ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
970 Seforim found for chof
 כ”ח באדר – יום בשורת ביוטול הגזרה עמרם קהתי תשסט
 כאור נגה קרנר, משה בן אליעזר פיבוש, 1762-1836ברסלויאתקעו
 כאיל תערג פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשסו
 כבוד אב ואם ליפשיץ, אברהם דודריגאתר
 כבוד אכסניא פרייסקעל, אפרים יצחקווילנאתרסד
 כבוד אלוקים אבן שם טוב, יוסף בן שם טובפירראשיז
 כבוד אלוקים אבן שם טוב, יוסף בן שם טובפירארהשטז
 כבוד אלוקים אבן שם טוב, יוסף בן שם טובפירראשטו
 כבוד אלקים אברהם אבן מינאשקושטא שמ"ה-ירושליםתשלז
 כבוד אלקים אברהם בן מיגאשקושטאשמה
 כבוד בית ה קרויס, אברהם מאירבית שמשתשס
 כבוד הבית דילאטורי, הלל ב"ר שלמה יחיאל רפאל הכהןטורינותקפו
 כבוד הבית שמעון וולף בן יעקבהמבורגתסז
 כבוד הבית שמעון וולף בן יעקבהאמבורגתסז
 כבוד הבית שמעון וולף בן יעקבהמבארגתסז
 כבוד הלבנון נוסנבוים, זאב וולףדראהאביטשתרסה
 כבוד הלבנון בליר, מנחם בן מיכאלשפיטץתרסג
 כבוד התורה לרנוביץ, שמואל בן זוסיאלעמבערגתרלג
 כבוד התורה לרנוביץ, שמואל בן זוסיאלבובתרלג
 כבוד התורה בארגאנטינא מזל, יוסף שלמהבילגורייאתרפו
 כבוד התורה ולומדיה שיף, אברהם בן שמעוןבילגורייאתרעג
 כבוד והידור אדלר, יצחק אליהואופקיםתשנד
 כבוד חכמים שמעון וולף בן יעקבהמבורגתסג
 כבוד חכמים פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףויניציאה דפוס A. BRAGADINתס
 כבוד חכמים פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףויניציאה דפוס A. BRAGADINתס
 כבוד חכמים דוד בן יהודה, מסר לאוןברליןתרנט
 כבוד חכמים לנדא, יעקב בן אלעזרלבובתרסח
 כבוד חכמים מנחם מענכין היילפריןירושליםתרנו
 כבוד חכמים פוחוביצר, יהודה ליב בן יוסףויניציאהתס
 כבוד חכמים רובינשטין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדלברדיטשובתרנז
 כבוד חכמים קנולר, חיים בן דוד, 1847-1927פרעמישלאתרנח
 כבוד חכמים שמעון וולף בן יעקבהאמבורגתסג
 כבוד חכמים  פילדלפיהתרצה
 כבוד חכמים הורביץ, אליקים גצל בן יצחקווילנאתרסב
 כבוד חכמים - חלק א טמקין, יהודה בן שמואל רפאלווארשאתרנו
 כבוד חכמים - חלק ב טמקין, יהודה בן שמואל רפאלווארשאתרנו
 כבוד יום טוב ליכובסקי, שלום בן יוסףווארשאתרנה
 כבוד יום טוב יום טוב ליפמן בן משה שלמהווילנאתקעז
 כבוד יום טוב דנון, יום טובשאלוניקיתרו
 כבוד יעקב עקריש, יעקב בן יוסףאזמירתרנב
 כבוד ישראל סלושץ, דוד שלמה, 1852-1906ווארשאתרמג
 כבוד לאיש אלישר, יעקב שאול בן אליעזר ירחם, 1817-1906ירושליםתרע
 כבוד מלכים הלר, שמואל בן ישראל, 1803-1884ירושליםתרעד
 כבוד מלכים לנדא, משה צבי בן שלוםקליינווארדייןתרצד
 כבוד מלכים בסכס, ברוךלבובתרס
 כבוד רבנן  שיגאגותשסט
 כבוד שבת שורץ, יצחק מאיר בן נפתלי, 1866-1936סיגעטתרפה
 כבוד שבת קולטונובסקי, אברהם בנימיןפיעטרקובתרצה
 כבוד שבת קולטונובסקי, אברהם בנימיןפיעטרקובתרצה
 כבוד שבת הורביץ, יצחק בן נפתלינ.י.תשב
 כבוד שמים שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גאלאנטאתרפז
 כבוד שמים כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ירושליםתשכה
 כבודה של תורה גרינגלס, חנוך דודווארשאתרץ
 כבודה של תורה - אגרות המשמר שולזינגר, משה מרדכי הלויבני ברקתשעא
 כבוע ישועה משה בצלאל ב"ר שרגא פייבושתל אביבתשכט
 כבוע ישועה משה בצלאל ב"ר שרגא פייבושתל אביבתשכט
 כבשונה של שכונה - יסודות החינוך הקהילה התורתית יסודות פרדס כץפרדס כץתשעב
 כבשת הרש יעקב יהושע בלאכעראוויץירושלים 
 כגנות עלי נהר   תשעב
 כגר כאזרח אלתר, מרדכי בן אברהםירושליםתשעג
 כד הקמח איבשיץ, דוד שלמהפרמישלהתרנט
 כד הקמח בחיי בן אשר אבן חלאוהקושטאערה
 כד הקמח בחיי בן אשר אבן חלאוהלבובתרמ
 כד הקמח בחיי בן אשר אבן חלאוהזיטומירתרלא
 כד הקמח בחיי בן אשר אבן חלאוהויניציאהשו
 כד הקמח - חלק א בחיי בן אשר אבן חלאוהנ.י.תשכ
 כד הקמח - חלק ב בחיי בן אשר אבן חלאוהנ.י.תשכ
 כד הקמח - חלק ב בחיי בן אשר אבן חלאוהבענדארסקיתרנב
 כדבר בעתו אבן צורב, מדוירושליםתרסד
 כדור קטן ברלין, נחמן בן שמחהברעסלויאתקעט
 כדי גאולתו שמואל פרץטקמצ׳אלקו, מקסיקותשעב
 כדרבנות וכמסמרות - סוכה חבורת עטרת ברוך בבית מדרש גבוה לייקוודלייקווד 
 כדרבנות וכמסמרות - קידושין חבורת עטרת ברוך בבית מדרש גבוה לייקוודלייקווד 
 כה לחי פלסנר, שלמה, 1797-1883ברסלויאתרנז
 כה לחי כהן, חיג'רבהתרעט
 כה תברכו חמצי, חיים יהושע אלעזר, הכהן, -1881שאלוניקיתרמו
 כהונת אהרן לובש, אהרן חייםפרעמישלאתרפד
 כהונת אלימלך רובינשטין, אלימלך בן נחמן, 1854-1942לובליןתרס
 כהונת עולם כהן, אברהם ב"ר אהרן מאוויראןטשרנוביץתרכג
 כהונת עולם שאטין, שמעון הכהןורנובתרפו
 כהונת עולם - חלק א משה, הכהן, מקושטאקושטאנדינאתק
 כהונת עולם - חלק א משה, הכהן, מקושטאקושטאתק
 כהונת רפאל קוק, רפאל בן דבירושליםתשסא
 כהנא מסייע כהנא קלין, זאב צבי בן זכריהברליןתרחצ
 כהנת אברהם אברהם בן שבתי, הכהןויניציאהתעט
 כהנת אברהם אברהם בן שבתי, הכהןויניציאהתעט
 כהנת אברהם אברהם בן שבתי, הכהןויניציאהתעט
 כובע ישועה - בבא קמא לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיבושפיעטרקובתרפז
 כוונות ישרות יהודה יצחק בן יעקב, מחנצ’יןאמשטרדםתי
 כוונת ספירת העומר רבי שלום שערביירושליםתרעד
 כוונת קריאת שמע כהלכתה פוטאש, מרדכי בן שמעוןביתר עילית 
 כוונת שמוע מתוך ספר יערות דבש חלק א דרוש א איבשיץ, יהונתן בן נתן נטעירושליםתשסד
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לייפציגתרמז
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141בואנוס איירסתשג
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141הנוברתקצח
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ויניציאהשנד
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141וינהתקנו
 כוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141וינהתקנו
 כוזרי - חלק א יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141פראגתקצח
 כוזרי - חלק ב יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141פראגתקצח
 כוזרי שני-מטה דן ניטו, דוד בן פינחס, 1654-1728ווארשאתרכב
 כוחה של צניעות מאור, מנחם זאבירושליםתשנז
 כוחה של תפילה מאור, מנחם זאבירושליםתשנו
 כוכב Vol. 1 Adar 5712 שטערנהעלל, יצחקנ.י.תשיב
 כוכב Vol. 1 No. 4-5 Adar 5712 שטערנהעלל, יצחקנ.י.תשיב
 כוכב Vol. 2 No. 1 Tishrei 5713 שטערנהעלל, יצחקנ.י.תשיג
 כוכב השחר רבינוביץ, חיים בן שלוםסאיניתרצ
 כוכב מיעקב גרינברג, יעקב סנדרווארשאתרצח
 כוכב מיעקב יעקב הכהןג'רבהתשב
 כוכב מיעקב קורצמן, יעקב בן אפריםלבובתרכד
 כוכב מיעקב וידנפלד, יעקבבילגוריתרצג
 כוכב מיעקב וידנפלד, יעקבבילגורייאתרצג
 כוכב מיעקב ושבט מישראל צבי הירש הלויווארשאתרלא
 כוכב מיעקב-בראשית  ווארשאתרמג
 כוכב מיעקב-שמות  ווארשאתרמג
 כוכבא דשביט סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904ווילנאתקצה
 כוכבא דשביט סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904ווילנאתקצה
 כוכבי אברהם אברהםלבובתרצד
 כוכבי אור כהנא, חיים יצחק בן נחמןווילנאתרלז
 כוכבי אור אבוביץ, מאיר בן ישעיה, 1876-1941ווילנאתרפח
 כוכבי אור רוזנפלד, אלישע בן אלטר יחיאל יהודהלונדוןתשכ
 כוכבי יצחק - חלק א שטערנהעלל, יצחקניו יורקתשכט
 כוכבי יצחק - חלק ב שטערנהעלל, יצחקניו יורקתשלב
 כוכבי יצחק - חלק ג שטערנהעלל, יצחקניו יורקתשם
 כונות לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572ווארשא ? 
 כונות לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572ויניציאהשפ
 כונות האגדות לוצטו, יעקב בן יצחקבסיליאהשמא
 כונות האגדות נקרא כפתור ופרח לוצטו, יעקב בן יצחקאמשטילרדםתסט
 כונות האגדות שנקרא כפתר ופרח לוצטו, יעקב בן יצחקבסיליאהשמ
 כונות ומעשה נסים לוריא, יצחק (האר"י), 1534-1572צפתתרלו
 כונות פרטיות שרעבי, שלום בן יצחק מזרחי, 1720-1777ירושליםתרעא
 כונן הדעת פרידנברג, סנדר בן ברוךורשהתרנז
 כונת הלב ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדיט, 1900-1979ברוקליןתשטו
 כונת הלב - חלק א ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדיט, 1900-1979ניו יורק 
 כונת הלב - חלק ב ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדיט, 1900-1979ניו יורק 
 כונת המצות - חלק א פלרמן, שמעון זאבקליינווארדייןתרצג
 כונת המצות - חלק ב פלרמן, שמעון זאבקליינווארדייןתרצד
 כונת המצות - חלק ג פלרמן, שמעון זאבעדעליןתרצה
 כונת המצות - חלק ד פלרמן, שמעון זאבקליינווארדייןתרצו
 כונת שלמה רוקה, שלמה בן משהויניציאהתל
 כונת שלמה רוקה, שלמה בן משהויניציאהתל
 כוס הישועות שטין, שמואל בן יוסףפאדגורזע אצל קראקאתרסד
 כוס הישועות ציאדה, ישועהג'רבהתשו
 כוס הישועות שטין, שמואל בן יוסףפפד"מתעא
 כוס הנחמה Hecht, Emanuel, 1821-186ברלין ברילאןתרכא
 כוס חמישי כשר, מנחם מנדל, 1895-1983ניו יורקתשי
 כוס ישועה ונחמה - חלק א פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ’ 1883ברסלויאתריט
 כוס ישועה ונחמה - שער ב פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ' 1883אמשטרדם קראטאשיןתריט
 כוס ישועות הלברשטט, צבי הירש בן נפתלי הירץווארשאתרע
 כוס ישועות פרידלנד, נתן בן יוסף, נפ’ 1883אמשטרדםתריט
 כוס ישועות הלברשטט, צבי הירש בן נפתלי הירץווארשאתרסב
 כוס ישועות הגדה של פסח עם חידושים ובאורים ר' דוד הכהן רב ומו"ץ בעי"ת תיטאויןג'רבהתשז
 כוס נחומים אש, נחום, 1858-1936פיעטרקובתרצג
 כוס תנחומים זליגסברג, מרדכי חייםפפד"מתרכז
 כוסי רוויה - בראשית - שמות וינברג, שלמה זלמינאירושליםתשסח
 כוסי רוויה - דברים - מועדים וינברג, שלמה זלמינאירושליםתשע
 כוסי רוויה - ויקרא - במדבר וינברג, שלמה זלמינאירושליםתשסח
 כופין אותו קוק, יהודהבני ברקתשעה
 כופר האשכול אלבק, שלום בן יחזקאל, 1858-1920ווארשאתרעא
 כור הבחינה לנדא, יוסף שמואלברסלאותקצז
 כור המבחן רוזנברג, מאיר יהושעספרינגפילדתרצב
 כור המבחן פיורקא, אברהם מרדכיווארשאתרמז
 כור המבחן רוזנברג, מאיר יהושעבילגורייאתרצב
 כור המבחן - מליחה רוזנברג, מאיר יהושעפלינפילדתרפט
 כור המבחן - תערובות רוזנברג, מאיר יהושעפלינפילדתרצז
 כור זהב שטינהרט, אריה ליבירושליםתרצו
 כור לזהב אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058ירושליםתרמה
 כור לזהב אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058אופנבךתעו
 כור מצרף האמונות ומראה האמת לופיס, יצחקMETZתרז
 כור מצרף האמונות ומראה האמת לופיס, יצחקמיץתרז
 כורת הברית פוסק, אליהו בן משה צבי, 1859-1932לבובתרנג
 כותל מערבי קמנצקי, יצחקווארשאתרפט
 כח דהיתרא דר אליקים גאלדבערגברוקליןתרפב
 כח הפה היהודי מכון ציפית לישועהירושלים 
 כח מעשיו הגיד לעמו אלחדאד, מסעוד בן דודירושליםתרסו
 כח מעשיו הגיד לעמו פייגנבוים, אברהם יצחק בן שלמהמודיעין עיליתתשסט
 כח שור שור, יצחק בן אברהםקולומיהתרמח
 כח שור שטינהרט, יוסף בן מנחםפראגתקפז
 כחא דהיתרא גולדברג, יהודה אליקיםניו יורקתרפב
 כחא דהיתרא גולדברג, יהודה אליקים תרפב
 כחה של תפלה רומפלר, אהרן צביירושליםתשסח
 כי אתה עמדי אבידן, משה בן ציוןירושליםתשעד
 כי בא מועד - ביאור סמני ר"ה בנימין חותה בן הרב אליהו רחמיםביתר עליתתשס
 כי בא מועד - ספירת העומר וחג השבועות חותה, בנימין בן אליהו רחמיםביתר עליתתשע
 כי ביצחק יקרא בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרפט
 כי בם חייתני גרינבערג, ישראל העשיל בן מאיר תשעא
 כי האדם עץ השדה פוסק, אליהו בן משה צבי, 1859-1932סאיניתרצז
 כי היא חכמתכם רוזנר, שלמה בן יהושעירושלםתשס
 כי הם חיינו    
 כי חיים הם למוצאיהם רבי יוחנן טווערסקי מטאלנאירושליםתשסא
 כי מנסה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשח
 כי נער ישראל קושטא, ישראל בן עמנואל, 1819-1897ליוורנותרנ
 כי עין בעין יראו בשוב ה' את ציון ספר הזהר. לקוטים. תרצ"-. ירושלים.ירושליםתרצז
 כיבוד אב ואם ומוראם עובד, אפריםבני ברקתשסא
 כיבוד ומורא אדלר, יצחק אליהוירושליםתשמו
 כיד המלך - הגדה של פסח ספרא, יעקבירושליםתשסח
 כיום יאיר לוינזון, יחיאל יהודה בן יוסף משהליוורנותרכד
 כיור מאבן דר ברכר, יעקב זאב וולףחמ"ד 
 כינוס עיון - אב תשעא ועד הפיקוח ההלכתי להשקעות ופיננסים שע''י בד''ץ העדה החרדיתירושליםתשעא
 כיצד אטפל בילדי בשבת ובחג שלזינגר, יחיאל משהירושליםתשלב
 כיצד להמנע מאיסור אכילת שרצים שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמד
 כיצד להנות ולשמוח מאור, מנחם זאבירושליםתשנט
 כיצד מברכים אברהם צבי הכהןבני ברקתשנט
 כיצד מזמנים - שני בלייער, מרדכי יהודהלונדןתשסז
 כיצד מעריכין במר, ישראל בן יוסףברליןתרטו
 כיתרון האור -טבלאות בהלכות מליחה, בשר בחלב קינד, דניאל בן צבי אברהםירושליםתשעב
 כך היא דרכה של תורה - חלק א ולדברג, משה בן יואליאסיתרכד
 כך היא דרכה של תורה - חלק ב ולדברג, משה בן יואליאסיתרכח
 ככב יעקב יעקב בן אריה, מלוצקזולקוואתקלד
 ככבא דשביט ונטורה, אליהו בן אברהםשאלוניקיתקנט
 ככבא דשביט ונטורה, אליהו בן אברהםשאלוניקיתקנט
 ככם כגר זאיאנץ, שמואלניו יורקתשעג
 ככר זהב כהן, כליפה בן משהגרבהתשיב
 ככר לאדן אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקסא
 ככר לאדן אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקסא
 ככרות של בעל הבית קליין, זאב וולף ‬משקאלץתרצה
 כל אגדות ישראל - חלק א לבנר, ישראל בנימין, 1862-1916ווארשאתרעב
 כל אגדות ישראל - חלק ב לבנר, ישראל בנימין, 1862-1916ווארשאתרעב
 כל אגדות ישראל - חלק ג לבנר, ישראל בנימין, 1862-1916 תרעב
 כל אגדות ישראל - חלק ד לבנר, ישראל בנימין, 1862-1916ווארשאתרעב
 כל אגדות ישראל - חלק ה לבנר, ישראל בנימין, 1862-1916 תרעב
 כל בו זוזי די קבאליויניציאהשכז
 כל בו  ויניציאהשז
 כל בו  ארימינורפו
 כל בו  ארימינורפה
 כל בו  ניו יורקתשמו
 כל בו  ויניציאהשכז
 כל בו  ויניציאהשז
 כל בו  פיורדאתקמב
 כל בו א סידורוילנאתרפג
 כל בו ב סידורוילנאתרפג
 כל בו ג סידורוילנאתרפג
 כל בו ד סידורוילנאתרפג
 כל בו לפורים מור, אברהם מנחם מנדל, 1815-1868ניו יורקתשי
 כל בו על אבלות גרינולד, יקותיאל יהודהקולומבוסתשז
 כל בו על אבלות - חלק ב גרינולד, יקותיאל יהודהנ.י.תשיא
 כל בו על אבלות - חלק ג - כתר כהונה גרינולד, יקותיאל יהודהנ.י.תשיב
 כל בו על הלכות רשויות ועירובין - חלק רשויות - חלק א גרוס, יקותיאל זאבניו יורק תשס
 כל בו על הלכות רשויות ועירובין - עירובין גרוס, יקותיאל זאבניו יורק תשדמ
 כל דאמר רחמנא - חלק ג גרוס, אהרן צביבודאפעסטתרצב - תרצו - תשא
 כל החיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלד
 כל הכתוב לחיים - דרכי חיים צימטבוים, רפאלקרקובתרפג
 כל המצוה בלומנפלד, יחיאל מאירווארשאתרצא
 כל המצוה מוסאיוב, שלמהירושליםתרנה
 כל השביעין שילה, יואלרכסיםתשעה
 כל התשובות לשאלות הרוש, מיכאלירושלים 
 כל חמדת ישראל גולומב, צבי ניסן בן אבא אליהו, 1853-1934ווילנאתרסא
 כל חפציך לא ישוו בה אויערבאך, שמואלבני ברקתשעב
 כל ישראל חברים - חלק א ברגר, יעקב ישראלקליוולנדתשד
 כל כתבי הרב הענקין רבי יוסף אליהו הענקיןניו יורקתשמא
 כל כתבי ר' יעקב ספיר הלוי ספיר, יעקב, 1822-1885ירושליםתרצד
 כל כתבי רשב הורביץ, שמואל בן אברהם שמעוןניו יורקתשח
 כל מלאכת היגיון לארסטוטלו אבן רשד, מחמד, 1126-1198ריווא דטרינטושיט
 כל נדרי שטסמן, יצחק אליהוירושליםתשסח
 כל נדרי שטסמן, יצחק אליהו בן משהירושליםתשעה
 כל ספרי ישראל דינרד, אפרים, 1846-1930קירניתרפד
 כל עכבה לטובה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעג
 כל שירי ר' שמואל הנגיד שמואל בן יוסף, הנגידווארשאתרע
 כל שירי ר׳ יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לעמבערגתרמח
 כל שירי ר׳ יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לעמבערגתרמט
 כלה רבתי זעליגמאן, ישראל ב"ר חיים דודווילנאתרנד
 כלולות חתנים - חופה וקידושין גרוס, מרדכי בן צדוק  
 כלולות חתנים - סעודת נישואין גרוס, מרדכי בן צדוקבני ברקתשסח
 כלי הרואים שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841טירנויתרפח
 כלי הרואים שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, תשה
 כלי הרואים אופנהים, דוד בן אברהם, 1664-1736ניו יורקתשה
 כלי הרואים אופנהים, דוד בן אברהם, 1664-1736 תשה
 כלי חמדה הורביץ, משלם יששכר בן אריה ליבפרעמישלאתרמה
 כלי חמדה לניאדו, שמואל בן אברהםפראגשע
 כלי חמדה פלוצקי, מאיר דן, 1867-1928ווארשאתרצ
 כלי חמדה לניאדו, שמואל בן אברהםפראגשע
 כלי חמדה לניאדו, שמואל בן אברהםפראגשע
 כלי חמדה - חלק ב פלוצקי, מאיר דן, 1867-1928פיעטרקובתרפז
 כלי חמדה - חלק ג פלוצקי, מאיר דן, 1867-1928פיעטרקובתרפז
 כלי חמדה - חלק ד פלוצקי, מאיר דן, 1867-1928פיעטרקובתרפז
 כלי חמדה - חלק ה פלוצקי, מאיר דן, 1867-1928פיעטרקובתרפז
 כלי חמדה א רבי מאיר דן פלאצקיפיעטרקובתרפז
 כלי יקר לניאדו, שמואל בן אברהםויניציאהשסג
 כלי יקר לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545פראגשסח
 כלי יקר לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545לובליןשסב
 כלי יקר לניאדו, שמואל בן אברהםויניציאהשסג
 כלי יקר - יהושע לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמה
 כלי יקר - מאלכים א - חלק א לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנד
 כלי יקר - מאלכים א - חלק ב לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנד
 כלי יקר - מאלכים ב לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנד
 כלי יקר - שופטים לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנה
 כלי יקר - שמואל ב חלק א לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמה
 כלי יקר - שמואל ב חלק ב לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמה
 כלי יקר ח"ג - שמואל א לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמה
 כלי יקר ח"ג - שמואל א לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנב
 כלי יקר על תרי עשר ח"א לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשסא
 כלי יקר על תרי עשר ח"ב לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשסא
 כלי מחזיק ברכה נג’רה, ישראל בן משהויניציאהשפ
 כלי מחזיק ברכה נג’רה, ישראל בן משהוונציהשפ
 כלי מלכות ליכטנשטיין, שמואל אהרן בן יוסף יעקבבני ברקתשעד
 כלי נחושת אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164קניגסברגתרה
 כלי פז לניאדו, שמואל בן אברהםויניציאהתיז
 כלי פז לניאדו, שמואל בן אברהםויניציאהתיז
 כלי פז לניאדו, שמואל בן אברהםויניציאהתיז
 כלי פז-חלק ראשון לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנו
 כלי פז-חלק שלישי לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנו
 כלי פז-חלק שני לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשנו
 כלי שרת רזניק, אברהם אבא בן משהגריבותרפז
 כלי שרת רזניק, אברהם אבא בן משהגריבותרעד
 כליל החשבון פריזנהויזן, דוד בן מאירברליןשיז
 כליל תפארת בשביץ, צבי הירש בן מאירברעסלויאתקפ
 כליל תפארת חיים יצחק אהרן, מוילקומירירושליםתרנה
 כליל תפארת בשביץ, צבי הירש בן מאירברסלויאתקפ
 כליל תפארת שור, ישעיהוזולקוואתרכה
 כליל תפארת משה קלינגר, ישעיה ראובןקעניגסבערגתרלט
 כלילא דוורדא גרינימן, חיים שאולירושליםתשז
 כלילת המנורה רובינשטין, משה נתן בן מרדכי מנחם מנדלברדיטשובתרנב
 כלילת חתנים כהן, אהרן מנדל, 1866-1927קהירתרע
 כלילת יופי אליעזר בן זאבנאווידוואהרתקמג
 כלילת יופי לונטשיץ, אברהם יצחקרדלהייםתקעג
 כלילת יופי אליעזר בן זאבנאווי דוואהרתקמג
 כלילת יופי דמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמן, 1821-1892קראקא1888
 כלילת יופי - חלק א דמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמן, 1821-1892קראקאתרמח
 כלילת יופי - חלק ב דמביצר, חיים נתן בן יקותיאל זלמן, 1821-1892קראקאתרנג
 כלילת שאול הורביץ, שאול חיים בן אברהםווילנאתרלט
 כלכלת שביעית - חלק א - ג חסקין, משהירושליםתרחצ
 כלכלת שבת  ווילנאתרפז
 כלל קטן בלוך, מתתיהו ליברמן בן בנימין זאבקושטאנדינהתכה
 כלל קטן בלוך, מתתיהו ליברמן בן בנימין זאבקושטאנדינהתכה
 כללא דאבידתא אברהם מונסונייגובני ברקתשנט
 כללות תיקון ועליות העולמות שבתי מראשקובלבובתקמח
 כללי ב"מ לתלמיד הרשב"א - בבא מציעא    
 כללי דקדוק לשון עבר קלימני, שמחה בן אברהם, 1699-1784ווילנאתר
 כללי הגיור יוסף, יצחק בן עובדיהירושליםתשעה
 כללי הוראה אוירבך, ישראל מתתיהולבובתרנו
 כללי הוראת איסור והיתר ווייל, אברהם צבי - גולדבלט, חיים טודרוסירושליםתשעב
 כללי הלכות נזיקין גרוסברג, אהרן חיים בן יחיאל גרשוןמודיעין עיליתתשעב
 כללי המצות - הלכה    
 כללי הפוסקים חיקין, משה אביגדורלונדוןתרפג
 כללי הפוסקים  ווארשאתרנו
 כללי התחלת החכמה אלטשולר, קלונימוס קלמןווארשאתרנג
 כללי התלמוד קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575שאלוניקישנח
 כללי התלמוד קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575שאלוניקישנח
 כללי התלמוד אשכנזי, בצלאל בן אברהםברליןתרעד
 כללי חשן המשפט יחיאלפראגשעו
 כללי מדרש רבה עקרא, אברהםווארשאתקצח
 כללי מקוואות מצקין, צבי דבוילנהתרע
 כללי קיצור ספר הפליאה זמרא, דוד בן שלמה אבן  
 כללי קלב"מ שילוני, מיכאלירושליםתשסג
 כללי קצר בולאט, יהודה ב"ר יוסףקושטארצב
 כללי קרבנות פרידמן, בנימין בן יוסף, -1944מישקאלץתרצה
 כללי רמבם שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994 תשנא
 כללי רש"י שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994כפר חב"דתשנא
 כללי שמואל-תמת ישרים רבי שמואל ןויניציאהשפב
 כללי תורה שפירא, יוסף בן יעקב, 1878-1962תל אביבתשג
 כללי תורה שפירא, יוסף בן יעקב, 1878-1962תל אביבתשח
 כלליות אמונה שיק, אליעזר שלמהירושליםתשמה
 כללים שבברכות הרצברג, מרדכי חייםוויזניץתרע
 כמבוא התלמוד פופלאואר, משהברליןתרס
 כמה זה כזית מצה מרגולין, הדר יהודה  
 כמה קשה מחלוקות קהל זכרון אלעזר סאנטוב - לעיקוואודלעיקוואודתשסט
 כמו השחר לנדא, נתן נטע בן משה דודפאדגורזעתרסד
 כמראה הקשת הופמן, יששכר דב בן חייםBrooklyn, NYתשסח
 כנגה צדקה ללא שם מחברירושליםתרצג
 כנוי נדרים קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869זולקוואתקצט
 כנוס הסתדרות תלמידי ישיבת" כנסת  קאונסתרצז
 כנוס רבני א"י  ירושליםתשה
 כנור קדש שווארץ, גדלוינהתרכו
 כנס הדיינים - התשס"ז בתי הדין הרבנייםירושליםתשסח
 כנס הדיינים - התשס"ח בתי הדין הרבנייםירושליםתשסט
 כנס הדיינים - התשס"ט בתי הדין הרבנייםירושליםתשע
 כנס הדיינים - התשע"ב בתי הדין הרבנייםירושליםתשעג
 כנס הדיינים - התשע"ד בתי הדין הרבנייםירושליםתשעה
 כנסי הדיינים - התש"ע, התשע"א בתי הדין הרבנייםירושליםתשעב
 כנסיה לשם שמים סתהון, מנשה בן מטלוב, -1876ירושליםתרלד
 כנסיה לשם שמים סתהון, מנשה בן מטלוב, -1876ירושליםתרלד
 כנסת אברהם פרבשטין, אברהם יהודהירושליםתשס
 כנסת אברהם על מסכת יבמות פרבשטיין, אברהם יהודהירושליםתשסו
 כנסת בית יצחק  ירושליםתשיט
 כנסת דוד זלר, דוד בן משה מנחםירושליםתרס
 כנסת הגדולה - אבן העזר בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673לבובתרכא
 כנסת הגדולה - אבן העזר בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673לבובתרכא
 כנסת הגדולה - אבן העזר בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673אזמירתצא
 כנסת הגדולה - או"ח חיים בן ישראל בנבנישתיליוורנותריח
 כנסת הגדולה - אורח חיים בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - אורח חיים בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותקנב
 כנסת הגדולה - אורח חיים בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותקנב
 כנסת הגדולה - חושן משפט בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673אזמירתכ
 כנסת הגדולה - חושן משפט בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - חושן משפט בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673איזמירתצד
 כנסת הגדולה - חושן משפט בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - חושן משפט - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותך
 כנסת הגדולה - חושן משפט - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותך
 כנסת הגדולה - חושן משפט - חלק ב בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותצא
 כנסת הגדולה - חושן משפט - חלק ב בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותצא
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותצד
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק א בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותצד
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ב בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ב בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותעא
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ב בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותעא
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ב בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותריח
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ג בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותעו
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ג בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותעו
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ד בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותיח
 כנסת הגדולה - יורה דעה - חלק ד בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותיח
 כנסת הגדולה - ספר עם  ווארשאתרנ
 כנסת הגדולה No. 2 5650 סובלסקי, יצחק, 1863-1913ווארשאתרנ
 כנסת הגדולה No. 3A 5651 סובלסקי, יצחק, 1863-1913ווארשאתרנא
 כנסת הגדולה No. 3B 5651 סובלסקי, יצחק, 1863-1913ווארשאתרנא
 כנסת הגדולה No. 4 5650 סובלסקי, יצחק, 1863-1913ווארשאתרנ
 כנסת הראשונים - תמורה אילן, יעקב דוד בן מרדכי. תשסח
 כנסת הראשונים על מסכת זבחים - חלק ראשון אילן, מרדכיבני ברקתשסג
 כנסת הראשונים על מסכת זבחים - חלק שני אילן, מרדכיבני ברקתשסג
 כנסת הראשונים על מסכת מנחות - חלק ראשון אילן, יעקב דוד בן מרדכיבני ברקתשסב
 כנסת הראשונים על מסכת מנחות - חלק שני אילן, יעקב דוד בן מרדכיבני ברקתשסב
 כנסת הרבנים האורתודאקסים באמריקה מרגליות, גבריאל זאב בן יחיאל יצחקניו יורקתרפ
 כנסת התורה מוסדות אור התורה בישראלירושליםתשסו
 כנסת חכמי ישראל אבלסון, אברהם יואלאודיסהתרנג
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס א אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנג
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס ג אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנד
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס ד אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנה
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס ו אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנו
 כנסת חכמי ישראל No. 10 5660  ברדיטשובתרס
 כנסת חכמי ישראל No. 11 5662  פיעטרקובתרסב
 כנסת חקקי ישרון מרגולין, ישעיהו זאב בן אברהם דבווילנאתרנא
 כנסת יהודה - 1990 תש"ן מנחם אב  ירושליםתשן
 כנסת יהושע מה"ק לרנר, יהושעירושליםתשכה
 כנסת יחזקאל קצנלנבוגן, יחזקאל בן אברהםסדילקובתצב
 כנסת יחזקאל א - אורח חיים יורה דעה גרובנר, יחזקאלירושליםתשסט
 כנסת יחזקאל ב - אורח חיים יורה דעה גרובנר, יחזקאלירושליםתשסו
 כנסת יחזקאל ג - אבן העזר חושן משפט גרובנר, יחזקאלירושליםתשסז
 כנסת ישראל פולק, ישראל בן יצחקווארשאתרמו
 כנסת ישראל ליפשיץ, גדליה בן ישראל, 1746-1826ברסלויאתקעח
 כנסת ישראל יפה, ישראל יעקב בן אברהםמנצ'סתרתרע
 כנסת ישראל פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, 1818-1890ווארשאתרמז
 כנסת ישראל פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, 1818-1890ווארשא1887
 כנסת ישראל פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, 1818-1890ווארשאתרמז
 כנסת ישראל רבינוביץ, שאול פינחס בן שמואל מרדכי, 1845-1910ווארשאתרמז
 כנסת ישראל גרוסמן, ישראל בן משה שניאור זלמן, 1923-2007ירושלםתשסג
 כנסת ישראל לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשנז
 כנסת ישראל זק, ראובן בן צבי דודווארשאתרסו
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח אדר א  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח אייר  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח אלול  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח ניסן  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח סיון  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח שבט  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ח תמוז  סלבודקהתרחצ
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ט טבת  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ט כסלו  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ט מרחשון  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1938 תרצ"ט תשרי  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט אדר  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט אייר  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט אלול  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט מנחם אב  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט ניסן  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט סיון  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט שבט  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1939 תרצ"ט תמוז  סלבודקהתרצט
 כנסת ישראל - 1940 ת"ש אדר א  סלבודקהתש
 כנסת ישראל - 1940 ת"ש סיון  סלבודקהתש
 כנסת ישראל - 1940 ת"ש תשרי-חשון-כסלו-טבת-שבט  סלבודקהתש
 כנסת ישראל - 1957 תשי"ז ניסן  בני ברקתשיז
 כנסת ישראל - 1959 תשי"ט אלול  בני ברקתשיט
 כנסת ישראל - 1968 תשכ"ח ניסן-אייר  ירושליםתשכח
 כנסת ישראל No. 1 5690  ווילנאתרצ
 כנסת ישראל No. 10 5692  ווילנאתרצב
 כנסת ישראל No. 11 5692  ווילנאתרצב
 כנסת ישראל No. 2 5690  ווילנאתרצ
 כנסת ישראל - No. 2 תש"ד ניסן  ניו יורקתשד
 כנסת ישראל - No. 26 ת"ש אדר ב  סלבודקהתש
 כנסת ישראל No. 3 5691  ווילנאתרצא
 כנסת ישראל No. 4 5691  ווילנאתרצא
 כנסת ישראל No. 5 5691  ווילנאתרצא
 כנסת ישראל No. 6 5691  ווילנאתרצא
 כנסת ישראל No. 7 5691  ווילנאתרצא
 כנסת ישראל No. 8 5692  ווילנאתרצב
 כנסת ישראל No. 9 5692  ווילנאתרצב
 כנסת ישראל - חלק א ששון, ישראל בן יוסףליוורנותרטז
 כנסת ישראל - חלק א גולדמן, ישראלסאיניתרפד
 כנסת ישראל - חלק א גולדמן, ישראלסעאיניתרכד
 כנסת ישראל - חלק א-ו גולדמן, ישראלסאטמארתרפד
 כנסת ישראל - חלק ב גולדמן, ישראלסאיניתרפד
 כנסת ישראל - חלק ב גולדמן, ישראלסעאיניתרכה
 כנסת ישראל - חלק ג גולדמן, ישראלסאיניתרפד
 כנסת ישראל - חלק ג Erase current entryסלאוואקייתרפז
 כנסת ישראל - חלק ד גולדמן, ישראלסלאוואקייתרפח
 כנסת ישראל - חלק ד גולדמן, ישראלסאיניתרפד
 כנסת ישראל - חלק ה גולדמן, ישראלסאיניתרפד
 כנסת ישראל - חלק ה Erase current entryסאטמארתרפט
 כנסת ישראל - חלק ו גולדמן, ישראלסאיניתרפד
 כנסת ישראל - חלק ו גולדמן, ישראלסאטמארתרץ
 כנסת ישראל ומלחמות הגוים תמרת, אהרן שמואלורשהתרפ
 כנף רננה - חלק א-ג לנדא, נתן נטע בן משה דוד, 1841-1906פרמישלהתרמו
 כנף רננים לוריא, חנוך זונדל בן ישעיה, 1787-1847קראטאשיןתרב
 כנף רננים קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאלויניציאהשפז
 כנף רננים ברדוגו, משה בן אברהם, 1679-1731ירושליםתרצא
 כנף רננים חדאד, יעקב בן מעתוק עזיזיליוורנותרלא
 כנף רננים ברדוגו, משה בן אברהם, 1679-1731ירושליםתרצב
 כנף רננים קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאלװיניציאהשפו
 כנף רננים קרמי, יוסף ידידיה בן בנימין יקותיאלויניציאהשפז
 כנפי יונה פרסקי, אליהו יונה בן יהושע, סגלוילנהתרלו
 כנפי יונה ברוך בן מהור"ר יונה עטילזאהןווארשאתרלו
 כנפי יונה מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620לעמבערגתרמד
 כנפי יונה לאנדסופר, יונה בן אליהו, 1678-1712פרגתקעב
 כנפי יונה ויסבלט, מנחם נחום בן יעקבברדיטשובתרסז
 כנפי יונה  ירושליםתשסט
 כנפי יונה-מאמר החמישי הרמ"ע מפאנוווארשאתרנט
 כנפי נשרים אדלר, מרדכי בן בר. כנפי נשריםאופנבךתקפב
 כנפי נשרים ליכטשטין, אברהם בן אליעזר ליפמןווארשאתרמא
 כנפי שחר איזנשטט, דב בר בן נח חייםפיוטרקובתרצה
 כנפי שחר אייזענשטאט, דב בר בן נח חייםלייקוואודתשעג
 כנפי שחר - חלק ג רוזנברג, שרגא בן שלמה, 1861-1958קליוולנדתרפח
 כנשר יעיר אדלר, מנחם מנדל בן דוד גדליהירושליםתשסה
 כסא אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויניו יורקתשטו
 כסא אליהו רוסוף, אליהו בן ישעיה, הלויברונקסתשטו
 כסא אליהו ישראל, אליהו בן משהשלוניקיתקעא
 כסא אליהו אליהו בן ישעיהו הלוי רוסוף תשיה
 כסא אליהו מני, אליהו סלימאן, 1818-1899ירושליםתרכה
 כסא דוד אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנד
 כסא מלך בוזגלו, שלום בן משהאמשטרדםתקכט
 כסא רחמים אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806אונגווארתרכח
 כסא רחמים אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקסג
 כסא רחמים מלמד, רחמים בן חייםירושליםתרעא
 כסא רחמים מאזוז, רחמים בן מנחםירושליםתרע
 כסא שלמה לניאדו, רפאל שלמה בן שמואל, 1720-1793ירושליםתרס
 כסא שלמה לניאדו, רפאל שלמה בן שמואל, 1720-1793ירושליםתשדמ
 כסא שלמה חכים, שלמה בן שמואלשאלוניקיתרז
 כסא שלמה זרקא, שלמה, הזקן, מתונסליוורנותקצו
 כסא שלמה מאזוז, שלמה בן מנחם, 1908-1982נתיבותתשמז
 כסאות לבית דוד מה טוב, יהודה עשהאל בן אליעזר דודוירונהתט
 כסאות לבית דוד מה טוב, יהודה עשהאל בן אליעזר דודורונהתו
 כסאות למשפט אלקלעי, בנציון בן משה, 1858-1913ירושליםתרסג
 כסף הכפורים עזריאל, אביגדור, -1797ירושלים 
 כסף ישיב שנפלד, יוסף בן יצחקבערעגסאסתרצד
 כסף מזוקק פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648ויניציאהשפח
 כסף מזוקק פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648ויניציאהשפח
 כסף מזקק פרידמן, אלכסנדר זושא, 1897-1943ווארשאתרפג
 כסף מזקק ליבלין, אברהםלעמבערגתרנח
 כסף נבחר פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648ויניציאהשפא
 כסף נבחר גויטין, ברוך בנדיטפראגתקפז
 כסף נבחר מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקליוורנו 
 כסף נבחר מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקאמשטרדםתעא
 כסף נבחר פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648ויניציאהשפא
 כסף נבחר מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקאמשטרדםתעב
 כסף נבחר מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקליוורנותקנד
 כסף נבחר- חלק א סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירוושינגטוןתרעט
 כסף נבחר- חלק א גויטין, ברוך בנדיטפראגתקפז
 כסף נבחר- חלק ב גויטין, ברוך בנדיטפראגתקפז
 כסף נבחר- חלק ב סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירוושינגטוןתרפ
 כסף נבחר- חלק ג סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירוושינגטוןתרפ
 כסף נבחר- חלק ג גויטין, ברוך בנדיט תקפח
 כסף נבחר לשון צדיק קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לבובתרמד
 כסף צורף פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648אמשטרדאםתפט
 כסף צורף פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648אמשטרדםתפט
 כסף צורף יוסף בן יוסףירושליםתרפו
 כסף צורף צפירה, סעדיה בן יוסףירושליםתרצא
 כסף צורף פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648אמשטרדםתפט
 כסף צורף פינטו, יאשיהו בן יוסף, 1565-1648אמשטרדםתפט
 כעין תער שילה, יואלרכסיםתשעה
 כערכך הכהן טריבוש, אבא יוסף בן עוזרווילנאתרלח
 כף אחת סתם, יצחק נתןגראיעוואתרסב
 כף אחת אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותרב
 כף אחת עשרה  מיץתקפב
 כף החיים פאלאג'י, חייםבני ברקתשעד
 כף החיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שלוניקיתריט
 כף החיים- חלק א סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרסה
 כף החיים- חלק א סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרסה
 כף החיים- חלק ב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכז
 כף החיים- חלק ב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרע
 כף החיים- חלק ג סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכט
 כף החיים- חלק ג סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכט
 כף החיים- חלק ד סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ד סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ה סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ה סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ו סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ו סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכו
 כף החיים- חלק ז סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ז סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ח סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים- חלק ח סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכה
 כף החיים יורה דעה- חלק א סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939  
 כף החיים יורה דעה- חלק ב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתשכז
 כף החיים יורה דעה- חלק ב סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939  
 כף הכהן יצחקי, אברהם בן יצחקליוורנותרכה
 כף נחת הילבוט, אברהם בן ליבאלטונאתקלט
 כף נחת הילבוט, אברהם בן ליבאלטונאתקלט
 כפות זהב שתים כץ, יוסף בן אשרווילנא והוראדנאתקצו
 כפי אהרן אפשטין, אהרן בן אפרים פישלמונקץתרצג
 כפי אהרן - חלק א עזריאל, אהרן בן עזריאל, 1819-1879ירושליםתרלד
 כפי אהרן - חלק ב עזריאל, אהרן בן עזריאל, 1819-1879ירושליםתרמו
 כפלים לתושיה שלעז, צבי הירש בן בנציוןברדיטשובתרנה
 כפלים לתושיה חבר, יוסף בן יצחק איזיקווארשאתרלג
 כפלים לתושיה יצחק אליהו לנדאווארשאתרכו
 כפלים לתושיה - תרי עשר לנדא, יצחק אליהו בן שמואל, 1801-1876ווילנאתרכט
 כפר פדיון נפש שאץ, משה בן ירוחםפילדלפיהתרצד
 כפת המנעול פרוסטיץ, אברהםוינהתקעח
 כפת המנעול פרוסטיץ, אברהםוויןתקעח
 כפת תמרים ע"מ סוכה יונה ב"ר יעקבקושטאתקעו
 כפתור ופרח לוצאטו, יעקב ב"ר יצחק מצפתבאזלשמא
 כפתור ופרח אשתורי, הפרחיירושליםתשמ
 כפתור ופרח אשתורי, הפרחיניו יורקתשיח
 כפתור ופרח אשתורי, הפרחיברליןתריא
 כפתור ופרח לוצטו, יעקב בן יצחקאמשטרדםתסט
 כפתור ופרח לוצטו, יעקב בן יצחקלבובתרנא
 כפתור ופרח אישתורי, יצחק ב"ר משה הפרחינ.י.תשיח
 כפתור ופרח אשתורי, הפרחיויניציאשו
 כפתור ופרח - פרקים א - י אשתורי, הפרחיירושליםתשנד
 כפתור ופרח - פרקים יא - מ אשתורי, הפרחיירושליםתשסז
 כפתור ופרח - פרקים מ"א - ס אשתורי, הפרחיירושליםתשנט
 כפתור ופרח- חלק א אשתורי, הפרחיירושליםתרנז
 כפתור ופרח- חלק ב אשתורי, הפרחיירושליםתרנט
 כפתור ופרח לוחות ארז רוזנשטין, יצחק איזקירושליםתרצז
 כצרף הכסף פרידמן שמחה תשסח
 כצרף הכסף - ישראל לסגולתו - שבת של מי פרידמן, שמחה - יהודי, יגאלקדימהתשסח
 כרוב ממשח אלפסי, שלמה בן מסעוד רפאלליוורנותריט
 כרוב ממשח חזן, שלמה בן יוסףנא אמוןתרנה
 כרוזים אודות הגט מקלווה קהילה פראנקפורט דמייןפרנקפורט דמיןתרצא
 כריתי ופליתי המבואר - נדה משה קלייןירושליםתשסה
 כרך של רומי חזן, ישראל משה בן אליעזר, 1808-1862ליוורנותרלו
 כרך של רומי חזן, ישראל משה בן אליעזר, 1808-1862ליוורנותרלו
 כרם - April 1958 1958 April  Brooklynתשיח
 כרם - August 1958 1958 August  Brooklynתשיח
 כרם Vol. 1 No. 1 Adar I 5711 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיא
 כרם Vol. 1 No. 2 Av 5711 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיא
 כרם Vol. 1 No. 4 Tishrei 5714 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיד
 כרם Vol. 2 No. 1 Tishrei 5713 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיג
 כרם Vol. 2 No. 2 Cheshvan 5714 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיד
 כרם Vol. 2 No. 3 Nissan 5714 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיד
 כרם Vol. 3 No. 7 Tammuz 5717 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיז
 כרם Vol. 4 No. 1 Shevat 5718 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיח
 כרם Vol. 4 No. 2 Nissan 5718 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיח
 כרם Vol. 4 No. 2b Nissan 5718 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיח
 כרם Vol. 4 No. 3 Elul 5718 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשיח
 כרם Vol. 9 No. 1 Shevat 5738 צימרמן, חיים הלוינ.י.תשלח
 כרם אהרן אהרן וואלאנאווווארשאתרצא
 כרם אפרים אלתר משה אליהו בן אפרים נתן שטיגליץפיוטרקובתרצז
 כרם בית שמואל Vol. 1 No. 4 Nissan 5692  פיעטרקובתרצב
 כרם בית שמואל Vol. 2 No. 1-2 Tishrei 5693  פיעטרקובתרצג
 כרם בית שמואל Vol. 1 No. 3 Adar 5692  פיעטרקובתרצב
 כרם בנימין-חלק ראשון בנימין מאירווילנאתרמה
 כרם בנימין-חלק שלישי בנימין מאירווילנאתרמה
 כרם בנימין-חלק שני בנימין מאירווילנאתרמה
 כרם דוד - פרקי אבות פינטו, משה אהרןירושליםתשסז
 כרם הארץ רבי יוסף צבי הלויירושליםתשג
 כרם החסידות Nissan 5745 זילברשלג, דוד חייםירושליםתשמה
 כרם החסידות Shevat 5746  ירושליםתשמו
 כרם הצבי פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליבוינהתרפו
 כרם הצבי-במדבר פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליבלונדוןתרצח
 כרם הצבי-דברים פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליבלונדוןתשח
 כרם הצבי-ויקרא פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליבלונדוןתרצה
 כרם הצבי-שמות פרבר, צבי הירש ב"ר יהודה ליבלונדוןתרפט
 כרם חבד  כפר חב"דתשנב
 כרם חבד  כפר חב"דתשנב
 כרם חבד Elul 5747  כפר חב"דתשמז
 כרם חבד Vol. 4 No. 1 5752  כפר חב"דתשנב
 כרם חבד Vol. 4 No. 2 5752  כפר חב"דתשנב
 כרם חמד העלפאנד, אברהם משה בן אהרןווילנאתרעא
 כרם חמד אליעזר בן יצחק איזקדיהרן פורטתפ
 כרם חמד פריידעש, שלמהווילנאתרלא
 כרם חמד אליעזר מוויסאקידיהרנפורטתפ
 כרם חמד Vol. 1 No. 1 Sivan 5689  לא נודעתרפט
 כרם חמד חלק א שלמה בן יוסף אליעזר פריידשוילנהתרכז
 כרם חמד חלק ב שלמה בן יוסף אליעזר פריידשוילנהתרכז
 כרם חמד חלק ג שלמה בן יוסף אליעזר פריידשוילנהתרלא
 כרם חמדה חיים הכהןג'רבהתרעד
 כרם חמד-חלק ראשון הורביץ, יואל ב"ר שאול סג"לירושליםתרסג
 כרם חמד-חלק שני הורביץ, יואל ב"ר שאול סג"לירושליםתרסג
 כרם חמר אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)ליוורנותקנז
 כרם חמר חלק א אברהם בן מרדכי אנקאוואליוורנותרכט
 כרם חמר חלק ב אברהם בן מרדכי אנקאוואליוורנותרכט
 כרם יבנה קהל בית הילל ד'סערדאהעליניו יורקתשעב
 כרם יהושע וואלרשטיין, יהושע העשל ב"ר יצחק חייםלבובתרנט
 כרם יהושע יהושע לאנגווילנאתרלו
 כרם יוסף - חכמה ומוסר סימן טוב, יוסף חיירושליםתשסב
 כרם ישראל זק, ראובן בן צבי דודלובליןתרץ
 כרם ישראל בורנשטיין, ישראלפיעטרקובתרפט
 כרם לשלמה פלונגיאן, מרדכי ב"ר שלמהווילנאתרלח
 כרם לשלמה פלונגיאן, מרדכי ב"ר שלמהווילנאתריז
 כרם מנחם על שו"ע הרב - חלק ראשון והבה, מנחם מנדללימא, פרותשסו
 כרם נטע - סוטה נתן נטע לנדאקרקובתרנה
 כרם נטע [מחול הכרם] רבי נתן נטע לנדאקראקאתרנה
 כרם עין גדי יהודה ב"ר מרדכי הלוי הורוויץקעניגסבערגתקכד
 כרם פתחיה מענקין, פתחיהירושליםתרצא
 כרם צבי על התורה גאלדבערגוועסט הובוקןתרפא
 כרם ציון No. 2 Tammuz 5696  ירושליםתרצו
 כרם ציון No. 3 5697  ירושליםתרצז
 כרם ציון No. 4 5695  ירושליםתרצה
 כרם ציון No. 5 Heshvan 5699  ירושליםתרצט
 כרם ציון No. 1 Tammuz 5695  ירושליםתרצה
 כרם ציון No. 10 Elul 5705  ירושליםתשה
 כרם ציון No. 6 Adar II 5656  ירושליםתרנו
 כרם ציון No. 7 Sivan 5700  ירושליםתש
 כרם ציון No. 8 Nissan 5702  ירושליםתשב
 כרם ציון No. 9 Nissan 5704  ירושליםתשד
 כרם ציון השלם א מדרש בני ציוןירושליםתרכח - תרלה
 כרם ציון השלם ב מדרש בני ציוןירושליםתרכח - תרלה
 כרם רבנן - חלק א סימן טוב, יוסף חיירושליםתשסח
 כרם שלמה הס, שלמהמונקאטשתרס
 כרם שלמה פרינץ, שלמה דוב הכהןבוסטון 
 כרם שלמה קצין, שלמה ש.ירושליםתשב
 כרם שלמה קצין, שלמה ב"ר שאולירושליםתרצח
 כרם שלמה הורביץ, צבי הירש ב"ר יעקב יהושע הלויזולקווא ?תרכט
 כרם שלמה אמריליו, שלמה בן יוסףשלוניקיתעט
 כרם שלמה שלמה אהרן זעליג בן יואלווארשאתרא
 כרם שלמה טובייאנה, שלמה בן דודליוורנותקסו
 כרם שלמה גיגר, שלמה זלמן בן אברהםהומבורגתצח
 כרם שלמה כהן, שלמהפרעמישלאתרסא
 כרם שלמה שלמה נתן בן יצחק אהרן קוטלרירושליםתרצו
 כרם שלמה רבי שלמה האאספרעסבורגתרג
 כרם שלמה רבי שלמה האאספרעסבורגתרג
 כרם שלמה רבי שלמה האאספרעסבורגתרג
 כרם שלמה שלמה מאזוז ירושליםירושליםתשמג
 כרם שלמה שלמה אהרן זליג בן יואלבן יואלורשהתרא
 כרם שלמה שלמה זלמןהאמבורגתצח
 כרם שלמה שלמה קלוגרפשעמישלתרפג
 כרם שלמה שלמה בן יקותיאל קויפמאן האסמונקץתרס
 כרם שלמה שלמה בן יוסף אמארילייושלוניקיתעט
 כרם שלמה רבי שלמה האאספרעסבורגתרג
 כרמי שומרון קירכהים, רפאל בן שמעוןפפד"מתריא
 כרמנו Vol. 2 No. 6 Adar 5693  פיעטרקובתרצג
 כרסייא דאליהו סתהון, חביב חיים דודירושלים ?תרסו
 כרתי ופלתי מנשה קליין  
 כרתי ופלתי איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764וינהתקעט
 כרתי ופלתי איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764אלטונאתקכג
 כרתי ופלתי - הלכות נדה איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764קארלסרואתקלג
 כרתי ופלתי - יורה דעה איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764אלטונהתקכג
 כרתי ופלתי - יורה דעה איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ורשהתרלה
 כרתי ופלתי - תפארת ישראל איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ירושליםתרסה
 כרתי ופלתי - תפארת ישראל איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ירושלםתרסה
 כרתי ופלתי המבאר איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764  
 כרתי ופלתי המבאר איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ניו יורקתשסג
 כשרות בפסח אדרעי, עמרםירושליםתשסד
 כשרות הדגים ועד הכשרות שע''י בד''ץ העדה החרדיתירושליםתשעא
 כשרות המזון - מדריך להלכות בשר בחלב שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמט
 כשרות המזון - מדריך להלכות דם, מליחת בשר והכשרתו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנה
 כשרות המזון - מדריך להלכות ערלה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמג
 כשרות המזון - מדריך להלכות תולעים ברנט, ישראלירושליםתשמא
 כשרות המטבח   תשסו
 כשרות המטבח בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעב
 כשרות המשקאות אדרעי, עמרםירושליםתשסח
 כת"י לא נודע למי    
 כתאב אלרסאייל אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244פאריסתרלא
 כתאב אלרסאייל אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244פארישתרלא
 כתב איש - בבא קמא שטיינהויז, אריה תשעד
 כתב איש - הוריות שטיינהויז, אריהבני ברק 
 כתב איש - כתובות שטיינהויז, אריה תשע
 כתב איש - עירובין שטיינהויז, אריה תשעג
 כתב בית ישראל ריכר, ישעיהסאיניתרפז
 כתב בית ישראל- חלק א חומה, ברוךירושליםתרסג
 כתב הד"ט טירני, דניאל בן משה דודליוורנותקנא
 כתב הדת אברמוביץ, דב בר, 1860-1926נ.י.תרס
 כתב התורה טור סיני, נפתלי הירץ, 1886-1973תל אביב ירושלים ?תשג
 כתב י"ד דמשק, יוסף בן אליעזרווארשאתרמו
 כתב יד זופניק, יהודה דוב בן דודירושליםתשסד
 כתב יד לא נודע למי    
 כתב יד קבלה לא נודע שם  
 כתב יושר לוין, שאול בן צבי הירשברליןתקמד
 כתב יושר לונשטם, מרדכי בן אריה ליבברסלויאתקצח
 כתב יושר הכהן, שלום בן יעקב, 1771-1845וינהתקפ
 כתב סופר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871בודפשטתרצא
 כתב סופר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871בודפשטתרצח
 כתב סופר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871בודפשטתשב
 כתב סופר - חלק אבן העזר סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרנד
 כתב סופר - חלק אורח חיים סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרלג
 כתב סופר - חלק חושן משפט סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרנד
 כתב סופר - חלק יורה דעה סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרלג
 כתב סופר על התורה סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871ברטיסלבהתרלג
 כתב סופר-חלק ראשון סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871מונקאטשתרנו
 כתב סופר-חלק שני סופר, אברהם שמואל בנימין בן משה, 1815-1871מונקאטשתרנז
 כתבו לכם ישיבה גדולה דפתח תקוהפתח תקוהתשסג
 כתבו לכם - מצות כתיבת ספר תורה שמואל אהרן ליכטנשטייןבני ברקתשעג
 כתבות עתיקות גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצג
 כתבי אחים רגוזניצקי, ברוך מרדכיירושליםתרצד
 כתבי אש - חלק א שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גאלאנטאתרפו - צא
 כתבי אש - חלק ב שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גאלאנטאתרפו - צא
 כתבי אש - חלק ג שטרן, אברהם בן יצחק יהודה ליב אריה, 1884-1944גאלאנטאתרפו - צא
 כתבי בית ישראל - חלק א שר, חיים יצחק איזיק, 1881-1952ברלין - קיידאן ליטאתרפג
 כתבי בית ישראל - חלק ב שר, חיים יצחק איזיק, 1881-1952ברלין - קיידאן ליטאתרפג
 כתבי בית ישראל - חלק ג שר, חיים יצחק איזיק, 1881-1952ברלין - קיידאן ליטאתרצא
 כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב וויינברג - חלק א וינברג, יחיאל יעקב בן משהסקרנטוןתשנח
 כתבי הגאון רבי יחיאל יעקב וויינברג - חלק ב וויינברג, יחיאל יעקב - שפירא, מלךסקרנטוןתשסג
 כתבי המגיד מדובנא - חלק א קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804תל אביבתשיב
 כתבי המגיד מדובנא - חלק ב קרנץ, יעקב בן זאב, 1740-1804תל אביבתשיג
 כתבי הקדש אסא, אברהם בן יצחקאזמירתקצח
 כתבי הרב א״נ עזריקם רזניק, אברהםפאלטאװאתרעג
 כתבי הרב א״נ עזריקם רזניק, אברהםפאלטאװאתרעג
 כתבי הרב אריה יהודה ממודינא מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648בודאפעסטתרסו
 כתבי הרב אריה יהודה ממודינא מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648בודאפעסט - פרעסבורגתרסו
 כתבי הרב ד"ר יוסף זליגר זליגר, יוסףירושליםתרצ
 כתבי הרב הירש הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ירושליםתשח
 כתבי הרב יהודה אריה ממודינא ליבוביץ, נחמיה שמואלנ.י.תרסו
 כתבי הריטב"א - הלכות ברכות ספר הזכרון יום טוב בן אברהם, אשבילי; בלוי, משה יהודה, 1912-2003  
 כתבי השבי"ט - הגדה של פסח שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט - שאלות ותשובות חלק ז שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר דורש טוב לעמו על המועדים שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר השמים מספרים שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר חוקת עולם שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר כסאות למשפט שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר קדושת הבכור שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר קדושת היום שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- ספר שקל הקודש שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- עטרת זהב על התורה שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- שאלות ותשובות חלק א שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי השבי"ט- שאלות ותשובות חלק ה שטרן, שמואל טוביה,[ירושליםתשסה
 כתבי יד פינר, אפרים משה, 1800-1880ברליןתרכא
 כתבי יד בקבלה בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאיירושליםתרצ
 כתבי יוסף בן מתתיהו - - חלק א - תולדות מלחמות היהודים עם הרומאים יוסף בן מתתיהו פלויוסורשהתרפג
 כתבי ישראל באמער במר, ישראל בן יוסףווארשאתרט
 כתבי מאסליאנסקי מסלינסקי, צבי הירש, 1856-1943ניו יורקתרפט
 כתבי מהרי"ח קצבורג, ישראל חיים בן יהושע דוד צביווייטצעןתרעא
 כתבי מהרש"ג גרויז, שמואלווייטצעןתרסג
 כתבי מעדני ארץ אוירבך, שלמה זלמן בן חיים יהודה ליבירושלםתשסח
 כתבי קדש להרמב״ם משה בן מימון, 1138-1204ברליןתקכד
 כתבי קדש להרמב״ם משה בן מימון, 1138-1204ברליןתקכד
 כתבי קדש עשרים וארבעה  ווילנאתרכה
 כתבי קודש ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760לבובתרכב
 כתבי קודש מידנר, משהירושלים 
 כתבי קודש יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813ווארשאתרפו
 כתבי קודש הלר, משלם פיבוש, מזבריזדעשתרצג
 כתבי קודש - - חלק א הומברג, נפתלי הרץ, 1749-1841וינהתקפז
 כתבי קודש - חלק ב הומברג, נפתלי הרץ, 1749-1841וינהתקפז
 כתבי ר יאשע שו''ב פרגר, חיים יוסף אריה בן משה אליעזר, 1840-1912ירושלים 
 כתבי ר' יוסף ריבלין - חלק ב ריבלין, יוסף בן אברהם בנימין, 1836-1896ירושלים 
 כתבי רב אייזיק חלק א אייזיק שווייניו יורקתשן
 כתבי רב אייזיק חלק ב אייזיק שווייניו יורקתשנג
 כתבי רבי יהודה אריה ממודינא מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648בודעפעסטתרסו
 כתבי רבי יחיאל וויינברג ח"ב - מתוקן רבי יחיאל וויינברגסקראנטןתשסג
 כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"א במברגר, יצחק דב בן שמחהניו יורקתשנב
 כתבי רבינו יצחק דוב הלוי מווירצבורג ח"ב במברגר, יצחק דב בן שמחהניו יורקתשסה
 כתבי ריטב"א יום טוב בן אברהם, אשבילינ.י.תשטז
 כתבי שמואל ולדברג, שמואלקראקאתרסז
 כתבים נבחרים פריל, יהושע יוסף בן אלחנן, 1858-1896עליזבטתרפד
 כתבים נבחרים כץ, ישראל יצחקנ.י.תרעז
 כתבים נבחרים בירנבוים, נתן, 1864-1937נ.י.תשח
 כתבם על לוח שולזינגר, משה מרדכי הלויבני ברקתשעא
 כתוב ישר דברי אמת ברכר, יעקב זאב וולףטשערנאוויץתשד
 כתוב לחיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869ווילנאתריח
 כתובה נג’רה, ישראל בן משהווארשאתרצא
 כתובה של שבועות  קושטאשל
 כתובה שנכתבה ביום ונחתמה בלילה אברהם מונסונייגובני ברקתשעא
 כתובות בארץ ישראל רפאלי, שמואל בן משה, 1866-1923ירושליםתרעג
 כתובים אחרונים פלסנר, שלמה, 1797-1883טהרןתרכה
 כתובים אחרונים פרנקל, יצחק זעקילווארשאתרכג
 כתובים אחרונים פרנקל, יצחק זעקיללייפציגתקצ
 כתובים-ויניציאה-רע"ח  ויניציאהרעז
 כתובים-ויניציאה-ש"ז  ויניציאהשז
 כתונת יוסף מונטקיו, יוסף בן יצחקשאלוניקיתקכג
 כתונת יוסף גבאי, יוסף בן שלוםתוניסתרפב
 כתונת יוסף מונטקיו, יוסף בן יצחקשלוניקיתקכג
 כתונת יוסף - חלק א בירדוגו, יוסףצפתתרפב
 כתונת יוסף - חלק ב בירדוגו, יוסףקזבלנקהתרצה
 כתונת יוסף - חלק ג בירדוגו, יוסףמקנאסתשג
 כתונת פסים - בבא בתרא פדובה, יעקב מאיר בן חייםבריסק דליטאתר
 כתונת פסים - יבמות פדובה, יעקב מאיר בן חייםבריסק דליטאתר
 כתונת פסים על נימוקי יוסף גליק, יוסףנ.י.תשנז
 כת''י רש''י ושאר ראשונים עה''ת הפטרות ונ''ך - חלק א שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 תתקצג
 כת''י רש''י ושאר ראשונים עה''ת הפטרות ונ''ך - חלק ב שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 תתקצג
 כת''י רש''י על נ''ך שלמה בן יצחק (רש"י), 1040-1105 תתקצג
 כתיבה ברורה חורוזינסקי, שמואלקרית ספרתשעא
 כתיבה ברורה חורוזינסקי, שמואל בן בצלאלקרית ספרתשעא
 כתיבת סת"ם ללא שם מחברחש"ד חמ"ד 
 כתית למאור שפיץ, מאיר בן יוחנןוינהתקנב
 כתלנו No. 2 Shevat 5731 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלא
 כתלנו No. 3 Tishrei 5732 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלב
 כתלנו No. 4 Av 5732 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלב
 כתלנו No. 5 Nissan 5733 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלג
 כתלנו No. 6 Cheshvan 5734 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלד
 כתלנו No. 7 5735 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלה
 כתלנו No. 8 5736 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלו
 כתלנו No. 9-10 5737 תלמידי ישיבת הכותלירושליםתשלז
 כתם אופיר עובדיה, אליהו יחיאל בן נפתליירושליםתשעב
 כתם פז צבי הירש בן יצחק, מסמטריץ’קאפוסטתקצג
 כתם פז - חלק א לביא, שמעון, 1485-1580ליוורנותקנה
 כתם פז - חלק א לביא, שמעון, 1485-1580ליוורנותקנה
 כתם פז - חלק ב לביא, שמעון, 1485-1580ליוורנותקנה
 כתם פז - חלק ב לביא, שמעון, 1485-1580ליוורנותקנה
 כתמר יפרח - הגדה של ט"ו בשבט לפי מנהגי הספרדים הלל בקישמונטפלירתשסט
 כתנות אור אלוני, זלמן יוסףדובליןתשיט
 כתנות אור אלוני, זלמן יוסףלונדוןתשטז
 כתנות אור ורזיר, מאיר בן יצחק  
 כתנות אור מרגליות, מאיר בן צבי הירשפיעטרקובתרע
 כתנות אור ורזיר, מאיר בן יצחקפפד"אתקיד
 כתנות אור מרגליות, מאיר בן צבי הירשברדיטשובתקעו
 כתנות אור על ספר בית ישראל חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516אמשטרדםתמד
 כתנות אור על ספר עין יעקב - חלק א חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516אמשטרדםתפד
 כתנת יוסף יחזקאל, יוסף, 1834-1905בומביתרמז
 כתפוח בעצי היער שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ניו יורקתשיד
 כתר אהרן אהרן בן משה, מגזע צביזולקוואתקמב
 כתר ארם צובה נחמד, מאירארם צובאתרצג
 כתר היהודי יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813ירושליםתרפט
 כתר המלך נתן, כתריאל אהרן בן הללווארשאתרנו
 כתר השבת גינצבורג, יהודה ליב בן דבדענווערתשא
 כתר חכמה ירושלם, חיים זאב וולף בן יצחקירושליםתרמ
 כתר יוסף יוסףברליןתנט
 כתר ישועה לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיבושפיעטרקובתרעג
 כתר ישועה משה ב"ר אליעזרזולקוואתקיט
 כתר ישועה - כריתות לוריא, משה בצלאל בן שרגא פיבושפיעטרקובתרעג
 כתר כהונה לרה, דוד בן יצחק דיהמבורגתכט
 כתר כהונה פרידברג, חיים דב בריש, 1870-196דרוהוביטשתרנח
 כתר כהונה ריפמן, דב בר דוד בן פרץבערליןתרלה
 כתר כהונה ישיבת בנין אבירושליםתשסח
 כתר כהונה ישיבת בנין אבירושליםתשסח
 כתר כהונה - חלק א כץ, יצחק אברהם בן דב ברישזולקוהתקסה
 כתר כהונה - חלק א כץ, יצחק אברהם בן דב ברישדרוהוביץתרנח
 כתר כהונה - חלק א כץ, יצחק אברהם בן דב ברישברליןתרלו
 כתר כהונה - חלק א כץ, יצחק אברהם בן דב בריש תקסה
 כתר כהונה - חלק ב - נזר הקדש ריפמן, דב בר דוד בן פרץבערליןתרלה
 כתר כהונה - חלק ג לספר כתר יוסף יוסיפון. יידיש. תק"ג. אמשטרדםברליןתנט
 כתר כהונה חלק ב כץ, יצחק אברהם בן דב ברישברליןתרם
 כתר לתורה - חלק א קנלר, אהרן שמואללעמבערגתרעג
 כתר לתורה - חלק ב קנלר, אהרן שמואללעמבערגתרעג
 כתר מלכות צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 כתר מלכות אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058שקלובתקמה
 כתר מלכות  ויזניץתשנו
 כתר מלכות לרזב"ד בוכנר, זאב וולף בן דוד, הכהןאלטונאתקסב
 כתר מלכות-והוא ספר יוסיפון - חלק ב בלשון אשכנז יוסיפון. יידיש. תק"ג. אמשטרדםאמשטרדםתקד
 כתר מלכים מהדר, אברהם, 1892-1973חשומ"ד 
 כתר נהורא אהרן הכהןקרית יואלתשעא
 כתר צבי פלטרוביץ, שמחה בן צביירושליםתרסו
 כתר שלמה קרון, שלמה אברהםפיעטרקובתרצב
 כתר שם טוב מלמד, שם טובויניציאהשנו
 כתר שם טוב ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760זאלקוואתקנד
 כתר שם טוב מלמד, שם טובויניציאהשנו
 כתר שם טוב אברהם בן אלכסנדר, מקלןאמשטרדםתקע
 כתר שם טוב גדליה, חייםלונדוןתרמ
 כתר שם טוב מלמד, שם טובויניציאהשנו
 כתר שם טוב אברהם בן אלכסנדר, מקלןאמשטרדםתקעו
 כתר שם טוב - חלק א-ב גגין, שם טוב, 1885-1953ירושליםתשך
 כתר שם טוב - חלק ג גגין, שם טוב, 1885-1953ירושליםתשך
 כתר שם טוב - חלק ו גגין, שם טוב, 1885-1953ירושליםתשך
 כתר שם טוב - חלק ז גגין, שם טוב, 1885-1953ירושליםתשך
 כתר שם טוב - חלק שני ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760זאלקוואתקנה
 כתר שם טוב השלם ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ניו יורקתשסד
 כתר תורה מאיר בן לוי יצחק, מברדיצ’בברוקליןתשעב
 כתר תורה ויטל, דוד בן שלמהקושטנטינהרצו
 כתר תורה אבילה, שמואל בן משה, דיאמשטרדםתפה
 כתר תורה ויטל, דוד בן שלמהקושטארצו
 כתר תורה ויטל, דוד בן שלמהקושטארצו
 כתר תורה חיים יצחק אהרן, מוילקומירווילנאתרל
 כתר תורה ויטל, דוד בן שלמהווילנאתרמ
 כתר תורה ויגודר, חיים יהושע זליגירושליםתרעג
 כתר תורה ויס, יהושע בן חייםמארגהיטאתשג
 כתר תורה פינחס בן יהודה, מפולוצקירושליםתרנו
 כתר תורה הלפרין, שמעון בן יעקב ישראלירושליםתשז
 כתר תורה מאיר בן לוי יצחק, מברדיצ’ב, 1760-1805מעזירובתקסג
 כתר תורה שטרן, מנדל בן יצחק, 1811-1873וינהתרכד
 כתר תורה פינחס בן יהודה, מפולוצקקניגסברגתריט
 כתר תורה פינחס בן יהודה, מפולוצקשקלובתקמח
 כתר תורה ויטל, דוד בן שלמהקושטארצו
 כתר תורה הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910לובליןתרסג
 כתר תורה הרמן, עזריאל למלניו יארקתשיג
 כתר תורה הרמן, עזריאל למלניו יארקתשיג
 כתר תורה אבילה, שמואל בן משה, דיאמשטרדאםתפה
 כתר תורה שרפברג, ישעיההוסיאטיןתרסז
 כתר תורה הלברסברג, חיים ישעיה, הכהן, 1844-1910לובליןתרסא
 כתר תורה מאיר בן לוי יצחק, מברדיצ’ב, 1760-1805ווארשאתרסו
 כתר תורה Vol. 1 No. 1 Tishrei 5698  ג'רבהתרחצ
 כתר תורה - חלק א גוטנפלן, אברהםבודפשטתרצב
 כתר תורה - חלק ב גוטנפלן, אברהםמונקאטשתרצט
 כתר תורה Vol. 2 Tishrei 5699  לא נודעתרצט
 כתר תורה Vol. 5 No. 1 Tishrei 5695  לא נודעתרצה
 כתר תורה ד - סיון תשנ''ד תודעהבני ברקתשנד
 כתר תורה לדוד אלישובסקי, אבנר נתן בן יהושע זליגירושליםתרס
 כתר תורה-חלק א גרינולד, אביגדורווארשאתרצג
 כתר תורה-חלק ב גרינולד, אביגדורווארשאתרצג
 כתר תורה-חלק ראשון  ג'רבהתרצח
 כתר תורה-חלק שני  ג'רבהתרצח
 כתר תורה-חלק שני לספר כתר יוסף  ברליןתנט
 כתר תפילין בלאך, אברהם דודווילנאתרע
 כתר תפילין בלאך, אברהם דודווילנאתרעג