ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
2038 Seforim found for ches
 חבור המעשיות  ויניציאהשסה
 חבור המעשיות והמדרשות וההגדות  ויניציאהשנט
 חבור המשיחה והתשבורת אברהם בן חיא, הנשיאברליןתרעב
 חבור המשיחה והתשבורת - חלק א אברהם בן חיא, הנשיאברליןתרעג
 חבור המשיחה והתשבורת - חלק ב אברהם בן חיא, הנשיאברליןתרעג
 חבור הקטן אפשטין, אריה ליב בן מרדכיקניגסברגתקכז
 חבור התשובה המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316ירושליםתשלו
 חבור התשובה המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316נ.י.תשי
 חבורי טהרה סלושץ, מרדכי אליהו בן חיים משה אהרון תשסב
 חבורי לקוטים מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקויניציאהתעה
 חבורתא קדישתא כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"אויזניץתשסד
 חביב אדם - עבד נאמן שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנה
 חבל בני יהודה חביליו, שמעון בן יהודהמנטובהתנה
 חבל הכסף ישראל זאב גוטמאן  
 חבל הכסף אלנבוגן, מאירברוקליןתרצז
 חבל יהודה יהודה בן ישראלווילנאתקס
 חבל יוסף - אולם המשפט - חדרי דעה - חלק א הוטנר, יוסף זונדל בן חייםורשהתרם
 חבל יוסף - אולם המשפט - חדרי דעה - חלק ב הוטנר, יוסף זונדל בן חייםורשהתרפב
 חבל יוסף - גנזי חיים הוטנר, יוסף זונדל בן חייםורשהתרפח
 חבל יעקב בורוכוב, אבא יעקב בן יחיאל מיכל, 1848-1936וילנהתרפג
 חבל להחיות משה מגלוגאווארשאתרד
 חבל להחיות גלוגוי, משה, 1760-1821אלטונאתקסג
 חבל מנשה גרוסברג, מנשהלונדוןתרס
 חבל מנשה מנשה גרוסברגנ.י.תשיא
 חבל נביאים ר"י סרוק-רמ"ע מפאנו-אריז"לווארשאתרמג
 חבל נחלה - חלק א פרידמן, נחמיה בן ישראלוואטשתרע
 חבל נחלה - חלק ב פרידמן, נחמיה בן ישראלוואטשתרעב
 חבלי הנשמה ומוסר היהדות שפעטמאן, יהושעווארשאתרצח
 חבלי משיח קנריק, ישראל אליעזר תשעב
 חבלי משיח קנריק,ישראל אליעזרפיקסקילתשעב
 חבלים בנעימים - חלק א גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937 תרסא
 חבלים בנעימים - חלק א גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק א גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ב גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיוטרקובתרע
 חבלים בנעימים - חלק ב גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ב גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937 תרסא
 חבלים בנעימים - חלק ג גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיוטרקובתרפח
 חבלים בנעימים - חלק ג גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ג גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937 תרסא
 חבלים בנעימים - חלק ד גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937לודזתרצד
 חבלים בנעימים - חלק ד גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ד גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937 תרסא
 חבלים בנעימים - חלק ה גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937סט. לואיסתרצט
 חבלים בנעימים - חלק ה גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937פיעטרקובתרסא
 חבלים בנעימים - חלק ה גרויברט, יהודה ליב, 1861-1937 תרסא
 חבצלת השרון וידרין, אליהו זלמןירושליםתרסה
 חבצלת השרון אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתפו
 חבצלת השרון סמואלסון, זאב וולףבלטימורתרסה
 חבצלת השרון אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593וואנזבעקתפז
 חבצלת השרון - חלק א באבד, דוד מנחם מניש בן יהושע השל, 1865-1937בילגוריתרצא
 חבצלת השרון - חלק ב באבד, דוד מנחם מניש בן יהושע השל, 1865-1937בילגוריתרצא
 חבצלת השרון - תנינא באבד, דוד מנחם מניש בן יהושע השל, 1865-1937בילגוריתרחצ
 חבצלת השרון וחזון למועד על יחזקאל אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתפו
 חבצלת השרון על ספר דניאל אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשנב
 חבצלת השרון על ספר דניאל אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593קושטאשכג
 חבר מאמרים ליבוביץ, ירחם, 1873-1936ווילנאתרצט
 חברא קדישא גחש"א גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושלים 
 חברא קדישא דגומלי חסדים  פרנקפורט דמייןתרנ
 חברה מחזירי עטרה לישנה שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאל, 1838-1922ירושליםתשטו
 חברה מחזירי עטרה לישנה שלזינגר, עקיבא יוסף בן יחיאל, 1838-1922ירושליםתרכג
 חברה קדושה של בקור חולים בסן, חזקיה מרדכי בן שמואל חייםאזמירתרן
 חברה שומרי שבת ריך, יהודה ליבושפרעמישלאתרסא
 חברון - מפרעות תרפ"ט עד מאורעות תשנ"ד שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנד
 חבש פאר אברהם יצחק בן שלמה זלמן הכהן קוקורשהתרנא
 חבש פאר קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפח
 חבת הקודש סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירירושליםתרפו
 חבת הקודש סילברסטון, גדליה בן ישעיה מאירירושליםתרצז
 חבת הקודש עליון, יקותיאל ליב בן יעקבווארשאתרנט
 חבת ירושלים הורביץ, חיים בן דברישירושליםתשכד
 חבת ירושלים הורביץ, חיים בן דברישירושליםתרד
 חבת ירושלים - חלק א הורביץ, חיים בן דברישסאטמארתרצג
 חבת ירושלים - חלק ב הורביץ, חיים בן דברישסאטמארתרצו
 חבת ירושלם הורביץ, חיים בן דברישירושלםתרד
 חבת שמואל רודנא, שמואלקיידאןתרצא
 חג היובל מוינעשטער פאבלישינג קאמפ.סט. לואיסתרפו
 חג הסוכות פרנק, משהירושליםתשמא
 חג הסוכות בהלכה ובאגדה   תשסח
 חג הסוכות בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעד
 חג הסוכות ומצוותיו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנז
 חג הפסח עידאן, משהירושליםתרסג
 חג הפסח הורביץ, שמריהו ליב ב"ר דוב הלוינ.י.תרצג
 חג השבועות שכטר, ישעיה בן ישראל אברהם תשע
 חג השבועות פעילים יד לאחיםתל אביבתשלו
 חג השבועות פעילים יד לאחים - פרנק, משה (עורך)ירושליםתשמ
 חג השבועות – חג מתן תורה עמרם קהתי תשסט
 חג השבועות : אקדמות, מגלת רות ויציב פתגם היברו פאבלישינג קאמפאנינוי יורקתשכב
 חג השבועות בהלכה ובאגדה   תשע
 חג השבועות בהלכה ובאגדה  כרמיאלתשעג
 חגוי הסלע טאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיטקרית ספרתשסו
 חגוי הסלע - במדבר יונה טאובהקרית ספר 
 חגוי הסלע - בראשית יונה טאובהקרית ספר 
 חגוי הסלע - ברכות ב טאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיטקרית ספרתשע''ב
 חגוי הסלע - ברכות חלק א טאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיטקרית ספרתשסו
 חגוי הסלע - דברים יונה טאובהקרית ספר 
 חגוי הסלע - יקרא יונה טאובהקרית ספרתשעג
 חגוי הסלע - מועדים יונה טאובהקרית ספר 
 חגוי הסלע - על התורה והמועדים טאובה, יונה בן שמואל ברוך בענדיטקרית ספרתשעג
 חגוי הסלע - שמות יונה טאובהקרית ספר 
 חגור האפד פיפנו, דוד בן אברהם, 1851-1925סופיהתרפה
 חגורת כסף כספי, יוסףפרשבורגתרסג
 חגורת שמואל שמואל בן עזריאלפפד"אתקלב
 חגורת שמואל - לבוש עטרת זהב שמואל בן עזריאלפרנקפורט דאודרתקלב
 חגי זכריה מלאכי זר כבוד, מרדכיירושליםתשיז
 חגי יהודה נג’אר, יהודה בן יעקבפיסאתקעו
 חגי יהודה נג’אר, יהודה בן יעקבפיסאתקעו
 חגים וזמנים איכנשטין, יצחק איזיק בן אליהומונקאטשתרצח
 חגים וזמנים בוצ’קו, ירחמיאל אליהו בן דוד, 1888-1956פאריסתשיא
 חגים וזמנים הורביץ, שמריהו ליבנ.י.תרעח
 חגים ומועדים קרן קימת לישראלירושליםתרצב
 חגים ומועדים מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963ירושליםתשי
 חגים ומועדים אשכנזי, טוביה  
 חגים ומועדים מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963ירושליםתשג
 חד וחלק אסמן, ברוך בן יעקב יוסף, 1836-1910ווילנא זיטאמירתרמב - תרעא
 חד וחלק חלק ב אסמן, ברוך בן יעקב יוסף, 1836-1910זיטאמירתרעא
 חדושי זאב וואלף ב"ר שמואל הלויזולקוואתקכה
 חדושי אנשי שם קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869לייפציגתרכ
 חדושי הגר"ד - ג שובקס, ליפמן דודירושליםתשנז
 חדושי הגרמ''ז זמבא, מנחם תשע
 חדושי הר"י מגאש - בבא בתרא אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלויאמשטרדםתסב
 חדושי הר"י מגאש - בבא בתרא אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלויווארשאתרמג
 חדושי הריטב"א - מכות יום טוב בן אברהם, אשבילייוהניסבורגתריט
 חדושי הריטב"א - מכות יום טוב בן אברהם, אשבילילבוב 
 חדושי הריטב"א - פסחים יום טוב בן אברהם, אשביליווארשאתרכד
 חדושי הרמבן - חלק א משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרפח
 חדושי הרמבן - חלק ב משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרפח
 חדושי הרשב"א - בבא קמא אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פראגתצד
 חדושי הרשב"א - ביצה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310לבובתרז
 חדושי הרשב"א - יבמות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פיעטרקובתרנט
 חדושי הרשב"א - נדה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310 תרצו
 חדושי הרשב"א - עירובין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרנה
 חדושי ופסקי הרשב"ץ דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ירושליםתשכז
 חדושי ושו"ת מהר"מ ברודא ברודא, מרדכימונקאטשתרסח
 חדושי חמדת שלמה ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקווארשאתריא - לז
 חדושי חמדת שלמה ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקווארשאתריא - לז
 חדושי חמדת שלמה ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקווארשאתרלז
 חדושי מהרי"א ציטרון ציטרון, ישראל אבא, 1881-1927תל אביבתרצ
 חדושי משנה - משנה הלכות מנשה קלייןירושלםתרסד
 חדושי משנה - משנת הלכות - גיטין מנשה קלייןברוקלין 
 חדושי רבי עקיבא איגר - חלק ג איגר, עקיבא בן משה, 1761-1837ווארשאתרנב
 חדושי רבי שמעון יהודא הכהן שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939נ.י.תשז
 חדושי רבי שמעון יהודא הכהן - יבמות וכתובות שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939נ.י.תשטז
 חדושי רבי שמעון יהודא הכהן - נדרים - גיטין - קדושין שקופ, שמעון יהודה בן יצחק שמואל, 1859-1939נ.י.תשיב
 חדושי רדבי"ז  ווארשאתרעב
 חדושי שני המאורות שניאור פיבוש בן מנחם מנישירושליםתרסח
 חדושי תורה קאהן, ליפמאן (ד"ר) מוויזבאדעןברליןתרע
 חדושי תורה בהלכות גניבה באגדות חז”ל קפלן, נתןנ.י.תשיז
 חדושים סלאווין, שלמהראוונאחשד
 חדושים וביאורים - גיטין גרינימן, חיים שאולירושליםתשטו
 חדושים וביאורים - זרעים גרינימן, חיים שאולירושליםתשיז
 חדושים וביאורים - נדה גרינימן, חיים שאולירושליםתשיב
 חדושים ושו"ת למהר"ם חלאוה - הלכה חלואה, משה בן דוד  
 חדושים ממסכת י"ט ומס’ יבמות שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631באסיליאהשס
 חדושים ממסכת נדה שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631פראגשסב
 חדושים מספר אלחנן קירכהן, אלחנן הנלי, 1655-1735אופנבךתפב
 חדושים על הלכות י"ט להרמב"ם איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ברליןתקנט
 חדושים על הלכות י"ט להרמב"ם איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764לעמבערגתרמו
 חדושים על הלכות י"ט להרמב"ם איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764ברליןתקנט
 חדות יהושע טריטל, יהושע בן יחיאל, הלויורשהתרנד
 חדות יעקב מיזלש, צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דב, -1932פיעטרקובתרף
 חדות יעקב יעקב בן יהודה יידלברליןתקלו
 חדות יעקב זמישט, יעקברעדלהייםתקיא
 חדות יעקב יעקב בן יהודה יידלזיטומירתרלג
 חדות יעקב יעקב זאב בן אריהמארגהיטא 
 חדות יעקב - חלק א זמישט, יעקברעדלהייםתקיא
 חדות יעקב - חלק ב זמישט, יעקברעדלהייםתקיא
 חדות יעקב א טננבוים, חיים יעקבברוקליןתשסג
 חדות יעקב ב טננבוים, חיים יעקבברוקליןתשסה
 חדות יעקב תנינא מיזלש, צבי אריה יהודה יעקב בן דוד דב, -1932פיוטרקובתרף
 חדות שמחה שמחה בונם בן צבי הירש, מפרשיסחהווארשאתרץ
 חדותא דשמעתתא ספר א-ב קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937לבובתרעב
 חדר הורתי בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרצא
 חדר הורתי מימון, יהודה ליב בן אברהם אלימלך, 1875-1963אודיסהתרעב
 חדר נאה על התורה אליקים, נסים בן משה מאיר חיירושליםתרעא
 חדרי בית שרייבר, חזקיהו יוסף בן פנחס  
 חדרי מצות ריך, יוסף חיים דודפיעטרקובתרצב
 חדרי תורה No. 5 5686 בראפמאן, משה דובקראקאתרפו
 חדש האביב פפו, אליעזר בן יצחק,ירושליםתשסב
 חדש האביב פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827ירושליםתשמג
 חדשים גם ישנים - חלק א שטייף, יונתן, 1877-1958נ.י.תשיט
 חדשים לקטרת טננבוים, אהרן בן אריהווארשאתרלט
 חוב' מעשי למלך שורץ, מרדכי צבילונדון 
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהזולצבאךתנא
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהאמשטרדםתעו
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהירושליםתרפח
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהנ.י.תרפה
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודה תשע
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהקושטא ?שכט
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהמנטובהשיט
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהקושטאשי
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהירושלםתשיד
 חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודה תשח
 חובות הלבבות - חלק א בחיי בן יוסף אבן פקודהיוזעפאףתרו
 חובות הלבבות - חלק ב בחיי בן יוסף אבן פקודהיוזעפאףתרו
 חובות הלבבות - חלק ג בחיי בן יוסף אבן פקודהסדילקובתקעט
 חובות הלבבות ע"פ טוב הלבנון בחיי בן יוסף אבן פקודהלבובתקצח
 חובות הלבבות עם פירוש מרפא לנפש בחיי בן יוסף אבן פקודהזאלקוואתקסז
 חובות הלבבות עם פירוש של מרפא לנפש - חלק ב בחיי בן יוסף אבן פקודהווילנאתרטו
 חובות הלבבות עם פירושים - חלק א בחיי בן יוסף אבן פקודהווילנאתרסא
 חובות הלבבות עם פירושים - חלק ב בחיי בן יוסף אבן פקודהווילנאתרסא
 חובות הלבבות-תורת חובות הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהנ.י.תרפט
 חוברות לחזרה והעמקה בתורה ומפרשים - שמות רחמני, דודתל אביבתשיט
 חוברת ברכה משולשת בית התבשיל הכללי והכנסת אורחים (ירושלים)ירושלים 
 חוברת היובל גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצב
 חוברת המאה גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצג
 חוברת המאה ואחת גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצג
 חוברת המאה וארבע גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצג
 חוברת המאה וחמש גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצג
 חוברת המאה ועשר גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצד
 חוברת המאה ושבע גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצד
 חוברת המאה ושלש גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצג
 חוברת המאה ושש גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צבי תרצג
 חוברת המאה ושתים גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצג
 חוברת המאה ותשע עשרה גראייבסקי, פנחס מרדכי בן צביירושליםתרצו
 חוברת למוסר  ירושליםתשיח
 חוברת של קרן התורה  וינהתרפה
 חוברת של קרן התורה  וינהתרפה
 חוברת שרידי תימן  ירושליםתרפח
 חוברת שרידי תימן  ירושליםתרפח
 חובת אדם למדן, אהרןווארשאתרסג
 חובת גידולי הארץ הלוי, יוסף צבי בן אברהם, 1874-1960בני ברקתשג
 חובת הארץ קרביץ, משהקידןתרצט
 חובת הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהפפד"אתקלד
 חובת הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהויניציאהשח
 חובת הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהויניציאהשח
 חובת הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהמנטובהשיט
 חובת הלבבות בחיי בן יוסף אבן פקודהלמברגתקנא
 חובת הלבבות - אראנו בישע כ"ק האדמו"ר מויזניץ שליט"אויזניץתשסה
 חובת הלבבות - שער הבטחון בחיי בן יוסף אבן פקודהקראקאשנג
 חובת השמירה כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ירושליםתשלה
 חובת השמירה כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פאלטאוואתרעח
 חובת השמירה כהן, ישראל מאיר, 1838-1933נ.י.תשג
 חובת התלמידים שפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלך, 1889-1943ווארשאתרצב
 חובת התלמידים - 1975 תשל"ו שפירא, קלונימוס קלמיש בן אלימלך, 1889-1943ניו יורקתשלו
 חובת נשים דיק, איזיק מאיר, 1814-1893קראקאתרנו
 חובת נשים דיק, איזיק מאיר, 1814-1893קעניגסבערגתרכג
 חובת נשים חלק רביעי מדת ודין פרידלנדר, יואל בן מאירלונדוןתרעו
 חודש בחדשו - לוח תשע"ה קינסטליכער, משה אלכסנדר זושאבני ברקתשעה
 חודש בחדשו - לוח תשע"ו קינסטליכער, משה אלכסנדר זושאבני ברקתשעו
 חודש בחדשו א    
 חודש בחדשו ב    
 חודש בחדשו ג    
 חודש בחדשו ד    
 חודש בחדשו ה    
 חודש בחדשו ו    
 חודש בחדשו ז    
 חודש בחדשו ח    
 חוות בנימין - חלק א ישראלי, שאול בן בנימין, 1909-1995כפר דרוםתשנב
 חוות בנימין - חלק ב ישראלי, שאול בן בנימין, 1909-1995כפר דרוםתשנב
 חוות בנימין - חלק ג ישראלי, שאול בן בנימין, 1909-1995כפר דרוםתשנב
 חוות דעת יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832פאלטאוואתרעח
 חוות דעת יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832לבובתקצג
 חוות דעת יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832פולנאהתקסה
 חוות דעת (וטעם ודעת) - נדה לורברבוים, יעקב מליסאLakewoodתשסז
 חוזה דוד חזן, דוד בן חייםאמשטרדםתפד
 חוזה דוד חזן, דוד בן חייםאמשטרדאםתפד
 חוזה דוד חזן, דוד בן חייםאמשטרדםתפד
 חוט המשולש דיואן, יהודה בן עמרםקושטאתצט
 חוט המשולש חיים בן יצחק, מוולוז’ין, 1749-1821וילנהתרמב
 חוט המשולש רום, משה בן יוחנןירושליםתרצב
 חוט המשולש שלזינגר, אלעזר שמחה בונםטארנאתרצ
 חוט המשולש פרנק, יששכר בר, 1770-1845וינהתקפה
 חוט המשולש סופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימין, 1853-1930מונקאטשתרנד
 חוט המשולש ריפמן, יעקב, 1818-1894פראגתריט
 חוט המשולש  גראיעוואתרעא
 חוט המשולש ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883ירושליםתרסד
 חוט המשולש לוביניקר, יוסףירושליםתרפט
 חוט המשולש דיואן, יהודה בן עמרםקושטנדינאתצט
 חוט המשולש בריסקין, יהושע בן חיים ישראלווארשאתרמז
 חוט המשולש - בינה לעתים - ברית שלום - שערי שלום הכהן, שאול בן משה, 1772-1848גרבה 
 חוט המשולש - חלק ב סופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימין, 1853-1930דרוהוביטשתרסח
 חוט המשולש בשערים - חלק א אשר למל, הלוי, מגלוגאווינהתקפ
 חוט המשולש בשערים - חלק א אשר למל, הלוי, מגלוגאומונקאטשתרצא
 חוט המשולש-האחד בידנוביץ, זאב בן יששכרחמ"ד 
 חוט המשולש-השני בידנוביץ, זאב בן יששכרחמ"ד 
 חוט המשלש פדובה, אהרן משה בן יעקב מאירVilnaתרלז
 חוט השני בכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןפרנקפורט דמיןתלט
 חוט השני בכרך, יאיר חיים בן משה שמשון[פרמקפורט דמיין]תלט
 חוט השני בכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןמונקאטשתרנו
 חוט של חסד אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729אזמירתרכה
 חוט של חסד - תש"ע גליונות 139-186 מוסדות תורה וחסדירושליםתשע
 חוט של חסד - תשס"ז גליונות 8-37 מוסדות תורה וחסדירושליםתשסז
 חוט של חסד - תשס"ח גליונות 38-89 מוסדות תורה וחסדירושליםתשסח
 חוט של חסד - תשס"ט גליונות 90-137 מוסדות תורה וחסדירושליםתשסט
 חוט של חסד - תשע"א גליונות 187-239 מוסדות תורה וחסדירושליםתשעא
 חוט של חסד - תשע"ב גליונות 240-288 מוסדות תורה וחסדירושליםתשעב
 חוט של חסד - תשע"ג גליונות 289-335 מוסדות תורה וחסדירושליםתשעג
 חוט של חסד - תשע"ד גליונות 336-387 מוסדות תורה וחסדירושליםתשעד
 חוט שני קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסו
 חוט שני - הלכות יו"ט וחו"מ קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסח
 חוט שני - הלכות נדה קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשע
 חוט שני - הלכות פסח קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסט
 חוט שני - הלכות רבית קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסח
 חוט שני - שבת ב קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסב
 חוט שני - שבת ג שמריהו יוסף ניסים בן נחום מאיר קרליץבני ברקתשסב
 חוט שני - שבת ד קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסו
 חוט שני ח''א קרליץ, שמריהו יוסף נסיםבני ברקתשסט
 חוט תכלת ברנד, יצחקערדתשנו
 חוטם של זהב הורביץ,בנימין זאבבני ברקתשעב
 חוטר ישי תווינא, שלמהכלכתהתרמט
 חול המועד כהלכתו יקותיאל פרקשירושליםתשמח
 חול המועד כהלכתו פרקש, יקותיאלירושליםתשמז
 חוליא וחורפא קרמר, אשר זליגבילגורייאתרפו
 חולת אהבה הכהן, צמח בן סעיד, 1739-1813גרבהתרצה
 חומות ירושלים קלינרמן, דוד בן יעקב, משרשובפפד"אתקסז
 חומות ירושלים כולל ורשה פולין (ירושלים).ירושלים 
 חומר ביד היוצר פפנהים, שלמה, 1740-1814זיטומירתרכח
 חומר ביד היוצר פפנהים, שלמה, 1740-1814בראדיתרמד
 חומר בקודש הורביץ, צבי הירש בן פינחס, -1817זולקוהתרלו
 חומר בקודש כהן, יוסף דוד בן משה חייםביתרתשעג
 חומרי מתניתא ליפשיץ, גדליה בן ישראל, 1746-1826ברליןתקמד
 חומרי מתניתא ליפשיץ, גדליה בן ישראל, 1746-1826ברליןתקמד
 חומש - ויקרא - אם למקרא בן אמוזג, אליהוליוורנותרכב
 חומש - זיטומיר - תר"ל - בראשית  זיטומירתרל
 חומש - זיטומיר - תר"ל - שמות  זיטומירתרל
 חומש - לבוב - תרי"ז  לבובתריז
 חומש אהלי שם - במדבר מיכאל פרץמקסיקו.תשעב
 חומש אהלי שם - בראשית מיכאל פרץמקסיקו.תשעב
 חומש אהלי שם - דברים מיכאל פרץמקסיקו.תשעב
 חומש אהלי שם - ויקרא מיכאל פרץמקסיקותשעב
 חומש אהלי שם - שמות ‫ פרץ, מיכאל בן יוסףמקסיקותשעב
 חומש בית דוד-במדבר  לבובתרסט
 חומש בית דוד-בראשית  לבובתרסט
 חומש בית דוד-דברים  לבובתרסט
 חומש בית דוד-ויקרא  לבובתרסט
 חומש בית דוד-שמות  לבובתרסט
 חומש בית יהודא - בראשית  ניו יורקתשיג
 חומש בית יהודא - שמות  ניו יורקתשיג
 חומש בית יהודא השלם - במדבר  ירושליםתשל
 חומש בית יהודא השלם - בראשית  ירושליםתשל
 חומש בית יהודא השלם - דברים  ירושליםתשל
 חומש בית יהודא השלם - ויקרא  ירושליםתשל
 חומש בית יהודא השלם - שמות  ירושליםתשל
 חומש גור אריה השלם - כרך א מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשמט
 חומש גור אריה השלם - כרך ב מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנ
 חומש גור אריה השלם - כרך ג מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנא
 חומש גור אריה השלם - כרך ד מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנב
 חומש גור אריה השלם - כרך ה מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנג
 חומש גור אריה השלם - כרך ו מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנג
 חומש גור אריה השלם - כרך ז מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנג
 חומש גור אריה השלם - כרך ח מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנד
 חומש גור אריה השלם - ספר המפתח מהר"ל מפרג (מחבר) – ר' יהושע דוד הרטמן (ערוך)ירושליםתשנה
 חומש דעת ותבונה ע"פ רבינו יונה - בראשית בן שושן, יצחק בן יוסףמודיעין עיליתתשע
 חומש התורה והמצוה - בראשית מלבי"ם, מאיר לייבוש ב"ר יחיאל מיכלווארשאתרלו
 חומש מקראות גדולות בראשית  ניו יורקתשלא
 חומש מקראות גדולות דברים   תרצה
 חומש מקראות גדולות ויקרא  ניו יורקתשלא
 חומש מקראות גדולות שמות  ניו יורקתשלא
 חומש עבריא-חמישה חומשי תורה  קולוניאשסג
 חומש עבריא-כתובים  קולוניאשסג
 חומש עבריא-נביאים אחרונים  קולוניאשסג
 חומש עבריא-נביאים ראשונים  קולוניאשסג
 חומש עטרת רש''י - במדבר שמואל חיים גולדשמידט  
 חומש עטרת רש''י - בראשית שמואל חיים גולדשמידט  
 חומש עטרת רש''י - דברים שמואל חיים גולדשמידט  
 חומש עטרת רש''י - ויקרא שמואל חיים גולדשמידט  
 חומש עטרת רש''י - שמות שמואל חיים גולדשמידט  
 חומש עם הרבה מפרשים - במדבר  ליוורנותריד
 חומש עם הרבה מפרשים - בראשית  ליוורנותריד
 חומש עם הרבה מפרשים - דברים  ליוורנותריד
 חומש עם הרבה מפרשים - ויקרא  ליוורנותריד
 חומש עם הרבה מפרשים - שמות  ליוורנותריד
 חומש עם חמש מגלות-ויניציאה-ש"ז  ויניציאהשז
 חומש עם כלי מדה ח"ב - שמות לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמ
 חומש עם כלי מדה ח"ד - במדבר לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמ
 חומש עם כלי מדה ח"ה - דברים לניאדו, שמואל בן אברהםירושליםתשמ
 חומש עם פירוש אור החמה - במדבר קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - בראשית קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - דברים קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - ויקרא קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם פירוש אור החמה - שמות קרויזר, זונדלירושלםתשסג
 חומש עם תרגום אשכנזי-במדבר קאלישער, צבי מטהארןווארשאתרלה
 חומש עם תרגום אשכנזי-בראשית קאלישער, צבי מטהארןווארשאתרלג
 חומש עם תרגום אשכנזי-דברים קאלישער, צבי מטהארןווארשאתרלה
 חומש עם תרגום אשכנזי-ויקרא קאלישער, צבי מטהארןווארשאתרלג
 חומש עם תרגום אשכנזי-שמות קאלישער, צבי מטהארןווארשאתרלג
 חומש עם תרגום יונתן ופי' המליץ בינותם - שמות א פישביין, צבישיקגותשסט
 חומש עם תרגום יונתן ופי' המליץ בינותם - שמות ב פישביין, צבישיקגותשעב
 חומש פאלקלאר-חלק ראשון זלוטניק, ישעיהווארשאתרצז
 חומש פאלקלאר-חלק שלישי זלוטניק, ישעיהווארשאתרצח
 חומש פאלקלאר-חלק שני זלוטניק, ישעיהווארשאתרצח
 חומש רש"י - בראשית - נח - לך-לך מורסקי, אשר זעליגמודיעין עיליתתשעג
 חומש-היכל הברכה א תנ"ך-רבי יחיאל סאפריןלעמבערגתרכד
 חומש-היכל הברכה ב תנ"ך-רבי יחיאל סאפריןלעמבערגתרכד
 חומש-היכל הברכה ג תנ"ך-רבי יחיאל סאפריןלעמבערגתרכד
 חומש-היכל הברכה ד תנ"ך-רבי יחיאל סאפריןלעמבערגתרכד
 חומש-היכל הברכה ה תנ"ך-רבי יחיאל סאפריןלעמבערגתרכד
 חומש-וינציה תנ"ךוינציהרעח
 חומש-וינציה תנ"ךוינציהרעח
 חומש-סביוניטה תנ"ךסביוניטהשיז
 חומת אנך אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א)פרעמישלאתרמט
 חומת אנך חלק - א אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806פיסאתקסא
 חומת אנך חלק - ב אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806פיסאתקסא
 חומת אנך חלק - ג אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806פיסאתקסא
 חומת אנך חלק - ד אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806פיסאתקסא
 חומת אש ליסר, אלעזר בן שלמה זלמןווארשאתרלא
 חומת אש ליסר, אלעזר בן שלמה זלמןברסלויאתקנט
 חומת אש ליסר, אלעזר בן שלמה זלמןווארשאתרלא
 חומת אש ליסר, אלעזר בן שלמה זלמןווארשאתרלא
 חומת אש איזנשטט, מנחם בן מאיר, 1808-1869פאקשתרסו
 חומת אש איזנשטט, מנחם בן מאיר, 1808-1869פאקשתרסו
 חומת אש - חולין שילה, אהרן בן דודבני ברקתשסא
 חומת אש - מוקצה, שבת, בכורות שילה, אהרן בן דודבני ברקתשעב
 חומת אש - סוכה שילה, אהרן בן דודבני ברקתשסד
 חומת אש - עבודה זרה שילה, אהרן בן דודבני ברקתשסד
 חומת אש - עירובין שילה, אהרן בן דודבני ברקתשסה
 חומת אש - שבת ח"א שילה, אהרן בן דודבני ברקתשעא
 חומת אש דת חומה, ברוךס. לואיסתרפז
 חומת הדת רובין, שמואל בן עזריאל יחיאלמיכאלעוויץתרפט
 חומת הדת כהן, ישראל מאיר, 1838-1933פיעטרקובתרסה
 חומת הדת והאמונה האלפערין, שלמה, הלוי, 1875-1935פיעטרקובתרסו
 חומת יהושע שורצברג, יהושעווארשאתרלז
 חומת ירושלים ברומברג, אברהם יצחק בן נתן, 1898-1975ירושליםתשג
 חומת ירושלים ברומברג, אברהם יצחק בן נתן, 1898-1975ירושליםתשג
 חונן דעת נוסבוים, נתן שלום בן יהודה לייבלייקוודתשסט
 חוסן יהושע הלר, יהושע בן אהרן, 1814-1880ווילנאתרעג
 חוסן יהושע הלר, יהושע בן אהרן, 1814-1880ירושליםתשלה
 חוסן יוסף אנגל, יוסף בן יהודה, 1859-1919נ.י.תשה
 חוסן ישועות עזרא בן יקותיאל זוסמןשקלאוותקעב
 חוסן ישועות גלבשטין, הלל משה מעשיל בן צבי הירש, 1833-1907ירושליםתרלט
 חוסן ישועות זולצבך, אברהםפפד"מתרסה
 חוסן ישועות מייזליש, יצחק ב"ר חייםווארשאתרכח
 חוסן ישועות - בבא בתרא מיזלש, יצחק בן חייםנובי דבורתקסח
 חוסן ישועות - חולין מיזלש, יצחק בן חייםורשהתרכח
 חוסן ישועות - יבמות מיזלש, יצחק בן חייםורשהתרכח
 חוסן ישועות - נדה מיזלש, יצחק בן חייםירושליםתשנב
 חוסן רב פורילי, זאב וולף בן אלכסנדר זיסקינד, 1818-1900לבובתרמט
 חוף ימים חרלפ, יחיאל מיכלברונקסתשלח
 חוף ימים - חלק א חרלפ, יחיאל מיכלניו יורקתשטז
 חוף ימים - חלק ב חרלפ, יחיאל מיכלניו יורקתשכא
 חופה ונישואין סנדר, מאירירושליםתשע
 חופה ונישואין סנדר, מאירירושליםתשע
 חופת אליהו רבה וידש, אליהו בן משהזולקוואתקפט
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהוווארשאתרלה
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהובודפשטתרפב
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהולבובתרכב
 חופת חתנים זמרא, דוד בן שלמה אבןווארשא נ.י.תשכא
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהוברוקליןתשיב
 חופת חתנים מלדולה, רפאל בן חזקיהוווארשאתרלט
 חוק העבודה הקדום בעולם פלדמן, שמחה בונםירושליםתשח
 חוק טל משמרת עולם התורה בארה"קתל אביבתשסג
 חוקה קמחי, יוסף בן יצחקברסלויאתרכח
 חוקות העכום בהלכה גרוס, שלום יהודהברוקליןתשמח
 חוקות עולם כהניו, משה נחמיה בן משלם פיבוש, 1817-1887ירושליםתרמו
 חוקות שדה גרוסברג, חנוך זונדל, 1904-1977ירושליםתשכ
 חוקותי תשמורו שרם, עזרא בן משהירושלםתשס
 חוקי האישות לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793מונקאטש 
 חוקי החיים - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרנא
 חוקי החיים - חלק ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרנא
 חוקי הקרבנות שפר, שאול בן יעקב, 1918-1996ירושליםתשיט
 חוקי ומשפטי חברת הש"ס חברת הש"ס (ברלין)ברליןתריג
 חוקי חיים גגין, חיים אברהם, 1787-1848ירושליםתרג
 חוקי חיים - בב"ח ותערובות בלייער, חיים אהרן בן יהשוע שמואלירושליםתשסד
 חוקי חיים - ח''א חיים אהרן בּלייערירושלֹיםתשעד
 חוקי חיים - ריבית בלייער, חיים אהרן בן יהשוע שמואלירושליםתשע
 חוקי ממתקים יהושע אברהם בן ישראל, מז’יטומירמעזיבוזתקעח
 חוקים טובים רישר, יעקב בן יוסף, 1670 לערך-1733טורקאתקכז
 חוקר ומקובל לוצאטו, משה חיים, 1707-1747שקלובתקמה
 חוקר עולם בינקוביץ, אריה ליב בן אברהם שלמהווארשאתרנה
 חוקת הזבח לוין, יעקב, שו"בקראקאתרנו
 חוקת הטהרה ‫ אהלבוים, נח אייזיק בן יצחקירושליםתשעג
 חוקת הפסח איכהורן, גרשון חנוך הניךברוקליןתשסז
 חוקת הפסח - חלק א גרשוני, יהודה בן גרשון יצחק, 1908-2000ניו יורקתשטו
 חוקת הפסח - חלק ב גרשוני, יהודה בן גרשון יצחק, 1908-2000ניו יורקתשטו
 חוקת הפסח כולל לימוד כל חדש ניסן בשפת פרסי חכם, שמעון בן אליהו, 1843-1910ירושליםתרסד
 חוקת הפסח לימוד מערב ראש חדש ניסן  ליוורנותרכז
 חוקת הפסח סדר הגדה של פסח אבות מגן אבות עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776וינהתרכג
 חוקת הפרה רוזנר, משה מנחםירושליםתשנג
 חוקת ישראל בריזל, אלעזר, 1910-2007ירושליםתשיג
 חוקת ישראל בריזל, אלעזר, 1910-2007ירושליםתשכא
 חוקת עולם גיאת, מנחםירושליםתשעג
 חוקת עולם - חלק א שטרן, שמואל טוביה, 1920-2004קנזס סיטיתשי
 חוקת עולם - חלק ב שטרן, שמואל טוביה, 1920-2004קנזס סיטיתשח
 חורב הירש, שמשון רפאל, 1808-1888חש"ד חמ"ד 
 חורב הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנה
 חורב No. 2 Shevat 5690  ווארשאתרצ
 חורב Vol. 1 No. 1 Nissan 5694  ירושליםתרצד
 חורב Vol. 1 No. 2 Tishrei 5698  ירושליםתרחצ
 חורב Vol. 10 No. 19-20 Elul 5708  ירושליםתשח
 חורב Vol. 11 No. 21-22 Nissan 5711  ירושליםתשיא
 חורב Vol. 2 No. 1 Nissan 5694  ירושליםתרצד
 חורב Vol. 2 No. 2 Tishrei 5696  ירושליםתרצו
 חורב Vol. 3 No. 5-6 Nissan 5696  ירושליםתרצו
 חורב Vol. 4 No. 7-8 Nissan 5697  ירושליםתרצז
 חורב Vol. 5 No. 9-10 Nissan 5699  ירושליםתרצט
 חורב Vol. 6 No. 11-12 Heshvan 5702  ירושליםתשב
 חורב Vol. 7 No. 13-14 Shevat 5703  ירושליםתשג
 חורב Vol. 8 No. 15-16 Elul 5704  ירושליםתשד
 חורב Vol. 9 No. 17-18 Nissan 5706  ירושליםתשו
 חורב Vol. 13 Teves 5719  נ.י.תשיט
 חורב Vol. 14-15 Nissan 5720  ירושליםתשכ
 חורב-מערכות העדות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנג
 חורב-מערכות העדות והתורות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנג
 חורב-מערכות התורות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888ווילנאתרנג
 חורבן און רעטונג ועד הצלה (ניו יורק)ניו יורקתשיז
 חורבן הבית ושבעא דנחמתא פרידמאן, שלמה זלמןלייקוודתשעא
 חורבן הבית ושבעה דנחמתא קהל זכרון אליעזר סאנטוסלעיקוואדתשעא
 חורבן ירושלים קמינר, משלם בן שלמהווארשאתרפז
 חושב מחשבות ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743מונקאטשתרנו
 חושב מחשבות ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743אמשטרדםתפז
 חושב מחשבות - חלק א קרופמן, מאיר יהושע בן יעקבווילנאתרסד
 חושב מחשבות - חלק ב קרופמן, מאיר יהושע בן יעקבווילנאתרסד
 חושבי שמו - ברכות א חברים חסידי ברסלב תשסט
 חושבי שמו - ברכות ב חברים חסידי ברסלב תשעא
 חושבי שמו ברכות א   תשסט
 חושבי שמו ברכות ב   תשעא
 חושן האפד פיפנו, דוד בן אברהם, 1851-1925שלוניקיתרנא
 חושן המשפט רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936פיעטרקובתרעג
 חושן משפט - משפט היהודי ג יצחק יהודה ליב קאדושיןניו יורקתרעז
 חות יא"ר רוזנפלד, יוסף אלעזר בן צבי הירשפאקשתרסט
 חות יאיר בכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןלבובתרנו
 חות יאיר בכרך, יאיר חיים בן משה שמשוןפפד"מתנט
 חות יאיר קליר, אלעזר בן אלעזר, 1741-1801ווארשאתרעב
 חות יאיר החדש קליר, אלעזר בן אלעזר, 1741-1801פראגתקנב
 חותם השם יוסף בן אריה ליב מלובליןפרנקפורט דאודרתקג
 חותם קדש לוין, יעקב, שו"בקרקובתרנב
 חותם של זהב הורביץ, בנימין זאב בן דב הלויבני ברקתשעה
 חותם תכנית בדרשי, אברהם בן יצחקאמשטרדםתרכה
 חותם תכנית רינס, יצחק יעקב, 1839-1915ירושליםתרצד
 חותמו של כהן גדול אדלשטיין, גרשוןבני ברקתשסה
 חותמי ברכה ליכטנשטין, הלל בן ברוך בנדיט, 1900-1979ניו יורקתשמז
 חז"ל באסטרונומיה המודרנית אייזנבערג, מנחם מנדלירושליםתשעו
 חזה ציון ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743ליוורנותקב
 חזה ציון ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743ליוורנותקב
 חזה ציון ריקי, רפאל עמנואל חי בן אברהם, 1687-1743ליוורנותקב
 חזון לנדא, יעקב ברוך בן יהודהויניציאהשז
 חזון לנדא, יעקב ברוך בן יהודהזולקוואשסד
 חזון איש קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ווילנאתרצב
 חזון איש - אבן העזר נשים קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - או"ח - נדה קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ווילנאתרעא
 חזון איש - או"ח - ערובין קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ווילנאתרפט
 חזון איש - אורח חיים - מועד קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - הלכות עירובין קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשטו
 חזון איש - הלכות שביעית קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשיב
 חזון איש - זרעים קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - חשן המשפט - חלק ג קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשיד
 חזון איש - חשן משפט - חלק ב קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשי
 חזון איש - חשן משפט - ש"ס קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - טהרות קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - יורה דעה קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - פשר חזון ישראל רוטנברגקרית־ספרתשעב
 חזון איש - קדשים קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנד
 חזון איש - קונטרס ח"י שעות קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשג
 חזון איש - רמב"ם קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשנב
 חזון איש-קונטרס שמונה עשרה שעות קרליץ, אברהם ישעיהו, 1878-1953ירושליםתשג
 חזון אש חרש, חיים זאב בן אשר שמואלפיעטרקובתרעב
 חזון האמונה וההשגחה גורדון, אריה ליב בן שלמה, 1845-1912ירושליםתרנט
 חזון הגאולה קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתשא
 חזון התקופה ביק, אברהם יהושע, 1913-1990ניו יורקתרצז
 חזון התשובה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמו
 חזון יהודה וירושלים גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצו
 חזון יוסף סגל, יוסף בן חיים נתןשיקגותשיז
 חזון יחזקאל - זבחים - ליקוטים על הש"ס אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976ירושליםתשמא
 חזון יחזקאל - זבחים - ליקוטים על הש"ס אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמן, 1886-1976ירושליםתשמא
 חזון יחזקאל - על התורה, תפלה ואגדה אברמסקי, יחזקאל בן מרדכי זלמןבני ברקתשסט
 חזון יעקב טאובר, יעקב בן ישראלניו יורקתשכה
 חזון ישעיה יונגריז, ישעיה בן אברהם, הלוי, -תש"דסאיניתרצט
 חזון ישעיה יונגריז, ישעיה בן אברהם, הלוי, -תש"דסאיניתרפד
 חזון ישעיהו שור, ישעיהוסיגעטתרסה
 חזון ישעיהו [תפלה לעני] וילף, ישעיה יוסףלעמבערגתרכז
 חזון למועד אידלברג, מרדכי דב בן יצחקביאליסטוקתרפג
 חזון למועד פלקלס, אלעזר בן דודפראגתקפד
 חזון למועד ולריו, שמואל בן יהודהויניציאהשמו
 חזון למועד קרסטין, אריה ליבברליןתרנז
 חזון למועד - חול המועד לעדערער, מנחםניו יורקתשסח
 חזון למועד - חלק א שלזינגר, ישראל דודפרעסבורגתרג
 חזון למועד - חלק א אידלברג, מרדכי דב בן יצחקווארשאתרפט
 חזון למועד - חלק ג אידלברג, מרדכי דב בן יצחקפיעטרקובתרצא
 חזון נחום וידנפלד, נחום בן יעקבבילגוריתרצט
 חזון נחום טננבוים, נחוםווארשאתרצב
 חזון נחום גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצה
 חזון נחום - טהרות נחום, אליעזר בן יעקב, 1663-1744קושטאתקג - תקה
 חזון נחום - קדשים נחום, אליעזר בן יעקב, 1663-1744קושטאתקג - תקה
 חזון נחום - שביעית חנן, נחום בן יוסף בנימיןמודיעין עיליתתשעה
 חזון נחום - שביעית ותרומות כולל אברכים חזון נחום (בני ברק).בני ברקתשלג
 חזון נחום - שמיטת כספים ופרוזבול חנן, נחום בן יוסף בנימיןמודיעין עיליתתשעה
 חזון עובדיה ורשנו, עובדיהשאלוניקיתקלה
 חזון עובדיה עובדיה בן אברהם, הלויליוורנותקמז
 חזון עובדיה מעובדיה, מצליח יחיאל בן משה דודליוורנותקצג
 חזון עובדיה מעובדיה, מצליח יחיאל בן משה דודליוורנותקצג
 חזון עובדיה גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצח
 חזון עובדיה טרופר, עובדיה יהודה בן שניאור זלמןורשהתרמט
 חזון עובדיה ורשנו, עובדיהשאלוניקיתקלה
 חזון עובדיה - פסח - שו"ת - א יוסף, עובדיה, 1920-ירושליםתשנא
 חזון עובדיה - פסח - שו"ת - ב יוסף, עובדיה, 1920-ירושליםתשנב
 חזון קדומים עמ''ס כתובות קדושין גולדברג, זלמן נחמיהירושליםתשסא
 חזון שמואל סולניצע, שמואלברונקסתשא
 חזון שמואל - חלק ב - בבא מציעא - גיטין סולניצע, שמואלברונקסתשכ
 חזונות אסר שאלתיאל ספרים חיצונים. חזון עזרא. תרצ"ו. תל אביב.תל אביבתרצו
 חזונים כמנהג המערביים שנתגוררו בסיזיליא  קושטאשמה
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקיאמשטרדםתסה
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקיירושליםתרה
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקילייפציגתריז
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקיטהרןתרלג
 חזוק אמונה יצחק בן אברהם, מטרוקיאמשטרדםתעז
 חזוק אמונה שיק, אליעזר שלמהירושליםתשמה
 חזוק מדת הבטחון דיטש, מיכאל בן אליהונ.י.תרסב
 חזוק מצות לישראל - חלק א שמאי בן יואל, הלויבילגורייאתרפה
 חזוק מצות לישראל - חלק ב שמאי בן יואל, הלויבילגורייאתרפה
 חזור ושושן - גלות וגאולה בחבוט, אליהוירושליםתשעג
 חזור ושושן - ימים נוראים בחבוט, אליהוירושליםתשעד
 חזות קשה עראמה, יצחק תשסה
 חזות קשה ערמה, יצחק בן משהסביוניטהשיב
 חזות קשה ערמה, יצחק בן משהפפד"אתקנב
 חזות קשה ערמה, יצחק בן משהסביוניטישיב
 חזות קשה ערמה, יצחק בן משהברטיסלבהתרט
 חזות קשה ערמה, יצחק בן משהסביוניטהשיב
 חזות קשות הלטרכט, יששכר דב בן נחווארשאתרלו
 חזיון העולם זקהים, אברהםירושליםתרצג
 חזיונות אברהם גלנטי, אברהם נפתליניו יורקתרפב
 חזיונות הסבא צ’רני, אהרן ראובןבאיוןתרצה
 חזיונות הרמ"א הורביץ, משה בן אהרן יהודהווילנאתרעד
 חזיונות הרמ"ה הורביץ, משה בן אהרן יהודהווילנאתרעג
 חזיונות יוסף קסלר, יוסף אביגדורראקאווייתשיד
 חזק יד מבחר, שלמה בן שמואל אבןאודיסהתרכו
 חזקה רבה - א - אה"ע קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרצא
 חזקה רבה - א- חו"מ קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרצו
 חזקה רבה - ב- חו"מ קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897לונדוןתשיח
 חזקה רבה - ג - חו"מ קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתשכג
 חזקה רבה - ג - יו"ד קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרץ
 חזקה רבה - ד - חו"מ קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתשכג
 חזקה רבה - ד- אה"ע קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרצד
 חזקה רבה -ב - אה"ע קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרצג
 חזקה רבה -ב - יו"ד קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרפט
 חזקה רבה -ג- אה"ע קרוך, יעקב יהודה ליב בן שמעיהו, 1819-1897ליפציגתרצא
 חזקו אחים סוננזון, יצחק יחיאל בן אליעזר נפתליירושליםתרפח
 חזקוני חזקיה בן מנוח, 1250-1310ניו יורקתשי
 חזקוני חזקיה בן מנוח, 1250-1310לבובתריט
 חזקוני חזקיה בן מנוח, 1250-1310קרמונהשיט
 חזקוני - בראשית חזקיה בן מנוח, 1250-1310ווילנאתרעב
 חזקוני על התורה חזקיה בן מנוח, 1250-1310ווילנאתרלה
 חטיבה להעסקן הירושלמי גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצה
 חטיבה לר' ישראל גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרצט
 חי באמונה א לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעד
 חי באמונה ב לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעד
 חי באמונה ג לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעד
 חי באמונה ד לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעד
 חי באמונה ה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעד
 חי בבטחון לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי בגבורה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי במנוחה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי בן מקיץ אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164ווארשאתרכג
 חי בן מקיץ אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פרעמישלאתרפה
 חי בנצח לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי בסגולה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי בתפלה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי בתשובה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חי עם התקופה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעה
 חיבור איסור והיתר - חולין אביגדור בן אליהו, כהן צדק  
 חיבור הקטן אפשטין, אריה ליב בן מרדכיקניגסברגתקכז
 חיבורי לקט חזן, אברהם בן יהודהלובליןשעא - ב
 חיבר לטהרה טברסקי, מרדכי דבברדיטשובתרנח
 חיבת הארץ כהנא, ברוך דודירושליםתרנז
 חיבת הקדש קלצקין, אליהו בן נפתלי הירץ, 1852-1932 תרפו
 חיבת הקודש לנג, יהושע בן משהווילנאתרמח
 חיבת הקודש יצחק איזיק בן יחיאל מיכל, מזלוטשובלעמבערגתרט
 חיבת ירושלים שרהזון, אליהו בן יצחק איזיקווארשאתרמא
 חידוד הלכה הלר, אריה בן פינחס משהבילגוריתרץ
 חידוד התלמידים בורשטין, יעקב בן ישראל צביפודגורזהתרן
 חידוד התלמידים בורשטין, יעקב בן ישראל צביווארשאתרנו
 חידוש הסנהדרין לפי דעת הרמב"ם מימון, אברהםירושליםתשיז
 חידושי אב"י אניקשטר, יהודה אליעזר בן יצחק איזיקשיקאגו 
 חידושי אב"י אניקשטר, יהודה אליעזר בן יצחק איזיקשיקאגאתרסד
 חידושי אבר"ח ריינהאלד, אברהם אבוש בן חנוך הניךסאיניתרפו
 חידושי אבר"ח - דרושים ריינהאלד, אברהם אבוש בן חנוך הניךאנטוורפןתרפג
 חידושי אבר"ח - ש"ס ריינהאלד, אברהם אבוש בן חנוך הניךקראקאתרפא
 חידושי אבר"ח - שלחן ערוך ריינהאלד, אברהם אבוש בן חנוך הניךקראקאתרפד
 חידושי אגדות ישראל בן בנימיןווילהרמרש דארףתצ
 חידושי אגדות ישראל בן בנימיןוילהרמשדארףתצ
 חידושי אגדות שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631פפד"מתמב
 חידושי אגדות מהר"ל מפראג - חלק א יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ירושליםתשלב
 חידושי אגדות מהר"ל מפראג - חלק ב יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ירושליםתשכד
 חידושי אגדות מהר"ל מפראג - חלק ג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ירושליםתשלב
 חידושי אגדות מהר"ל מפראג - חלק ד יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ירושליםתשכד
 חידושי אגדות מהרא"ל ליפקין, אריה ליבירושליםתרסו
 חידושי אגדות מהרא"ל ליפקין, אריה ליבירושליםתרסו
 חידושי אהל ישראל זאב וולף בן ישראל, הלויירושליםתרעד
 חידושי איבר"א לרמן, אברהם יוזפאורשהתרצד
 חידושי אלימלך רובינשטין, אלימלך בן נחמן, 1854-1942ירושליםתרפז
 חידושי אנשי שם קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869ליפציגתרך
 חידושי אנשי שם קלוגר, שלמה בן יהודה אהרן, 1783-1869ליפציגתרך
 חידושי ב"מ יצחק בנימין זאב, מלנדסברגפפד"אתמו
 חידושי בית יוסף קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575פיעטרקובתרפב
 חידושי בן אריה אדלשטין, ירחמיאל גרשון בן יצחק אריהפיעטרקובתרע
 חידושי בני אהרן אליעזר בן אהרן, אב"ד שובךמונקאטשתרסז
 חידושי בני אהרן אליעזר בן אהרן, אב"ד שובךפיורדאתרסז
 חידושי בני אהרן אליעזר בן אהרן, אב"ד שובךפיורדאתרסז
 חידושי בני יששכר שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841נ.י.תשיא
 חידושי בניו צבי צבי הירש מייזלישניו יורקתשסב
 חידושי בר נחמני הורביץ, דב נחמןפיעטרקובתרעד
 חידושי ברוך אנגיל אנגיל, ברוךשאלוניקיתעז
 חידושי גאונים ליבסקינד, בנימין זאב בן אברהם יצחקפיעטרקובתרסא
 חידושי גאונים ברודא, אברהם בן שאולחמ"דתפה
 חידושי גאונים על הלכות טריפות אוירבך, ישראל מתתיהולבובתרמז
 חידושי גלאנטי גלנטי, ידידיה בן משהסדילקובתקצו
 חידושי גלאנטי גלנטי, ידידיה בן משהוילהרמשדורףתעו
 חידושי גלאנטי גלנטי, ידידיה בן משהסדילקובתקצו
 חידושי גמרא טרני, יוסף בן משה דיונציהתה
 חידושי דינים ומנהגים טובים מהלכות פסח מירושלם רבי, יצחק דוד אבןווארשאתרנ
 חידושי דינים ומנהגים טובים מהלכות פסח מירושלם רבי, יצחק דוד אבןמזירובתקסג
 חידושי דינים לרבני ירושלים הקדמונים  ירושליםתרעד
 חידושי הגאון מסוסנוביץ - ספר בית שלמה שלמה שטענציל - שמחה ריזל (עורך) תשעא
 חידושי הגאון מסוסנוביץ - ספר בית שלמה שטנצל, שלמה בן חיים דבירושליםתשעג
 חידושי הגאון מסוסנוביץ - ספר קהלת שלמה שטנצל, שלמה בן חיים דבירושליםתשעג
 חידושי הגהות פרלמוטר, משה בן אליעזרפיעטרקובתרעא
 חידושי הגהות פרלמוטר, משה בן אליעזרפיעטרקובתרעא
 חידושי הגר"י קנטורוביץ, יעקב בן זאב חיים, 1873-1945טרענטוןתשח
 חידושי הגר"י - שבת עירובין פסחים וביצה קנטורוביץ, יעקב בן זאב חיים, 1873-1945טרענטוןתשח
 חידושי הגריי"ר - קדושין ובבא מציעא רבינוביץ, יצחק יעקב, 1854-1919ירושליםתשיב
 חידושי הגרמ"ז זעמבא, מנחם בן אלעזר, 1883-1943בני ברקתשמ
 חידושי הגרשוני פיקהולץ, יהודה גרשוןקאלאמעאתרנא
 חידושי הגרשוני פיקהולץ, יהודה גרשוןפרנקפורט דמיןתע
 חידושי הגרשוני אשכנזי, גרשון בן יצחק, -1693פפד"אתע
 חידושי היהודי יעקב יצחק בן אשר, מפרשיסחה, 1766-1813בילגורייאתרצז
 חידושי הלכות דלקרוט, יוסף בן מתתיהלובליןשס
 חידושי הלכות לב, יוסף אבןווילהרמרשדארףתפ
 חידושי הלכות לב, יוסף אבןווילהרמרשדארףתפ
 חידושי הלכות שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631בריןתקמד
 חידושי הלכות שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631אמשטרדםתקטו
 חידושי הלכות איזנשטט, מאיר בן יצחק, 1670-1744זולצבךתעח
 חידושי הלכות יעקב משה בן נתן, -1770זאלעשטשיקיתרסט
 חידושי הלכות יואל בן משה גדאלטונהתצו
 חידושי הלכות ברודא, אברהם בן שאולוואנזבעקתצא
 חידושי הלכות שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631לובליןשעב
 חידושי הלכות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310בריןתקנח
 חידושי הלכות - בבא קמא איזנשטט, מאיר בן יצחק, 1670-1744זולצבךתפט
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבווארשאתרכ
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבהומבורג פר דער ה"אתצז
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבהומבורגתצו
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבהומבורג פאר דער ה״איתצו
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבהמבורגתצז
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבהומבורגתקז
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבבריןתקנח
 חידושי הלכות - חלק א שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631וינהתקעד
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבווארשאתרכ - כד
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבזולקוואתפד
 חידושי הלכות - חלק א שיף, מאיר בן יעקבסדילקובתקצא
 חידושי הלכות - חלק ב יצחק בן שמואל, מלמברגנייאוויטתצו
 חידושי הלכות - חלק ב שיף, מאיר בן יעקבווארשאתרכ - כד
 חידושי הלכות - חלק ב שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631וינהתקעד
 חידושי הלכות - חלק ב שיף, מאיר בן יעקבווארשאתרכד
 חידושי הלכות - חלק ב שיף, מאיר בן יעקבהומבורג פר דער ה"אתקא
 חידושי הלכות - שבת אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתרפו
 חידושי הלכות : מסכתות בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא אברהם יהושע השל בן יעקב, 1596-1663פיעטרקובתרמד
 חידושי הלכות בית יהודה יהודה בן ניסןדעסויאתנח
 חידושי הלכות מהגאונים לב, יוסף אבןווילהרמרשדארףתפ
 חידושי הלכות מהגאונים לב, יוסף אבןוילהרמשדורףתפ
 חידושי הלכות נדה איבשיץ, יהונתן בן נתן נטע, 1690-1764קארלסרואתקלג
 חידושי הלכות רשב"ץ - גיטין רפפורט, שמחה בונם בן צבי הירשפיורדאתקלט
 חידושי הלכות רשב"ץ - גיטין רפפורט, שמחה בונם בן צבי הירשפיורדאתקלט
 חידושי הלכות רשב"ץ - כתובות רפפורט, שמחה בונם בן צבי הירשפיורדאתקלט
 חידושי המאירי - ברכות המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316ווארשאתרחצ
 חידושי המאירי - עירובין המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316ווארשאתרעג
 חידושי המאירי - פסחים המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316  
 חידושי המאירי - פסחים המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316בילגורייאתרפו
 חידושי המלבי"ם על הש"ס - ברכות דריליך, שלמה בן בצלאל, 1888-1971ירושליםתשכו
 חידושי העילוי ממיצ'יט פוליאצ'ק, שלמה בן יוסף, 1877-1928חיפהתשמט
 חידושי העלוי ממייצ'יט פוליאצ'ק, שלמה בן יוסף, 1877-1928ניו יורקתשז
 חידושי הפלא"ה הורביץ, פינחס בן צבי הירש, 1730-1805מונקץ'תרנה
 חידושי הר"י מגאש - שבועות אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלויפראגתקפו
 חידושי הר"י מגאש - שבועות אבן מיגש, יוסף בן מאיר, הלויווארשאתרכד
 חידושי הר"ן - בבא מציעא נסים בן ראובן, גרונדידיהרנפורטתקפג
 חידושי הר"ן - בבא מציעא נסים בן ראובן, גרונדיסדילקובתקצז
 חידושי הר"ן - בבא מציעא נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - גטין נסים בן ראובן, גרונדיברליןתקלח
 חידושי הר"ן - גטין נסים בן ראובן, גרונדיפראגתקא
 חידושי הר"ן - גטין נסים בן ראובן, גרונדיווארשאתריח
 חידושי הר"ן - גיטין נסים בן ראובן, גרונדיסדילקובתקצז
 חידושי הר"ן - חולין נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - מגילה נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתרמד
 חידושי הר"ן - מגילה, מועד קטן נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - מגילה, מועד קטן נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשל"ג
 חידושי הר"ן - מועד קטן נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתרצז
 חידושי הר"ן - נדה נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - סנהדרין נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - עבודה זרה נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - עבודה זרה נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתרסג
 חידושי הר"ן - ראש השנה נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתרלא
 חידושי הר"ן - ראש השנה, שבועות נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - ראש השנה, שבועות נסים בן ראובן, גרונדיניו יורק 
 חידושי הר"ן - שבועות נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשלג
 חידושי הר"ן - שבת נסים בן ראובן, גרונדיווארשאתרכב
 חידושי הרא"ה - ברכות אהרן, הלוי, מברצלונהירושליםתשסז
 חידושי הרא"ה - כתובות אהרן, הלוי, מברצלונהוילנהתרפג
 חידושי הרא"ה - קידושין אהרן, הלוי, מברצלונההוסיאטיןתרסד
 חידושי הראב"ד - בבא קמא אברהם בן דוד, מפוסקיר, ראב"ד ה3, 1120-1198ירושליםתשמא
 חידושי הראב"ד - בבא קמא אברהם בן דוד, מפוסקיר, ראב"ד ה3, 1120-1198קידניתש
 חידושי הראשונים עמ''ס סוכה פרק לולב הגזול אברהם בן דוד, מפוסקיר, ראב"ד ה3, 1120-1198ירושלםתשנה
 חידושי הראשונים עמ''ס פרה גולדשטוף, יאיר  
 חידושי הרב אנג’ל, ברוך, -1670שאלוניקיתעז
 חידושי הרב המאירי על מסכת שבת המאירי, מנחם בן שלמה, 1249-1316וינהתרכב
 חידושי הרב רבינו נסים נסים בן ראובן, גרונדיריווא דטרי"נטשיט
 חידושי הרב רבינו נסים נסים בן ראובן, גרונדיריווא דטרי"נטשיט
 חידושי הרג"ת גרשון תנחום בן אליהו בנימיןהלברשטאטתרכ
 חידושי הרד"א אופנהים, דוד בן אברהם, 1664-1736קושטאתפט
 חידושי הרד"ד - פסחים מיזלש, דוד דב בן אהרן אריה יהודה יעקב, 1814-1875ווארשאתרנא
 חידושי הרד"ד - פסחים מיזלש, דוד דב בן אהרן אריה יהודה יעקב, 1814-1875ווארשאתרנא
 חידושי הרז"ה אולסקר, זאב וולף בן שמואל, הלויירושליםתרמה
 חידושי הרח"ה - חלק א הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935ירושליםתרעד - פד
 חידושי הרח"ה - חלקים ב - ג הירשנזון, חיים בן יעקב מרדכי, 1857-1935ירושליםתרעד - פד
 חידושי הרי"מ - אבן העזר - הלכות קידושין אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ורשהתרנח
 חידושי הרי"מ - אבן העזר - שבועות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרמא
 חידושי הרי"מ - בבא בתרא אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - בבא מציעא אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - בבא מציעא אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - בבא קמא אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - בבא קמא - בבא מציעא - בבא בתרא אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרמ
 חידושי הרי"מ - גטין - אבן העזר - הלכות קידושין אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרלז
 חידושי הרי"מ - גיטין אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - חשן משפט - חלק א אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשך
 חידושי הרי"מ - חשן משפט - חלק א אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ורשהתרלא
 חידושי הרי"מ - חשן משפט - חלק א אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביב 
 חידושי הרי"מ - חשן משפט - חלק א אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866וילנהתרל
 חידושי הרי"מ - חשן משפט חלק ב אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרלא
 חידושי הרי"מ - חשן משפט חלק ג אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשכב
 חידושי הרי"מ - כתובות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - כתובות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ - כתובות - קדושין אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ווארשאתרלה
 חידושי הרי"מ - על התורה - מועדים - ליקוטים אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866ירושליםתשמה
 חידושי הרי"מ - שבועות אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866תל אביבתשיט
 חידושי הרי"מ וגור אריה אלטר, יצחק מאיר, 1799-1866בילגורייאתרעג
 חידושי הריא"ם - חלק א מיטניק, יצחק אלחנןניו יורקתשה
 חידושי הריב"ש הורביץ, צבי יהושע בן שמואל שמלקה, -1816פרעמישלאתרלח
 חידושי הריטב"א - - חלק א - שבת יום טוב בן אברהם, אשביליארץ ישראלתרנט
 חידושי הריטב"א - בבא בתרא יום טוב בן אברהם, אשבילי  
 חידושי הריטב"א - גיטין יום טוב בן אברהם, אשבילינ.י.תשיא
 חידושי הריטב"א - גיטין - חולין יום טוב בן אברהם, אשבילילבובתרכ
 חידושי הריטב"א - חלק ב - כתובות יום טוב בן אברהם, אשביליארץ ישראלתרנט
 חידושי הריטב"א - חלק ג - בבא מציעא יום טוב בן אברהם, אשביליארץ ישראלתרנט
 חידושי הריטב"א - יבמות - כתובות - קידושין יום טוב בן אברהם, אשבילילבובתרכ
 חידושי הריטב"א - כתובות יום טוב בן אברהם, אשבילימיכאלעוויץתשב
 חידושי הריטב"א - מגילה יום טוב בן אברהם, אשביליגרסי סיטיתרצז
 חידושי הריטב"א - מגילה יום טוב בן אברהם, אשביליגרסי סיטיתרצז
 חידושי הריטב"א - מועד קטן עם הערות דברי חי"בה יום טוב בן אברהם, אשביליג'רסי סיטיתרצה
 חידושי הריטב"א - מועד קטן עם הערות דברי חי"בה יום טוב בן אברהם, אשביליג'רסי סיטיתרצה
 חידושי הריטב"א - מכות עם הערות דברי חי"בה יום טוב בן אברהם, אשביליג'רסי סיטיתרצט
 חידושי הריטב"א - מכות עם הערות דברי חי"בה יום טוב בן אברהם, אשביליג'רסי סיטיתרצט
 חידושי הריטב"א - נדה יום טוב בן אברהם, אשביליוינהתרכח
 חידושי הריטב"א - עבודה זרה יום טוב בן אברהם, אשבילייוהניסבורגתריט
 חידושי הריטב"א - עבודה זרה יום טוב בן אברהם, אשביליאופןתקפד
 חידושי הריטב"א - עירובין יום טוב בן אברהם, אשביליווארשאתרנט
 חידושי הריטב"א - עירובין - תענית - מועד קטן - כתובות - בבא מציעא יום טוב בן אברהם, אשביליאמשטרדםתפט
 חידושי הריטב"א - עירובין - תענית - מועד קטן - כתובות - בבא מציעא יום טוב בן אברהם, אשביליאמשטרדםתפט
 חידושי הריטב"א - ראש השנה יום טוב בן אברהם, אשביליווארשאתרכ
 חידושי הריטב"א - שבועות יום טוב בן אברהם, אשבילירוסיה ?תקפו
 חידושי הריטב"א - שבועות יום טוב בן אברהם, אשבילילבובתקפח
 חידושי הריטב"א - שבועות - עבודה זרה - מכות יום טוב בן אברהם, אשבילילבובתרכ
 חידושי הריטב"א - שבת יום טוב בן אברהם, אשבילילבובתרכ
 חידושי הריטב"א - שבת - חלק א יום טוב בן אברהם, אשביליניו יורקתשכו
 חידושי הרמ"ה - סנהדרין אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244ניו יורקתשיג
 חידושי הרמ"ה - סנהדרין אבולעפיה, מאיר בן טודרוס, הלוי, 1170-1244ניו יורקתשיג
 חידושי הרמ"ל - חלק א משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807וינהתרפא
 חידושי הרמ"ל - חלק א משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807נ.י.תשיח
 חידושי הרמ"ל - חלק ב משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807וינהתרפא
 חידושי הרמ"ל - חלק ב משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807נ.י.תשיח
 חידושי הרמ"ל - חלק ג משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807וינהתרפא
 חידושי הרמ"ל - חלק ג משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807נ.י.תשיח
 חידושי הרמ"ל - טהרות שטיין, מנחם מנדל ליפא בן דודקולומיהתרנ
 חידושי הרמב"ם למסכתות יומא ותמורה קמלהר, יקותיאל אריה, 1871-1937ירושליםתשטו
 חידושי הרמב"ן - בבא בתרא משה בן נחמן, 1194-1270ויניציאהרפג
 חידושי הרמב"ן - בבא בתרא משה בן נחמן, 1194-1270אמשטרדםתמא
 חידושי הרמב"ן - בבא בתרא משה בן נחמן, 1194-1270ווארשאתרלט
 חידושי הרמב"ן - בבא בתרא משה בן נחמן, 1194-1270אמשטרדםתעה
 חידושי הרמב"ן - גיטין משה בן נחמן, 1194-1270ווארשאתרמ
 חידושי הרמב"ן - הרשלר - חלק א משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתשל
 חידושי הרמב"ן - הרשלר - חלק ב משה בן נחמן, 1194-1270ירושלים 
 חידושי הרמב"ן - הרשלר - חלק ג משה בן נחמן, 1194-1270ירושלים 
 חידושי הרמב"ן - הרשלר - חלק ה משה בן נחמן, 1194-1270ירושלים 
 חידושי הרמב"ן - חולין משה בן נחמן, 1194-1270נ.י.תשטו
 חידושי הרמב"ן - חלק א - מועד - נשים משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרפח
 חידושי הרמב"ן - חלק א - מועד - נשים משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרפח
 חידושי הרמב"ן - חלק ב - נזיקין - חולין - נדה משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרפח
 חידושי הרמב"ן - חלק ב - נזיקין - חולין - נדה משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתרפט
 חידושי הרמב"ן - קדושין משה בן נחמן, 1194-1270ווארשאתריח
 חידושי הרמב"ן - קדושין משה בן נחמן, 1194-1270פראגתקפו
 חידושי הרמב"ן למסכת כתובות משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתשנ
 חידושי הרמב"ן למסכת כתובות משה בן נחמן, 1194-1270ירושליםתשנ
 חידושי הר''ן על מסכת בבא בתרא נסים בן ראובן, גרונדיירושליםתשכג
 חידושי הרשב"א אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310נ.י.תשד
 חידושי הרשב"א - בבא בתרא אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ירושליםתשיז
 חידושי הרשב"א - בבא מציעא אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ירושליםתרצא
 חידושי הרשב"א - ברכות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתריט
 חידושי הרשב"א - ברכות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פיורדאתקיא
 חידושי הרשב"א - חולין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ברליןתרכ
 חידושי הרשב"א - מנחות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרכא
 חידושי הרשב"א - קדושין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310זולקוואתקסו
 חידושי הרשב"א - ראש השנה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310נ.י.תשכא
 חידושי הרשב"א - שבועות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פראגתקמח
 חידושי הרשב"ץ דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ליוורנותקה
 חידושי הרשב"ץ דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ליוורנותקה
 חידושי הרשב"ץ דורן, שמעון בן צמח, 1361-1444ליוורנותקה
 חידושי הרשב"ש - - שולחן ערוך אורח חיים - יורה דעה רוזנברג, שלמה בן שרגא, 1841-1897נ.י.תשכא
 חידושי הרשב"ש - גיטין רוזנברג, שלמה בן שרגא, 1841-1897נ.י.תשכא
 חידושי הרשב"ש - חולין רוזנברג, שלמה בן שרגא, 1841-1897נ.י.תשכא
 חידושי הרשב"ש - כתובות רוזנברג, שלמה בן שרגא, 1841-1897נ.י.תשכא
 חידושי הרשב"ש - ש"ס רוזנברג, שלמה בן שרגא, 1841-1897נ.י.תשכא
 חידושי הרשב״א - ברכות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310אמשטרדםתעה
 חידושי הרשב״א - גיטין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310אמשטרדםתעה
 חידושי הרשב״א - התורה - חמש מגילות - הפטרות ריזנמן, שרגא פיבלטורונטותרצ
 חידושי הרשב״א - חולין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310אמשטרדםתעה
 חידושי הרשב״א - חולין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתריט
 חידושי הרשב״א על חמש עשרה שיטות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרסב
 חידושי הרשב״א על חמש שיטות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרסב
 חידושי הרשב״א על שלש שיטות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310ווארשאתרסב
 חידושי הש"ס ברלין, ישעיה בן יהודה, 1725-1799קניגסברגתרכ
 חידושי התורה גינצבורג, יוסף בן מרדכי, -1715קראקאתרסד
 חידושי התורה גינצבורג, יוסף בן מרדכי, -1715אופנבךתעו
 חידושי וביאורי הגר"א - ברכות - שבת אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797קיידאןתש
 חידושי וביאורי הגר"א - שבת אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ליטאתש
 חידושי וכללות הרז"ה אולסקר, זאב וולף בן שמואל, הלויירושליםתרמה
 חידושי חביבא כהן, ליבר בן בנימיןניו יורקתרעו
 חידושי חולין יום טוב בן אברהם, אשביליפראגתצה
 חידושי חיים הלוי - חלק א סולובייציק, חיים הלוי מבריסקחמ"דתשיג
 חידושי חיים הלוי - חלק ב סולובייציק, חיים הלוי מבריסקחמ"דתשיג
 חידושי חמדת שלמה - חלק א ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקורשהתריא
 חידושי חמדת שלמה - חלק א ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקניו יורקתשטז
 חידושי חמדת שלמה - קידושין ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקורשהתריא
 חידושי חתם סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ווארשאתרצח
 חידושי חתם סופר סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ירושליםתשז
 חידושי חתם סופר - בבא מציעא סופר, משה בן שמואל, 1762-1839מיכאלעוויץתרפט
 חידושי חתם סופר - ביצה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839נ.י.תשז
 חידושי חתם סופר - גטין סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - גטין סופר, משה בן שמואל, 1762-1839 תשכא
 חידושי חתם סופר - חולין סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - כתובות סופר, משה בן שמואל, 1762-1839פיוטרקובתרסג
 חידושי חתם סופר - כתובות סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - כתובות סופר, משה בן שמואל, 1762-1839סאטמארתרסח
 חידושי חתם סופר - נדה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - נדרים סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - נזיקין סופר, משה בן שמואל, 1762-1839וויעןתרמט
 חידושי חתם סופר - נזיקין סופר, משה בן שמואל, 1762-1839 תשכב
 חידושי חתם סופר - נזיקין סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - נשים סופר, משה בן שמואל, 1762-1839וויעןתרמט
 חידושי חתם סופר - סוגי' דמוקצה - ביצה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - סוגי' דמוקצה - ביצה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839פיעטרקובתרנח
 חידושי חתם סופר - עבודה זרה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - פסחים סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - שבועות סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי חתם סופר - שבועות - נדה - הלכות נדה סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ווארשאתרסב
 חידושי חתם סופר - שבת סופר, משה בן שמואל, 1762-1839וויעןתרמט
 חידושי חתם סופר - שבת סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ליוורנותקפג
 חידושי חתם סופר - שבת סופר, משה בן שמואל, 1762-1839ניויורק
 חידושי טיב גיטין הלר, צבי הירש חריףירושליםתשכד
 חידושי טיב גיטין הלר, צבי הירש חריףירושליםתשכד
 חידושי יחיאל ליבשיץ, יחיאל אידל, 1863-1934ווילנאתרצב
 חידושי יעב"ץ - חולין אלטנקונשטט, יעקב קופל, 1776-1836ווערבויתקצז
 חידושי יעב"ץ - חולין אלטנקונשטט, יעקב קופל, 1776-1836פרשבורגתקצז
 חידושי יעב"ץ - שבת טירספולסקי, יעקב בן צבי הירשווילנאתרנה
 חידושי יצחק בן פנחס ברמן, יצחק בן פינחסקניגסברגתריא
 חידושי מהר"א אוירבך, אליעזר בן חייםפיוטרקובתרפה
 חידושי מהר"י יעקב בן לויהוראדנאתקנג
 חידושי מהר"י כ"ץ כץ, יהושע בן יהודה, 1793-1847ירושליםתשיט
 חידושי מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פיעטרקובתרסו
 חידושי מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פיעטרקובתרסו
 חידושי מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609זולקוהתרב
 חידושי מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609זולקוהתרב
 חידושי מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609זולצבךתקלה
 חידושי מהר"ם חלאווה - פסחים חלואה, משה בן דודוילנהתרצא
 חידושי מהר"ם צבי וינגרטן, משה צביווארשאתרנא
 חידושי מהר"פ גוטליב, פסחלבובתרמט
 חידושי מהר"ץ ריזפדר, צבי הלויפיעטרקובתרעא
 חידושי מהר"ץ הזנלויף, צבי הירשקראקאתרמב
 חידושי מהר״ם שיף על מס׳ גיטין שיף, מאיר בן יעקבהומבורג פאר דער ה״איתצו
 חידושי מהרא"י - חלק ראשון אליעזר יואל בן חיים שלמה, הלוינ.י.תרסד
 חידושי מהרא"ך - חלק א אלעזר בן זאב וולף, הכהן, 1791-1881ורשהתרנח
 חידושי מהרא"ך - חלק א אלעזר בן זאב וולף, הכהן, 1791-1881ורשהתרסב
 חידושי מהרא"ל - ביצה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקובתרצא
 חידושי מהרא"ל - סוכה צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקובתרצא
 חידושי מהרא"ל - פסחים צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקובתרצא
 חידושי מהרא"ל - שבת צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקובתרצא
 חידושי מהרא"ל - שחיטה וטריפות צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833פיעטרקובתרצא
 חידושי מהרא"ל על הלכות רבית צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרמד
 חידושי מהרא"ל על הלכות רבית צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתרמד
 חידושי מהרא"ל צינץ צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ורשהתרמד
 חידושי מהרא"ל צינץ צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתריט
 חידושי מהרא"ל צינץ צינץ, אריה ליב בן משה, 1768-1833ווארשאתריט
 חידושי מהרי"א אסאד, יהודה בן ישראל, 1794-1866ווייטצעןתרעב
 חידושי מהרי"א - יהודה יעלה - כתובות אסאד, יהודה בן ישראל, 1794-1866ירושליםתשטו
 חידושי מהרי"ו וידרקר, יהושעבילגוריתרצו
 חידושי מהרי"ט - קידושין טרני, יוסף בן משה דילבובתרכא
 חידושי מהרי"ץ - חלק א - ברכות דושינסקי, יוסף צבי, 1868-1948ירושלםתשמה
 חידושי מהרי"ץ - פסחים דושינסקי, יוסף צבי, 1868-1948ירושלםתשנט
 חידושי מהרי"ק קולון, יוסף בן שלמהמונקאטשתרנט
 חידושי מהרי"ש - חלק א - ישמח לב גינצברגר, יצחק זלמןבודפסטתרחצ
 חידושי מהריב"ץ מרגליות, יחיאל בן צבי הירשאוסטרהאתקעח
 חידושי מהרמ"י גרודנצ’יק, משה יחזקאלווארשאתרנג
 חידושי מהרצ"א על הלכות חנוכה שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841נ.י.תשיד
 חידושי מהרצ''א שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841  
 חידושי מהרש"א שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631הענאתעז
 חידושי מהרש"א שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631הענאתעז
 חידושי מהרש"א על התורה שמואל אליעזר בן יהודה אידלש, 1520-1631פיורדאתקכד
 חידושי מהרש"ג גרויז, שמואלטירנוי 
 חידושי מהרשד"ם - ב' חלקים מרגליות, דוד שלמה בן יצחקווארשאתרמב
 חידושי מהרשד"ם - חלק א מרגליות, דוד שלמה בן יצחקווילנאתרלז
 חידושי מוהרמ"ז מרגליות, משה זאב וולף בן אליעזר, 1767-1829ווארשאתריח
 חידושי ממסכת קדושין יפה, מרדכי בן שמואלקושטאתקו
 חידושי מר שמואל שמואל בן יוסף, מאמדורווילנאתרכז
 חידושי מר שמואל שמואל בן יוסף, מאמדורווילנאתרכז
 חידושי מרן הגרב סורוצקין - בבא בתרא סורוצקין, רפאל ברוך בן זלמן, 1917-1979וויקליףתשנה
 חידושי מרן הגרב סורוצקין - שבת - פסחים - יומא - סוכה - ביצה סורוצקין, רפאל ברוך בן זלמן, 1917-1979וויקליףתשנה
 חידושי משנה על מסכת גיטין מנשה קלייןברוקליןתשסח
 חידושי משנה על מסכת פסחים קלין, מנשה בן אליעזר זאב, 1923-2011ברוקליןתשנד
 חידושי נדה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310מיץתקלו
 חידושי נדה אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310אלטונהתצז
 חידושי נדה להרשב״א אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310אלטונאתצז
 חידושי נחלת בן יוסף מיזלש, עקיבא בן יוסף חנניה ליפהלעמעברגתרסב
 חידושי נשמת צבי א צבי הירש בן דוד, מגלינהלעמבערגתרמד
 חידושי נשמת צבי ב צבי הירש בן דוד, מגלינהלעמבערגתרמד
 חידושי סולובייציק סולוביצ’יק, חיים, 1853-1918ירושליםתשיב
 חידושי עקיבא הכהן מדימנט דימנט, עקיבא בן נחוםירושליםתרעא
 חידושי פני יהושע על טור חשן משפט יעקב יושע בן צבי הירש, 1680-1756פיורדאתקמ
 חידושי קידושין אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310קושטאתעז
 חידושי רא"ם מזאה, אליהו מרדכינ.י.תשב
 חידושי רבי אריה לייב מאלין - חלק א מאלין, אריה ליב בן אברהם משה, 1906-1962בני ברקתשמג
 חידושי רבי אריה לייב מאלין - חלק ב מאלין, אריה ליב בן אברהם משה, 1906-1962בני ברקתשמג
 חידושי רבי זאב הלוי אולסקר, זאב וולף בן שמואל, הלויזאלקוואתקלא
 חידושי רבי זאב הלוי אולסקר, זאב וולף בן שמואל, הלויזולקוהתקלא
 חידושי רבי זרח איידליץ על מסכת ביצה אידליץ, משה זרחירושליםתשכ
 חידושי רבי משולם איגרא איגרא, משלם בן שמשון, 1752-1802ווארשאתרמה
 חידושי רבי שאול משה על מסכת בבא מציעא זילברמן, שאול משהתל אביבתשל
 חידושי רבי שלמה היימן, שלמה בן מיכלתל אביבתשכו
 חידושי רבינו אהרן הלוי על מסכת כתובות אהרן, הלוי, מברצלונהירושליםתשטז
 חידושי רבינו אהרן הלוי על מסכת כתובות אהרן, הלוי, מברצלונהירושליםתשטז
 חידושי רבינו הגר”ז סאלאווייציק על התורה סולוביצ’יק, יצחק זאב, 1886-1959  
 חידושי רבינו יונה - מכות יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263יוהניסבורג ?תרכ
 חידושי רבינו יונה - סנהדרין יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ליוורנותקסו
 חידושי רבינו יעקב - כריתות יעקב משה בן נתן, -1770ורשהתרנב
 חידושי רבינו ישעיה שור שור, ישעיהוסיגטתרסה
 חידושי רבינו פרץ - נזיר פרץ בן יצחק, הכהן, מברצלונה  
 חידושי רבנו חיים הלוי סולוביצ’יק, חיים, 1853-1918ירושליםתשנז
 חידושי רבנו קרשקש - כתובות וידל, קרשקשירושליםתשמג
 חידושי רבנו שמעון הלוי לוי, שמעון בן יהושעירושליםתשכט
 חידושי רי"ח [ב"ח] אפשטין, יהושע חיים בן מרדכי צביווילנאתרנתרנח
 חידושי ריב"ש רטנר, יחזקאל בן שלוםווילנאתרסז
 חידושי ריזב"ש ריזבש, יהודה זאב בן שלמהפיוטרקובתרסח
 חידושי רמ"ז מזוזה, משה זאבבילגורייאתרצא
 חידושי רפאל שלזינגר, רפאל בן צבי הירשבערליןתרלז
 חידושי רצד"א איזנר, צבי דבסקרנטוןתשמח
 חידושי ש"י לנדא, שמואל יצחקתלאביב
 חידושי ש"ס יסלוטר, מאיר ברוךמינסקתקעה
 חידושי שמואל הרמש"י דונט, שמואלאוזהאראד-אונגווארתרצא
 חידושי תורה פרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקבלעמבערגתקצג
 חידושי תורה איטינגא, יקותיאל זלמןברדיטשובתרע
 חידושי תורה זוכמן, מאיר צבי הירש, 1850-1940מונקאטשתרפט
 חידושי תורה בורנשטין, אברהם יהושע השלווארשאתרצא
 חידושי תורה פרנקל-תאומים, יהונתן שמעון בן יעקבלבובתקסד
 חידושי תורה זוכמן, מאיר צבי הירש, 1850-1940מונקאטשתרפט
 חידושי תורה בורנשטין, אברהם יהושע השלווארשא 
 חידושי תורה - 1954 תשנ"ד  קרית באבובתשנד
 חידושי תורה - 1969 תשכ"ט  ברוקליןתשכט
 חידושי תורה - 1976 תשל"ו  ברוקליןתשלו
 חידושי תורה והגהות הש"ס שלעזינגער,פאקשתרסז
 חידושי תורה על מסכת קדושין - שיעוריו של הרב יעקב משה שורקין שורקין, יעקב משה בן ישראל מאירBROOKLYNתשלה
 חידושי תלמידי רבינו יונה - עבודה זרה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263נ.י.תשטז
 חידושים ותשובות ולקוטים אלמידה, יצחקקושטאתצג
 חידושים מארבע עשר שרשים שניאור פיבוש בן מנחם מנישקושטאתקט
 חידושים מספר אלחנן - חלק ב קירכהן, אלחנן הנלי, 1655-1735אופיבאךתצא
 חידות מני קדם כץ, ברוך משה ב"ר צבי מנחם הכהןפרעמישלאתרנה
 חידות מני קדם - חלק א דודוביץ, דוד דבברליןתרעג
 חידשים מכתב יד יהודה בראווערניו יורקתרץ
 חידת שמשון אשר אנשל בן משה בר איעסטיפיורדאתקמה
 חיה באמונה לוגאסי, יעקב ישראלירושליםתשעד
 חיוב מצוות הזמניות קודם זמן המצוה שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 חיות הגוף והנפש ברודא, דודורנובתרצד
 חיזוק מדת הבטחון דיטש, מיכאל בן אליהוניו יורקתרסב
 חיי אברהם קובו, רפאל חיים אברהםשלוניקיתקסד
 חיי אברהם וולמן, אברהם חייםברוקליןתרחצ
 חיי אברהם כלפון, אברהם בן רפאל, 1741-1820ליוורנותקפו
 חיי אברהם טיב, אברהם בן יצחקליוורנותקפו
 חיי אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווילנאתקע
 חיי אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820זיטומירתריח
 חיי אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווילנאתרלו
 חיי אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווילנא - הוראדנאתקעט
 חיי אדם פרוז'נסקי, אברהםווארשאתרצה
 חיי אדם - בית ברוך דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820בני ברק 
 חיי אדם וחכמת אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווארשאתרצג
 חיי אדם לנערים מזין, יצחקלונדון 
 חיי אדם עם נשמת אדם על שולחן ערוך אורח חיים דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווילנאתריז
 חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"א פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשע
 חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"ב פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשסז
 חיי אדם עם תוספות חייים דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ורשהתרמח
 חיי אליהו עברון, אליהו בן חיים יצחקברוקליןתשיג
 חיי אליהו קרופניק, אליהו חיים בן שמשוןירושליםתשסז
 חיי אנשי השם – גבריאל ריסר ברנפלד, שמעון, 1860-1940ווארשאתרעד
 חיי אפרים - בבא בתרא טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשסח
 חיי אריה הורביץ, אריה ליב בן ישראל סלנטרווילנאתרסז
 חיי אריה חלק א-ב הורביץ, חיים אריהקרקובתרן
 חיי אריכי כהן, חיים בן שלמה, מטריפוליאשקלוןתשמט
 חיי אריסטו והפילוסופיא שלו מודלינגר, שמואלוויעןתרמג
 חיי אשר מילר, אשר אנשל יהודה, 1880-1960ירושליםתשנא
 חיי בנימין - גיטין ח''א טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשסו
 חיי בנימין - גיטין ח''ב טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשסח
 חיי בנימין ח''א פאזען, בנימין יחיאל תשסז
 חיי בנימין ח''ב פאזען, בנימין יחיאל תשסח
 חיי דוד - יבמות טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשע
 חיי הגוף והנפש מילצקי, ראובןירושליםתרצה
 חיי היהודי על פי השלחן ערוך - חלק א קונוביץ, ישראל, 1871-1958נ.י.תרפט
 חיי היהודי על פי השלחן ערוך - חלק ב קונוביץ, ישראל, 1871-1958נ.י.תרפט
 חיי היהודי על פי התלמוד סובלסקי, יצחק, 1863-1913ווארשאתרנג
 חיי היהודים באשכנז בימי־הבינים ברלינר, אברהם, 1833-1915ווארשאתרס
 חיי היהודים בזמן התלמוד יודלביץ, מרדכי דב, 1879-1951ווילנאתרסו
 חיי הכהן יוסף בן יואל, הכהןווארשאתרלח
 חיי הלוי ח''א ווזנר, יוחנן סגלמונטריאלתשסט
 חיי הלוי ח''ב ווזנר, יוחנן סגלמונטריאלתשסט
 חיי הלוי ח''ג ווזנר, יוחנן סגלמונטריאלתשסט
 חיי הלוי ח''ד ווזנר, יוחנן סגלמונטריאלתשסט
 חיי הלוי ח''ה ווזנר, יוחנן סגלמונטריאלתשסט
 חיי הלוי חלק א יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשס
 חיי הלוי חלק ב יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשס
 חיי הלוי חלק ג יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשס
 חיי הלוי חלק ד יוחנן סג"ל וואזנערמאנטריאלתשסב
 חיי המוסר - חלק א ישיבת בית-יוסף באסטרובצהאוסטרובצה-פיעטרקובתרצו
 חיי המוסר - חלק ב ישיבת בית-יוסף באסטרובצהאוסטרובצה-פיעטרקובתרצו
 חיי המשנה וילשטין, חיים בן זלמןירושליםתרפח
 חיי הנפש אבולעפיה, אברהםירושליםתשסא
 חיי הנפש ונצחיותה הורביץ, יהודה בן מרדכיירושליםתשמז
 חיי הנפש ונצחיותה הורביץ, יהודה בן מרדכיפאריצקתקמז
 חיי העולם הבא - וזאת ליהודה אבולעפיה, אברהםירושליםתשסא
 חיי הרב קוק צורף, אפרים, 1903-1990ירושליםתשז
 חיי יהודה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648קיובתרעב
 חיי יהודי שלם Kislev 5702 רבינוביץ, צבי יהודהארגנטינהתשב
 חיי יחיאל - בכורות טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשסט
 חיי יחיאל - כתובות טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשסט
 חיי יחיאל - נדרים טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשע
 חיי יעקב - חלק א לנדא, חיים יעקבוילנהתרעג
 חיי יצחק [ב"ח] יוסטמן, חיים יצחק איזיקווארשאתרעב - תרפח
 חיי ישראל - חלק א אברמוביץ, מיכל ליבריגאתרעא
 חיי לבבות לוינזון, יחיאל יהודה בן יוסף משהנ.י.תרמה
 חיי מוהר״ן - חלק א שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844לבובתרלד
 חיי מוהר״ן - חלק ב שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844לבובתרלד
 חיי משה פילון, האלכסנדרוניפראגתקצח
 חיי משה פילון, האלכסנדרוניווארשאתרנה
 חיי משה - בבא מציעא מימרן, משה בן אברהם, 1739-1786ירושליםתשלב
 חיי נפש - הגש''פ זלמנוביץ, ישראל אריהבני ברקתשמז
 חיי נפש - חלק ב זלמנוביץ, ישראל אריהירושליםתשיז
 חיי נפש עה''ת - חלק ד זלמנוביץ, ישראל אריהירושליםתשלד
 חיי נפש עה''ת - חלק ו זלמנוביץ, ישראל אריהבני ברקתשמד
 חיי עולם ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913נאנאשתשג
 חיי עולם גליק, גדליה בן חנוך, 1796-1882מיהאליפאלוואתרנט
 חיי עולם ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913ווארשאתרכו
 חיי עולם אדלמן, מרדכי בן צביוינהתרלט
 חיי עולם יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263מינכןתשז
 חיי עולם בולה, רפאל משה בן יוסף, -1773קושטאתקיב
 חיי עולם גליק, גדליה בן חנוך, 1796-1882ברוקליןתשכג
 חיי עולם ציפר, יחיאל מיכל בן אברהם מאירוינהתקץ
 חיי עולם ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913ווילנאתרל
 חיי עולם טויבש, שמואל שמלקא בן אהרן משה תרטז
 חיי עולם - חלק א לרנר, מאיר, 1857-1930ברליןתרסה
 חיי עולם - חלק א קניבסקי, יעקב ישראל בן חיים פרץ, 1899-1985בני ברקתשיז
 חיי עולם - חלק א לרנר, מאיר, 1857-1930לונדוןתשלה
 חיי עולם נטע אולבסקי, נתן נטע, 1881-1966וילנהתרצא
 חיי ראובן - פסחים טאוב, חיים בן יחזקאל צביבני ברקתשסג
 חיי רחמים מלמד, רחמים בן חייםירושליםתרפט
 חיי שלמה קום, חיים שלמהירושליםתרפט
 חיי שמואל שיטלמן, שמואלקובנהתרצ
 חייאת אל רוח מלמד, סימן טובירושליםתרנח
 חייל בצבא ה שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשנט
 חיים שעשוע, יוסף שלום בן חיים תשעד
 חיים פלג'י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקיתרכג
 חיים אלקלעי, יהודה בן שלמה חי, 1798-1878בלגראדתריא
 חיים ארוכים וינטרויב, נח גד, 1888-1954ירושליםתשו
 חיים ביד פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלג
 חיים הנצחיים פרידלינג, צבי הירשחמ"ד 
 חיים וברכה - חלק א צ'רניאק, שלום שכנאורשהתרסג
 חיים וחסד חיים חיקא בן שמואל, מאמדור, -1787ווארשאתרנא
 חיים וחסד ג’מיל, יצחק נסים אבןאזמירתצו
 חיים וחסד חיים חיקא בן שמואל, מאמדור, -1787ירושליםתשלה
 חיים וחסד יודמן, אלעזר חייםפיעטרקובתרפז
 חיים וחסד אלחיך, עזיאלווארשאתרלו
 חיים וחסד - חלק א מוספיה, חיים יצחק בן אברהםליוורנותרד
 חיים וחסד - חלק ב מוספיה, חיים יצחק בן אברהםירושליםתשמז
 חיים ומלך פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלד
 חיים ועשר הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950ג'רבהתשי
 חיים ושלום שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937  
 חיים ושלום - דברי שלום כהן, שלום דניאל יהודה בן משה כלפון, 1835-1925ג'רבהתרפג
 חיים ושלום - חלק א פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתריז
 חיים ושלום - חלק ב פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלב
 חיים טובים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרמא
 חיים כולכם היום שולזינגר, משה מרדכי הלויבני ברקתשעב
 חיים לגופא פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלד
 חיים לישראל גג', חיים דוד בן יוסףתוניסתרסט
 חיים לישראל ח"א גג', חיים דוד בן יוסףירושליםתשסט
 חיים לישראל ח"ב גג', חיים דוד בן יוסףירושליםתשסט
 חיים ללא עישון על פי התורה אסחייק, יחזקאלבני ברקתשסד
 חיים לעולם - מימר חיים - חלק א מודעי, חיים בן אליהואזמירתרלט
 חיים לעולם - מימר חיים - חלק ב - אה"ע מודעי, חיים בן אליהואזמירתרלט
 חיים לעולם - מימר חיים - חלק ב - אה"ע מודעי, חיים בן אליהואזמיר 
 חיים לעולם - מימר חיים - חלקים א - ב מודעי, חיים בן אליהותרל"טאזמיר
 חיים לראש פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתריב
 חיים מדבר טולדו, בכור חיים בן יום טוב דישאלוניקיתקעח
 חיים מדבר טולדו, בכור חיים בן יום טוב דישלוניקיתקעח
 חיים מדבר טולדו, בכור חיים בן יום טוב דישלוניקיתקעח
 חיים מירושלים גגין, חיים אברהם, 1787-1848ירושליםתרמב
 חיים עד העולם סופר, יעקב חיים בן יצחק ברוך אליהו, 1870-1939ירושליםתרפא
 חיים שאל אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806לבובתרמו
 חיים שאל לונסקי, שמואל אשר בן חייםווילנאתרסט
 חיים שאל שולזינגר, משה מרדכי הלויבני ברקתשעא
 חיים שאל אזולאי, חיים יוסף דוד (חיד"א) ליוורנו תקנב
 חיים שיש בהם - דרשות חלק א גראס, יצחק שרגא בן משה חייםברוקליןתשעג
 חיים שיש בהם - דרשות חלק ב גראס, יצחק שרגא בן משה חייםברוקליןתשעג
 חיים שיש בהם - מסודרים לפי עניני מועדי השנה גראס, יצחק שרגאירושליםתשסא
 חיים שיש בהם - מסודרים לפי עניני פרשיות השבוע גראס, יצחק שרגאירושליםתשסא
 חיים שיש בהם - מסודרים לפי פרשיות התורה והפטרות, תניינא גראס, יצחק שרגאירושליםתשסד
 חיים שיש בהם - מסודרים על פרקי אבות וספר יוחסין גראס, יצחק שרגאברוקליןתשסח
 חיים שיש בהם - סדר זמירות לשבת ויום טוב גראס, יצחק שרגאברוקליןתשנט
 חיים שיש בהם חלק ראשון יצחק שרגא גראסBrooklynתשעג
 חיים של זהר מפעל הזהר העולמיבית שמשתשעא
 חיים של פרנסה בורשטין, אברהם דב בן אבא שלום תשסג
 חיים של שלום טויבש, חיים בן שלום, -1908לבובתרנד
 חיים שנים טרסה, חיים שלמהאזמירתרכא
 חיים תחילה פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקיתרה
 חיים תחילה פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869שאלוניקיתרה
 חיל דמשק קרינר, אליעזרירושליםתרסג
 חיל המלך לוין, חיים יעקב, 1911-1993נ.י.תשד
 חיל המלך  ירושליםתשע
 חיל וחוסן זילברמינץ, חיים יהודה ליבבילגורייאתרפט
 חילוקי מנהגים כהן, יוסף דוד בן משה חייםביתרתשעג
 חין הערך קאהוט, חנוך יהודה בן ישראלNew Yorkתרנב
 חינא דחיי קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבפיוטרקובתרסח
 חינא דחיי קריגער, ישראל אברהם אבא בן חיים זאבבוסטוןתשמט
 חינא וחיסדא - חלק א ארדיט, יהושע שלמה בן חיים נסים יעקב, -1876ירושליםתשנה
 חינא וחסדא - חלק א ארדיט, יהושע שלמה בן חיים נסים יעקב, -1876אזמירתרכד - תרלז
 חינא וחסדא - חלק ב ארדיט, יהושע שלמה בן חיים נסים יעקב, -1876אזמירתרכד - תרלז
 חינא וחסדא - חלק ג ארדיט, יהושע שלמה בן חיים נסים יעקב, -1876אזמירתרכד - תרלז
 חינוך בית יהודא יהודה ליב בן חנוך, 1645-1705פרנקפורט דמיןתסח
 חינוך בית יהודה יולס, יעקב צבי, 1778-1825ווארשאתרכט
 חינוך בית יצחק גליק, יצחק בן משה אהרן, 1835-1887שימלויתרצו
 חינוך בית יצחק גליק, יצחק בן משה אהרן, 1835-1887פאקשתרן
 חינוך כתה בהנאה פלדמן, שלמה יהודא ‬‬אשדודתשעג
 חירגא דיומ"א ממן, רחמים יוסףירושליםתשלב
 חירות עולם לסר, ישי בן דוד יעקבירושליםתשעג
 חית קנה רוטנבורג, אברהם בן יוסףאמשטרדםתסט
 חכו ממתקים פיין, צבי יעקבברוקליןתשעה
 חכימא דיהודאי גולדשמיט, עזריאל יצחק בן אהרןווארשאתרסב
 חכם הרזים שפירא, פינחס בן אברהם אבא, מקורץ, 1726-1790תל אביבתשיד
 חכם לב חדאד, מיכאל כמוסליוורנותרמז
 חכם לב אוירבך, חיים יהודה ליב בן אברהם דובר, 1886-1954ירושליםתרפז
 חכם לב יהודה ליב בן הלל, משוורזנץפיורדאתנג
 חכם לב יהודה ליב בן הלל, משוורזנץפירדאתנג
 חכמה ודעת ב' - שמות שטרנבוך, משה תשס'ו
 חכמה ומדע הכהן, משה כלפון בן שלום דניאל יהודה, 1874-1950ג'רבהתשג
 חכמה ומוסר זיו, שמחה זיסל, 1824-1898פפד"מתשט
 חכמה ומוסר חטאב, מעתוקג'רבהתשב
 חכמה ומוסר הילף, משה שמואלווארשא 
 חכמה ומוסר בורשטין, דב בר, 1892-1971באטשאןתרצב
 חכמה ומוסר ענתבי, אברהם בן יצחק,ירושליםתשסא
 חכמה ומוסר זיו, שמחה זיסל, 1824-1898נ.י.תשיז
 חכמה ומוסר לרלב"ג מורסקי, אשר זעליגמודיעין עיליתתשעה
 חכמה ומנהגים של תלמודיים - Theologiae talmudicae specimen Hackspan, Theodoricus, 1607-1659אלטדורףחשד
 חכמה לשלמה ארנריך, חיים יהודהבערעגסאסתרצו
 חכמה מאין - חלק א אלגרנטי, נסים יצחקאזמירתרנב
 חכמה עם נחלה - חלק א קלין, זאב צבי בן זכריהבילגורייאתרצה
 חכמה עם נחלה - חלק ב קלין, זאב צבי בן זכריהבילגורייאתרצה
 חכמה עם נחלה - חלק ג קלין, זאב צבי בן זכריהבילגורייאתרצה
 חכמה עם נחלה - מלואים לחלק האגדה - מפי אמתחתי קלין, זאב צבי בן זכריהבואנוס איירסתשה
 חכמוני דונולו, שבתי בן אברהםפירינציתרמא
 חכמוני דונולו, שבתי בן אברהםירושליםתשכה
 חכמי אה"ו דוקס, יחזקאלהמבורגתרסח
 חכמי א'ה'ו' דוקס, יחזקאלהמבורגתרסה
 חכמי העיון וחכמי הקבלה - כת''י משה תתקצג
 חכמי התלמוד בן חורים, נחוםניו יורקתרפח
 חכמי התלמוד אומנסקי, יוסף בן חיים ישראל, 1870-1965טרנובתרצא
 חכמי התלמוד אומנסקי, יוסף בן חיים ישראל, 1870-1965טרנובתרפט
 חכמי ישראל בעל שם טוב ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ניו יורקתרפד
 חכמי ישראל בעש"ט ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760ניו יורקתרפד
 חכמי ליטא - 1935 תרצ"ה ניסן  ליטאתרצה
 חכמת אבות קפלן, נח בן שלמה צביברונקסתשט
 חכמת אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ירושליםתשלח
 חכמת אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ווילנא והוראדנאתקפח
 חכמת אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ירושליםתשכח
 חכמת אדם דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820קאניגסבערגתרכ
 חכמת אדם - שערי צדק דנציג, אברהם בן יחיאל מיכל, 1748-1820ירושליםתשכו
 חכמת אדם - שערי צדק דנציג, אברהם בן יחיאל מיכלמודיעין עיליתתשעב
 חכמת החיים של עם ישראל בקר, יעקב, 1902-1966תל אביבתשכא
 חכמת היד גלנה, משה בן אליהוקניגסברג 
 חכמת היד והפרצוף יעקב בן מרדכי, מפולדהירושליםתרכו
 חכמת המדות  בני ברקתשסט
 חכמת המוסר הקדמונית קופילוביץ, יעקבלונדוןתרעא
 חכמת המזלות מינסטר, סבסטין, 1489-1552BASILEAEרפז
 חכמת המספר לינדר, נחמן צבי בן ישעיהווארשאתרטו
 חכמת המשכן ריקטי, יוסף בן אליעזרמנטובהתלו
 חכמת המשכן ריקטי, יוסף בן אליעזרמנטובהתלו
 חכמת הנפש אלעזר בן יהודה, מגרמיזה תרלה
 חכמת הנפש אלעזר בן יהודה, מגרמיזהירושלים 
 חכמת הנפש פרידמן, אהרן איש שלוםנ.י.תרסט
 חכמת הפרצוף ביסקא, אהרן ליב, 1859-1929ווארשאתרמח
 חכמת השרשים אולמן, נפתלי הירץהאגתקמא
 חכמת וקדושת תהילם קפלן, נח בן שלמה צביברונקסתשיט
 חכמת ידידיה - חלק א - ג שוחט, שאול ידידיה בן אברהם חייםסט. לואיסתרפג
 חכמת יהודה כהנא, דוד בן יצחק, 1838-1915נוארקתרנב
 חכמת ישראל בחיים מודרניים - Israel’s wisdom in modern life Mayer, Mordecai, 1914-ניו יורקתשט
 חכמת מהר"ל מפראג יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609פיעטרקובתרעא
 חכמת מנוח מנוח הנדל בן שמריהפראגשעב
 חכמת מנוח מנוח הנדל בן שמריהפראגשעב
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהזאלקוואתקסה
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמז
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלאופיבךתצ
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהפראגתריג
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהטשרנוביץתרטו
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלבריןתקנו
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלאמשטרדםתנא
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהקניגסברג 
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהזולקוואתקסה
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלאמשטרדםתנא
 חכמת שלמה ספרים חיצונים. חכמת שלמהווארשאתרמה
 חכמת שלמה קלוגר, שלמהווארשאתרפד
 חכמת שלמה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - בבא בתרא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - בבא מציעא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - בבא קמא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - בבא קמא לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - ביצה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - ברכות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - גטין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - חולין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - יבמות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - יבמות - כתובות - גטין - קדושין - סוטה - נדה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - כתובות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - מכות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - נדה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - סוטה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - סוכה לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - סנהדרין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - עירובין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - פסחים לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - קדושין לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - קינה - חלק א שפרלינג, יעקב צבי בן שמואל יהודהלבובתרלח
 חכמת שלמה - שבועות לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה - שבת לוריא, שלמה בן יחיאלקראקאשמב
 חכמת שלמה ח"א פיגה, שלמהברוקליןתשסה
 חכמת שלמה ח"ב פיגה, שלמהברוקליןתשסו
 חלב חטים טייב, יצחק חי, 1744-1835תוניסתרנו
 חלב ישראל כהלכתה גרוס, שלום יהודהירושליםתשמא
 חלוף מנהגים החלוקים שבין אנשי המזרח ובני ארץ ישראלוינהתרלח
 חלופי מנהגים והוראות אסף, שמחה, 1889-1953ירושליםתרפב
 חלוקא דרבנן פוקס, אברהם עזראפרעמישלאתרסב
 חליפות שמלות ברקוביץ, בנציון יהודהווילנאתרלד
 חליפות שמלות ברקוביץ, בנציון יהודהווילנאתרלד
 חליפת מכתבים וטשטין, פיבל הירשקראקאתרס
 חליפת מכתבים זנה, ישעיהירושליםתרצח
 חללי בת עמי גריבסקי, פינחס מרדכי בן צבי, 1873-1941ירושליםתרפט
 חלפות שמלת בנימין סופר, בנימין זאבפאקשתרנז
 חלק ב - פסח ברוך, יצחק ליב, 1874-1953 ; לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשח
 חלק בני יהודה חביליו, שמעון בן יהודהויניציאהתנד
 חלק בנימין קנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבלובליןתרנט
 חלק בנימין גנאסיא, יוסף בן דוד, 1879-1962קצונטאינהתרעז
 חלק ד - סוכות לוינסקי, יום טוב, 1899-1973תל אביבתשיא
 חלק הדרוש מנחם מן מק"ק מינסקירושליםתרלה
 חלק התורה סטודיניצקי, יוסף חיים יצחקפיעטרקובתרסט
 חלק יעקב אלבעלי, יעקבשאלוניקיתקסט
 חלק יעקב וורונובסקי, יצחק יעקב בן אהרן דבווילנאתרסה
 חלק יעקב בראווערמאן, יעקב בן אלכסנדר זוסא יהודהסאן פאולאתרצח
 חלק יעקב אלבעלי, יעקבשלוניקיתקפז
 חלק יעקב גרינולד, יעקב בן נפתליסעאיניתרפג
 חלק יעקב בנימין, יעקב ליב בן כתריאלניו יורקתרעד
 חלק יעקב וורונובסקי, יצחק יעקב בן אהרן דבוילנהתרסה
 חלק יעקב קנטור, בנימין אליהו בן יעקב זאבפיעטרקובתרעד
 חלק יעקב - איה סופר - קול יצחק - תחיית יעקב אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967נ.י.תשי
 חלק יעקב - חלק א אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967ניו יורקתשי
 חלק יעקב - חלק א זריהן, יעקב חי בן ברוך, 1869-1953ירושליםתרסב
 חלק יעקב - חלק ב אביגדור, יעקב בן אברהם יששכר דב, 1896-1967ניו יורקתשי
 חלק יפה פלג’י, רחמים נסים יצחק בן חיים, 1814-1907אזמירתרלח
 חלק לוי פולק, מנחםמישקולץתרצד
 חלק לוי פולק, מנחםניו יורקתשכח
 חלק לעולם הבא בראך, שאול בן אלעזרווראנובתרחץ
 חלק מהלכות רב אלפס יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103סביוניטהשיד
 חלק שמעון שמעון בן אפרים יהודה, מזולקוהפראגתמז
 חלק שמעון שמעון בן אפרים יהודה, מזולקוהפראגתמז
 חלקו של ידיד טריקה, ידידיה שמואל בן יהודהשאלוניקתקסה
 חלקו של ידיד טריקה, ידידיה שמואל בן יהודהשלוניקיתקסה
 חלקו של ידיד טריקה, ידידיה שמואל בן יהודהשאלוניקתקסה
 חלקו של יוסף זוסמנוביץ, יוסףקיידאןתרפו
 חלקו של יוסף אמדו, יוסףאזמירתרמז
 חלקי אבנים לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696פאדגארזעתרנח
 חלקי אבנים לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696פיורדאתנג
 חלקי אבנים לידא, דוד בן אריה ליב, 1630-1696פירדאתנג
 חלקי י"מ ינובר, יוסף מאירווארשאתרעו
 חלקם בחיים פלג’י, חיים בן יעקב, 1788-1869אזמירתרלד
 חלקנו בתורתך - חלק א פרידמן, צבי הירש בן מנשה שמחה, -1969ניו יורקתשיא
 חלקנו בתורתך - חלק ב פרידמן, צבי הירש בן מנשה שמחה, -1969ניו יורקתשיא
 חלקת אברהם או''ח סי' קנז-רה תפילינסקי, אברהםביתר עיליתתשסח
 חלקת אברהם חו''מ סי' קפט-קצח, רכה-רמח תפילינסקי, אברהםביתר עיליתתשסט
 חלקת אברהם יו''ד סימנים פז-קלד תפילינסקי, אברהםביתר עיליתתשסט
 חלקת אהרן מילבסקי, אהרן בן משה אריהמאנטעווידעא -אורגואיתשכ
 חלקת בועז - דברים כהן, בעז בן משה אליהושיקאגותשב
 חלקת בנימין - הגדה של פסח בנימין בן אהרן, מזלוזיץ, -1791לבובתקנד
 חלקת בנימין - חלק א קורינמן, בנימיןפיעטרקובתרעכ
 חלקת בנימין - חלק א קורינמן, בנימיןפיעטרקובתרעג
 חלקת הנקוד ריכרסון, משהווילנאתרכד
 חלקת השדה דיטש, אליעזר בן אברהםפודגורזהתרמז
 חלקת חנוך - מנחות, זבחים ב פרידמן, חנוך אריהירושליםתשעא
 חלקת חנוך ג - עניני ב''ב ועניני חולין פרידמן, חנוך אריהירושליםתשס
 חלקת חנוך ובית יחיאל - זבחים פרידמן, חנוך אריה - בית יחיאלירושליםתשסט
 חלקת יואב וינגרטן, יואב יהושע, 1847-1922ירושליםתשט
 חלקת יואב וינגרטן, יואב יהושע, 1847-1922פיעטרקובתרסג
 חלקת יוסף ברקוביץ, יוסף בן קלונימוס קלמןבילגורייאתרחצ
 חלקת יוסף ברקוביץ, יוסף בן קלונימוס קלמןבני ברקתשיט
 חלקת יעקב - אבן העזר - חשן משפט - עניינים שונים בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - אבן העזר, חושן משפט בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - אורח חיים בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - אורח חיים בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - יורה דעה בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת יעקב - יורה דעה בריש, מרדכי יעקב, 1895-1976תל אביבתשנב
 חלקת מאיר - חלק א כהן, מאיר בן שמואל, 1902-1978ברוקליןתשכד
 חלקת מאיר - חלק ב כהן, מאיר בן שמואל, 1902-1978ברוקליןתשלג
 חלקת מחוקק משה ב"ר אברהם שעדילפראגשסו
 חלקת מחוקק אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסג
 חלקת מחוקק אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593ויניציאהשסג
 חלקת מחוקק 1 בריסק, אשר ליב בן דוד, 1872-1916ירושליםתרסא
 חלקת מחוקק 2 בריסק, אשר ליב בן דוד, 1872-1916ירושליםתרסב
 חלקת מחוקק 3 בריסק, אשר ליב בן דוד, 1872-1916ירושליםתרסה
 חלקת מחוקק 4 בריסק, אשר ליב בן דוד, 1872-1916ירושליםתרסט
 חלקת מחוקק 5 בריסק, אשר ליב בן דוד, 1872-1916ירושליםתרסב
 חלקת מחוקק 7 בריסק, אשר ליב בן דודירושליםתרסא
 חלקת מחוקק על שו"ע אבן העזר רב משה בן יצחק יהודה לימאקראקאתל
 חלקת צבי רינקביץ’, צביווארשאתרעז
 חלקת ראובן מאירוביץ, נחמן ראובן בן אליהוווילנאתרסז
 חלת דבש - טוען ונטען ואבדה קוסובסקי שחור, יצחק אברהם בן שאולירושליםתשסח
 חלת דבש - קנינים קוסובסקי שחור, שאול בן יצחק אברהםירושליםתשסו
 חלת לחם יהושע השעיל הכהןניו יורקתשנח
 חלת לחם רובינשטין, שמחה יואללבובתריג
 חמד אלהים  ירושליםתשס
 חמד אלוקים רבי בנימין הלויליוורנותרכב
 חמד מרדכי אלפרט, מרדכי דוד בן חיים שבתיווילנאתרסב
 חמד משה גדליה משה בן צבי הירש, הלויפיורדאתקכט
 חמד משה גדליה משה בן צבי הירש, הלויירושלים 
 חמד משה גדליה משה בן צבי הירש, הלויפיורדאתקכט
 חמד צבי טאוב, דוד צבי בן יחזקאל, מנישטטפיורדאתקנח
 חמדה גנוזה משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807וויינהתרפ
 חמדה גנוזה כהנא, שלמהבודפשטתשא
 חמדה גנוזה רוזנפלד, אליעזר בן זאב וולףפאדגורזע אצל קראקאתרסג
 חמדה גנוזה מייזליש, משה צבי הירש אבד"ק זאלקוויאלבובתרלה
 חמדה גנוזה עדעלמאן, צבי הירש איש חן טובקניגסברגתרטז
 חמדה גנוזה תשובות הגאונים תרכ"גירושליםתרכג
 חמדה גנוזה מיזלש, משה צבי הירש בן שמשוןלבובתרלה
 חמדה גנוזה - חלק א שלוש, דוד חייםירושליםתשלו
 חמדה גנוזה - חלק ב שלוש, דוד חייםירושליםתשלו
 חמדת אריה - עניני עריות בקידושין וביבום רוטנברג, אריה יוסףירושלםתשמז
 חמדת אריה - עניני שבועות רוטנברג, אריה יוסףירושלםתשנה
 חמדת בנימין זילברברג, אברהם בנימין, 1820-1878פיטסבורגתשיג
 חמדת דוד טאוב, דוד צבי בן יחזקאל, מנישטטבילגורייתרצ
 חמדת דניאל זקס, דניאל זליגירושליםתרצב
 חמדת הארץ - חלק א ארץ חמדהירושליםתשסא
 חמדת הארץ - חלק ב מכון התורה והמדינהירושליםתשסב
 חמדת הארץ - חלק ג מכון התורה והמדינהירושליםתשסג
 חמדת הארץ - חלק ד מכון התורה והמדינהירושליםתשסו
 חמדת הארץ - חלק ה מכון התורה והמדינהירושליםתשסז
 חמדת הארץ - חלק ו מכון התורה והמדינהירושליםתשסח
 חמדת הנפש פרלמוטר, משה בן אליעזרורשהתרנז
 חמדת השבת סנדר, מאירירושליםתשסח
 חמדת השבת סנדר, מאירירושליםתשסח
 חמדת חיים מיטקס, קלמן חייםפיעטרקובתרסו
 חמדת יהושע זמברובסקי, יהושעבופולו וסירקיוזתרצב
 חמדת יוסף - חלק א סרברולוב, יוסףלובליןתרפא
 חמדת יוסף - חלק א סרברולוב, יוסףלובליןתרפ
 חמדת יוסף - חלק ב סרברולוב, יוסףלובליןתרפג
 חמדת ימים שבזי, שלום בן יוסף, 1619-1687ירושליםתשטז
 חמדת ימים צוריאל, משהבני ברקתשסד
 חמדת ימים - חלק א  קושטאתצה
 חמדת ימים - חלק ב  קושטאתצה
 חמדת ימים - חלק ג  קושטאתצה
 חמדת ימים - חלק ד  קושטאתצה
 חמדת ימים - שבת פסחים יומא סוכה בבא קמא ועוד ענינים פרצוביץ, ישראל מאירבני ברקתשסג
 חמדת ימים חלק א  בני ברקתשעא
 חמדת ימים חלק ב  בני ברקתשעא
 חמדת ימים חלק ג  בני ברקתשעא
 חמדת יעקב בוימן, יעקבלוס אנג'לסתשב
 חמדת יעקב ‫ ליבוביץ, יעקב בן מאירווארשאתרסא
 חמדת ירושלם אלקלעי, בנציון בן משה, 1858-1913ירושליםתרסט
 חמדת ישראל ישראל נחמן דרוהביטשערליוורנותקפ
 חמדת ישראל קרפונקל, ישראל יהודהברוקליןתשנא
 חמדת ישראל אלמליח, אברהם, 1885-1967ירושליםתשו
 חמדת ישראל וויטל, חייםמונקאטשׁתרסא
 חמדת ישראל - חלק א פלוצקי, מאיר דן, 1867-1928פיעטרקובתרפד - פז
 חמדת ישראל - חלק ב זילברשיץ, חיים משה בן ישראל, 1869-1954 תרצא
 חמדת ישראל - שנים אוחזין דגני, ירחםירושלםתשסח
 חמדת ישראל חלק ב רבי מאיר דן פלאצקיפיעטרקובתרפד - פז
 חמדת ישראל על התורה הלפרין, אליהו דוב ב"ר ישראל דודנ.י.תשיד
 חמדת ישראל-חלק ראשון זילברשיץ, חיים משהזלאצובתרפט
 חמדת משה פרלמוטר, משה בן אליעזרורשהתרנו
 חמדת משה בק, משה יעקבניו יורקתשיט
 חמדת משה בק, משה יעקבברוקליןתשיט
 חמדת משה בק, משה יעקב תשיט
 חמדת משה גולונבק, משה אהרןפיעטרקובתרצב
 חמדת צאן קדשים ויס, אהרן, ממקובהקליינווארדייןתרצח
 חמדת צבי הירש פרידמאןברוקליןתשכה
 חמדת צבי הורביץ, צבי הירש בן יעקב יהושעלעמבערגתרלו
 חמדת צבי ליברמן, צבי הירש בן שלמה זלמןמאהליבתקפה
 חמדת צבי הורביץ, צבי הירש בן יעקב יהושעלעמבערגתרלו
 חמדת צבי צבי הירשאמשטרדאםתמו
 חמדת צבי - חלק א וולנר, משה דב בן צבי יהודה, 1912-2007ירושליםתשלג
 חמדת צבי - חלק א קויט, צבי הירשווארשאתרנט
 חמדת צבי - חלק א גלזר, צבי דודירושליםתרצא
 חמדת צבי - חלק ב קויט, צבי הירשווארשאתרנט
 חמדת צבי - חלק ב וולנר, משה דב בן צבי יהודה, 1912-2007ירושליםתשלג
 חמדת צבי - חלק ג וולנר, משה דב בן צבי יהודה, 1912-2007ירושליםתשלג
 חמדת צבי - חלק ד וולנר, משה דב בן צבי יהודה, 1912-2007ירושליםתשלג
 חמדת צבי - חלק ה וולנר, משה דב בן צבי יהודה, 1912-2007ירושליםתשלג
 חמדת צבי א פשדמיסקי, צבי הירש - גליק, יהודה בן משהירושליםתשנג
 חמדת ציון פירר, בנציון, 1914-1988תל אביבתשטז
 חמדת ציון פירר, בנציון, 1914-1988קראקאתרצו
 חמדת ראם מזאה, אליהו מרדכיניו יורקתשיב
 חמדת שאול שפירא, שאול בן דב, 1796-1859אודסהתרסג
 חמדת שאול רוזנברג, שאול בן מרדכי, 1865-1939ירושליםתשכט
 חמדת שלמה ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקורשהתרפב
 חמדת שלמה ליפשיץ, שלמה זלמן בן יצחק איצקווארשאתרן
 חמודה גנוזה דיטש, יעקב מנחם מנדלבני ברקתשכח
 חמודות אינהורן, שלמהתל אביבתשי
 חמודי אלימלך רובינשטין, אלימלך בן נחמן, 1854-1942ירושליםתרצ
 חמודי אפרים - חלק א בליטי, חיים אפריםגאלאנטאתרפה
 חמודי אפרים - חלק ב בליטי, חיים אפריםגאלאנטאתרפה
 חמודי דניאל דניאל בן יעקבגרודנותקע
 חמודי דניאל דניאל בן יעקבהוראדנאתקע
 חמודי דניאל [עם רחבת ידים] דניאל בן יעקבווייטצעןתרסח
 חמודי צבי ליפשיץ, צבי הירש בן אליהוווילנאתרנו
 חמודי צבי - במדבר יאיר, צבי הירשניו יורקתשלג
 חמודי צבי - בראשית יאיר, צבי הירשניו יורקתשיז
 חמודי צבי - ויקרא יאיר, צבי הירשנוי יורקתשכו
 חמודי צבי - שמות יאיר, צבי הירשניו יורקתשכא
 חמום אלקטרי בשבת פראנקפורטער, שלמהברליןתרס
 חמי טבריא כשר, מנחם מנדל, 1895-1983ירושליםתרצד
 חמץ משהו שורץ, יואל בן אהרןירושליםתשמח
 חמר חדת ועתיק נקאוה, אברהם בן מרדכיליוורנותרד
 חמר חדת ועתיק נקאוה, אברהם בן מרדכיליוורנותרד
 חמר להטפה  נ.י.תרפט
 חמרא וחיי בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673ליוורנותקסב
 חמרא טבא - לקוטי אמרים - אורה ושמחה - נאות דשא (ספרים קדושים מתלמידי הבעשט) הורביץ, אברהם שמחהניו יורקתשמז
 חמש חנכות הירש, שמשון רפאל, 1808-1888תל אביבתרצג
 חמש ידות - חלק א לוין, בנימין בן יעקבווילנאתרסד
 חמש ידות - חלק ב לוין, בנימין בן יעקבווילנאתרסד
 חמש מגילות  פרנקפורט דאדרהתפח
 חמש מגילות  שלוניקי - קושטאנדינאתקסח
 חמש מגילות – קאפח  ירושליםתשכב
 חמש מגילות - שיר השירים, רות, איכה, קהלת, ואסתר  פריזשטו
 חמש מגילות עם פרש"י ומנחת שי וספר שירי מנחה  שקלאוותקס
 חמש מגלות ווילנאווילנאתרה
 חמש מגלות [] אלשיך, משה ב"ר חייםווארשאתרכב
 חמש מגלות עם שנים עשר פירושים  ירושליםתשיט
 חמש מגלות-מקרא מפרש  תל אביבתשטו
 חמש מפרש: חלק א Persky, EliasNew Yorkתשכה
 חמש שיטות אדרת, שלמה בן אברהם אבן (רשב"א), 1235-1310פראגתקסט
 חמשה אלפין אפרון, אהרן אליעזר ב"ר שאולווילנאתרעד
 חמשה ואלף אנפין לתורה תווינא, שלמה בן עאבד, מכלכתא, 1856-1913ירושלים 
 חמשה חומשי תורה  אשבונהרנא
 חמשה חומשי תורה  אישאררנ
 חמשה חומשי תורה  אמשטרדםתקכד
 חמשה חומשי תורה  ברליןתסג
 חמשה חומשי תורה  המבורגתקמז
 חמשה חומשי תורה  אמשטרדםתקט
 חמשה חומשי תורה  אמשטרדםתמב
 חמשה חומשי תורה  אמשטרדםתקט
 חמשה חומשי תורה  פרנקפורט דאדרהתפח
 חמשה חומשי תורה  דיהרנפורטתנג
 חמשה חומשי תורה  אמשטרדםתמ
 חמשה חומשי תורה  המבורגתקמז
 חמשה חומשי תורה - ספר דברים  שטעטטיןתרכד
 חמשה חומשי תורה - עם תרגום אונקלוס ופירוש רש"י  אשבונה - ליסבוןרנ"א
 חמשה חומשי תורה וחמש מגילות עם תרגום אונקלוס עם פרוש רש״י עם כמה תוספות מרש״י ישן  דיהרנפורטתקנג
 חמשה חומשי תורה וחמש מגלות  אמשטרדםתקיז
 חמשה חומשי תורה חלק א-ב חיים שמשון גאלדשטייןניו יורקתרצ
 חמשה חומשי תורה חלק ב במדבר דברים עם מגלות והפטרות עם עשרה פירושים  ברלין 
 חמשה חומשי תורה חלק ג-ה חיים שמשון גאלדשטייןניו יורקתרצה
 חמשה חומשי תורה נביאים וכתובים  אמשטרדםתלט
 חמשה חומשי תורה על ספר במדבר-מגילת רות  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה על ספר שמות והפטרות  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה עם הפטרות וחמש מגילות  קושטאשד
 חמשה חומשי תורה עם הפטרות ומגלות-ויקרא  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה עם הרבה מפרשים חלק א  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה עם הרבה מפרשים חלק ב  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה עם חמש מגילות  ויןתריא
 חמשה חומשי תורה עם פירוש אנגלי - ב (שמות) שניאורסוןניו יורקתשסו
 חמשה חומשי תורה עם פירוש אנגלי -ד (במדבר) שניאורסוןניו יורקתשסד
 חמשה חומשי תורה עם תרגום לטינית  Venetiisשיא
 חמשה חומשי תורה-במדבר  אמשטרדםתקיז
 חמשה חומשי תורה-במדבר  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה-במדבר ודברים  דובראװנאתקסד
 חמשה חומשי תורה-במדבר ודברים-מגילות  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה-בראשית ושמות  דובראװנאתקסד
 חמשה חומשי תורה-דברים  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה-ויקרא  אמשטרדםתקיז
 חמשה חומשי תורה-ויקרא  דובראװנאתקסד
 חמשה חומשי תורה-מגילת איכה-קהלת  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה-ספר במדבר  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר במדבר  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר בראשית  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר בראשית  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר דברים  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר דברים  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר ויקרא  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר ויקרא  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר שמות  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר שמות  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-שמות  ברליןתסה
 חמשה חומשי תורה-שמות  אמשטרדםתקיז
 חמשה חלוקי אבנים אלטשול, זאב וולף בן דב ברשקלובתקנד
 חמשה חמשי תורה עם מבחר פרוש רש"י - ויקרא אבן שושן, אברהםירושליםתשלט
 חמשה מאורות הגדולים גד, חיים יוסף איסר ב"ר יצחק אריה הלוייוהניסבורגתשיג
 חמשה מאמרות שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937בערעגסאסתרפב
 חמשה מאמרות : מאמר משיב מפני הכבוד שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937 תשכב
 חמשה מאמרות : מאמר נוסח התפלה שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937 תשכב
 חמשה מאמרות : מאמר סמוכים לעד שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937 תשכב
 חמשה מאמרות : מאמר תורת שבת שפירא, חיים אלעזר בן צבי הירש, 1871-1937 תשכב
 חמשה ספרים נפתחים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832זאלעשטשיקיתרסז
 חמשה קונטרסים קורונל, נחמן נתן, 1810-1890וינהתרכד
 חמשה שיטות משה בן נחמן, 1194-1270לבובתקצד
 חמשה שיטות משה בן נחמן, 1194-1270זולצבאךתקכב
 חמשה שירים סלושץ, נחוםלישבונהתרסח
 חמשים דרושים יקרים מורטרה, שאול, הלויאמשטרדםתה
 חמשים הספדים לוינסון, יעקב בן יהודה, 1875-1955ברוקליןתשט
 חמת דמשק גינצבורג, מרדכי אהרן, 1795-1846קניגסברגתרכ
 חן אהרן רבינוביץ, גדליה אהרן בן יצחק יואל, 1815-1878יאססיתרע
 חן וכבוד ניניו, רחמים שאלתיאל יעקבירושליםתרמד
 חן וכבוד עזרן, ליאור בן יצחקאופקיםתשעא
 חן טוב טוביה בן אברהם, הלויויניציאהשסה
 חן טוב הלל בן אהרןקארעץתקמ
 חן טוב פרידמן, אהרן צבי בן יעקב שלוםנ.י.תרלה
 חן טוב טוביה בן אברהם, הלויויניציאהשסה
 חן טוב זבד טוב יואב בן ירמיה, ממטרסדורף, -1810זולקוהתקסו
 חן טוב למרי נפש חדאד, נסים בן חנניג'רבתשו
 חן מרדכי עבאדי, מרדכי בן יעקבפרעמישלאתרלט
 חן מרדכי דרכי חן עבאדי, מרדכי בן יעקבירושליםתרפז
 חנה אריאל - אמרות טהורות אפשטין, יצחק איזיק, הלויבארדיטשובתרעב
 חנה אריאל - ויקרא - במדבר - דברים אפשטין, יצחק איזיק, הלויבארדיטשובתרעב
 חנה אריאל - מאמר מצה וכוסות אפשטין, יצחק איזיק, הלויבארדיטשובתרעב
 חנה אריאל (ג חלקים) אפשטין, יצחק איזיק, הלויבארדיטשובתרעב
 חנה דוד מגיד, אלחנן דוד בן יעקבמונטריאלתשיג
 חנה דוד רידב"ז, יעקב דוד, 1845-1913ווילנאתרלו
 חנה דוד ברקוביץ, דודפינסקתרצו
 חנוך ספרים חיצונים.קראקאתרנב
 חנוך בית יהודה ליכטנשטין, אברהם דבבקליאןתרצז
 חנוך בית יהודה ליכטנשטין, אברהם דבבעקלעאןתרצז
 חנוך בצלאל קנטרוביץ, יהושע בצלאל בן יעקב קופל, 1825-1885ירושליםתרמא
 חנוך הבנים אריה ליב, רב ודרשןחמ"ד 
 חנוך הבנים בדת היהדות - חלק א לפידות, אליעזר יוסף בן אהרןווילנאתרסו
 חנוך המדות - חלק ב לפידות, אליעזר יוסף בן אהרןווילנאתרסו
 חנוך השלחן - חלק א   תרעא
 חנוך השלחן - חלק ב  ירושליםתרע
 חנוך לאהרן על חנוכה פריד, אהרןקרית טאהשתשסא
 חנוך לנער נאה, אברהם חיים בן מנחם מנדל, 1890-1954ווארשאתרעב
 חנוך לנער יברוב, צבי בן משה יצחק אהרןבני ברקתשסג
 חנוך לנער שניאורסון, שלום דב בר בן שמואל, 1860-1920ניו יורקתשס
 חנוך צאנז - 1964 תשכ"ד  צאנזתשכד
 חנוכת אליהו  אלעדתשעא
 חנוכת דוד דוד דוב מייזלישניו יורקתשסג
 חנוכת הבית שאול בן דודפראגשעו
 חנוכת הבית שאול בן דודפראגשעו
 חנוכת הבית חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711ויניציאהתנו
 חנוכת הבית חפץ, משה בן גרשום, 1664-1711ויניציאהתנו
 חנוכת הבית גנוט, שמואל ברוך בן יעקב צביאלעדתשעב
 חנוכת הבית כלפון, משה - כהן, בנציון בן שמעוןנתיבותתשעד
 חנוכת הבית לדוד תווינא, שלמה בן עאבד, מכלכתא, 1856-1913כלכתהתרמה
 חנוכת התורה אברהם יהושע השל בן יעקב, 1596-1663פיוטרקובתרס
 חנוכת התורה אברהם יהושע השל בן יעקב, 1596-1663פיעטרקובתרס
 חנינת בנימין מיליקובסקי, בנימין בן אברהםווילנאתרצד
 חנינת דוד יוחנן תימסיתרמלהתשעג
 חנך לנער - חלק א כהן, חנניה אלחנן חיליוורנותרב
 חנך לנער - חלק א כהן, חנניה אלחנן חיויניציאהתקסד
 חנך לנער - חלק ב כהן, חנניה אלחנן חיליוורנותקצב
 חנך לנער - חלק ב כהן, חנניה אלחנן חיויניציאהתקסד
 חנכה בספרות הגאונים עהרענרייך, חיים יהודה  
 חננו ועננו על י"ג מידות רפפורט, ישראל יוסף בן יצחק הכהןבני ברקתשע
 חסד אברהם מנחם גלנטי, אברהם מנחםתל אביבתשיד
 חסד אל אלמושנינו, חסדאיליוונרותקפו
 חסד ה כלפון, יעקבירושליםתרצא
 חסד ואמת אקשטין, מנחם זאבווייטצעןתרסב
 חסד ואמת  ירושליםתרסג
 חסד ואמת צבע, יצחק בן יהודהשאלוניקיתקעג
 חסד ואמת חורי, חיים בן אברהם זקן, 1885-1957גרבהתרעו
 חסד ואמת צבע, יצחק בן יהודהשאלוניקיתקעג
 חסד ואמת - מנהגי ק"ק אלג’יר גג’, אליהו בן יוסף, 1830-1904אלג'ירתרמח
 חסד וצדקה  ווילנאתרסו
 חסד יהושע גרינולד, יהושע בן אברהם יוסף, 1909-1969ניו יורקתשיא
 חסד יהושע גרינולד, יהושע בן אברהם יוסף, 1909-1969 תשיא
 חסד ישראל פיש, ישראל ב"ר משה הלוילונדוןתרפ
 חסד לאברהם ‫ סומפולינסקי, אברהם זאב‬ירושליםתשעב
 חסד לאברהם ילין, אברהם בן אריה זאבירושליםתשכו
 חסד לאברהם ווידהויזן, משה דניאל קהת בן צבי הירשאמשטרדםתרלז
 חסד לאברהם אברהם טובייאנהמנטובהתקמג
 חסד לאברהם אזולאי, אברהם בן מרדכי, נפ’ 1643אמשטרדםתמה
 חסד לאברהם כהן, אהרן בן יוסף, 1865-1936ירושלים 
 חסד לאברהם שפירא, אברהם בן דבורנובתרצח
 חסד לאברהם קאהן, אברהם בן משהג'רבהתשב
 חסד לאברהם וינברג, אברהם ה1, מסלוניםיוזפוףתרמו
 חסד לאברהם אזולאי, אברהם בן מרדכי, נפ’ 1643אמשטרדםתמה
 חסד לאברהם אברהם טובייאנהמנטובהתקמג
 חסד לאברהם אזולאי, אברהם בן מרדכי, נפ’ 1643לבובתרכ
 חסד לאברהם אברהם בן יחיאלטשערנאוויץתרמד
 חסד לאברהם שור, אברהם יוסף בן אלעזרדראהאביטשתרמה
 חסד לאברהם אברהם, פודלוסקרווארשאתרנט
 חסד לאברהם אברהם, פודלוסקר תרנט
 חסד לאברהם - אהלות סומפולינסקי,אברהם זאבירושליםתשעב
 חסד לאברהם - אורח חיים ומועדים יצחקי, אוריירושליםתשעד
 חסד לאברהם - בנין הבית היהודי ושלמותו יצחקי, אוריירושליםתשסח
 חסד לאברהם - חלק א ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרפח
 חסד לאברהם - חלק א אלקלעי, אברהם בן שמואל, -1811שאלוניקיתקעג
 חסד לאברהם - חלק ב ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרפח
 חסד לאברהם - חלק ב אלקלעי, אברהם בן שמואל, -1811שאלוניקיתקעד
 חסד לאברהם - חלק ג ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרפח
 חסד לאברהם - חלק ד ברודנא, אברהם צבי בן משהירושליםתרצג
 חסד לאברהם - חלקים א - ב אלקלעי, אברהם בן שמואל, -1811שלוניקיתקעג
 חסד לאברהם - נדה יצחקי, אוריירושליםתשסח
 חסד לאברהם - עירובין יצחקי, אוריירושליםתשעה
 חסד לאברהם - שבת א יצחקי, אוריירושליםתשעא
 חסד לאברהם - שבת ב יצחקי, אוריירושליםתשעא
 חסד לאברהם - שבת ג יצחקי, אוריירושליםתשעא
 חסד לאברהם - שבת ד יצחקי, אוריירושליםתשעא
 חסד לאברהם מהדורא תנינא - חלקים א - ב תאומים, אברהם בן צבי הירש, 1814-1868לבובתרנח
 חסד לאלפים פאפו, אליעזר בן יצחק, 1785-1827שלוניקיתרא
 חסד לאלפים מרינו, אליהו פינחס בן זאבירושליםתרע
 חסד למשיחו רבינוביץ, אליהו עקיבא ב"ר דובער מפאלטאואווארשאתרנח
 חסד שמו אל אוירבך, שמואל בן דודאמשטרדאםתנט
 חסד שמו אל אוירבך, שמואל בן דודאמשטרדםתנט
 חסדי אבות אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותקנח
 חסדי אבות פישלר, יחיאל מיכל בן חיים צבי תרמא
 חסדי אבות ליון, מאיר בן טוביה, 1860-1925ווילנאתרסט
 חסדי אבות יעבץ, יצחק בן שלמהקושטאנדינאשמג
 חסדי אבות יעבץ, יצחק בן שלמהקושטנדינאשמג
 חסדי אבות גרינולד, יהודה, 1849-1920סעאיניתרפה
 חסדי אבות גרינולד, יהודה, 1849-1920לבובתרמא
 חסדי אבות אהרן בן יהודה ליב, הלוי, מאולקסיניץזאלקוואתקלא
 חסדי דוד רבי דוד פארדוליוורנו-ירושליםתקלו - תשל
 חסדי דוד רבי דוד פארדוליוורנו-ירושליםתקלו - תשל
 חסדי דוד כהן, דודג'רבהתש