירושליםתרצב
 זאת ליהודה וקסנר, יהודה ליב בן אברהםקראקאתרנה
 זבחי שלמים בק, יעקב בן חנוךבריןתקנה
 זה ספר שלחן המלך אבן עזרא, יוסף בן חיים משהאזמירתרכד
 זהר רות  לובליןתרצז
 זכרון בספר ספירשטין, יוסףברדיטשובתרנח
 זכרון חכמים גרינצויג, אברהם מנדלווארשאתר
 זכרון יעקב גורדון, יעקב בן מ.גראייעוואתרסח
 זכרון יצחק פרידמן, יצחק איזק בן פינחס ליבפרשבורגתרנו
 זכרון יצחק זקס, יצחק דב בן אליעזרירושליםתרסב
 זכרון שמואל מודרן, יהודה בן ישעיה, 1819-1893זולקוואתרכז
 זמרת הארץ בירב, יעקב בן חייםבודפשטתרפג
 זרע אברהם רצקר, צבי זאב בן אברהם יששכרקראקאתרנא
 זרע אמת זג’ביב, מסעודליוורנותריא
 זרע יהודא טובנקין, משה אהרן בן יהודהסאטמאר 
 זרעו של יצחק צדיקא, יצחק בן יהודהתוניסתרנו
 חגים ומועדים קרן קימת לישראלירושליםתרצב
 חדושי הריטב"א - מכות יום טוב בן אברהם, אשבילילבוב 
 חדושי הרשב"א - בבא קמא אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פראגתצד
 חדושי הרשב"א - עירובין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרנה
 חדושי ושו"ת מהר"מ ברודא ברודא, מרדכימונקאטשתרסח
 חדושי רבי עקיבא איגר - חלק ג איגר, עקיבא בן משה, 1761-1837ווארשאתרנב
 חדושי רבי שמעון יהודא הכהן שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939נ.י.תשז
 חובת אדם למדן, אהרןווארשאתרסג
 חומר ביד היוצר פפנהים, שלמה, 1740-1814בראדיתרמד
 חוסן יוסף אנגל, יוסף בן יהודה, 1859-1919נ.י.תשה
 חוסן רב פורילי, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד, 1818-1900לבובתרמט
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהוווארשאתרלה
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקילייפציגתריז
 חידושי בית יוסף קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575פיעטרקובתרפב
 חידושי בן אריה אדלשטין, ירחמיאל גרשון בן יצחק אריהפיעטרקובתרע
 חידושי בר נחמני הורביץ, דב נחמןפיעטרקובתרעד
 חידושי הלכות - חלק א שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631וינהתקעד
 חידושי הלכות - חלק ב שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631וינהתקעד
 חידושי הרי"מ - אבן העזר - שבועות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרמא
 חידושי הרי"מ - גטין - אבן העזר - הלכות קידושין אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרלז
 חידושי הרי"מ - כתובות - קדושין אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרלה
 חידושי הריטב"א - כתובות יום טוב בן אברהם, אשבילימיכאלעוויץתשב
 חידושי הריטב"א - עבודה זרה יום טוב בן אברהם, אשביליאופןתקפד
 חידושי הריטב"א - עירובין יום טוב בן אברהם, אשביליווארשאתרנט
 חידושי הריטב"א - עירובין - תענית - מועד קטן - כתובות - בבא מציעא יום טוב בן אברהם, אשביליאמשטרדםתפט
 חידושי חולין יום טוב בן אברהם, אשביליפראגתצה
 חידושי חתם סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ווארשאתרצח
 חידושי חתם סופר - כתובות סופר, משה בן שמואל, 1762-1839סאטמארתרסח
 חידושי חתם סופר - סוגי' דמוקצה - ביצה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839פיעטרקובתרנח
 חידושי חתם סופר - שבועות - נדה - הלכות נדה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ווארשאתרסב
 חידושי מהר"ם צבי וינגרטן, משה צביווארשאתרנא
 חידושי מהרמ"י גרודנצ’יק, משה יחזקאלווארשאתרנג
 חידושי ממסכת קדושין יפה, מרדכי בן שמואלקושטאתקו
 חיים ארוכים וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתשו
 חיים לישראל גג', חיים דוד בן יוסףתוניסתרסט
 חכמה מאין - חלק א אלגרנטי, נסים יצחקאזמירתרנב
 חכמת היד גלנה, משה בן אליהוקניגסברג 
 חכמת יהודה כהנא, דוד בן יצחק, 1838-1915נוארקתרנב
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלבריןתקנו
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהטשרנוביץתרטו
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהפראגתריג
 חלב חטים טייב, יצחק חי, 1744-1835תוניסתרנו
 חלק יפה פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרלח
 חמדת דניאל זקס, דניאל זליגירושליםתרצב
 חמש מגלות [] אלשיך, משה ב"ר חייםווארשאתרכב
 חמשה שיטות משה בן נחמן, 1194-1270לבובתקצד
 חסד ואמת  ירושליםתרסג
 חסרונות הש"ס  חמ"ד 
 חפץ ה' אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743אמשטרדםתצב
 חצרות אדר וינטרוב, נח גדירושליםתשח
 חק עולם  פיעטרקובתרפג
 חקות החיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלג
 חקי דעת על יורה דעה - חלק א רשבסקי, שמואל חייםווארשאתרלא
 חקי דעת על יורה דעה - חלק ב רשבסקי, שמואל חייםווארשאתרלא
 חקת הפסח טיב, יצחק בן בנימין, 1750-1830ליוורנותריג
 חקת הפסח - אשכל הכפר - סכת החג פורילי, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד, 1818-1900לבובתרמט
 חרדים אזקרי, אלעזר בן משה, 1533-1600קונסענטמיקלאשתרצה
 חתם סופר - פסחים - הלכות פסח - פרק איזהו נשך - מגילה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839 תרנד
 חתן סופר ארנפלד, שמואל בן דוד צבי, 1835-1883אונגווארתרלד
 טבוח טבח והכן לנדא, אליהוירושליםתרעט
 טיב גיטין הלר, צבי הירש חריףזולקוואתרד
 טיב גיטין וספר יד אפרים מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828לבובתריט
 טללי שנה שפירא, נתן בן זכריהורנובתרצ
 טעמים פאלאנסקי, יעקב שמואלנ.י.תשז
 יד דוד בוטון, דוד בן יהודה דישאלוניקיתריט
 יד יוסף דז’ילובסקי, יוסף בן משה פינחסלובליןתרעא
 יד פינחס גרבר, פינחסלונדוןתרצט
 יד שאול נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריא
 יד שלמה פרידר, שלמה הלל בן ישראל מאירווארשאתרלז
 ידות נדרים נתנזון, יוסף שאול בן אריה ליבוש, 1808-1875לבובתריא
 יהודה וישראל גרשטנקורן, יצחק, 1891-1961בני ברקתשז
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהתל אביבתשה
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683קראקאתרנו
 יוסף בסדר יוסף בן יצחק, הכהןתוניסתרנא
 יוצרות - קובץ תורני כולל אור יוסףבית חגיתשסט
 ייטב לב חזן, חיים דוד, 1790-1869אזמירתרכח
 יין המזוקק - חלק א נימן, יונה איזיקפיעטרקובתרעא
 יין המזוקק - חלק ב נימן, יונה איזיקפיעטרקובתרעא
 ילקוט הגרשוני על שס - חלק א שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנד
 ילקוט הגרשוני על שס - חלק ב שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנה
 ילקוט הגרשוני על שס - חלק ג שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנו
 ילקוט הגרשוני על תהילים - חלק א שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרנט
 ילקוט הגרשוני על תהילים - חלק ב שטרן, גרשון בן משה, 1861-1936פאקשתרס
 ילקוט יהושע ראזענפעלד, יהושע הלוילבובתרצ
 ילקוט נחמני ברינר, נחוםווארשאתרצז
 ילקוט נחמני ברינר, נחוםווארשאתרצז
 ים התלמוד אורנשטין, משה יהושע השל בן מרדכי זאבלבובתקפח
 ימי אברהם-חלק א חלימי, אברהם בן בנימיןג'רבהתרצט
 ימי אברהם-חלק ב חלימי, אברהם בן בנימיןג'רבהתרצט
 יעיר קנו גינשטלינג, מנחם אליעזר בן לויווילנאתרכב
 יפאר ענוים רוזנפלד, פינחספאלטאוואתרעג
 יפה מראה יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595אמשטרדםתפז
 יצחק ירנן כהן, יצחק בן ישועהתוניסתרסה
 יריעות שלמה - על סוגיות השס אולמן, שלמה זלמן בן שלוםמונקאטשתרעג
 יש נוחלין הורביץ, אברהם בן שבתי, 1550-1615זיטומירתרח
 ישיב משה - חלק ב שתרוג, משהתוניסתרסה
 ישמח משה גליפוליטי, שבתי בן חיים משהאזמירתרכח
 ישר וטוב כהן, ישראל טוביהפיעטרקובתרסו
 כהונת עולם שאטין, שמעון הכהןורנובתרפו
 כוכב מיעקב גרינברג, יעקב סנדרווארשאתרצח
 כוס הישועות שטין, שמואל בן יוסףפאדגורזע אצל קראקאתרסד
 כוס הנחמה Hecht, Emanuel, 1821-186ברלין ברילאןתרכא
 כח מעשיו הגיד לעמו אלחדאד, מסעוד בן דודירושליםתרסו
 כי נער ישראל קושטא, ישראל בן עמנואל, 1819-1897ליוורנותרנ
 ככב יעקב יעקב בן אריה, מלוצקזולקוואתקלד
 כל המצוה בלומנפלד, יחיאל מאירווארשאתרצא
 כלי הרואים שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841טירנויתרפח
 כלילת שאול הורביץ, שאול חיים בן אברהםווילנאתרלט
 כסא רחמים אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806אונגווארתרכח
 כף הכהן יצחקי, אברהם בן יצחקליוורנותרכה
 כרם יהושע וואלרשטיין, יהושע העשל ב"ר יצחק חייםלבובתרנט
 כתב יושר הכהן, שלום בן יעקב, 1771-1845וינהתקפ
 כתב סופר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871בודפשטתרצח
 כתב סופר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871בודפשטתרצא
 כתב סופר-חלק ראשון סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871מונקאטשתרנו
 כתב סופר-חלק שני סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871מונקאטשתרנז
 כתונת יוסף גבאי, יוסף בן שלוםתוניסתרפב
 כתונת יוסף - חלק א בירדוגו, יוסףצפתתרפב
 כתונת יוסף - חלק ב בירדוגו, יוסףקזבלנקהתרצה
 כתונת יוסף - חלק ג בירדוגו, יוסףמקנאסתשג
 כתר ישועה לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיבושפיעטרקובתרעג
 כתר תורה הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלירושליםתשז
 לא תשתחוו  נ.י.תשב
 לאלהי מעוזים רני תודות בני ישראל  מנטובהתקמט
 לב האריה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ווילנאתרמו
 לב יהודה אבלס, יום טוב יהודהחמ"דתרסח
 לב יעקב פיטיקובסקי, לימא בן יעקבברליןתרנג
 לב שלם שלם, שלמה בן יחיאל, -1781אמשטרדםתקלג
 לבב דוד מועטי, דוד בן שמואלליוורנותרכ
 לבוש מרדכי - ב"מ אפשטין, משה מרדכי בן צבי חיים, 1866-1933ירושליםתרפט
 לבוש מרדכי - גיטין אפשטין, משה מרדכי בן צבי חיים, 1866-1933ירושליםתשח
 לבוש מרדכי - יבמות אפשטין, משה מרדכי בן צבי חיים, 1866-1933ירושליםתשח
 לבושי מרדכי וינקלר, מרדכי ליב, 1844-1932מארגהיטאתרצד
 לבושי שרד - יו"ד איבשיץ, דוד שלמהווארשא 
 לוח השנה - ציר נאמן פרל, יוסף, 1773-1839טרנופולתקעה
 לוחות המגבילים לינדר, נחמן צבי בן ישעיהקניגסברגתריד
 לוחות הפעלים ברגמן, חיים פינחסתל אביבתרצח
 לחם לפי הטף משה בן שלמה, מהלוסקליקתרכז
 לחם משנה - חלק א בוטון, אברהם בן משה דיאמשטרדםתסג
 לחם משנה - חלק ב בוטון, אברהם בן משה דיאמשטרדםתסג
 לחם משנה - חלק ג בוטון, אברהם בן משה דיאמשטרדםתסג
 לחם משנה - חלק ד בוטון, אברהם בן משה דיאמשטרדםתעד
 לימודי דת ומוסר הלוי, אליהו חלפוןמיץתקפ
 ליקוטי יוסף פרגר, יוסף חיים בן אברהם ליבליווארשאתרסו
 למגינים ולמסיירים ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989תל אביב 
 לפלגות ראובן - חלק ב - נשים בנגיס, זליג ראובן, 1864-1953בילגורייאתרע
 לפלגות ראובן - חלק ג - נזיקין בנגיס, זליג ראובן, 1864-1953פיעטרקובתרעד
 לקוטות הרמב"ן משה בן נחמן, 1194-1270שאלוניקיתקל
 לקוטי אור יוסף זבל בן משלם פיבללבובתרלט
 לקוטים סמברי, יוסף בן יצחקברליןתרנו
 לקט אמרים  ברליןתריז
 לקיטת יצחק יצחק בן אליעזר, מארץ הגר, -1830אופןתריח
 לקיטת יצחק יצחק בן אליעזר, מארץ הגר, -1830בודפשט 
 לשד השמן לוין, שמואל דוד בן אברהם אליעזרווילנאתרפט
 לשון הזהב - ברכות זאב וולף בן אלעזר, מליזנסקווארשאתרנט
 לשון הזהב - שבת זאב וולף בן אלעזר, מליזנסקפיעטרקובתרסא
 לשון חכמים  ליוורנותקמא
 לשון חסידים ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935ירושליםתרנח
 לשם שבו ואחלמה - ספר הדע"ה - חלק א אלישוב, שלמה בן חיים חיקל, 1841-1925פיעטרקובתרעב
 לשם שבו ואחלמה - ספר הדע"ה - חלק ב אלישוב, שלמה בן חיים חיקל, 1841-1925פיעטרקובתרעב
 מ"י החסד פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרנ
 מאיר עיני חכמים בוסקוביץ, מאירוינהתרמו
 מאיר עיני חכמים מאיר בן גדליה, מלובלין, 1558-1616זולצבךתקמג
 מאמר מרדכי פונפדר, מרדכימישקאלץתרצח
 מאסף ראשונים  ירושליםתרעד
 מבחר הפנינים הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיבראדיתרמא
 מבחר הפנינים הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשילבובתרלד
 מבחר הפנינים אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058לונדוןתרנט
 מבחר הפנינים - עם פירוש קול יהודא אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058ווילנאתרלה
 מבשר טוב גלזר, צבי דודירושליםתש
 מבשרת ציון כרמולי, אליקים, 1802-1875 תרא
 מגדים חדשים זלבינסקי, בנימין שמואלברדיטשובתרעד
 מגדל השן גלס, שמואל בן מאיר יהודה ליבזאלשטשיקתרעא
 מגדנות מהרי'ל פרנקל, יעקב יהודה אריה ליב בן יום טוב צבי, -1940שאמלויאתרפז
 מגילת רות  וינהתריא
 מגילת תענית מגלת תענית.חמ"ד 
 מגיני שלמה יהושע בן יוסף, מקרקוב, 1593-1648אמשטרדםתעה
 מגל האומר כץ, יעקב בן משההומבורגתקז
 מגל האומר כץ, יעקב בן משההומבורגתקז
 מגלת נצחון    
 מגלת ספר עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776ווארשאתרנז
 מגלת סתרים דינרד, אפרים, 1846-1930נ.י.תרפח
 מגלת סתרים וס' מסכת פורים וילהימר, יונהוינהתרלא
 מגן דוד וזאן, דוד בן יהודהתוניסתרעג
 מדרש אליהו אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729אזמירתקיט
 מדרש האתמרי אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729שאלוניקיתקפד
 מדרש ישראל גולדברגר, ישראלסאיניתרסז
 מדרש רבא בראשית  תל אביבתשב
 מדרש רבה-במדבר  לבובתרלד
 מדרש רבה-בראשית  לבובתרלד
 מדרש רבה-דברים  לבובתרלד
 מדרש רבה-ויקרא  לבובתרלד
 מדרש רבה-חמש מגלות  לבובתרלה
 מדרש רבה-ספר א  פרעמישלאתרצב
 מדרש רבה-ספר ב   תרצז
 מדרש רבה-שמות  לבובתרלד
 מדרש שוחר טוב יצחק בן שמשון, הכהן, -1624אמשטרדםתצ
 מהלך שבילי הדעת לנדא, ראובןלבובתרכז
 מהר"ם בנעט - דברי מרדכי בנט, מרדכי, 1753-1829פאקשתרסו
 מהריל מולין, יעקב ב"ר משה הלוי (מהרי"ל)קיידאןתרצב
 מוסך השבת פורילי, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד, 1818-1900לבובתרמט
 מוסר אביך קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתשו
 מוסר השכל האי בן שרירא, גאון, 939-1038ברליןתרכ
 מועדי האר"י ריבק, אסףירושליםתשסז
 מוצל מאש דניאל בן יעקבווילנאתרצא
 מור ואהלות שרף, יהושע השלאמשטרדםתרמז
 מחברות מני קדם-מחברת ראשון זלוטניק, יהודה ליביוהניסבורגתשא
 מחברות מני קדם-מחברת שני זלוטניק, יהודה ליביוהניסבורגתשא
 מחדד כלבו, אברהםבילגורייאתרסט
 מחנה אפרים אפשטין, אפרים מרדכי בן שלמהווילנאתרמג
 מחנה דן נחמיאש, דוד בן אברהםירושליםתרפז
 מחנה יהודה משיץ, יהודה בן אהרן חייםווילנאתרפד
 מחצית השקל קלין, שמואל בן נטע, 1724-1806מונקאטשתרסו
 מחצית השקל  זיטומירתרי
 מחשבות ישראל ולפיש, ישראל יעקב בן ישעיהווארשאתרס
 מחשף הלבן אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880ירושליםתרנב
 מחשקים כסף גטניו, בנבנשתי בן משהשאלוניקיתרי
 מטה מנשה איכנשטין, מנשה בן יששכר ברישמונקאטשתרפז
 מטעמי יצחק ולחם מצה הורביץ, יצחק בן יעקב יוקל, 1715-1767לודזתרעא
 מי באר זיסקינד, ישראל משה  
 מי מרום - חלק א חרלפ, יעקב משה בן זבולון, 1883-1951ירושליםתשה
 מי נפתוח קצנלנבוגן, דוד טבלי בן נפתלי הרץ, 1847-1930פטרבורגתרפד
 מים טהורים - חלק ב אדל, יהודה ליב בן משה, 1757-1828בריסקתרצה
 מכילתא דרבי ישמעאל מכילתא.ירושליםתשד
 מכתב ליסוד הישיבה המרכזית העולמית קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפא
 מלא הרועים - חלק ג יולס, יעקב צבי, 1778-1825פרעמישלאתרמה
 מלאכת מחשבת אליהו בן משה גרשון, מפינצ’וב, מיחס לוזולקוואתרה
 מלאכת מחשבת חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711ויניציאהתע
 מלבוש לשבת ויום טוב איכנשטין, יששכר בריש בן אלכסנדר סנדרמונקאטשתרפז
 מלואים למשה רבין, משה יצחקווילנאתרסט
 מלוכת שאול האפרתי, יוסף, 1770-1804קראקאתקפב
 מלחמת שמואל וינטרויב, שמואל שמלקא בן דודירושליםתרס
 ממשל רב אורנשטין, צבי הירשלבובתרלה
 מנהגי ישראל בכל ימי השנה הינמן, ירמיהו בן מינשטר, 1778-1855ברליןתריב
 מנוחת אשר - חלק א יונגריז, אשר אנשל בן שמואל, הלוי, 1806-1873סיגעטתרלו
 מנוחת אשר - חלק ב יונגריז, אשר אנשל בן שמואל, הלוי, 1806-1873סיגעטתרלו
 מנורת המאור אבוהב, יצחק, ה-1ווילנאתרמד
 מנורת המאור אבוהב, יצחק, ה-1ווילנאתרלט
 מנחה בלולה לויטרבך, אשר זליג בן יעקב בצלאל, 1826-1906דרוהוביטשתרסב
 מנחה חדשה הורביץ, נפתלי חיים בן מאירירושליםתרמג
 מנחם משיב נפש - חלק א הלפרין, מנחם מנישלבובתרס
 מנחם משיב נפש - חלק ב הלפרין, מנחם מנישבראדיתרסו
 מנחם משיב נפש - חלק ג הלפרין, מנחם מנישהלפרין, מנחם מאנישתרסז
 מנחת אהרן אהרן בן אלחנן, מריגהקניגסברג ?תרי
 מנחת חינוך - חלק א באבד, יוסף בן משה, 1801-1874ווילנא 
 מנחת חינוך - חלק ב באבד, יוסף בן משה, 1801-1874ווילנא 
 מנחת חינוך - חלק ג באבד, יוסף בן משה, 1801-1874ווילנא 
 מנחת יהודה פינקלר, חיים מאירפיעטרקובתרע
 מנחת יוסף  ווארשאתרסד
 מנחת ישכר - חלק א גולדרט, יששכר ברפיעטרקובתרסח
 מנחת ישכר - חלק ב גולדרט, יששכר ברפיעטרקובתרסח
 מנחת ישכר - חלק ג גולדרט, יששכר ברפיעטרקובתרסח
 מנחת כהן - חלק א כהן, יוסף חיים בן יהודה, 1851-1921ירושליםתרסב
 מנחת נתנאל ויל, נתנאל, 1687-1769בילגורייאתרצו
 מנחת פתים - אורח חיים אריק, מאיר בן אהרן יהודה, 1855-1925קראקאתרצח
 מנחת ריב"א קצקה, יצחק בן אברהםירושליםתשא
 מניחות יהודא קין, יהודה בן שמעוןקלוזשתרפו
 מסורה גדולה ביליסטוצקי, יוסףפיעטרקובתרצג
 מסורת הש"ס לוין, יהושע השלווילנאתרכט
 מסכת נשים חמיצר, מרדכילייפציגתרסב
 מעגל טוב אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותרלט
 מעדני מלך - צחוק שאך אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164 מיחס לופאריסתרכד
 מעוז הים מרגליות, יצחק בן אליהוווילנאתרלא
 מעט שמ"ן נכס, שלמה מיכאל בן יצחק, 1891-1954לוס אנג'לסתרצ
 מעיל קדש ובגדי ישע - חלק א פררה, אהרן רפאל חייםירושליםתרמח
 מעיל קדש ובגדי ישע - חלק ב פררה, אהרן רפאל חייםירושליםתרמח
 מעיל שמואל - חלק א שפירא, שמואל בן אברהםווילנאתרנז
 מעיל שמואל - חלק ב שפירא, שמואל בן אברהםווילנאתרנז
 מעין החכמה מעין החכמה.מארגהיטאתשב
 מעין חיים - חלק א ליבשיץ, דב בר זאב וולף בן חייםווילנאתרלד
 מעין חיים - חלק ב ליבשיץ, דב בר זאב וולף בן חייםווילנאתרנ
 מעיני החכמה - חלק א צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרנה
 מעיני החכמה - חלק ב צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרנה
 מעיני יהושע רינס, יהושע השל, כץווילנאתרמח
 מעריך לונזנו, מנחם בן יהודה דילייפציגתריג
 מעשה חושב לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיבושווארשאתרנה
 מעשה נורא של הרוח חזן, בנציון מרדכי, 1877-1951ירושליםתרסד
 מעשה נסים הכהן, נסים בן מרדכיתוניסתרסז
 מעשה נסים אהרן בן דוד, הכהן, מרגוזהויניציאהתקנח
 מעשה רוקח - תורה רוקח, אלעזר בן שמואל שמלקאמונקאטשתשב
 מעשה רק"ם קוריאט, יצחק בן יהודהפיסאתקסו
 מעשה רקח - חלק א רקח, מסעוד חי בן אהרןויניציאהתקב
 מעשה של ירושלמי מעשה של ירושלמי.מונקאטשתרסב
 מפעלות אלקים מפעלות אלהים.לבובתריח
 מצא חן סלוצקין, צבי אליעזר בן יצחקווארשאתרסא
 מצות הלבבות ליכטשטין, מרדכי בן אברהם דבבריסקתרפד
 מקור חיים ויטל, שמואל בן חייםליוורנותקלא
 מקנה סופר, זוסמאן אליעזרפרשבורגתרלז
 מקנה הורביץ, פנחס ב"ר צבי הירש אב"ד פפד"מלבובתקעח
 מקנה הורביץ, פנחס ב"ר צבי הירש אב"ד פפד"מאופנבךתקסא
 מקנה-חלק שלישי סופר, זוסמאן אליעזרפרשבורגתרלז
 מקנה-תמר דבורה סופר, זוסמאן אליעזרפרשבורגתרלז
 מקרא קודש  לבובתרמט
 מר דרור לב, מרדכי בן אריה יהודהסיגטתרסא
 מראות הצובאות אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593פיורדאתקכה
 מרכבת המשנה אשכנזי, דוד משה אברהםלבובתרנה
 מרכבת המשנה - חלק א שלמה בן משה, מחלם, 1716-1781פפד"אתקיא
 משאת יעקב פריקולר, אברהם צבי בן יעקב יקלירושליםתרנא
 משיבת נפש צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרכד
 משכיות לבב גאון, משה דוד, 1889-1958ירושליםתרצג
 משכיל לדוד צבאח, דוד חיים, נפ’ 1858תוניסתרע
 משכנות יעקב ברוכין, יעקב בן אהרןווילנאתקצח
 משל ומליצה מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879פאריסתרכז
 משלי סנדבאד סנדבד, הפילוסוףתל אביבתשו
 משנה התלמוד - חלק א יונגריז, ישעיה בן אברהם, הלוי, -תש"דטיסאסאספאלאתרעג
 משנה והתוספתא זלקינד, יעקב מאירתל אביבתרצט
 משנה לחם רבינוביץ, ברוך פינחס בן אליעזר חיים, 1874-1920נ.י.תשח
 משנת הרב קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרצו
 משנת ר' בנימין - מועד רבינוביץ-תאומים, בנימין, 1814-1870פאלטאוואתרעב
 משפט אברהם שיף, אברהםבילגורייאתרצז
 נאם יהודה ברוידא, יהודה אידלברליןתרפד
 נזר התורה - אייר תשס"ט  ירושליםתשסט
 נחל הערבים פיונטניצקי, יוסף בן משהווארשאתרכז
 נחלי יעקב גיז, יהודה בן יעקב חיירושליםתרעה
 נחלת אבות מאיר בן אליהוסאטמארתרצג
 נחלת דוד - חלק א אופנהים, דוד בן צביבעקלעאןתרצב
 נחלת דוד - חלק ב אופנהים, דוד בן צביבודפשטתרצד
 נחלת שמעוני-חלק א פיזר, שמעון בן יהודה ליבוואנזבעקתפח
 נחלת שמעוני-חלק ב פיזר, שמעון בן יהודה ליבוואנזבעקתפח
 נטעי אור - חלק א יבנין, נתן נטע בן אברהם יונהווילנאתרס
 נטעי אור - חלק ב יבנין, נתן נטע בן אברהם יונהווילנאתרסא
 נימוקי מלב"ם שפירא, משה אריה ליבירושליםתשז
 נשמת כל חי פיר, אברהם בן נתןוינהתרפז
 נתיב חדש אינהורן, זאב וולף בן ישראל איסרווילנאתרו
 נתיבים במי הים - חלק א עמרמי, משה מרדכי בן נחירושלים 
 נתיבים במי הים - חלק ב עמרמי, משה מרדכי בן נחירושלים 
 נתיבים במי הים - חלק ג עמרמי, משה מרדכי בן נחירושלים 
 סבוב ר’ פתחיה פתחיה בן יעקב, מרגנשבורגזולקוואתקלב
 סבוב רבי פתחיה פתחיה בן יעקב, מרגנשבורגירושליםתרסה
 סדר אליהו נסים, אליהושאלוניקיתקעו
 סדר בני ישראל קופיליא, גבריאל בן אברהם אליעזרפיעטרקובתרמה
 סדר ההערכה מנטובה הועד הכללי הקק"ימנטובהתקלז
 סדרי טהרה אשכנזי, אלחנן בן שמואל זנוילברליןתקלג
 סוד אמונים טערעאנצקי, משה מקרעמנטשוקירושליםתרסה
 סוד הקפות יהושע הורביץ, שמעון צבי בן מאיר ליבירושליםתרצז
 סוד עץ הדעת ליב, ישעיה בן יוסף, הלויירושליםתרנא
 סופר מהיר סופר, יצחק ליבבודפשטתרפג
 סיני (סינ"י) קרויז, יהודהמונקאטשתרסט
 סמא דחיי נורצי, רפאל בן גבריאלירושליםתרפד
 סנהדרי קטנה בורנשטין, אברהם יהושע השלפיעטרקובתרסא
 סניגור ברו, ישעיהירושלים 
 סניגוריא הורביץ, שמעון צבי בן מאיר ליבירושליםתש
 ספור החיים אנג’ל, חיים וידל שבתי בן שבתישאלוניקיתקכא
 ספור מפליא הנוגע לכבוד התורה שולמן, שמואל ברוך, 1905-1972ירושליםתרצד
 ספורים מעתקים משפת אשכנז - חלק י פרומקין, ישראל דב בן אלכסנדר סנדר, 1850-1914ירושליםתרסח
 ספר הזכרון בקרט, אברהם בן שלמה, הלויליוורנותרה
 ספר הפרדס שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105קושטאתקסב
 ספר הפרדס שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105ווארשאתרל
 ספר התושיה קוסובסקי, חיים יהושע, 1873-1960ירושליםתרנו
 ספר מטעמים - חלק א הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלירושלים 
 ספר מטעמים - חלק ב הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלירושלים 
 ספר ניר - סוטה מאיר מארים, מקובריןווארשאתרצב
 ספר נצחון יום טוב ליפמן, מילהויזןחמ"ד 
 ספר סדרים - זכרון משה דלוילה, אברהם בן דניאלאמשטרדםתר
 ספר סוגיות הש"ס יוסף יסל, מליסהברליןתצו
 סתומים וחתומים הברמן, אברהם מאיר, 1901-1981תל אביבתשה
 עבודת הכהן וולקובסקי, מרדכי בן יוסףתל אביבתשז
 עבודת הקדש אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310אופןתקפא
 עבודת לוי רודרמן, יעקב יצחק, 1901-1987קיידאןתרצ
 עדים זוממין פרלמן, שמעון מאירלונדוןתרעג
 עובר אורח יעקב נפתלי בן יהודה ליבגאלאנטאתרפה
 עוד יוסף חי זרקא, יוסף  
 עולה חדשה סנגוינטי, עזריה חיים בן יום טובליוורנותקצח
 עולת שמואל - חלק א זיברטנסקי, שמואלווילנאתרסא
 עולת שמואל - חלק ב זיבערטאנסקי, שמואלווילנאתרסא
 עומקא דדינא פלוטקין, אברהםווארשאתרעד
 עזרא טרב, עזרא בן אליהוירושליםתרעג
 עזרת ישראל זיטמן, ישראלפיעטרקובתרסז
 עטרת צבי הורביץ, צבי הירש ב"ר יעקב יהושע הלויזולקוואתרכח
 עיני העדה אלעזר בן אריה ליב, מפילץ, 1758-1837פראגתקע
 עלים לתרופה יפה, יוסף בן משה, מסלנטמנצ'סתרתרנה
 עלים לתרופה גאלדענוויזער, יעקבוינהתרכד
 עלים לתרופה גוטרמן, אהרן מנחם מנדלווארשאתרצו
 ענף עץ עבות גריסהבר, ראובן בן אהרןפיורדאתקד
 ענפי זית זילברברג, חיים יעקב נפתלי בן משה יהודה לייב, 1850-1930ווארשאתרצב
 עץ הדעת טוב- כתובות מיזלש, עזיאל בן צבי, 1744-1785ווארשאתרכג
 עץ החיים עם פירוש פנים מאירות ופנים מסבירות א ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרפז
 עץ החיים עם פירוש פנים מאירות ופנים מסבירות ב ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרצ
 עץ החיים עם פירוש פנים מאירות ופנים מסבירות ג ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרצ
 עץ החיים עם פירוש פנים מאירות ופנים מסבירות ד ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרצ
 עץ חיים ויטאל, חיים ב"ר יוסףשאלוניקיתרה
 עץ חיים-חלק ראשון ויטאל, חיים ב"ר יוסףירושליםתרע
 עץ חיים-חלק שלישי ויטאל, חיים ב"ר יוסףירושליםתרע
 עץ חיים-חלק שני ויטאל, חיים ב"ר יוסףירושליםתרע
 עץ פרי קודש-ספר א פרנקל, יהונתן שמעון ב"ר יעקבלבובתקצט
 עץ פרי קודש-ספר ב פרנקל, יהונתן שמעון ב"ר יעקבלבובתקצט
 עצי חיים - גיטין טיטלבוים, חיים צבי בן חנניה יום טוב ליפה, 1880-1926נ.י.תשז
 עצי חיים - חלק ב טיטלבוים, חיים צבי בן חנניה יום טוב ליפה, 1880-1926נ.י.תשז
 עקדת יצחק ישראל יצחקאוהעלתרל
 עקרי דינים הומינר, שמואל בן מרדכי, 1913-1977ירושליםתשו
 עשיר ורש אלקלעי, בן ציוןירושליםתרצד
 עשרת הדברות  נ.י. 
 עתרת החיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקיתרא
 פאת השלחן - סוף וסיום שלחן ערוך ישראל בן שמואל, משקלוב, 1770-1839צפתתקצו
 פועל צדק כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ירושליםתרעד
 פועל צדק כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663תל אביבתרצב
 פועל צדק כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ווארשאתרמז
 פוקח עורים שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827פיעטרקובתרפג
 פחד יצחק - מהודרא בתרא למפרונטי, יצחק בן שמואל, 1679-1756תל אביבתרצה
 פירוש הר"א מגרמיזא על ספר יצירה אלעזר בן יהודה, מגרמיזהפרעמישלאתרמג
 פירוש הרמב"ם על מסכת ראש השנה משה בן מימון, 1138-1204, מיחס לופאדגורזע אצל קראקאתרסו
 פירוש מגילת רות המון, עובדיה, מברטנורהאלטונהתקסח
 פירוש על המסורה יעקב דוד ב"ר יצחק מצויזמרלבובתקנו
 פלס חיים סופר, חיים בן מרדכי אפרים פישלוינהתריד
 פני אריה - חלק א צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרמ
 פני אריה - חלק ב צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרמא
 פני אריה זוטא טורצ'ינר, אריה ליבוילהרמשדורףתפ
 פני דוד אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנב
 פני יוסף פונטרימולי, ישעיה יוסףאזמירתרמ
 פני יצחק זוטא יצחק בן דוד, מינובאמשטרדםתצא
 פני שלמה - בבא בתרא גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886זולקוואתרו
 פנים מאירות - חידושים על מסכת בבא קמא איזנשטט, מאיר בן יצחק, 1670-1744לבובתרנט
 פנים מאירות על תלמוד ירושלמי - חלק א קוטקין, מאיר יוסף בן אלעזר חייםווארשאתרנה
 פנים מאירות על תלמוד ירושלמי - חלק ב קוטקין, מאיר יוסף בן אלעזר חייםווארשאתרנה
 פעולות מרכז החנוך בארץ ישראל  ירושלים 
 פערהאלטונגסרעגעלן פולק, גבריאל בן יצחק איזק,אמשטרדםתריח
 פערטראג אונד שטאטוטען  פיורדאתקסט
 פרדס דוד דישבק, דוד בן יואלזולצבךתקמו
 פרדס יוסף - שמות פאצאנאווסקי, יוסףלודזתרצז
 פרדס רמונים לאון, שלמהאודיסהתרלג
 פרדס שאול זילברמן, שאול משהתל אביבתשה
 פרי החג ברודא, אברהם בן שלמה זלמןאונגווארתרלא
 פרפראות לחכמה ויוסף חי זרקא, יוסףתוניסתרסד
 פרקי אליה (רבי) אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549אלטונהתקל
 פרקי דינים עציון, יצחק רפאל, הלויירושליםתשז
 פרקים מספר שיבת ציון רוזנטל, דניאלנ.י.תרעו
 פרשת ראה (רא"ה) אוחנה, רפאל בן חיים, 1850-1902ירושליםתרסט
 פשיטא - בראשית הלר, חיים, 1879-1960ברליןתרפז
 פשיטא - שמות הלר, חיים, 1879-1960ברליןתרפט
 פשר דבר ריפמן, יעקב, 1818-1894ווארשאתרה
 פתח האהל אוטרמן, חיים משלם קויפמןווארשאתרסב
 פתח טוב גרינולד, יעקב יחזקיהו בן משה, 1882-1941מארגהיטאתשא
 פתח עינים - חלק ב אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנ
 פתח עינים - חלק ד ששון בן משה, 1823-1903ירושליםתרמט
 פתח עינים-חלק ראשון אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנ
 פתחי נדה אשכנזי, יעקב יהודה ליב בן מרדכי מדילבריןתקנט
 צאן קדשים שור, אברהם חיים בן נפתלי צבי הירשלבובתקעא
 צבי חן ויפת מראה חסדאי, יוסף אבןתל אביבתשו
 צואות גאוני ישראל - חלק א אברהמס, ישראל בן ברוך, 1858-1925פילדלפיהתרפז
 צואות גאוני ישראל - חלק ב אברהמס, ישראל בן ברוך, 1858-1925פילדלפיהתרפז
 צוארי שלל אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנב
 צוואת משה סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839וינהתרכג
 ציון לנפש חיה - ביצה לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793סלאוויטאתריז
 ציון לנפש חיה - ברכות לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793סלאוויטאתרטז
 ציון לנפש חיה - פסחים לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793יוזעפאףתרטז
 ציוני תורה - א גרוספלד, בנציוןפיעטרקובתרצד
 ק"ז אמרי אינשי בלוך, חיים, 1826-1896ברסלויאתרמה
 קב נקי לבוט, אברהם דוד בן יהודה ליבווארשאתרצז
 קדושה הומינר, שמואל בן מרדכי, 1913-1977ירושליםתשז
 קדיש לעלם גריבסקי, אליעזר זלמן בן מרדכי יוסף, 1843-1899ירושליםתרנא
 קדמוניות יהודי ההרים אניסימוב, שרבת בן נסיםירושליםתרנ
 קדש הלולים כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903אלטונהתרלג
 קדש נפתלי הלוי, נפתלי בן פינחס זאבווילנאתרמו
 קהלות יעקב קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985ירושליםתרצו
 קהלות יעקב - חלק ב קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985ירושליםתש
 קהלות יעקב - חלק ג קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985ירושליםתשא
 קהלות יעקב - חלק ד קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985ירושליםתשג
 קהלות יעקב - חלק ה קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985ירושליםתשה
 קהלת ברוך ריז, ברוךסאטמאר 
 קובץ טריביטש, נחוםוינהתקצה
 קול אריה ילין, אריה ליב בן שלום שכנאווילנאתרלב
 קול הרמ"ז זכות, משה בן מרדכיווארשאתרכא
 קול הרמ"ז ברמן, מרדכי זאב בן יששכר ברסאניקתרעב
 קול חתן קלין, יצחק בן ישראלסאטמארתרצז
 קול יהודא רובין, יהודה בן ישעיהבודפשטתרצז
 קול מבש"ר רוזיליו, משה בן שלמה, 1794-1860ירושליםתרסח
 קול מקדש קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפ
 קול צופיך - חלק א טפליצקי, יצחקלבובתרנה
 קונטרס הלכה שווימער, יחיאל נתן בן יוסף, 1890-1952לונדוןתרצט
 קונטרס השיעורים נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל, 1890-1954ירושליםתשג
 קונטרסים שכטר, שניאור זלמן, 1847-1915קימברידזשתרנה
 קורא הדורות בלומנטל, ישראל חייםירושליםתשו
 קורות שנות קדם - חלק א פישר, מאיר בן משהפראגתקעב
 קורות שנות קדם - חלק ב פישר, מאיר בן משהפראגתקעב
 קנאת ה צבאות  יאסיתריב
 קנה יוסף יוזפא בן משה קושמןאמשטרדםתצג
 קצור חובת הלבבות זרח, מנחם בן אהרן אבןירושליםתרפט
 קצור ספר מצות גדול משה בן יעקב, מקוציווארשאתרנד
 קצור עבודת הבורא שמעון עקיבא בר בן יוסףלוקאוו 
 קצות החושן - חלק א אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812לבובתקמח
 קצות החושן - חלק ב אריה ליב בן יוסף, הכהן, 1745-1812לבובתקנו
 קרבן אהרן אהרן בן אלעזר ליפמן, מצמפלבורגוילהרמשדורףתעז
 קריאות גדולות קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתשד
 קריאת שמע ויזר, משהנ.י.תשד
 קרן אורה - זבחים - מעילה יצחק בן אהרן, מקרליןווילנאתריז
 קרן אורה - יבמות - הוריות יצחק בן אהרן, מקרליןווילנאתריב
 קרן אורה - נדרים יצחק בן אהרן, מקרליןווילנאתרכט
 קרן לדוד סקלי, דוד בן משה, הכהן, 1861-1948מקנאסתשו
 קרני ראם קובנר, מרדכי אליעזרווילנאתרכד
 ראבי"ה אליעזר ב"ר יואל הלויקראקאתרמב
 ראוי לבילה גרבר, פינחסלונדוןתרצב
 ראש אמיר ליון, מאיר בן טוביה, 1860-1925ווילנאתרכט
 ראש חדשים וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתשח
 ראש יוסף - חלק א תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פיעטרקובתרע
 ראש יוסף - חלק ב אברהם דוד בן אשר יוסףווארשאתרלו
 ראש יוסף -חלק ב תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792פיעטרקובתרע
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743פרעמישלאתרלא
 ראשון לציון אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743קושטאתקטו
 ראשון לציון - פסחים בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהווארשאתרמב
 ראשית דוד סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906ווארשאתרמא
 ראשית למודים לינדה, ברוך, 1758-1849ברליןתקמט
 ראשית למודים לינדה, ברוך, 1758-1849דעסויתקע
 רב פנינים - משלי אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593זולקוואתקכה
 רבי אברהם אבן עזרא - קובץ חכמת הראב"ע אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ווארשאתרפב
 רביד הזהב יהודה זלקה בן יחיאל מיכללבובתקסא
 רבינו אשר אשר ב"ר יחיאל (רא"ש)פיורדאתקה
 רוח חיים - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלו
 רוח חן אבן תבון, יהודה בן שאול, מיחס לויסניץתקד
 רחובות הנהר - במדבר טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - בראשית טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - דברים טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - ויקרא טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 רחובות הנהר - שמות טננבוים, זאב וולף בן צבי, -1873סיגטתרנו
 ריצבש"י - חלק א ברנפלד, יצחק צבי, 1917-1998ירושליםתשו
 רמון פרץ שטין, פרץ טוביהמישקאלץתש
 רני ושמחי צוריאנו, נסים רפאל יצחקאזמירתרלט
 ש"ס המשפיע שפוצ’ניק, יוסף בן יהודה אריה ליב, 1882-1937לונדוןתרמח
 שאל נא לדר רישון לו, וילים הנריקאנטאבריגעאתרלט
 שארית אברהם מרינברג, אברהםבילגורייאתרע
 שארית הברכה אשכנזי, אשר בן צבי הירש, הכהןפיעטרקובתרנא
 שארית יהודה יהודה אריה ב"ר ברוךירושלים 
 שארית יהודה-חלק ראשון יהודה ליב בן ברוך, מינוביץנ.י.תשיז
 שארית יהודה-חלק שני יהודה ליב בן ברוך, מינוביץנ.י.תשיז
 שארית יעקב אלגזי, ישראל יעקב בן יום טוב, 1680-1756ליוורנותקנ
 שארית ישראל ריז, ישראל בן יצחק איצקברליןתקמו
 שארית ישראל - חלק שני מספר יוסיפון אמלנדר, מנחם מן בן שלמהקניגסבורגתרכ
 שארית ישראל - ספור אמתות נהר סמבטיון אדרעי, משה בן יצחק, 1774-קראקאתרנה
 שבחי תודה מלאכי בן יעקב, הכהןליוורנותקד
 שבט יהודה וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554לייפציגתרכד
 שבט סופר - חולין סופר, שמחה בונם בן אברהם שמואל בנימין, 1842-1906טרנובתרצח
 שביל האמנה אונגר, משהקראטאשיןתרכט
 שבע שטות - שבת, ר"ה, מגילה, סוכה, יבמות, נדרים, בבא קמא אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ברליןתקטז
 שבר במצרים מלדולה, רפאל בן אלעזר, 1685-1748ליוורנותקב
 שדה לבן שנדוך, ששון בן מרדכי, 1747-1830ירושליםתרסד
 שדה צופים - בבא מציעא פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נ.י.תשסט
 שדה צופים - בבא קמא פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נ.י.תשסט
 שדה צופים - ביצה פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסז
 שדה צופים - ברכות פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאירושליםתשסח
 שדה צופים - גיטין פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין ניו יארקתשסח
 שדה צופים - חגיגה פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסז
 שדה צופים - יבמות פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין ניו יארקתשסז
 שדה צופים - יומא פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין ניו יארקתשסו
 שדה צופים - כתובות פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יורקתשסז
 שדה צופים - מגילה פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסז
 שדה צופים - מועד קטן פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסז
 שדה צופים - נדרים פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין ניו יארקתשסח
 שדה צופים - נזיר פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסח
 שדה צופים - סוטה פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין ניו יארקתשסט
 שדה צופים - סוכה פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נ.י.תשסו
 שדה צופים - עירובין פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נ.י.תשסה
 שדה צופים - פסחים פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסו
 שדה צופים - קידושין פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נ.י.תשסח
 שדה צופים - ראש השנה פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסז
 שדה צופים - שבת פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסה
 שדה צופים - שקלים פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נ.י.תשסו
 שדה צופים - תענית פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, ניו יארקתשסה
 שדי בשמים ברוק, יצחק שלמהמונקאטש 
 שובע שמחות לזר, מנחם מנדלפרעמישלאתרלט
 שומר שבת לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696בילגורייאתרצג
 שחיטות ובדיקות - הגהות גבול בנימין ויל, יעקב בן יהודהוינהתקפד
 שיבת ציון פולונסקי, יעקב שמואלנ.י.תשז
 שיטה מקובצת אבן מיגש, יוסף הלוי (הר"י מיגש)לבובתרכ
 שיטה מקובצת אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםברליןתרכ
 שיטה מקובצת אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםוינהתרלח
 שיטה מקובצת אסיפת זקנים אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםברליןתקכו
 שיטה מקובצת אסיפת זקנים-כרך ראשון אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםווארשאתרסד
 שיטה מקובצת אסיפת זקנים-כרך שני אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםווארשאתרסד
 שיטה מקובצת על מסכת ב"מ אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםלבובתרכ
 שיטה מקובצת על מסכת ב"ק אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםלבובתרכ
 שיטה מקובצת על מסכת פסחים גרשוני, יהודה ב"ר גרשון יצחק (גרודנר)נ.י.תשי
 שיטה מקובצת-חלק ראשון אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםאופןתקפא
 שיטה מקובצת-חלק שני אשכנזי, בצלאל ב"ר אברהםאופןתקפא
 שיטה על מסכת גיטין יום טוב בן אברהם, אשבילישאלוניקיתקיח
 שיר חדש שמואל בן משה, הכהןליוורנותקנ
 שיר תהלה בק, ניסן בן ישראלירושליםתרלה
 שירי צער ושעשועים שמואל בן יוסף, הנגיד, 993-1056תל אביבתשו
 שירי תהלה בוכנר, זאב וולף בן דוד, הכהןברליןתקסח
 שירת דודי אברהם שמואלויניציאהתעט
 שירת מרים אריה זאב אלףניו יארקתשסט
 שלום ירושלים ברג, אברהם בן אליהוירושליםתרנג
 שלום ירושלים בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרנה
 שלחן ארבע בחיי בן אשר אבן חלאוהפראגתקמג
 שלחן ארבע בחיי בן אשר אבן חלאוהסעקעלהידתשב
 שלחן הזהב חזן, שלמה בן אלעזר, 1855-1886אלכסנדריהתרסג
 שלחן הטהור פרדו, דוד בן יוסףנ.י.תרעז
 שלחן הטהור חזן, שלמה בן אלעזר, 1855-1886ירושליםתרמו
 שלמי נדבה קיצה, יחיאל מיכלפרשבורגתרג
 שלמי נדרים קפלן, אלכסנדר סנדר בן זרח, הכהןווילנאתרמא
 שלש שיטות ולקוטים משה בן נחמן, 1194-1270זולקוואתקפח
 שלשה טורי כסף  סיגעט 
 שלשה כתובים הראשונים לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצד
 שלשה ספרים נפתחים  ירושלים 
 שם משמואל סליר, שמואללבובתקעז
 שם עולם ליכטנשטין, אליעזר ליפמן בן שלמהווארשאתרלז
 שם שלמה גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886סאיניתרסח
 שמו אברהם - חלק א פלג’י, אברהם בן חיים, 1809-1899שאלוניקיתרכז
 שמו אברהם - חלק ב פלג’י, אברהם בן חיים, 1809-1899אזמירתרנו
 שמחה לאיש שונשול, חייםאזמירתרכ
 שמחת יו"ט - ביצה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרמא
 שמחת יו"ט - ביצה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרא
 שמן רקח - חלק א אלעזר בן אריה ליב, מפילץ, 1758-1837פראגתקעב
 שמע ישראל וינקלר, מרדכי יהודה ליב ב"ר נפתלי הרץקליינווארדייןתרפד
 שני לוחות הברית הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630אמשטרדםתח
 שער המלך - חלק א נוניס, יצחק בן משהלבובתריט
 שער המלך - חלק ב נוניס, יצחק בן משהלבובתריט
 שער טהרה קרסיק, דב בר בן יצחק איזיקווילנאתרנח
 שער שמעון פרנקפורט, שמעון, 1634-1712אמשטרדםתריח
 שערי דורא יצחק בן מאיר, מדוראיסניץתפד
 שערי הקדושה ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620סיגעטתרסג
 שערי חכמה אלעזר בן אריה ליב, מפילץ, 1758-1837סאיניתרסז
 שערי ישר - חלק א שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939ווארשא 
 שערי ישר - חלק ב שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939ווארשא 
 שערי צדק בן שמעון, דוד, 1824-1879ירושליםתרכב
 שערי שמיעה שוחטוביץ, מרדכיבאלטימורתשמח
 שערי תורה ותפלה - חלק ב ישיבת בר יוחאי (חברה) (צפת).צפת 
 שערי תפלה תפלות. תפלות שונות.ירושליםתרצ
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ירושליםתשא
 שריד בערכין לינדרמן, שמחה אברהםטהרןתרל
 ששים אלף שיל, משה שמואלפרשבורגתרנא
 תבואות הארץ שורץ, יהוסף בן מנחם, 1804-1865לבובתרכה
 תבואות שור - א שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, -1736ווארשאתרנא
 תבואות שור - ב שור, אלכסנדר סנדר בן אפרים זלמן, -1736ווארשאתרנא
 תבואות שמש שפירא, משה מישל שמואלקיידאןתרפט
 תבונה קראסילשציקוב, יצחק איזיק, 1888-1965פאלטאוואתרפו
 תבנית המשכן וכליו בלומנטל, ישראל חייםירושליםתשח
 תהלוכת האגדות שטרן, יוסף זכריה בן נתןווארשאתרסב
 תוכחות מוסר קמפה, יואכים הינריך, 1746-1818ברסלויאתקעט
 תוכחת מגולה צוימן, יוסף יוזפאחמ"ד ירושלים ? 
 תולדות אדם אלגזי, שמואלירושליםתשד
 תולדות אדם אליהו בן יהודה אהרן, מחלם, 1520-1590  
 תולדות אדם וחוה ירחם בן משלם, מפרובינציאהלבובתרלא
 תולדות בני יהונתן רבי, שמעון בן יוסף, 1860-1935פאדגורזע אצל קראקאתרנו
 תולדות גרשון הלוי לעטעריס לטריס, מאיר, 1800-1871וינהתרכד
 תולדות השר דון יצחק אברבנאל רבי, שמעון בן יוסף, 1860-1935פאדגורזע אצל קראקאתרס
 תולדות יהודא טובנקין, משה אהרן בן יהודהסאיניתרפו
 תולדותיהם של צדיקים יוסף מאיערברוקליןתשסז
 תומר דבורה קורדוברו, משה, 1522-1570ליוורנותקנה
 תוספות ישנים יוסף יסל, מליסהברליןתצו
 תוספות ריד טרני, ישעיה בן מלי, הזקן די, 1180-1250לבובתרכט
 תוספות ריד טרני, ישעיה בן מלי, הזקן די, 1180-1250לבובתרכב
 תוספות שנץ שמשון ב"ר אברהםווארשאתרפט
 תוספי הראש אשר בן יחיאל, 1250-1327ליוורנותקלו
 תוספת קדושה כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903אלטונהתרלג
 תוספתא שלמה פרוש תוספתא ממפורשת פריצקר, אשרתל אביבתרצח
 תוצאות חיים זעמבא, מנחם בן אלעזר, 1883-1943ווארשאתרפא
 תורה אור ריזענבערג, יצחק אייזיקפיעטרקובתרפה
 תורה ומצות דוד, ישראל, מרזוחובברדיובתרסז
 תורות אמת בירדוגו, רפאלמקנאסתרצט
 תורת אליהו ליכטג, אליהו בן שלמהקראקאתרנג
 תורת האהל הרצוג, יצחק איזיק, 1888-1959ירושליםתשח
 תורת הבית הארוך - בית הנשים אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פראגתצה
 תורת הקדש - חלק א אילן, מרדכי, 1915-1981ירושליםתשט
 תורת הקרבנות בן יעקב, אברהם, 1914-2005ירושליםתרצט
 תורת השלמים רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733פיעטרקובתרסד
 תורת התרומה והמעשר בן יעקב, אברהם, 1914-2005ירושליםתשב
 תורת חטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572פיעטרקובתרסד
 תורת חיים אדרעי, משה בן יצחק, 1774-לונדוןתקנב
 תורת חיים ישר, ברוך בן דוד, 1896-1989תל אביבתשח
 תורת כהנים - התורה והמצוה מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879בוקרשטתרכ
 תושיה-חוברת א קאסאווסקי, חיים יהושעירושליםתרנה
 תושיה-חוברת ב קאסאווסקי, חיים יהושעירושליםתרנה
 תושיה-חוברת ג-ד קאסאווסקי, חיים יהושעירושליםתרנו
 תלאות המורים ליטויר, יששכר דב בן מרדכיסדילקוב ? 
 תלמוד בבלי-בבא מציעא פריצקר, אשרתל אביבתרצב
 תלמוד בבלי-מסכת תענית מלטער, צבי ד"רפילדלפיהתרפח
 תמים פעלו צימרמן, חיים ישראלירושליםתשז
 תפארת עוזיאל מיזלש, עזיאל בן צבי, 1744-1785ווארשאתרכג
 תפוחי זהב הלר, צבי הירש חריףפרעמישלאתרלד
 תפוחי זהב מילי, יחיאלמנטובהתק
 תפילין דמרי עלמא ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743לבובתרנז
 תקון המדות שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790ורנוב 
 תקון עולם קליג, משה בן שמחה בונםפיעטרקובתרסה
 תקוני הזהר כגן הירק (כג"ן)  ירושליםתרסט
 תקוני שטרות  אלטונהתקנב
 תקנות  לונדוןתקנא
 תקנות  אמשטרדםתקלא
 תקנות  ירושליםתרסד
 תקנות חכמים יצחק ברוך, הלוי, מפררהבראדיתרלט
 תקפו של יוסף פרחי, יוסף שבתי, 1802-1882ליוורנותרכז
 תרועת מלך פרנקל, בנימיןברסלויאתקצב
 תריג מצות הילמן, יהודה ליב בן משהירושליםתרעו
 תשבי אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549טשרנוביץתרטז