ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
885 Seforim found for July 2009 ספרים
 Acht Jahre in Asien und Afrika Benjamin, I. J. (Israel Joseph), 1818-1864ליקתריח
 Cinq annees de voyage en Orient Benjamin, I. J. (Israel Joseph), 1818-1864ליקתרטז
 Eight years in Asia and Africa Benjamin, I. J. (Israel Joseph), 1818-1864ליקתריט
 אבות דרבי נתן - שכטר שכטר, שניאור זלמן, 1847-1915, מהדירוינהתרמז
 אבל רבתי קמינקא, אפרים פליקסתל אביבתשט
 אבן בוחן - חלק א הלפרין, פינחס מנחםפפד"מתרו
 אבן בוחן - חלק ב הלפרין, פינחס מנחםפפד"מתרו
 אבן משה לונץ, אליהו משהירושליםתרעד
 אבקת רוכל מכיר בן יצחק, שר חסדירושליםתרצט
 אגדות מרדכי זילברר, מרדכיוינהתרמג
 אגדת אמוראי ארץ ישראל - חלק א בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרפה
 אגדת אמוראי ארץ ישראל - חלק ב בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרפו
 אגדת אמוראי ארץ ישראל - חלק ג בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרפו
 אגדת אמוראי ארץ ישראל - חלק ד בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרפח
 אגרת דרבי יוחנן בן זכאי יוחנן בן זכאי מיחס לוווארשא 
 אגרת הטיול חיים בן בצלאל, 1530-1588בילגורייאתרצב
 אגרת לקץ הימין גולדצויג, יעקב בן משהפיעטרקובתרסה
 אגרת מרבני ארץ ישראל לבני משה ועשרת השבטים ישראל בן שמואל, משקלוב, 1770-1839אמשטרדםתקצד
 אהבת עולם פרחי, דוד יוסףירושליםתרסג
 אהל דוד דיטש, דוד בן מנחם מנדל, 1756-1831וינהתקפה
 אהל יצחק השלם יצחק בן אליעזר, מארץ הגר, -1830ווארשא 
 אהל משה קצנלנבוגן, משה בן אלעזר חייםווארשאתרלח
 אוצר הגאונים - ברכות לוין, בנימין מנשה, 1879-1944חיפהתרפח
 אוצר הגאונים - יבמות לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצו
 אוצר הגאונים - יו"ט, חגיגה ומשקין לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצא
 אוצר הגאונים - יומא וסוכה לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצד
 אוצר הגאונים - מגילה, תענית ור"ה לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצג
 אוצר הגאונים - עירובין ופסחים לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצא
 אוצר הגאונים - שבת לוין, בנימין מנשה, 1879-1944ירושליםתרצ
 אוצר החיים ברונרוט, חיים מרדכיפיעטרקובתרצ
 אוצר החסד קרן שמואל סלנט, שמואל, 1815-1909ירושליםתש
 אוצר הלכה - בבא מציעא, בבא בתרא אוירבך, יצחק בן מנחם נתןירושליםתשו
 אוצר השמות - חלק ג רוזנברג, אברהם חייםנ.י.תרפג
 אוצר השמות - חלק ד רוזנברג, אברהם חייםנ.י.תרפג
 אוצר השמות - חלק ח רוזנברג, אברהם חייםנ.י.תרפג
 אוצר השמות - חלק ט רוזנברג, אברהם חייםנ.י.תרפג
 אוצר השמות - חלק י רוזנברג, אברהם חייםנ.י.תרפג
 אוצר חיים ישועה בן יצחק, הלויירושליםתרסח
 אוצר נחמד - חדושי הרמב"ן - שבת משה בן נחמן, 1194-1270פרשבורגתרצז
 אור דוד מיזלש, דוד דב בן אהרן אריה יהודה יעקב, 1814-1875ווארשאתרעד
 אור האמונה - חלק א פרשבורגתרא
 אור האמונה - חלק ב פרשבורגתרה
 אור החיים ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913לונדוןתרמו
 אור החיים יעבץ, יוסף בן חייםפרעמישלאתרלג
 אור החיים - במדבר אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743זולקוואתקנט
 אור החיים - בראשית אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743זולקוואתקנט
 אור החיים - דברים אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743זולקוואתקנט
 אור החיים - ויקרא אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743זולקוואתקנט
 אור החיים - שמות אבן עטר, חיים בן משה, 1696-1743זולקוואתקנט
 אור התרגום ורטהימר, שלמה אהרן בן יעקב, 1866-1935ירושליםתרצה
 אור חיים - לקוטי רח"ם - חלק א גרינברג, חיים מיכלנ.י.תרעז
 אור חיים - לקוטי רח"ם - חלק ב גרינברג, חיים מיכלנ.י.תרעז
 אור יהל חסמן, יהודה ליב, 1869-1935ירושליםתרצח
 אור יקרות לוריא, אשר בן יקותיאל זלמןירושליםתרנט
 אור לנתיבה מנדלסון, משה, 1729-1786ברליןתקמג
 אור תורה - הפטרות זליגסברג, מרדכי חייםפפד"מתרכג
 אור תורה - חמש מגילות זליגסברג, מרדכי חייםלייפציגתרכ
 אור תורה - פרשיות זליגסברג, מרדכי חייםפפד"מתרט
 אורייתא דמשה אדלר, משה מישל, 1915-1978בערעגסאסתרצט
 אות לטובה סובל, ישראל משהפרעמישלאתרל
 אזור אליהו אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729ירושליםתרנד
 אחזת מרעים לב, יעקב בן חיים דיאמשטרדםתרלט
 אילה שלוחה שורץ, נפתלי בן אברהם יהודה אריה ליב, הכהן, 1846-1896גראסווארדייןתשא
 אילה שלוחה קום, משהלוס אנג'לסתש
 אימת מפגיע על אר"י - חלק א בן אמוזג, אליהו, 1822-1900ליוורנותרטו
 אימת מפגיע על אר"י - חלק ב בן אמוזג, אליהו, 1822-1900ליוורנותרטו
 אליעזר ונפתלי פלורין, ז'ן פיר קלריס דהפראגתרכז
 אלף זעירא גולדברגר, צבי זאב וולףבודפשטתרפג
 אלפי שמעון - חלק א רוט, חנניה יום טוב ליפאקלוזשתשב
 אם הבנים שמחה טיכטל, יששכר שלמה בן יצחק, 1885-1945בודפשטתשג
 אם למקרא ולמסורת ליפיץ, יצחק בן מרדכיווארשאתרנח
 אמונה ישרה - חלק א קלישר, צבי הירש בן שלמה, 1795-1874קראטאשיןתרג
 אמונות והדעות בן ישראל, אשרירושליםתשה
 אמונים נוצר חן-חמים, אברהם משהירושליםתרנג
 אמרות טהורות ברגר, צבידרוהוביטשתרנו
 אמרות טהורות קאראנסקא, אליהו מוויניצאברדיטשובתרסה
 אמרות טהורות וינטורה, מימון ב"ר יצחקטריעסטתרכ
 אמרי אברהם קלין, אברהם מאירטירנויתרצד
 אמרי אמת הינבך, לאו מרקוסרדלהייםתרי
 אמרי בינה סנדלר, שלמהנ.י.תרעד
 אמרי בינה וידרסהים, נתנאלמיץתקפא
 אמרי דעת זרחיה בן יצחק בן שאלתיאלוינהתרלא
 אמרי דעת - חלק א ולדברג, שמואלקראקא 
 אמרי דרוש ניסנבוים, יצחק, 1868-1942ווארשאתרפו
 אמרי יחזקאל בניאש, יחזקאל שאולווילנאתרסג
 אמרי יעקב הופמן, יעקב קופלפיעטרקובתרצב
 אמרי יצחק - חלק א שורץ, יצחק מאיר בן נפתלי, 1866-1936סאטמארתרצ
 אמרי יצחק - חלק ב שורץ, יצחק מאיר בן נפתלי, 1866-1936סאטמארתרצ
 אמרי יצחק - חלק ג שורץ, יצחק מאיר בן נפתלי, 1866-1936סאטמארתרצד
 אמרי ישראל ברגר, מאיר בן יצחק שמחהסאספאלאתרעב
 אמרי לב - חלק א גרוס, מאירמישקאלץתרצה
 אמרי משה קלוס, משה מאירווילנאתרפג
 אמרי נועם שטערן, זוסמן כ"ץפאקש 
 אמרי נועם שטערן, זוסמן כ"ץפאקש 
 אמרי פי פז’נצ’בסקי, יצחק בן יהודהפיעטרקובתרצ
 אמרי פנחס חודי, פינחס בן ישראל דןווארשאתרסה
 אמרי שפר קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לבובתרנה
 אמרי שפר לנדא, נפתלי הירץ בן אביגדורלבובתרמג
 אמרי שפר יעקב חיים בן יוסף יצחק, סופר סת"םווארשאתרלג
 אמתחת בנימין ליכטנשטטר, בנימין זאב וולף בן נתן נטע, 1794-פיורדאתרד
 אמתחת בנימין - חלק ב ליכטנשטטר, בנימין זאב וולף בן נתן נטע, 1794-פיורדאתרו
 אסיפת הכהן משה בן אהרן צבי הירש כ"ץברדיובתרסו
 אסמכתא גוטמן, יחיאל מיכל בן אלכסנדר, 1872-1942ברסלויאתרפד
 אפיקי יהודה אדל, יהודה ליב בן משה, 1757-1828לבובתקפט
 ארזי הלבנון קרקובסקי, מנחם מוילנהווילנאתרצו
 ארחות צדיקים ארחות צדיקיםנ.י.תשו
 ארץ חמדה - במדבר מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווילנאתרעג
 ארץ חמדה - בראשית מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווילנאתרעג
 ארץ חמדה - דברים מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווילנאתרעג
 ארץ חמדה - ויקרה מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווילנאתרעג
 ארץ חמדה - שמות מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווילנאתרעג
 ארץ טוב עלוש, אליהוירושליםתרנג
 ארץ נחלי מים גינצלר, צבי הירשאוהעלתרל
 ארץ צבי צבי הירש בן יהודה ליב, מווידיסלבירושליםתרנג
 אש דת רובינשטין, משה בן צביווארשאתרסו
 אשכול הכופר מגלת רות סבע, אברהם בן יעקב, 1440-1508ברדיובתרסח
 אשל אברהם אויסשפיץ, אברהם יצחקדעשתרצ
 אשל חיים - חלק ב בליטי, חיים אפריםטארנאתרצה
 אשל חיים - חלק ב בליטי, חיים אפריםטארנאתרצה
 אשרי האיש מרגליות, ישעיה אשר זליג בן יעקב צבי, 1893-1969ירושליםתרפא
 באהלי יעקב אסף, שמחה, 1889-1953ירושליםתשג
 באור ומדרש תורה גליקסמן, ברוך בנדיטלודזתרצ
 באור מדבר קדש קדש שו"ב פה אגוסטאוונ.י.תרפט
 באור מלות ההגיון משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרכה
 באורי רלב"ג על עזרא, נחמיה ודברי הימים לוי בן גרשם, 1288-1344קראקאתרמח
 באחרית הימים לסר, אברהם יעקב גרשוןשיקאגאתרנז
 באחרית הימים טעסלער, יעקב ב"ר אלימלך שמשוןליעדז ?תש
 באר הגולה יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609זיטומירתרכ
 באר יצחק ביליצר, יצחק איזיקפאקשתרנח
 באר משה גרינברגר, משה בן שמחה חייםמיכאלעוויץתרצו
 באר משה טריוואקס, משה חייםווארשאתרסג
 באר רחובות פשקס, אהרן אלעזר, 1820-1884לבובתרלד
 באר שבע אשכנזי, משה דוד בן אשר אנשל, 1774-1856ירושליםתריג
 באר שלמה - מהדורא תניינא צוקר, שלמה בן אליעזר, 1895-1942קליינווארדייןתרצג
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיווארשאתרמו
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשילבובתרטז
 בחינת התלמידים בחינת התלמידיםווארשאתרעא
 ביאור לפירוש הרמב"ן ז"ל על התורה מאיר בן שלמה אביסהולהווארשאתרלה
 ביאור מהגר"א על חבקוק אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנח
 בין ישראל לעמים שורצמן, בנימין מנחם בן זבולוירושליםתרפח
 בינה ודעת סילבה, חזקיה בן דוד די, 1656-1695קראקאתרפז
 בית אבל ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרעד
 בית אהרן ריזמן, אהרן בן יהושעאונגווארתרכה
 בית אורי הלדנשטין, אורי פיבושפפד"מתרמא
 בית אפרים נימן, אפרים פישל בן מרדכינ.י.תרפג
 בית ארזים ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרעד
 בית המדרש ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרפג
 בית המדרש מנבי, מרדכי צבי בן בנימין, 1822-1904פיעטרקובתרנח
 בית המשתה  ירושליםתרע
 בית העמק ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרעד
 בית הרואה ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרעד
 בית טוביה ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרעד
 בית יהודא ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרע
 בית יהודה וישראל ניימאן, ישראל אב"ד קראקאפיעטרקובתרצז
 בית יהודה וישראל לעוו, ישראל ב"ר אריה יהודהלבובתרכז
 בית יוסף דירנפלד, אברהםמישקאלץתרצח
 בית יוסף צבי - ברכות קרליבך, שלמה, 1845-1919ברליןתרעו
 בית יוסף צבי - סוכה קרליבך, שלמה, 1845-1919ברליןתרע
 בית יוסף צבי - ראש השנה קרליבך, שלמה, 1845-1919ברליןתרעג
 בית יצחק דנציג, יצחק בן מנחם מנישווילנאתרכו
 בית יצחק ריטבורד, יצחק בן ניסןירושליםתרע
 בית ישראל דודסון, ישראל בן יצחקלבובתרלא
 בית ישראל  ירושליםתרע
 בית ישראל כהן, ישראל מאיר ב"ר אריה זאב מראדיןנ.י.תרצד
 בית ישראל האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ)ווארשאתרמ
 בית ישראל האפשטיין, ישראל ב"ר שבתי (המגיד מקאזניץ)ווארשאתרלז
 בית מהרא"י - חלק שני אליעזר יואל בן חיים שלמה, הלוינ.י.תרסד
 בית משה קנול, משהפיעטרקובתרפט
 בית ספר יהודי - חלק א לוי, מרדכי בן שלמה דניאלאלכסנדריה 
 בית ספר יהודי - חלק ב לוי, מרדכי בן שלמה דניאלאלכסנדריה 
 בית שמואל קרטופל, שמואל זנוילברדיטשובתרס
 בית שמואל אחרון - על התורה פילכנפלד, שמואל בן משה פינחספיעטרקובתרעד
 בית תפלה מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828ירושליםתרסב
 בכורי ראשית אויסלנדר, יעקב שמואלשאמלויאתרפו
 במות בעל כהן, חנניה אלחנן חיריגייותקסט
 בן ז"ק מיזס, יהושע צביפרשבורגתרסד
 בן חלד קנולר, חיים בן דוד, 1847-1927פרעמישלאתרס
 בן סירא ספרים חיצונים. בן סירא.וינהתקעח
 בן שלמה חזן, שלמה בן יוסףאלכסנדריהתרס
 בנאות דשא אדהאן, שלמה בן מסעודלבובתרכד
 בנות השיר ריז, נתן בן אורי פיבלברליןתקסא
 בני אהרן הולר, ישראל אהרןלבובתרפו
 בני אשר גולדמן, יעקב בן אשר, 1856-1931יפו תל אביבתרפד
 בני גרשון ליפשיץ, גרשון בן זאבקיידאןתרצ
 בר מצוה שוחטמן, מ.פאריסתרפח
 ברייתא דמלאכת המשכן פרידמן, מאיר, 1831-1908וינהתרסח
 ברייתא דשלש עשרה מדות דרבי ישמעאל אליהו ב"ר שלמה זלמן מווילנא (הגר"א)ווילנאתרפה
 ברית כהונת עולם - חלק א כץ, יצחק איזיק בן יואל, -1788לבובתרח
 ברית כהונת עולם - חלק ב כץ, יצחק איזיק בן יואל, -1788לבובתרח
 ברית שלום פינחס בן פילטא, 1620-1663ברדיובתרפה
 ברכה לראש אשר בן יחיאל, 1250-1327וינהתרכז
 ברכה מציון - חלק א - בראשית הרטמן, יוסף בן יחיאל משהירושליםתרסח
 ברכה משלשת פרידמן, שלמה זלמן בן משה דודגראסווארדייןתרצג
 ברכות התפילין טויבש, נטע יעקב ב"ר חיים צביוינהתרצו
 ברכי נפשי  קלוזשתרפח
 ברכת אברהם - חלק ב אשכנזי, אברהם בן מאירווילנאתרנו
 ברכת אברהם-חלק ראשון קליין, יצחקטארנאתרצד
 ברכת אברהם-חלק שני קליין, יצחק תרצו
 ברכת ה' סאסי מעטוק כהן, יהונתןירושליםתרסה
 ברכת משה הלטר, משה בן אברהםפיעטרקובתרצג
 ברכת משה וקסלר, משה בן ישראלנ.י.תרסב
 גאולה אחרונה סעדיה גאוןנו יארקתשד
 גאולת ישראל - חלק א גולד, זבולוןלונדוןתרצט
 גבולי ציון מצקביץ’, שבתי, 1852-1923ווילנאתרנט
 גבורת אריה על התורה פרנקל, יעקב יהודה אריה ליב בן יום טוב צבי, -1940סאטמארתרצב
 גבעת שאול יוסף, שאול בן עבדאללהוינהתרפג
 גיא חזיון מושקוביץ, חיים שלמהמישקאלץתרצז
 גלגולי נשמות מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620לובליןתרסח
 גלות יהודה Modena, Leone, 1571-1648פאדובהת׳
 גן ירושלים ברודר, גדליה נחמןירושליםתרנט
 גנזי אקספרד אדלמן, צבי הירש, 1805-1858לונדוןתרי
 גנזי שירה ופיוט מרקוס, יוסף, 1897-1974נ.י.תרצג
 דבק טוב אושנבורג, שמעון בן יצחקווארשא 
 דבר בעתו לוין, אהרןקראקאתרנט
 דבר שבקדושה כץ, ראובן בן השקי, 1605-1673זולצבךתמד
 דבר שמואל מיזל, שמואל בן יששכרווארשאתרעג
 דברי אברהם ארנשטין, חיים אברהםברדיובתרסז
 דברי אסתר אריה יהודה ליב בן ברוך, מלנצוטזולקוואתרכג
 דברי דוד יפה, צבי דודפאלטאוואתרעד
 דברי הרבנים גארציקאוו, יהושע העשיל ב"ר שלמה שווארץנ.י.תרסה
 דברי חיים שיטץ, חיים יוזפאפפד"מתריט
 דברי חכמים מישעל, וואלף (ד"ר)קראקאתרסח
 דברי חכמים אשכנזי, אליעזר מתוניסמיץתרט
 דברי יהודה האחרונים איזלר, יהודה ליבשוינה פרשבורגתרס
 דברי יעקב טבשונסקי, יעקב בן שלמה, 1873-1922פיעטרקובתרעד
 דברי יצחק שמלקיש, יצחק יהודה בן חיים שמואל, 1828-1905פרעמישלאתרנד
 דברי ירמיהו - סוגיא דתרומת חמץ לב, ירמיהו בן בנימין וולףקליינווארדייןתרפג
 דברי מוסר של חיד"ה השקוביץ, חיים דבנ.י.תרפח
 דברי מנחם סמיטיצקי, מנחם מנדלווארשאתרצח
 דברי מנחם פרידמן, מנחם נחום, משטיפנשטקראקאתרעג
 דברי משה נמיוט, דב משהווילנאתרסו
 דברי נביאים בוכבינדר, משה יוסףלומזהתרעב
 דברי סופרים רובינשטין, שמואל משהקובנהתרצ
 דברי רד"ך - חלק ב בורשטין, ראובן דודווארשאתרפז
 דברי שי"ר רוט, שמואל יעקב בן משה שמעון, 1876-1944קליינווארדייןתרעד
 דברי שלמה טיקוצ’ינסקי, שלמה חיים, הכהןירושליםתרפח
 דודאי מהרא"י אטינגר, יצחק איצק יוסףקראטאשיןתרז
 דודי לצבי רוטנשטריך, צבי טוביהירושליםתרפט
 דורש טוב אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880ירושליםתרמד
 דיואן לרבי אברהם בן עזרא אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ברליןתרמו
 דיואן רבי אלעזר בן יעקב הבבלי אלעזר בן יעקב, הבבליירושליםתרצה
 דמשק אליעזר - במדבר סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפאקשתרמה
 דמשק אליעזר - בראשית סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפרשבורגתרמ
 דמשק אליעזר - דברים סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפאקשתרמו
 דמשק אליעזר - ויקרא סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפאקשתרמה
 דמשק אליעזר - שמות סופר, זוסמן אליעזר בן מרדכי אפרים פישלפרשבורגתרמא
 דן מדניאל שטינשנידר, דניאל בן ישראל איסרלפרשבורגתרמא
 דעת קדושים בנימין שמעון, הלוי, מאמשטרדםלונדוןתקלג
 דקדוק ארמית בבלית לויס, קספרנ.י.תרצ
 דקדוקי הטעמים בן אשר, אהרן בן משהלייפציגתרלט
 דקדוקי סופרים זקש, מרדכי יהודה ליבירושליםתשג
 דקדוקי סופרים רבינוביץ, רפאל נתן נטע ב"ר שלמה זלקינדפרעמישלאתרנז
 דקדוקי סופרים - חלק א - ברכות, זרעים רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרכח
 דקדוקי סופרים - חלק ב - ביצה, חגיגה, מועד קטן רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרכט
 דקדוקי סופרים - חלק ג - תענית, סוכה רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרל
 דקדוקי סופרים - חלק ד - ראש השנה, יומא רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרלב
 דקדוקי סופרים - חלק ה - עירובין רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרלג
 דקדוקי סופרים - חלק ו - פסחים רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרלד
 דקדוקי סופרים - חלק ז - שבת רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרלה
 דקדוקי סופרים - חלק ח - מגילה, שקלים, הדפסת התלמוד רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרלז
 דקדוקי סופרים - חלק ט - סנהדרין רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרלח
 דקדוקי סופרים - חלק טו - מנחות רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרמו
 דקדוקי סופרים - חלק י - עבודה זרה, מכות, שבועות, הוריות רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרלט
 דקדוקי סופרים - חלק יא - בבא בתרא רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרמא
 דקדוקי סופרים - חלק יב - בבא קמא רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרמב
 דקדוקי סופרים - חלק יג - בבא מציעא רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרמג
 דקדוקי סופרים - חלק יד - זבחים רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888 תרמד
 דרושים יקרים כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ווארשאתרנד
 דרישת הארי ישראל איסר בן זאב וולףיאסיתרסח
 דרישת ציון - ראשון לציון קלישר, צבי הירש בן שלמה, 1795-1874ירושליםתרעט
 דרך אמונה פרידמן, דב אריה, 1844-1920פילדלפיהתרנט
 דרך ה' לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ירושליםתרעד
 דרך החיים קצין, רפאל בן אליהו, 181u-1871קושטאתרח
 דרך הקדש ליכטנשטין, יחיאל צבי, 1827-1912ברליןתרלב
 דרכי הנקוד והנגינות משה בן יום טוב, מלונדוןהנוברתרז
 דרכי יושר שרף, משה יעקב יקלקראקאתרסב
 דרכיו למשה - חיים תחילה פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקיתרה
 דרש משה - חלק א קלנברג, משה בן אברהם יהודהבילגורייאתרצה
 דרש משה - חלק ב קלנברג, משה בן אברהם יהודהבילגורייאתרצה
 דרשה לבר מצוה הנקין, יהושעריגא 
 דרשות - לכל שבתות השנה והמועדים ניסנבוים, יצחק, 1868-1942ווילנאתרסח
 דרשות בית היוצר רוט, יואל צבי בן שמעון, -1892מישקאלץתרצח
 דרשות הרבי"ל - יד הים לוין, בנימין בן יעקבווילנאתרעג
 דרשות מהר"ם שיק שיק, משה בן יוסף, 1807-1879קלוזש 
 דרשות מהרי"ח קריקשטנסקי, ישראל חייםווילנאתרפד
 דרשת הרמב"ן על דברי קהלת משה בן נחמן, 1194-1270פפד"מתרעג
 דת ישראל - חלק ג אברמוביץ, דב בר, 1860-1926נ.י.תרנז
 האגדה בריסק, שלמה בן משה שמואלבודפשט 
 האדרת והאמונה שמר, משה בן אליעזרווארשאתרסב
 האדרת והאמונה - חלק ג לוין, יהודה ליב בן נחום פינחסס. לואיסתרפב
 האמונות והדעות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942אמשטרדםת׳
 האמונות והדעות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942לייפציגתריט
 האמונות והדעות סעדיה בן יוסף, אלפיומי, 882-942ברליןתקמט
 האמת העבריה לוינזון, יחיאל יהודה בן יוסף משהשיקאגאתרלח
 האשה טוקצינסקי, יחיאל מיכל, 1871-1955ירושליםתרפ
 הבכורים והראיון שיפמן, דוד, מטבריהירושליםתרלט
 הגה אריה הורביץ, אריה ליבוש בן יצחק, 1847-1909דרוהוביטשתרסד
 הגיון התלמוד גרבר, אפרים מיכאלירושליםתרצו
 הגיון לבי צירלסאן, יהודה ליבקישינובתרפט
 הדעה והדבור רובין, שמואל בן עזריאל יחיאלמיכאלעוויץתרפח
 הדעה והדבור - חלק א סורוצקין, זלמן בן בנציון, 1880-1966ווארשאתרצז
 הדרנים פרי עץ הדר (האדרת והאמונה) לוין, יהודה ליב בן נחום פינחסס. לואיסתרפב
 הוספות ותקונים לסדר רב עמרם גאון - חלק א ,ב עמרם בן ששנא, גאוןברליןתרסח
 החזיון והתיקון - חלק א בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976בילגורייאתרצג
 החזיון והתיקון - חלק ב בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976בילגורייאתרצג
 החיים רוזנפלד, חיים זאב בן יהודה ליבושלונדוןתרפב
 החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588בערעגסאסתרפא
 החיים חיים בן בצלאל, 1530-1588ירושליםתרצט
 החילוקים שבין אנשי מזרח ובני ארץ מרגליות, מרדכיירושליםתרצח
 החינוך אהרן, הלוי, מברצלונה, מיחס לובריןתקנט
 החנוך הישראלי טיקוצ’ינסקי, שלמה חיים, הכהןירושליםתרפב
 החסיד והמשכיל גלברט, ישראל בן מרדכיקראקאתרנו
 החשמונאים - חלק א שלזינגר, יששכר ברפראגתקעז
 הילולא דרשב"י  ירושליםתשא
 היראה פוקס, אברהם יצחק יעקבפיעטרקובתרסט
 הישר זרחיה היוניווארשאתריא
 הכנה דרבה גרינוואלד, משה בן עמרם, 1853-1910וינה 
 הכנסת אורחים פרידענטאל, מרדכי דובברסלויאתקצו
 הכתוב לחיים - חלק א גלרנטר, חיים בן יוסף שמואל, תרי"ז-תרפ"אוינהתרפא
 הלוח העברי לאדיגר (ליידיקער), אליעזרנ.י.תשד
 הליכות שבא אלמולי, שלמהירושליםתשה
 הלכות פסח גנצפריד, שלמה בן יוסף, 1802-1886בודפשט 
 הלכות פסחים אבן גיאת, יצחק בן יהודהברליןתרכד
 הלכות קצובות יהודאי בן נחמן, גאון, מיחס לוירושליםתשב
 הלכתא רבתא לשבתא ברנשטין, יהודה דוד, 1863-1940ברוקליןתרעה
 המסורת בספרי הרמב"ם רבל, אליעזר צבי, 1913-1961נ.י.תשב
 הנהגות האדם ליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקווארשאתרלג
 הנשמה והקדיש כהן, אהרן מנדל, 1866-1927ירושליםתרפא
 הפלאה שבערכין לוצאטו, שמואל דוד (שד"ל)וינהתריט
 הר הבית מיכלין, חיים מיכל, 1867-1937  
 השיחות שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)נ.י.תשד
 השיחות שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)נ.י.תשו
 השיחות שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)נ.י.תשג
 ואלו ההלכות ביברפלד, חיים בן אברהםברליןתרצה
 והזהיר-ויקרא במדבר חפץ בן יצליח, מיחס לולייפציגתרלג
 והזהיר-שמות חפץ בן יצליח, מיחס לולייפציגתרלג
 והמה בכתובים ברלינר, אברהםברליןתרסט
 וידבר משה פולק, משה בן יצחק זקלפרשבורגתרנד
 וכוח רבנו יחיאל יחיאל בן יוסף, מפריסטהרןתרלג
 ולהצדיק צדיק שיק, ברכיהסאספאלאתרעב
 זבח תודה אוירבך, יעקב בן אהרן יהודה ליבירושליםתרע
 זבחי צדק בר, יצחק בן אריה יוסף, 1825-1897רדלהייםתריז
 זבחי ראיה קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפד
 זבחי תודה ויטקובר, שלמה זלמן בן יצחק איזיק, 1795-1876אלטונהתרכח
 זהב שבא גרינפלד, שמעון בן יהודה, 1860-1930ורנובתרצג
 זהר חדש  מונקאטשתרעא
 זהרי חמה צינגר, יצחקקראקאתרנו
 זוהר דעת רובין, שמואל בן עזריאל יחיאלמיכאלעוויץתרצ
 זי"ת רענן תאומים, נחום צבי הירש זידא, 1865-1929נ.י.תרצז
 זכר רב מוספיה, בנימין בן עמנואלפאדובהתרלח
 זכרון אברהם השלם דזובס, אברהם יצחק בן דוד מאירפיעטרקוב 
 זכרון יהודה איזנשטט, מנחם בן מאיר, 1808-1869אונגווארתרכז
 זכרון יוסף פיבני, יוסף בן איזק, כהנאפראגתקנד
 זכרון יעקב מירויש, משה חייםירושליםתרפד
 זכרון יעקב יוסף רובינשטין, יהושע יונתןירושליםתרצב
 זכרון ירושלם חזן, אליהו בכור בן יוסף רפאל, -1908ליוורנותרלד
 זכרון למשה שורץ, יוסף בן נפתליאראדעאתרצח
 זכרון שמואל הלר, שמואל זנוילפרעמישלאתרמב
 זמירות ישראל רוזנברג, ישראל איסרווארשאתרעא
 זרע אברהם - ליקוטים כהן, אברהם ישראל בן דודהמבורגתקנט
 זרע חיים גדי, חיים גד בן יוסףפראגתרכד
 זרע ישראל דייטש, ישראלגלייוויטץתרטו
 חבור המשיחה והתשבורת - חלק א אברהם בן חיא, הנשיאברליןתרעג
 חבור המשיחה והתשבורת - חלק ב אברהם בן חיא, הנשיאברליןתרעג
 חבל הכסף אלנבוגן, מאירברוקליןתרצז
 חבת הקודש עליון, יקותיאל ליב בן יעקבווארשאתרנט
 חדושי הר"י מגאש - בבא בתרא אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלויאמשטרדםתסב
 חדושי הריטב"א - פסחים יום טוב בן אברהם, אשביליווארשאתרכד
 חדושי מהרי"א ציטרון ציטרון, ישראל אבא, 1881-1927תל אביבתרצ
 חדושי שני המאורות שניאור פיבוש בן מנחם מנישירושליםתרסח
 חוט המשולש לוביניקר, יוסףירושליםתרפט
 חומת הדת רובין, שמואל בן עזריאל יחיאלמיכאלעוויץתרפט
 חומת הדת והאמונה האלפערין, שלמה, הלוי, 1875-1935פיעטרקובתרסו
 חוסן ישועות זולצבך, אברהםפפד"מתרסה
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהובודפשטתרפב
 חותם תכנית בדרשי, אברהם בן יצחקאמשטרדםתרכה
 חזון למועד קרסטין, אריה ליבברליןתרנז
 חזונות אסר שאלתיאל ספרים חיצונים. חזון עזרא. תרצ"ו. תל אביב.תל אביבתרצו
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקיטהרןתרלג
 חזקוני חזקיה בן מנוח, 1250-1310לבובתריט
 חי בן מקיץ אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פרעמישלאתרפה
 חי בן מקיץ אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ווארשאתרכג
 חיבת ירושלים שרהזון, אליהו בן יצחק איזיקווארשאתרמא
 חידושי אבר"ח ריינהאלד, אברהם אבוש בן חנוך הניךסאיניתרפו
 חידושי אבר"ח - ש"ס ריינהאלד, אברהם אבוש בן חנוך הניךקראקאתרפא
 חידושי אלימלך רובינשטין, אלימלך בן נחמן, 1854-1942ירושליםתרפז
 חידושי גאונים על הלכות טריפות אוירבך, ישראל מתתיהולבובתרמז
 חידושי דינים לרבני ירושלים הקדמונים  ירושליםתרעד
 חידושי הלכות יעקב משה בן נתן, -1770זאלעשטשיקיתרסט
 חידושי הר"ן - גטין נסים בן ראובן, גרונדיפראגתקא
 חידושי הר"ן - גטין נסים בן ראובן, גרונדיווארשאתריח
 חידושי הר"ן - עבודה זרה נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתרסג
 חידושי הראב"ד - בבא קמא אברהם בן דוד, מפוסקיר, ראב"ד ה3, 1120-1198קידניתש
 חידושי הרמב"ן - בבא בתרא משה בן נחמן, 1194-1270אמשטרדםתמא
 חידושי מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פיעטרקובתרסו
 חידושי מהרא"י - חלק ראשון אליעזר יואל בן חיים שלמה, הלוינ.י.תרסד
 חידושי מהרא"ל צינץ צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתריט
 חידושי שמואל הרמש"י דונט, שמואלאוזהאראד-אונגווארתרצא
 חיי אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820זיטומירתריח
 חיי רחמים מלמד, רחמים בן חייםירושליםתרפט
 חיים אלקלעי, יהודה בן שלמה חי, 1798-1878בלגראדתריא
 חיים עד העולם סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרפא
 חכמה ומוסר בורשטין, דב בר, 1892-1971באטשאןתרצב
 חכמה עם נחלה - חלק א קלין, זאב צבי בן זכריהבילגורייאתרצה
 חכמה עם נחלה - חלק ב קלין, זאב צבי בן זכריהבילגורייאתרצה
 חכמה עם נחלה - חלק ג קלין, זאב צבי בן זכריהבילגורייאתרצה
 חכמת המוסר הקדמונית קופילוביץ, יעקבלונדוןתרעא
 חכמת הנפש פרידמן, אהרן איש שלוםנ.י.תרסט
 חלקי אבנים לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696פיורדאתנג
 חמדה גנוזה רוזנפלד, אליעזר בן זאב וולףפאדגורזע אצל קראקאתרסג
 חמדת צבי - חלק א גלזר, צבי דודירושליםתרצא
 חמודי אפרים - חלק א בליטי, חיים אפריםגאלאנטאתרפה
 חמודי אפרים - חלק ב בליטי, חיים אפריםגאלאנטאתרפה
 חמש ידות - חלק א לוין, בנימין בן יעקבווילנאתרסד
 חמש ידות - חלק ב לוין, בנימין בן יעקבווילנאתרסד
 חמשה ספרים נפתחים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832זאלעשטשיקיתרסז
 חמשה שירים סלושץ, נחוםלישבונהתרסח
 חן טוב פרידמן, אהרן צבי בן יעקב שלוםנ.י.תרלה
 חן מרדכי עבאדי, מרדכי בן יעקבפרעמישלאתרלט
 חנוך המדות - חלק ב לפידות, אליעזר יוסף בן אהרןווילנאתרסו
 חסד ואמת אקשטין, מנחם זאבווייטצעןתרסב
 חסד לאברהם כהן, אהרן בן יוסף, 1865-1936ירושלים 
 חסד לאברהם - חלק א ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרפח
 חסד לאברהם - חלק ב ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרפח
 חסד לאברהם - חלק ג ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרפח
 חקי חיים וינקלר, חיים צבימונקאטשתרנז
 חקל תפוחים מרדכי בן ידידיה פסחווארשאתרעב
 חקר אלוק סלונימסקי, מרדכיווילנאתרכה
 חרבות ירושלים ריבלין, אליעזרירושליםתרפה
 חתם סופר - על חמשה חומשי תורה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839מיכאלעוויץתרצט
 טביחת הבהמה דמבו, יצחק בן אהרןווילנאתרנג
 טוב טעם פרידמן, אהרן צבי בן יעקב שלוםנ.י.תרלה
 טובת מראה אוחנה, רפאל בן חיים, 1850-1902ירושליםתרנז
 טל אורות לוצטו, שמואל דוד בן חזקיה, 1800-1865פרעמישלאתרמא
 טל לישראל טביומי, טוביה יהודה, 1882-1953ווארשאתרפו
 טעם וריח טוב פרידמן, אהרן צבי בן יעקב שלוםנ.י.תרלה
 טעמי אמת בחרוזים יוסף בן קלונימוסברליןתרמו
 טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק ראשון שפרלינג, אברהם יצחק, שו"בלבובתרפח
 טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק רביעי שפרלינג, אברהם יצחק, שו"בלבובתרפח
 טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק שלישי שפרלינג, אברהם יצחק, שו"בלבובתרפח
 טעמי המנהגים ומקורי הדינים-חלק שני שפרלינג, אברהם יצחק, שו"בלבובתרפח
 יביע אומר ושגיאות מי יבין גולדשטין, משה דוד בן יהודה ליבירושליםתרפד
 יבקש נרדף שכטר, אלעזר בן יעקב יוסף, הכהן, תרכ"ה-באטאשאןתרפט
 יד אליהו אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושלים 
 יד הים - ב'ח שטיצברג, ירחמיאל מנחםבילגורייאתרפו
 יד הים - חלק ב שטיצברג, ירחמיאל מנחםבילגורייאתרפו
 יד יוסף - חלק א אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860קראקאתרמט
 יד יוסף - חלק ב אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860קראקאתרמט
 יד יחזקאל מוסקוביץ’, יחזקאל בן משה אהרןנ.י.תרפז
 ידי משה טולידאנו, יעקב משהצפתתרעה
 ידי משה-חלק ראשון ליפשיץ, משה אהרןס. לואיסתרפא
 ידי משה-חלק שני ליפשיץ, משה אהרן תרעו
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך חמישי  ברליןתרצט
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך ראשון  ברליןתרצג
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך רביעי  ברליןתרצח
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שביעי  ירושליםתשיח
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שלישי  ברליןתרצז
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך שני  ברליןתרצו
 ידיעות המכון לחקר השירה העברית-כרך ששי  ירושליםתשו
 יהודה יעלה סיני, יהודה, מקוליניאהירושליםתרנ
 יומא טבא לרבנן לקס, נפתלי בן יצחקבודפשטתרצה
 יוסיף חיים הורן, חיים ליפה בן אליהוווארשאתרנח
 יוסף אברהם-בראשית שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריב
 יוסף אברהם-ויקרא-במדבר שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריז
 יוסף אברהם-שמות שאלתיאל, יוסף בן אברהםשאלוניקיתריב
 יורה דרך רוזנטל, אליהו בן רפאלסאיניתרפה
 יורו משפטיך ליעקב אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880כלכתהתרמב
 ילקוט אבנים אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווארשאתרנה
 ילקוט דוד רבינוביץ-תאומים, אליהו דוד בן בנימין, 1845-1905קראקאתרנו
 ילקוט המכירי על ישעיהו מכיר בן אבא מאריברליןתרנג
 ילקוט המכירי על משלי מכיר בן אבא מאריירושליםתרסב
 ילקוט יהודה גינצבורג, יהודה ליב בן דבדוינסקתרצא
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט ירח למועדים גולדשלג, יעקב חיים זליג בן יחיאל מיכל, 1853-1926ווארשאתרמג
 ילקוט להפטרות טיכר, אליעזרברליןתרצח
 ילקוט סופר - בראשית סופר, יוסף ליבפאקשתרנד
 ילקוט סופר - שמות  פאקשתרנה
 ילקוט סופר-במדבר סופר, יוסף ליבפאקשתרסג
 ילקוט סופר-דברים סופר, יוסף ליבפאקשתרסג
 ילקוט סופר-ויקרא סופר, יוסף ליבפאקשתרנח
 ילקוט פרושים לתורה - במדבר מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשד
 ילקוט פרושים לתורה - בראשית מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשא
 ילקוט פרושים לתורה - דברים מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשד
 ילקוט פרושים לתורה - ויקרא מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשג
 ילקוט פרושים לתורה - שמות מרגליות, ראובן, 1889-1971ירושליםתשא
 ילקוט קרית ארבע גליקסון, מרדכי חייםירושליםתרעב
 ימי הפורים פרנק, צבי פסח בן יהודה ליב, 1873-1960ירושליםתשו
 יסוד המקדש נוביק, יעקבווארשאתרסה
 יסוד מורא וסוד תורה אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פראגתקצג
 יסוד עולם זכות, משה בן מרדכיליוורנותרלד
 יסודות הרפואה מל, משהפרעמישלאתרעב
 יסודות התפלה לוי, אליעזר בן אליקים, 1883-1964תל אביבתשז
 יער אב שלום שלום, אברהם בן אברהםפאדובהתרטו
 יפה נוף פרנס, ישראל בן מרדכי שלמהלבובתרנא
 יצב גבולות טבריה. חכמים ורבנים תרסד
 יצירה Kalisch, Isidor, 1816-1886נ.י.תרלז
 יקר תפארת זמרא, דוד בן שלמה אבןירושליםתשה
 ירושלים דדהבא כץ, בנציון בן יעקב קופלדרוהוביטשתרע
 ירעות האהל סגל, בנימין זבולוןקראטאשיןתרלח
 ישועה ונחמה שלזינגר, חיים יהודהבודפשטתרצח
 ישועות ישראל בנימין בינוש ב"ר ישראלוינהתרמז
 ישמח אב על ר"ה וסנהדרין שולמן, אליהו ברוךניו יורקתשנא
 ישמח לב כולל לב אברהםירושליםתשסט
 ישמח לב - חלק א הלוי, משה שמעוןווייטצעןתרסז
 ישמח לב - חלק ב הלוי, משה שמעוןוואראהלתרפו
 ישמח לב - חלק ב הלוי, משה שמעוןסאיניתרעג
 ישר יוסף בן שמואל הקטןברליןתרפג
 ישראל ותורתו פרידמן, יצחק איזיק בן יוסףווארשאתרע
 ישראל יבין דונט, ליפמןגאלאנטאתרפט
 ישרש יעקב רבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירברליןתרפה
 כבוד הבית דילאטורי, הלל ב"ר שלמה יחיאל רפאל הכהןטורינותקפו
 כבוד חכמים לנדא, יעקב בן אלעזרלבובתרסח
 כבוד חכמים דוד בן יהודה, מסר לאוןברליןתרנט
 כבוד מלכים בסכס, ברוךלבובתרס
 כבוד שמים שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גאלאנטאתרפז
 כה תברכו חמצי, חיים יהושע אלעזר, הכהן, -1881שאלוניקיתרמו
 כהונת אהרן לובש, אהרן חייםפרעמישלאתרפד
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לייפציגתרמז
 כוכב מיעקב-בראשית  ווארשאתרמג
 כוכב מיעקב-שמות  ווארשאתרמג
 כוכבי אור אבוביץ, מאיר בן ישעיה, 1876-1941ווילנאתרפח
 כונת המצות - חלק א פלרמן, שמעון זאבקליינווארדייןתרצג
 כונת המצות - חלק ב פלרמן, שמעון זאבקליינווארדייןתרצד
 כונת המצות - חלק ג פלרמן, שמעון זאבעדעליןתרצה
 כונת המצות - חלק ד פלרמן, שמעון זאבקליינווארדייןתרצו
 כוס נחומים אש, נחום, 1858-1936פיעטרקובתרצג
 כוס תנחומים זליגסברג, מרדכי חייםפפד"מתרכז
 כללי התלמוד אשכנזי, בצלאל בן אברהםברליןתרעד
 כמבוא התלמוד פופלאואר, משהברליןתרס
 כנסיה לשם שמים סתהון, מנשה בן מטלוב, -1876ירושליםתרלד
 כפתור ופרח לוצטו, יעקב בן יצחקלבובתרנא
 כרם בנימין-חלק ראשון בנימין מאירווילנאתרמה
 כרם בנימין-חלק שלישי בנימין מאירווילנאתרמה
 כרם בנימין-חלק שני בנימין מאירווילנאתרמה
 כרם הצבי פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליבוינהתרפו
 כרם ישראל בורנשטיין, ישראלפיעטרקובתרפט
 כרם שלמה קצין, שלמה ש.ירושליםתשב
 כרסייא דאליהו סתהון, חביב חיים דודירושלים ?תרסו
 כתב סופר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871בודפשטתשב
 כתבי הרב ד"ר יוסף זליגר זליגר, יוסףירושליםתרצ
 כתבי מהרי"ח קצבורג, ישראל חיים בן יהושע דוד צביווייטצעןתרעא
 כתית למאור שפיץ, מאיר בן יוחנןוינהתקנב
 כתנת יוסף יחזקאל, יוסף, 1834-1905בומביתרמז
 כתר צבי פלטרוביץ, שמחה בן צביירושליםתרסו
 כתר תורה ויס, יהושע בן חייםמארגהיטאתשג
 כתר תורה פינחס בן יהודה, מפולוצקירושליםתרנו
 כתר תורה ויגודר, חיים יהושע זליגירושליםתרעג
 כתר תורה - חלק א גוטנפלן, אברהםבודפשטתרצב
 כתר תורה - חלק ב גוטנפלן, אברהםמונקאטשתרצט
 לבונה זכה אביחצירא, יעקב בן מסעוד, 1805-1880אלכסנדריהתרפ
 לבית דוד לוין, יוסף מאיר בן שמואל דודבאלטימארתרעז
 להבדיל בין הטמא ובין הטהור שורץ, מרדכי צביסאיניתרפח
 לווית חן (טוב טעם) פרידמן, אהרן צבי בן יעקב שלוםנ.י.תרלה
 לוח הדורות חפץ, חיים אליעזרמילוואקיתרפג
 לימודי אצילות ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620לבובתרי
 לימין אביון איזנשטט, בנציון בן משה, 1873-1951נ.י.תרפב
 ליקוטי מהרמ"י - פסח פלדמן, משה ישראל בן אפרים פישל, -1944סאטמארתרצה
 ליקוטי תורה שבדרון, שלום מרדכי, 1835-1911סאטמארתרצג
 למוד ערוך - מגילה במברגר, שלמה בן יצחק דב, הלוי, 1835-1918ברליןתרנז
 למוד ערוך - ראש השנה תענית סוכה במברגר, שלמה בן יצחק דב, הלוי, 1835-1918מיינץתרנ
 למוד ערוך - שבת במברגר, שלמה בן יצחק דב, הלוי, 1835-1918פיורדאתרכח
 למען ציון פלקסר, יעקב בן אברהם, הכהןווילנאתרנ
 לפשוטו של מקרא גרינברג, שמואל, 1879-1959תל אביבתשה
 לקוטי בתר לקוטי ממכילתא לספר דברים הופמן, דוד צבי בן משה, 1843-1921ברליןתרנז
 לקוטי הלכות - הראשונים כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פיעטרקובתרפה
 לקוטי הלכות - טרפות בראנשפיגעל, יום טוב נעטיל בן צבי דבלודזתרצג
 לקוטי הלכות - נדה בראנשפיגעל, יום טוב נעטיל בן צבי דבפיעטרקובתרסד
 לקוטי יצחק טויבס, אליהו יצחקנ.י.תרפג
 לקוטי יקותיאל - חלק א מלמוד, יקותיאל זוסיאסאיניתרצ
 לקוטי יקותיאל - חלק ב מלמוד, יקותיאל זוסיאסאיניתרצ
 לקוטי שלמה קלין, שלמה, הכהן, מפררוי, 1833-1900פאקשתרנד
 לקוטים בובר, שלמה, 1827-1906פרשבורגתרמה
 לקוטים - חלק א גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרנח
 לקוטים - חלק ב גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרנח
 לקוטים - חלק ג גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרנט
 לקוטים - חלק ד גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרס
 לקוטים - חלק ה גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרסא
 לקוטים - חלק ו - חוברת א גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרסג
 לקוטים - חלק ו - חוברת ב גרינהוט, אלעזר, 1850-191ירושליםתרסג
 לקוטים יקרים אריה ליב בן יעקב ניסן, שו"ב תרסו
 לקוטים מפרדס שרם, יצחק, 1798-1872ארם צובאתרלג
 לקוטים נפלאים פישמן, יואל אריה ליבווילנאתרנא
 לקח טוב גולדשטין, מנחם מנדלבאלקאניתרצה
 לקט עני סקליאר, מרדכי צבי בן חייםביאליסטוקתרצב
 לקט שירים ופיוטים שוקן, מיכה יוסףירושליםתרצז
 לקט שכחה ופאה מנזון, דב ברישברדיטשובתרסב
 לקיטת יוסף הירשפלד, יוסף יוזפא בן צבי הירשוינהתקפה
 לקץ הימין ימיני, משהווארשאתרצג
 מאור עינים הוכשטין, מנחם מנדלנ.י.תרצח
 מאור עינים - חלק א רוסי, עזריה בן משה דיוינהתרפט
 מאור עינים - חלק ב רוסי, עזריה בן משה דיוינהתרפט
 מאור עינים - חלק ג רוסי, עזריה בן משה דיוינהתרפט
 מאור עינים - חלק ד רוסי, עזריה בן משה דיוינהתרפט
 מאור עינים - חלק ה רוסי, עזריה בן משה דיוינהתרפט
 מאיר נתיב הלשון פולק, מאיר בן גבריאלאמשטרדםתקעב
 מאמר כללי החינוך וההדרכה שניאורסאהן, יוסף יצחק (אדמו"ר מוהריי"צ)נ.י.תשג
 מבוא המשנה - חלק א בריל, יעקב, 1812-1889פפד"מ פרשבורגתרלו
 מבוא המשנה - חלק ב בריל, יעקב, 1812-1889פפד"מ פרשבורגתרמה
 מבוא התלמוד בלוך, חיים, 1826-1896ברליןתריג
 מבוא לתלמוד המאירי, משה בן מאיר נחמן, 1886-1947תל אביבתרצה
 מבחר הפנינים הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיברליןתרג
 מבחר השירה העברית באיטליה שירמן, חיים, 1904-1981לייפציגתרצד
 מבחר פירוש רש"י  פראגתרכ
 מגדל חננאל חננאל בן חושיאל, מקירואןברליןתרלו
 מגילת אחימעץ אחימעץ בן פלטיאלירושליםתשד
 מגילת פלסתר גשטטנר, אברהם שמואל יהודהמאנסיתשסט
 מגלת איבה הלר, יום טוב ליפמן בן נתן, 1579-1654וינהתרכב
 מגלת מתתיהו ולץ, משהבודפשטתרצו
 מגלת סדרים ברודא, אברהם בן מרדכיברליןתרנה
 מגן שאול גרינפלד, שאול יחזקאל בן אברהם שלמה, מליטשיקאונגווארתרלא
 מדה ברורה - חלק א לנדא, ראובןטשערנאוויטץתרמב
 מדה ברורה - חלק ב לנדא, ראובןטשערנאוויטץתרמב
 מדה ברורה - חלק ג לנדא, ראובןטשערנאוויטץתרמב
 מדרש חכמים לנדא, יעקב בן אלעזרלבובתרסח
 מדרש חסר ויתר שבתנך מדרש חסרות ויתרות. תר"ץ. ירושלים.ירושליםתרצ
 מדרש יין ושכר קופלוביץ, יצחקדיטרויטתרפג
 מדרש פליאה זק, ברוך יוסף, 1887-1917נ.י.תרפג
 מדרש שוחר טוב יצחק בן שמשון, הכהן, -1624לבובתרי
 מדרש תנחומא וילמדנו גרינהוט, אלעזר הלויירושליםתרנח
 מדרשי התורה אשתרוק, אנשלמהברליןתרנט
 מוסר און הלכה אפשטין, יוסף דוד בן שלמה זלמן, 1912-2002 תשח
 מוסר התורה ויטקינד, הלל, 1899-1974נ.י.תשז
 מועד ושבת איידלברג, מרדכי דובפיעטרקובתרצז
 מורה דרך - מעוד קטן צומבר, דב ברליקתרל
 מורה דרך אל ארץ החיים זליגסברג, מרדכי חייםרדלהייםתרז
 מורה המורה רבינוביץ, רפאל נתן נטע, 1835-1888מינכןתרלא
 מזמרת הארץ נעים, פרג’י בן רחמיםליוורנותרלה
 מחברות עמנואל עמנואל בן שלמה, הרומיברליןתקנו
 מחברות עמנואל עמנואל בן שלמה, הרומילבובתרל
 מחברות עמנואל עמנואל בן שלמה, הרומילייפציגתרפו
 מחברת הדרנים פרידמן, יצחק איזיק בן יוסףקיידאןתרפט
 מחידושי הגריי"ר רבינוביץ, יצחק יעקב, 1854-1919ירושליםתשז
 מחלת השבתא מזיא, אהרן מאיר, 1858-1930ירושליםתרע
 מחנה יהודה יהודה מזיטולווארשאתרמז
 מחקרים בספרות הגאונים אפטוביצר, אביגדור, 1871-1942ירושליםתשא
 מחקרים בתלמוד - חלק א וינברג, יחיאל יעקב בן משה, 1884-1966ברליןתרצז
 מטה אהרן וישנביץ, דוד אהרןזאמושטתרצ
 מטה אפרים השלם מרגליות, אפרים זלמן מבראדווארשאתרסו
 מטה שמעון - חלק א הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלווילנאתרפג
 מטה שמעון - חלק ב הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלווילנאתרפג
 מטעמי יצחק - חלק א קירשנפלד, יצחק מאיר תרפט
 מטעמי יצחק - חלק ב קירשנפלד, יצחק מאירבילגורייאתרפ
 מי מנוחות - חלק א ברדוגו, רפאל בן מרדכי, 1747-1821ירושליםתרסה
 מי נח מנהימר, יצחק נח, 1793-1865וינהתרכה
 מי נח - חלק ב ברנשטין, נח טוביהווארשאתרסט
 מיטב הגיוני היהדות לוינבוק, ראובןפיעטרקובתרעד
 מיכל המים מושקין, יחיאל מיכלירושליםתרעג
 מיכל מים חיים מושקין, יחיאל מיכלירושליםתרצח
 מיני תרגומא שלעז, צבי הירש בן בנציוןברדיטשובתרסא
 מירא דכיא מרדכי בן יחיאל מיכל, מסלויטשלבובתרכד
 מכילתא דרבי ישמעאל מכילתא.וינהתרל
 מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי.ברליןתרסה
 מכמני עזיאל עוזיאל, בן-ציון מאיר חי בן יוסף רפאל, 1880-1953תל אביבתרצט
 מכתב הראשון - מכתב השני - דברי רנ"ף ריניץ, יהושע ברוך בן נתן פיטל, 1823-1912אונגווארתרלו
 מכתבי הרבנים הגאונים דארעא דישראל אהל תורה (ירושלים).ירושלים 
 מכתם שלום ישראל - מכתם שלום ירושלם פררה, אהרן רפאל חייםירושליםתרמ
 מלאכי קדש משה בן אליהו, מלובליןברדיובתרס
 מלות ההגיון משה בן מימון, 1138-1204פראגתקסה
 מלחמות ה' - חלק א זוטרא, אברהם, 1784-1869הנוברתקצו
 מלחמות ה' - חלק ב זוטרא, אברהם, 1784-1869פראנקפורטתרכב
 מלחמות ה' - חלק ג זוטרא, אברהם, 1784-1869הנוברתרכג
 מלחמות ה' - חלק ד זוטרא, אברהם, 1784-1869הנוברתרכה
 מלחמת החכמה והעושר - מלך רב שבתי, יהודה בן יצחק אבןקליינווארדייןתרפט
 מלחמת המגן אליקים, משה מאיר חיקזבלנקהתרפה
 מלחמת חובה  סאמאש-איווארתרע
 מלחמת מצוה גרוס, יצחק יחיאל, הכהןירושלםתשיט
 ממשלת מלכים רצון ה' קצנלנבוגן, משה בן נחוםפפד"מתריב
 ממתיק סוד קמפף, שאול יצחק, 1818-1892פראגתרכא
 מנהגי ביהמ"ד הישן דק"ק בערלין ביברפלד, חיים, 1864-1939ברליןתרצז
 מנהגים דבי מהר"ם ב"ר ברוך מרוטנברג מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293נ.י.תרצח
 מנוחה ושמחה אינהורן, אברהם חייםמונקאטשתרסט
 מנוחה נכונה ביברפלד, חיים, 1864-1939ירושליםתש
 מנחם צבי דיטש, צבי הירש בן שמעוןברסלויאתרג
 מנחת אברהם - חלק א שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גראסווארדייןתשב
 מנחת אברהם - חלק ב שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גראסווארדייןתשב
 מנחת אזכרה שפרן, חנוך הניךסאיניתרצג
 מנחת אליהו אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרפח
 מנחת יהודא קלין, יהודה בן מאיר צביקונסט מיקלאשתש
 מנחת יהודא - זבחים שפריאר, אברהם יהודהמישקאלץתרצג
 מנחת יהודא - מכות שפריאר, אברהם יהודהעדעליןתרצב
 מנחת יהודה יהודה ליב ב"ר נתן צביאוהעלתרל
 מנחת יעקב פרידרמן, זלמן יעקב בן ברוך מרדכי, 1865-1936 תרסא
 מנחת יעקב גורדון, יעקב בן יהודה ליבצפתתרעד
 מנחת ישראל ואמונת ישראל ברוקשטין, ישראל נתן אלטר בן חיים יוסףלבובתרלט
 מנחת כהן לויטרבך, אשר זליג בן יעקב בצלאל, 1826-1906דרוהוביטשתרנב
 מנחת כהן יחיאל מיכל בן אברהם, הכהןקראקאתרפח
 מנחת עני  בוקרשטתרעד
 מנחת קנאות רינטל, מאיר מ.לונדוןתקעז
 מסורת המסורת אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549לונדוןתרכז
 מסלות לתורת התנאים רבינוביץ, אלכסנדר זיסקינד, 1854-1945תל אביבתרפח
 מסעות רבי בנימין בנימין בן יונה, מטודלהירושליםתרפה
 מסעי ישראל בנימין, ישראל יוסףליקתריט
 מספרות ימי הבינים אלוני, נחמיה, 1906-1983 תשה
 מעדני מלך כהן, אשר בן לוילודזתרצח
 מעוז חיי תווינא, שלמה בן עאבד, מכלכתא, 1856-1913ירושליםתרמז
 מעון אריה ריכנברג, מנחם אריה בן שלמה נפתליקראקאתרנז
 מעורר זכרון ומאסף הכללים  ירושליםתרמח
 מעטה נפתלי - מועדים שריבר, נפתלי בן צביקליינווארדייןתרעד
 מעטה נפתלי - תורה שריבר, נפתלי בן צביקליינווארדייןתרעד
 מעין גנים - חלק א זבדיה, משה יעקב בן נתן ישעיהוווילנאתרסד
 מעין גנים - חלק ב-ג זבדיה, משה יעקב בן נתן ישעיהובילגורייאתרסט
 מעין גנים - חלק ד זבדיה, משה יעקב בן נתן ישעיהופיעטרקובתרעד
 מעין החכמה לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572לבובתרלה
 מעיני הישועה קרלנשטין, יהושעירושליםתרפד
 מעלות המדות יחיאל בן יקותיאל, הרופאווארשאתרמז
 מעלות הצדקה גולדברג, משה יהודה ליב בן יצחק אליעזרווילנאתרעא
 מעם לועז - חלק א אלברטס, משה ז.נ.י.תרעז
 מעם לועז - חלק ב אלברטס, משה ז.נ.י.תרפג
 מענה אליהו בומבך, אליהו בן יהושע פינחסדרוהוביטשתרנז
 מערכי שמואל ברוד, שמואל מנחםווארשאתרצא
 מעשה בראשית - חלק א-ב אדהאן, יוסף נסים אבןסוסהתרפה
 מעשה בראשית - חלק ג-ד אדהאן, יוסף נסים אבןסוסהתרפה
 מעשה חושב לוי בן גרשם, 1288-1344פפד"מתרסט
 מעשה חכמים קוניץ, משה בן מנחם מנדל, 1774-1834וינהתקסה
 מעשה חשב ברודסקי, חיים שרגאנ.י.תרסז
 מעשה טוביה - חלק א כץ, טוביה בן משה, 1652-1729לבובתרכו
 מעשה טוביה - חלק ב כץ, טוביה בן משה, 1652-1729לבובתרכז
 מעשה טוביה - חלק ג כץ, טוביה בן משה, 1652-1729לבובתרכז
 מעשה נסים אברהם בן משה (מימון), 1186-1237פאריסתרכז
 מעשה רב בהגאון, יששכר דב בר בן תנחום, 1779-1855זולקוואתקסח
 מעשה של ירושלמי מעשה של ירושלמי.ירושליםתשז
 מעשה תורה מעשה תורה.ווארשאתרעד
 מעשיות נוראים ונפלאים שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940קראקאתרנו
 מפי אריה מנל, צבי נתןלבוב 
 מפיק מרגליות הורביץ, דובר בן צביווילנאתרנ
 מפניני הרמב"ם מונזון, מנחם מנדל, 1895-1953נ.י. 
 מפתח התורה לחוביצקי, משה ליבפיעטרקובתרסו
 מצא חיים במדס, חיים בן אוריווילנאתרסו
 מצבת דברים צסרסקי, אברהם חייםאודיסהתרמח
 מצבת משה - חלק ב משה אשר בן אברהם אריהירושליםתרע
 מצה שמורה גלזנר, משה שמואל, 1856-1924פרשבורגתרעה
 מצוה תרי"ג אנריך, חיים יהודהווייטצעןתרע
 מצוות המוסר אפשטין, יוסף דוד בן שלמה זלמן, 1912-2002נ.י.תשז
 מצוות השם - חלק א שטייף, יונתן, 1877-1958פיעטרקובתרצא
 מצוות השם - חלק ב שטייף, יונתן, 1877-1958פיעטרקובתרצא
 מצות המלך כהן, חיים בן שלמה, מטריפוליליוורנותרלט
 מצות השם הלפרין, ברוך בן צבי הירשפפד"מתריז
 מצות שבת רוזנברג, צבי בן אברהם יצחקסיגעטתרצ
 מצח אהרן - חלק ב ולקין, אהרן, 1864-1940פינסקתרפו
 מצרף לכסף רוסי, עזריה בן משה דיעדינבורגתריד
 מקאלה פי צנאעת אלמנטק משה בן מימון, 1138-1204פילדלפיהתרצט
 מקוה ישראל ה שטינמץ, אשר בן חיים ברוךסאטמאר 
 מקור ברוך ארמן, ברוך בן משהירושלים ווארשא ?תרפח
 מקור הברכה גינצברגר, יצחק זלמןבודפשטתרפא
 מקור חיים שפירא, אלטר אליקים שרגא בן חיים שמעון, 1855-1936טשרנוביץתרפו
 מקור חיים זליגסברג, מרדכי חייםרדלהייםתרב
 מקור חיים אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058ירושליםתרפו
 מקור חיים אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058פאריסתריז
 מקרא ומסרת רייכער, ישעיהקלוזשתרפד
 מקרא קדש  בילגורייאתרסט
 מראה יחזקאל קטן קינדלש, יחזקאל בן יצחקבערעגסאסתרפג
 מראות אלקים בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהנ.י. 
 מרגליות הים - חלק א מרגולין, יעקב משהווארשאתרצג
 מרגליות הים - חלק ב מרגולין, יעקב משהווארשאתרצג
 מרגניתא דר מאיר מינצברג, פנחס מנחם ישעיהירושליםתרפג
 מרגניתא דר"ב פרנקל-תאומים, ברוך, 1760-1828לבובתרמג
 מרחבי יצחקי רביד, חיים יצחקווארשא 
 משא שכם מאננעס, שלמה הכהןברליןתרסז
 משה ידבר וקסלר, משה בן ישראלנ.י.תרסב
 משיח בן דוד הוטנר, אליהומאנטריאל 
 משיח הרוחני גרובר, יוסףירושליםתרפח
 משכיות לבב ליפשיץ, מיכל אליעזרפיעטרקובתרסח
 משכנות הרועים פריד, יהושע השל בן גדליהוטירנו 
 משנת המדות אברהם ב"ר חייא הנשיאברליןתרכד
 משעורי רבנו - השגחה בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קובנהתרצד
 משעורי רבנו - חומר וצורה בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קובנהתרצב
 משעורי רבנו - חכמה, בינה, דעה בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קיידאןתרצג
 משעורי רבנו - נשמת התורה בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קובנהתרצב
 משעורי רבנו - קדושת התורה בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קאונסתרצח
 משעורי רבנו - שעור קומה בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קובנהתרצד
 משעורי רבנו - תלמיד חכם בלוך, יוסף ליב, 1860-1929קאונסתש
 משפט הבחירה קרשקש, חסדאי בן אברהם, 1340-1410קראטאשיןתרלט
 משפט הערבות יוסקוביץ, יוסףלודזתרפז
 משפט הצבא בישראל רגנשברג, אלתר דודירושליםתשט
 משפט ליעקב - חלק ב אוטולנגי, משה יעקב בן דודשאלוניקיתרנה
 משפט לעשוקים אולה סנט גיורגי. קהל עדת ישורון.סאמאש איווארתרע
 משפטי בני אדם - חלק א גליק, ראובןירושליםתשד
 משפטי בני אדם - חלק ב גליק, ראובןירושליםתשה
 מתן שכרן של מצות תאומים, יוסף בן מאיר, 1727-1792ברדיובתרפז
 נאה דורש שיפמן, יהודה ליבושירושליםתרצג
 נוראות אנשי מעשה שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940ווארשא 
 נחלת יוסף דינשמן, יוסף בן אשר, 1822-1891קראקאתרנג
 נחלת יעקב לב, יעקב בן חיים דיראטערדאםתריז
 נחלת יעקב יעקב, מגיד, משפסירושליםתרסח
 נטע שעשועים בלומנטל, דוד בן יוסףפעלשאווישאתרסז
 נספחים לסדר אליהו זוטא פרידמן, מאיר, 1831-1908וינהתרסד
 נפלאות גדולות שנקל, אלעזר בן יעקב, 1865-1940פאדגורזע אצל קראקאתרס
 נפש אדוני’ שמלצר, אדוניהו, 1840-1897סאיניתרצד
 נפש יהודה - ב ריזבש, יהודה זאב בן שלמהווילנאתרעא
 נפשות צדיקים - Epitaphien von Grabsteinen Lewysohn, Ludwig, 1819-1901פפד"מתרטו
 נקי כפים ובר מצוה רפפורט, אברהם בן ישראל יחיאל, 1584-1651פפד"מתרפה
 נשמת יעקב קוינט, מיכאלקיידאןתרצה
 נתיבות שלום שין, שלום, הכהןקלוזשתרפח
 סדר טרוייש מנחם בן יוסףפפד"מתרסה
 סדר תנאים ואמוראים מרקס, אלכסנדר, 1878-1953ברסלויאתרעא
 סעדיה גאון ופי' לדניאל גרינהוט, אלעזר, 1850-1913ירושליםתרסב
 ספר דודאים רימלט, אלימלך שמעון בן טודרוסלבובתרמג
 ספר הגאולה משה בן נחמן, 1194-1270לונדוןתרסט
 ספר הגדרים פרפיניאן, מנחם בן אברהםברליןתקנח
 ספר הגורלות ויטל, חיים בן יוסף, 1542-1620ירושליםתרכג
 ספר החיים וורטמן, משה בן חייםווארשאתרלו
 ספר היובל הורביץ, שמריהו ליבנ.י.תרצ
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לייפציגתרכט
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרכז
 ספר המאמרים תרע"ב-תרע"ו שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920נ.י.תשמו
 ספר המו"ד - חלק א הירש, יעקב בן צביוינהתרנב
 ספר המו"ד - חלק ב הירש, יעקב בן צביפרשבורגתרנג
 ספר המו"ד - חלק ג הירש, יעקב בן צביפרשבורגתרנג
 ספר המו"ד - חלק ד הירש, יעקב בן צביפאקשתרנז
 ספר המו"ד - חלק ה הירש, יעקב בן צביוינהתרנז
 ספר המו"ד - חלק ו הירש, יעקב בן צביוינהתרס
 ספר המספר אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פפד"מ ברליןתרנה
 ספר המעלות פלקירה, שם טוב בן יוסףברליןתרנד
 ספר המפואר מולכו, שלמה, 1500-1532אמשטרדםתסט
 ספר המצוות משה בן מימון, 1138-1204ירושליםתרפט
 ספר טוביה ספרים חיצונים. טוביה.אוקספורדתרלח
 ספר יצירה ספר יצירה. תקס"ו. הורדנה.הוראדנאתקסו
 ספר כתוב בונימוביץ, אברהם אליהוירושליםתרע
 ספר מאיר - זכרון ישעיה אבוביץ, מאיר בן ישעיה, 1876-1941ווילנאתרעב
 ספר מדות - חלק א אריסטו, 384-322 לפנה"סברליןתקנ
 ספר מדות - חלק ב אריסטו, 384-322 לפנה"סברליןתקנ
 ספר מעשיות נסים בן יעקב מקירואןווארשאתקצז
 ספרי חכמת ישראל - חלק ב  לייפציגתרכד
 עבודת הגרשוני פייעסטון, גרשון ב"ר שלוםווילנאתרמה
 עגונת ישראל ישראל בן שבתי, מקוז’ניץ, 1737-1814ווארשאתרמ
 עדות בישראל שטרן, אברהם בן יששכרמאנטריאלתשד
 עוד יוסף חי דושינסקי, יוסף צבי, 1868-1948ירושליםתשי
 עולה ליפה קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבפיעטרקובתרעא
 עושר ואושר נימן, חיים יוסף בן יהודה ליבבראדיתרלח
 עטרת תפארת ויגודר, מאיר יואל בן יהודה ליבירושליםתרעג
 עטרת תפארת הירש, יעקב ב"ר צבי הלויוינה 
 עיונים בסוגיות הרצל, שלום דובערארץ ישראלתשנו
 פי אריה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ויניציאה ?ת׳
 פרפראות לחכמה ויגודר, חיים יהושע זליגירושליםתרע
 צבי תפארת טקסין, מנחם צבי בן אריה, 1850-1918פיעטרקובתרסא
 קונטרס אפריון לשלמה פרידמן, שלמה זלמן בן יעקב אלעזרלעיקוואודתשסז
 ר’ אברהם אבן עזרא המדקדק בכר, בנימין זאב, 1850-1913תל אביבתרצא
 ר’ יום טוב ליפמן מיהלהויזן אבן שמואל, יהודה, 1886-1976נ.י.תרפז
 רמיזות ישראל רוזנברג, ישראל איסרווארשאתרעא
 שאילתות דרב אחאי גאון אחאי, משבחא, גאון, 680-752ווילנאתרכא
 שאילתות דרב אחאי גאון - במדבר דברים אחאי, משבחא, גאון, 680-752ווילנאתרכא
 שאילתות דרב אחאי גאון - ויקרא אחאי, משבחא, גאון, 680-752ווילנאתרכא
 שבע רצון צינגר, יצחק בן נחמן צבי, 1840-1910פאדגורזע אצל קראקאתרסא
 שו"ת מהרי"ל לא אבוש - טל ירושלים אורנשטין, יהודה ליבוש, מפלטישןירושליםתרלג
 שיח יצחק - יומא נוניס-ויס, יצחק יוסףליוורנותקכו
 שיר בר יוחאי לביא, שמעון, 1485-1580ירושליםתשא
 שני צמידים פרנקל, יהודה ליבושפרעמישלאתרמ
 שער בנימין בוכנר, בנימין וולףלודזתרעג
 שפה חיה רודרמן, יעקב בן מרדכי מודילפיעטרקובתרעא
 שפת אמת פלק, אלכסנדר בן משה זלמןווילנאתרסב
 שפתי מהר"ש אנגל, שמואל בן זאב וולף, 1853-1935ברדיובתרצז
 שרגי נפישי ספיר, יצחק יהודה בן שרגא עזריהווילנאתרסח
 שרי מאות סעדון, פינחס בן אהרןליוורנותרנו
 שרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ברליןתרז
 תאמי צביה אטילזון, ברוך בן יונהשיקאגאתרנא
 תוכחת מוסר  לבובתרי
 תולדות שמואל - חלק א קלין, מאיר בן שמואלאוהעלתרצ
 תולדות שמואל - חלק ב קלין, מאיר בן שמואלאוהעלתרצ
 תולדות שמואל - חלק ג קלין, מאיר בן שמואלאוהעלתרצ
 תומר דבורה קורדוברו, משה, 1522-1570ירושליםתרפח
 תוספתא חזון יחזקאל - ב"ק אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976ירושליםתשח
 תוספתא חזון יחזקאל - מועד חלק א אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976ירושליםתרצד
 תוספתא חזון יחזקאל - מועד חלק ב אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976לונדוןתשב
 תועפת ראם - חלק א וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרןווארשאתרעג
 תועפת ראם - חלק ב וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרןקובהתרפד
 תועפת ראם - חלק ג וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרןפיעטרקובתרפח
 תועפת ראם - חלק ד וויטקינד, אברהם משה בן חיים אהרןקיידאןתרצג
 תורה אור להרמבם ניהויזן, חיים שמעוןבאלטימארתשב
 תורה הכתובה והמסורה - חלק א הימן, אהרן בן מרדכיתל אביבתרצז
 תורה הכתובה והמסורה - חלק ב הימן, אהרן בן מרדכיתל אביבתרצח
 תורה הכתובה והמסורה - חלקג הימן, אהרן בן מרדכיתל אביבתש
 תורה והמצוה ריטר, אהרןפיעטרקובתרפט
 תורת בר נש שלזינגר, כלב פיבל בן נחום, 1828-1911פאקשתרסד
 תמכין דאורייתא הרצברג, מרדכי חייםוויזניץתרעב
 תקון משה פולק, משה בן יצחק זקלפרשבורגתרנד
 תקון משה - חלק א פולק, משה בן יצחק זקל, 1844-1888באניהאדתרנה
 תקון משה - חלק ב פולק, משה בן יצחק זקל, 1844-1888באניהאדתרנה
 תקון משה - חלק ג פולק, משה בן יצחק זקל, 1844-1888באניהאדתרנה
 תקון משה חלק א פולק, משה בן יצחק זקלפרשבורגתרנד
 תקון משה חלק ב פולק, משה בן יצחק זקלפרשבורגתרנד
 תקון משה חלק ג פולק, משה בן יצחק זקלפרשבורגתרנד
 תקון סופרים  תל אביבתשכה