ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
429 Seforim found for Av אב
 אבן בחן קלונימוס בן קלונימוס, 1286-1328למבערגתרכה
 אבני שהם רובינשטין, שמואל משהווארשאתרסא
 אגדת אגדות - מדרשים קטנים הורוויץ, חיים מאיר, 1855-1904ברליןתרמא
 אגדת ארבע כוסות פפנהים, שלמה, 1740-1814ווארשאתרמא
 אגרא דפרקא שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841מונקאטשתשא
 אגרות ראיה קוק, אברהם יצחק, 1865-1935ירושליםתרפג
 אגרת דברי אמת ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913לעמבערגתשג
 אגרת המוסר אלעמי, שלמהווילנאתרלח
 אדמו״ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקליןתשיז
 אויפבוי פון ערשטען בית-המקדש קמינר, משלם בן שלמהניו יורק - ירושלים - קליבלנדתשטז
 אוסף מכתבים ודברים אלטר, אברהם מרדכי בן יהודה אריה ליב, מגור, 1865-1948ירושליםתשכו
 אוצר התורה - חלק א אלפס, בנציון בן ירמיהו עקיבא, 1851-1940מילוואקיתשיג
 אור ישראל  פשעמישלתרפ
 אור ישראל  פשעמישלתרפ
 אור לישרים לנדא, שלמה זלמןווארשאתרס
 איגרות סופרים סופר, שלמה בן אברהם שמואל בנימין, 1853-1930וויעןתרפט
 איוב ירושלמי, אפרים, 1862-1952ירושלםתרפז
 אילת השחר מורגנשטרן, יחיאלאדעססאתרסה
 אין די געצעלטען פון חב״ד אינדריץ, מוריסשיקאגאתרפז
 אין הקב"ה בא בטרוניא - תרפ"ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקלין, ניו יורקתשיג
 אכסניות של תורה רינס, משהקראקאתרנ
 אליהו הנביא מנס, אברהם, 1897-1969ניו־יארקתשטו
 אמרי מהרא"ב על מסכת מגילה זילברברג, אברהם בנימין, 1820-1878ניו יארקתשג
 אמרי שפר פרימר, ירחמיאל בן יהודה פסחווארשאתרעג
 אמת ושלום סלוצקי, אפרים זלמןווילנאתרעד
 אנחה גדולה ויטקין, שמעון בן יהודה ליבווילנאתרסג
 ארץ חמדה סוקולוב, נחום, 1859-1936ווארשאתרמה
 אשדת הפסגה - חוברת ב  ווילנאתרס
 אשכל הכפר הדסי, יהודה בן אליהוגוזלוותקצו
 בוצינא דנהורא ברוך בן יחיאל מיכל, ממזיבוז, 1753-1811פיעטרקובתרמט
 בוצינא דנהורא ברוך בן יחיאל מיכל, ממזיבוז, 1753-1811לבובתרסג
 בוצינא דנהורא ברוך בן יחיאל מיכל, ממזיבוז, 1753-1811פיעטרקובתרמט
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיװילנאתרי
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיורשהתרה
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיבריןתקנז
 בחינות עולם הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשיווארשאתרמו
 בירורי הלכות פלוטקין, אברהם אליהו, 1888-1949ברוקליןתשלג
 בן המלך והנזיר חסדאי, אברהם בן שמואל אבןפ״פ דמייןתקכט
 בן סירא ספרים חיצונים. בן סירא.ווילנאתרכט
 בני יששכר - חלק א שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841פיעטרקובתרמד
 בני יששכר - חלק ב שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841פיעטרקובתרמד
 בקורת תהיה שפירא, נחום כהנאניו־יורקתשיג
 בר הדיא או חלום הירצל טורש, דובריש בן אלכסנדר זושה, 1863-ווארשאתרנט
 ברכה ופרנסה  פשעמישלתרפה
 ברכה למנחם - ספר היובל אייכענשטיין, מנחם צביסט. לואיסתשטו
 ברכת אברהם אבן עזרא, אברהם בן מאיר, 1089-1164פראנקפורט על נהר מייןתרמד
 ברכת המזון  דיהרנפורטתקעא
 ברכת הנהנין ונטילת ידים שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ווארשאתרד
 בתולת בת יהודה - לקוטי שירים יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141פראגתר
 גבורת ישראל  ניו יורקתשכח
 גיא חזיון גריבסקי, יעקב אשרירושליםתרצז
 גנזי ישראל בס"ט פיטורבורג - ד גורלנד, חיים יונה, 1843-1890ס״ט פיטורבורג, רוסיהתרכז
 דבר בעתו יהושע העשילווילנאתרלח
 דברי אסתר אריה יהודה ליב בן ברוך, מלנצוטזאלקוויאתרכב
 דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית אוטומאן התוגר יוסף בן יהושע, הכהןלעמבערגתריט
 דברי מרדכי דיסקין, מרדכי בן יצחק, 1839-1914ירושליםתרמט
 דברי שלום ואמת ליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמן, 1838-1921ווארשהתרמד
 דברי שלום ואמת פאלאצקי, שלעמבערגתקס
 דברים עתיקים - חלק א בן יעקב, יצחק איזיק, 1800-1863לייפציגתרד
 דברים עתיקים - חלק ב בן יעקב, יצחק איזיק, 1800-1863לייפציגתרו
 דור ישרים הרכבי, אלחנןניו יורקתרסג
 דור ישרים - חלק א ליפשיץ, יהודה בן אליעזר ליפמןפיעטרקובתרסז
 דור ישרים - חלק ב ליפשיץ, יהודה בן אליעזר ליפמןפיעטרקובתרע
 דורש לציון קרמר, חיים יעקבוורשהתרנא
 די געשיכטע נפלאות מהר"ל מיט דעם גולם רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ווארשאתרעח
 דיואן אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי - חלק ג - א יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ברליןתרעא
 דיואן אביר המשוררים יהודה בן שמואל הלוי - חלק ג - ב יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ברליןתרעב
 דיואן של שלמה בן משולם דאפיירה דפירה, שלמה בן משלםניו־יורקתשג
 דער אוצר פון אלע מדרשים - דריטער טייל זוין, ישראל יוסף בן יהודה ליב, 1872-1926ניו־יארקתרפו
 דער אוצר פון אלע מדרשים - ערשטער טייל זוין, ישראל יוסף בן יהודה ליב, 1872-1926ניו־יארקתרפו
 דער אוצר פון אלע מדרשים - פיערטער טייל זוין, ישראל יוסף בן יהודה ליב, 1872-1926ניו־יארקתרפו
 דער אוצר פון אלע מדרשים - צווייטער טייל זוין, ישראל יוסף בן יהודה ליב, 1872-1926ניו־יארקתרפו
 דער בעל שם טוב  ווילנאתרסט
 דער בעל שם טוב  ווילנאתרסג
 דער ליובאוויטשער רבי אגדת חסידי חב"ד.ניו יורקתשיג
 דעת הרבנים - מכתבים מרבני גאוני זמננו נגד הרעיון הציוני שטינברג, אברהם ברוךווארשאתרסב
 דעת קדושים איזנשטט, ישראל טוביהפטרבורגתרנז
 דרישת ציון - ראשון לציון קלישר, צבי הירש בן שלמה, 1795-1874טהארןתרכו
 דרך אמת מלקוב, אביגדור בן מרדכיווארשאתרנד
 דרך אמת - זשארגאן מלקוב, אביגדור בן מרדכיווארשאתרנד
 דרך פקודיך שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841לבובתרכ
 דרכי שלום פלודירמכר, שלוםווילנאתרסב
 האגודה בשם אגודת הרבנים הכללי  קיירהתרעב
 האדם המעלה שינפלד, שלמה יצחק בן אהרן, 1860-1943מילוואקי, וויסקאנסין, ארצות הבריתתרצא
 האדרות הקדושות - ללילות שבועות והושענא רבה אדרא.ליוורנותרכט
 האורח דיק, איזיק מאירקניגסברגתרו
 הברית או אגרת החיים והשלום וויטקינד, אריה ליבווארשאתרנח
 הגות לבי קובץ דרשות שדרשו בשבתות ובחגים יבורקובסקי, יצחקביאליסטאקתרע
 הדת והלאומיות רבינוביץ, שמואל יעקב בן שמעון מאירווארשאתרס
 הזכרון מהמוסד עזרת תורה  ניו יארקתרעט
 החולץ הרמלין, משה אריה ליבלבובתרכא
 החולץ הרמלין, משה אריה ליבלבובתרכא
 היהדות והחרות תמרת, אהרן שמואלאודיסהתרסה
 היהודים באונגאריא גרינולד, יקותיאל יהודהוואץתרעג
 היהודים ברוסיא מגזניק, מנשהװארשאתרע
 היהודים ברוסיה היסין, יוליוסווילנהתרעג
 היהודים והיהדות בניוארק וינברגר, משה בן יששכר ברישנויארקתרמז
 היחיד הצבורי ברײנער, נחוםווארשאתרצג
 היינו דאמרי אנשי ויסברג, יצחק יעקבקיובתרנד
 היינו דאמרי אנשי ויסברג, יצחק יעקבקיובתרנד
 הכהנים אשר בג’רבה סלושץ, נחום, 1872-1966ירושליםתרפד
 הלבנון אלבינגר, יהודה מרדכיורשהתרעב
 המבחר וטוב המסחר אהרן בן יוסף ה1, קראיגוזלוותקצה
 המכתם - מסכת מגלה דוד בן לוי, מנרבונהלעמבערגתרסד
 המסע לארץ-ישראל בשנת רמ"ז-רמ"ח ברטינורה, עובדיה ירה בן אברהםברליןתרפב
 הנהגות אדם ליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקמונקאטשתרנה
 הנותן אמרי שפר רזניק, אברהםדעוואתרפט
 העבדות - על פי התורה והתלמוד כהן, צדוק, מפריס, 1839-1905קראקאתרנב
 הענק הוא התרשיש אבן עזרא, משה בן יעקב, 1055-1140ברליןתרמו
 הענק הוא התרשיש אבן עזרא, משה בן יעקב, 1055-1140ברליןתרמו
 העקוב למישור עדעלמאן, מרדכי יצחקביאליסטאקתרעג
 העשר והעני אדלמן, מרדכי יצחקביאליסטיקתרעג
 הפליט צונץ, יום טוב ליפמן, 1794-1886ברליןתרי
 הצופה לבית ישראל קרומר, יוסף משה בן ברוך מרדכיירושליםתרצד
 הציוניות מנקודת השקפת הדת דון יחיא, יהודה ליב בן חיים, 1869-1941ווילנאתרסב
 הצעת תכנית ופרוגרמה של מוסדות החנוך הדתיים (חדרים ותלמוד־תורה) פרידמן, אלכסנדר זושאווארשאתרצא
 הקלות יחדלון ינובסקי, יעקב צביברדיטשובתרמח
 השרשים המכונה שפת אמת - חלק ראשון סאטאנאוו, יצחקפראגתקסג
 התורה והחכמה יאללעש, זכריה ישעיהוווילנאתרעג
 ואלה תולדות הרבי הראשון מגור שווארצמאן, מאיר בן ישראל משהירושליםתשיח
 וואס איז אידישקייט זילברמן, בצלאלניו יורק 
 ויהי בנסע קונטרס גרינפלד, משה חנוךברוקלין, ניו יורקתשכ
 זכרון יעקב - חלק ב ליפשיץ, יעקב בן אליעזר ליפמן, 1838-1921קאוונא - סלאבאדקאתרפד
 זמרת הארץ בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרסט
 חוברת של קרן התורה  וינהתרפה
 חובת נשים דיק, איזיק מאיר, 1814-1893קעניגסבערגתרכג
 חזון האמונה וההשגחה גורדון, אריה ליב בן שלמה, 1845-1912ירושליםתרנט
 חידושי מהרשד"ם - חלק א מרגליות, דוד שלמה בן יצחקווילנאתרלז
 חיי היהודים באשכנז בימי־הבינים ברלינר, אברהם, 1833-1915ווארשאתרס
 חיי היהודים בזמן התלמוד יודלביץ, מרדכי דב, 1879-1951ווילנאתרסו
 חיי מוהר״ן - חלק א שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844לבובתרלד
 חיי מוהר״ן - חלק ב שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844לבובתרלד
 חיי עולם ציטלין, דב בר בן זאב וולף, 1841-1913נאנאשתשג
 חכמת השרשים אולמן, נפתלי הירץהאגתקמא
 חמדה גנוזה משה יהודה ליב בן יעקב, מססוב, -1807וויינהתרפ
 חמשה חומשי תורה - ספר דברים  שטעטטיןתרכד
 חשבון קצר הועידה הרבנית הפטרבורגית.ס״ט פטרבורגתרע
 טוב ירושלים גרינולד, אשר אנשל בן מאיראונגווארתרצד
 טעם זקנים אשכנזי, אליעזר, מתונספ״פ דמייןתרטו
 יד ושם יזרעאל, ראובןווילנאתרסח
 יהושע  וילנהתרע
 יהושע  וילנהתרע
 יובל  לודזתרצ
 יודישע געשיכטע לויט דער תורה - די ערשטע מלכים ביי יודען קמינר, משלם בן שלמהניו יורק - ירושלים - קליבלנדתשיז
 יון מצולה הנובר, נתן נטע בן משה, 1620-1683. יון מצולהברליןתרפג
 ילקוט ארץ ישראל ציזלינג, יהודה אידלווילנאתרנ
 ילקוטי לבסקי, אברהםבונוס אייריסתשו
 יסד המעלה בריל, יחיאל, 1836-1886מגנצאתרמג
 יסוד יוסף יוסף בן שלמה, מפוזנה, 1601-1696מונקאטשתרנה
 יסוד עולם זכות, משה בן מרדכיליוורנותרלד
 יסוד עולם זכות, משהאלטונאתרלד
 יסודות חינוך הדת לדור וולגמוט, יהודה אריהריגהתרצז
 יציאת מצרים אפשטין, יצחק איזיק, הלויווילנאתרלז
 יציאת מצרים אפשטין, יצחק איזיק, הלויווילנאתרלז
 ירושלים דע־האאן, יעקב ישראללאדזתרפה
 ירושלים - כרך ששי - חוברת א לונץ, אברהם משהירושליםתרסב
 ירושלים - כרך ששי - חוברת ב לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי - חוברת ג לונץ, אברהם משהירושליםתרסג
 ירושלים - כרך ששי - חוברת ד לונץ, אברהם משהירושליםתרסד
 כבוד אכסניא פרייסקעל, אפרים יצחקווילנאתרסד
 כי מנסה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתשח
 כל שירי ר׳ יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141לעמבערגתרמח
 כנסת חכמי ישראל - קונטרס א אבעלסאן, אברהם יואלאדעססאתרנג
 כנסת ישראל ומלחמות הגוים תמרת, אהרן שמואלורשהתרפ
 כתבי הרב א״נ עזריקם רזניק, אברהםפאלטאװאתרעג
 כתפוח בעצי היער שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ניו יורקתשיד
 כתר מלכות לרזב"ד בוכנר, זאב וולף בן דוד, הכהןאלטונאתקסב
 כתר שם טוב - חלק שני ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760זאלקוואתקנה
 לב האריה מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ווילנאתרמה
 לוח היובל של עזרת תורה  ניו יורקתרצו
 ליקוטי משמחי לב - ילקוט מאיר ברנט, מאיר בן נחוםלונדוןתרסט
 לישרים תהלה לוצאטו, משה חיים, 1707-1747לבובתרלט
 למען אחי ורעי רזניק, אברהםווילנאתרעב
 לפלגות ישראל באונגריא גרינולד, יקותיאל יהודהדעוואתרפט
 לקוטי אמרים תניא שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812זאלקוואתקסה
 לקוטי שושנים שטרשון, מתתיהו בן שמואל, 1817-1885ברליןתרמט
 לקורות בני ישראל בקיוב קופרניק, אברהםברדיטשובתרנא
 לקורות הגזרות על ישראל גורלנד, חיים יונה, 1843-1890אדעססאתרנב
 לקורות הגזרות על ישראל גורלנד, חיים יונה, 1843-1890קראקאתרמט
 לקורות הגזרות על ישראל - לקוטים ומלואים גורלנד, חיים יונה, 1843-1890קראקאתרמט
 לקורות היהודים בלובלין ניסנבוים, שלמה ברוך, 1866-1926לובליןתרס
 לקורות היהודים בלובלין ניסנבוים, שלמה ברוך, 1866-1926לובליןתרס
 לקורות עיר נאוואהרדאק ורבניה וולברינסקי, דודווארשאתרעג
 לקורות עיר קידאן ורבניה מרקוביץ, משה בן שלמה זלמןווארשאתרעג
 לקורות עיר ראסיין ורבניה מרקוביץ, משה בן שלמה זלמןווארשאתרעג
 לקח טוב יגל, אברהם בן חנניה, 1553-1622ווילנאתרמד
 לשון למודים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ווארשאתרנא
 לשון למודים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747הוראדנאתקצו
 לתולדות היהודים בקובנה וסלבודקה ליפמן, דוד מתתיהוקידאןתרצד
 לתולדות היהודים בקובנה וסלבודקה ליפמן, דוד מתתיהוקידאןתרצד
 מאור ושמש אפשטין, קלונימוס קלמן בן אהרן, 1751-1823ווארשאתרלז
 מאמר - זאת תורת הבית שניאורסאהן, יוסף יצחק, 1880-1950ריגאתרפט
 מאמר דבר תורה לויטן, אליקים גצל תרסג
 מאמר הדבור העברי בלומברג-הררי, יונה דב בן יהודה, 1850-1931יפותרעד
 מאמרים ומכתבים - חלק א מורגנשטרן, יצחק זליג בן חיים ישראל, 1864-1939ורשהתרפו
 מאמרים ומכתבים - חלק ב מורגנשטרן, יצחק זליג בן חיים ישראל, 1864-1939ורשהתרפו
 מאשרים תועים ומתעים בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבא, 1881-1973נויארקתשיב
 מבוא העיר : די חפץ-חיים שטאט אין ארץ-ישראל  וילנהתרפג
 מגדל־עז, או ֻתמת ישרים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747קאניגסברגתרכ
 מגדל־עז, או ֻתמת ישרים לוצאטו, משה חיים, 1707-1747קאניגסברגתרכב
 מגיד דבריו ליעקב והוא לקוטי אמרים דב בר בן אברהם, ממזריץ’, 1704-1772למבערגתרכג
 מגילת אסתר השניה רומש, יצחק בן משהווילנאתרמד
 מגילת הטבח - ספר ראשון רוזנטל, אליעזר דודירושלים ; תל-אביבתרפז
 מגילת הטבח - ספר שלישי רוזנטל, אליעזר דודירושלים ; תל-אביבתרצא
 מגילת הטבח - ספר שני רוזנטל, אליעזר דודירושלים ; תל-אביבתרפט
 מגלת דמשק גולדשטוף, פיבלוויעןתרכה
 מגלת השבת - מחאות פומביות  ירושליםתרפד
 מגלת פורעניות פינשטין, אברהם אשר בן אריה דוד, 1870-1944תל־אביבתרפט
 מגנזי ישראל בפאריס גולדבלום, ישראל איסר, 1863-1925ווינאתרנד
 מדרש מעורר חפץ, אריה זאב בן משה יעקבברדיטשובתרסז
 מדרש משלי  ווילנאתרנג
 מדרש שמואל  קראקאתרנג
 מדרש תנחומא - ספר במדבר  ווארשאתרסב
 מה לפנים ומה לאחור אטלס, אלעזר,ווארשאתרנח
 מהגיטו הוילנאי לונסקי, חיים חיקל, 1881-1943וילנהתרפא
 מועדי ה תפלות. מחזור. תרל"ב. ליוורנו.ליוורנותרלב
 מורה נבוכים - חלק א משה בן מימון, 1138-1204אדעססאתרסט
 מורה נבוכים - חלק ב משה בן מימון, 1138-1204אדעססאתרסט
 מזמור שיר ליום השבת שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ניו יורקתשטז
 מחזור ליום כפור  וויינהתקצו
 מחזור לראש השנה ויום הכפורים עם באור קרבן אהרן  ווילנאתרלו
 מחיר יין איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572ווארשאתקצח
 מטמני מסתרים - חלק ב ברודי, חיים, 1868-1942פראגתרסט
 מטמני מסתרים - חלק ג ברודי, חיים, 1868-1942קירכהאיןתרסח
 מכתב גלוי שומרי הדת. ברגסס.בערענסאסתרצא
 מכתבי שפת קדש בונדי, עמנואלפראגתריז
 מכתבים מהבעש״ט ז״ל ותלמידיו ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760לבובתרפג
 מלא הרועים יולס, יעקב צבי, 1778-1825זאלקוואתקצח
 מלא הרועים - חלק א יולס, יעקב צבי, 1778-1825ווארשאתרנד
 מלא הרועים - חלק ב יולס, יעקב צבי, 1778-1825ווארשאתרנד
 מלא הרועים - חלק ג יולס, יעקב צבי, 1778-1825ווארשאתרנד
 מלאכת השיר נויבאואר, אברהם, 1831-1907פראנקפורט דמייןתרכה
 מלון השתים אדלמן, מרדכי יצחקביאליסטאקתרע
 מנחם ציון מנחם מנדל בן יוסף, מרימנוב, 1745-1815בארטפעלדתרסח
 מעלות התורה אברהם בן שלמה זלמן, מוילנהמונקאטשתרנד
 מענה לשון תפלות. חולים ומתים.ניו יורקתרס
 מערת עדלם אדלמן, מרדכי יצחקביאליסטאקתרעג
 מעשה בשבעה קבצנים נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 מעשה שמשון לוצאטו, משה חיים, 1707-1747תל אביבתרפז
 מעשות פון ר’ ישראל בעל שם טוב אופטושו, יוסף, 1887-1954ניו־יארקתשיז
 מעשיות פון בראשית שויס, חייםניו־יארקתשה
 מעשים טובים חוצין, שלמה בכור, 1843-1892באגדאדתרמט
 מצות הגדול גן עדן אהרן בו אליהוגוזלװאתרכד
 מקור דמעה  ווילנהתרעא
 מקור דמעה  ווילנהתרפח
 משה וירושלם מונטפיורי, משה בן יוסף אליהו, 1784-1885ליקתרכז
 משה רבינו שורץ, ישראל יעקב, 1885-1971Nyu Yorḳתשיג
 משל ומליצה מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879װארשאתרנד
 משל ומליצה שטינשנידר, משה, 1816-1907ברליןתרכא
 משלוח מנות גורדון, יקותיאל בן יהודה ליבוויעןתרלט
 משלי שועלים ברכיה בן נטרונאי, הנקדןורשהתרפט
 משפחת ברודא ברודא, עזריאל מאירורשהתרצח
 נגה אש לציון שמלצשטין, אברהםװארשאתרנט
 נעם - ספר ראשון  ירושליםתשיח
 נעם - ספר שני  ירושליםתשיט
 נפלאות גדולות  בילגורייאתרעא
 נפלאות קדושת לוי  בילגורייאתרעא
 נר מצוה - ליקוטי כתר שם טוב אהרן בן צבי הירש, הכהן, מאפטהפיעטרקובתרע
 סדר התפלות או סדור לכל ימי השנה דורלכר, אלחנן, 1818-1889פאריסתרלו
 סדר מעמדות מעמדות.אמשטרדםתעז
 סדר תעניות רודריגז-מנדס, שמואלאמשטרדםתקלא
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ירושליםשנט
 סימני הפסקה בתלמוד פרידמן, אלכסנדר בן חיים יהושעװארשאתרעג
 סליחות  מינסקתקפג
 ספור משה וירושלים מונטפיורי, משה בן יוסף אליהו, 1784-1885ווארשאתרמא
 ספור שני רעים כשר, איזיקווארשאתרמט
 ספורי מעשיות - ישראל בעל שם טוב   תרמא
 ספורי נפלאות רטנר, ברוךזיטאמירתרסא
 ספורי צדיקים מהחוט המשולש רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904קראקאתרנו
 ספורי קדושים בודק, מנחם מנדלווארשאתרכו
 ספר היובל - לכבוד חג יובל השבעים של מה"ר ישראל אהרן הרי פישל מכון הרי פישל לדרישת התלמוד (ירושלים)ירושליםתרצה
 ספר הכוזרי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141סדילקאבתקצג
 ספר השרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ברליןתרז
 ספר השרשים - חלק ב סטנוב, יצחק, 1732-1804פראגתקסג
 ספר התרומה ברוך בן יצחק, מגרמיזהז'ובקבהתקעא
 ספר זכרון כהנא-שפירא, ישעיהו מאירבילגורײאתרע
 ספר זכרון כהנא-שפירא, ישעיהו מאיראיידטקוהנעןתרלב
 ספר חסידים תנינא משה בן אלעזר, הכהןפיעטרקובתרע
 ספר מעשיות נסים בן יעקב, מקירואןווארשאתרמו
 ספר ראביה מילזהגי, אליקים בן יהודהאפעןתקצז
 עד מתי תחרישו! גץ, מאיר פיבל, 1853-1932ווילנאתרסח
 עדת צדיקים רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904וורשאתרכה
 עטרת זהב בדהב, יצחק בן מיכאל, 1859-1947ירושליםתרנז
 עטרת זקנים  פשעמישלתרפז
 עטרת ראש שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827קאפוסטתקפא
 עין הפסגה - חוברת א טריבוש, הלל דוד בן עוזר, 1841-1901ווילנאתרסא
 עיקרי הדת פרייסקעל, אפרים יצחקווילנאתרסח
 עיר ווילנא מגיד, הלל נח, 1829-1903ווילנאתרס
 ענין בייליס ברלס, צבישדה-לבןתרעד
 עץ חיים כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ווילנאתרפו
 עץ חיים אהרון בן אליהו,יופתוריהתרז
 עץ חיים כהן, ישראל מאיר, 1838-1933ווילנאתרפו
 עץ חיים - קיצור שני לוחות הברית  ווילנאתריט
 עץ חיים - קיצור שני לוחות הברית  ווילנאתרנ
 ערבי נחל דוד שלמה דק״ק סראקאאמשטרדםתקמג
 פארטראג איבער טהרת־המשפחה שפירא, אברהם דב בר, 1870-1943דייטשלאנדתש
 פון גלות בבל ביז רוים בילוסטוצקי, בנימין יעקב, 1893-1962ניו יורקתשט
 פועל צדק כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ווילנאתקצז
 פועל צדק עם פאר המצות אידיש כץ, שבתי בן מאיר (ש"ך), 1622-1663ניו יארקתשי
 פירוש המילות הנקרא מהדורא בתרא שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827װארשאתרכז
 פני תבל מענדעלזאהן, משהאמסטרדםתרלב
 פסק החרם של הרב יעקב פולק פולק, יעקב בן יצחק, 1470-1541פטרבורגתרנז
 פרטי כל המשא ומתן של קונגרס־הרבני הראשון  קראקאתרסג
 פרי הארץ מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788קאפוסטתריז
 פתגמי התלמוד אדלמן, מרדכי יצחקלאמזאתרעב
 צדיק ונושע אוסטרינסקי, משה מאירװארשאתרלט
 צדקת ציון ברוזר, משלם נתןברדיטשובתרסב
 צוואת (ר’ יהודה אבן תבון, הרמב"ם, ומשלי חכמים) אבן תבון, יהודה בן שאול. מוסר אבבערליןתרב
 צורת בית המקדש העתיד הלר, יום טוב ליפמן בן נתן, 1579-1654הוראדנאתקמח
 צורת הארץ לגבולותיה אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797שקלאוותקסב
 צחות המליצה בוכנר, זאב וולף בן דוד, הכהןברליןתקע
 ציון במשפט רבינוביץ, אליהו עקיבא בן דב בר, 1862-1917ווארשאתרנט
 ציון במשפט רבינוביץ, אליהו עקיבא בן דב בר, 1862-1917ווארשאתרנט
 ציוני שלום נתנזון, שלום בן יעקבזיטאמירתרסא
 ציונים בכל מאמרי הש״ס משה בן יצחק, הלויבילוגראדותרלד
 צמח דוד גנז, דוד בן שלמה, 1541-1613ווארשאתרלא
 צפנת פענח - כללי התורה והמצוות רוזין, יוסף, 1858-1936ירושליםתשכז
 צרור החיים ליברזון, חיים בן ישעיהבילגורייאתרפה
 קבץ על יד - שנה ראשונה  בערליןתרמה
 קבץ על יד - שנה רביעית  בערליןתרמח
 קבץ על יד - שנה שלישית  בערליןתרמז
 קבץ על יד - שנה שניה  בערליןתרמו
 קבץ על יד - שנה שניה  בערליןתרמו
 קבץ על יד - שנה תשיעית  בערליןתרנג
 קדושת לוי על התורה לוי יצחק בן מאיר, מברדיצ’ב, 1740-1809ווארשאתרסב
 קהל חסידים  למבערגתרלה
 קהלת יעקב יולס, יעקב צבי, 1778-1825לעמבערגתרל
 קובץ מכתבים מקוריים מהבעש"ט ותלמידיו בלוך, משה חיים אפרים בן אברהם אבא, 1881-1973וינהתרפג
 קול קורא - דעת הרבנים שטינברג, אברהם ברוךווילנאתרסג
 קול קורא לעדת עיר ווילנא  ווילנאתרפ
 קומה ישראל גץ, מאיר פיבל, 1853-1932פאלאטאװאתרעג
 קומה ישראל גץ, מאיר פיבל, 1853-1932פאלאטאװאתרעג
 קונטריס אחרון עמרם, נתן בן חיים, 1791-1870ליוורנותרכח
 קונטרס ההתפעלות שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ווארשאתרלו
 קונטרס מאמר מרדכי דיסקין, מרדכי בן יצחק, 1839-1914ירושליםתרעב
 קונטרס קטן מעניני בחירה שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ווארשאתרלו
 קורות בית־העלמין הישן בוילנה קלויזנר, ישראל, 1905-1977וילנהתרצה
 קורות העתים לישורון בארץ ישראל בוים, מנחם מנדל בן אהרן, 1800-1873ירושליםתרצ
 קורות פאדאליא וקדמוניות היהודים שם ליטינסקי, מנחם נחוםאדעססאתרנה
 קנה המדה ברוך בן יעקב, משקלוב, 1752-1810שקלאװתקנג
 קצוי ארץ יהושע פיבל בן ישראל, מטרנגרודהוראדנאתקעג
 קריה נאמנה פין, שמואל יוסף בן יצחק איזיק, 1818-1890ווילנאתרעה
 רחוב היהודים בוילנה רביב, משה, 1905-1995ציריך - לייפציגתרצא
 רחמי האב קטינא, יעקב בן יצחק מרדכיווארשאתרלד
 רעליגיעזע שול־ארגאניזאציע ״חורב״ אין פוילען  ווארשאתרס
 רשימה שלמה - שמות וכתבות עסקי התעשיה היהודיים בישראל ההסתדרות הציונית. מחלקת המסחר והתעשיה.ירושליםתרפד
 רשימת אנשי מופת פלש, יוסףפראגתקצח
 שאלות ותשובות מן השמים יעקב, ממרוישמונקאטשתרנו
 שארית ישראל ישראל דב בר בן יוסף, מוילדניק, -1850קעניגסבערגתרלז
 שארית ישראל - חלק שני מספר יוסיפון אמלנדר, מנחם מן בן שלמהאמשטרדםתר
 שבחי בעל שם טוב שבחי הבעש"ט. יידיש.זאלקוואתרי
 שבחי הרב רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904מונקאטשתרנה
 שבט יהודה וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554הנוברתרטו
 שבט יהודה וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554ווארשאתרא
 שבט יהודה וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554ווארשאתרלה
 שבט יהודה וירגא, שלמה בן יהודה, 1460-1554הנוברתרטו
 שבט יהודה - צוכטרוטה יהודה’ס מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרנח
 שבט יהודה - צוכטרוטה יהודה’ס מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרס
 שבט יהודה - צוכטרוטה יהודה’ס מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרסב
 שבט יהודה - צוכטרוטה יהודה’ס - חלק א מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרנט
 שבט יהודה - צוכטרוטה יהודה’ס - חלק ב מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרסב
 שבט יהודה - צוכטרוטה יהודה’ס - חלק ב מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ווילנאתרנט
 שביל הזהב אלישברג, מרדכי בן יוסף, 1817-1889ווארשאתרנז
 שבילי היהדות באנגליה שורצברג, ישראל יצחקמנשסתרתרסג
 שבלים בודדות דינרד, אפרים, 1846-1930ירושלםתרעה
 שבת המלכה - תפלות ליום השבת - כמנהג יהודי ספרד תפלות. סדור. תרנ"ד. בודפשט.בודאפעסטתרנד
 שופטים ושוטרים תרל"ג שניאורסון, שמואל בן מנחם מנדל, 1834-1882ניו יורקתשטז
 שי למורים יינטילומו, שמשוןפאדובהתקצד
 שיח שרפי קודש - לשון חסידים - חלק א רקץ, יועץ קים קדישלודזתרפח
 שיח שרפי קודש - לשון חסידים - חלק ג רקץ, יועץ קים קדישלודזתרפח
 שיח שרפי קודש - לשון חסידים - חלק ה רקץ, יועץ קים קדישלודזתרצא
 שיחות תלמידי חכמים - חלק מב שומר, שמואל, 1877-1956תל אביבתשטו
 שיעור קומה קורדוברו, משה, 1522-1570ווארשאתרמג
 שיעור קומה קורדוברו, משה, 1522-1570ווארשאתרמג
 שירי דוד טירקל, דוד ברפילאדלפיאתרסד
 שירי מוסר השכל האי בן שרירא, גאון, 939-1038קראקאתרמה
 שירי קדש ולהם משל ומליצה מלבים, מאיר ליבוש, 1809-1879ווארשאתרלז
 שירי שלמה בן יהודה אבן גבירול - חלק ו אבן גבירול, שלמה בן יהודה, 1021-1058תל אביבתרפט
 שירי תהלה הוכמן, מרדכי, 1821-1873ווארשאתרנד
 שלמה מול אדר - חלק א צלן, שמואל אריהפראגתקעח
 שלמה מול אדר - חלק ב צלן, שמואל אריהפראגתקעח
 שם הגדולים השלישי - חלק א מרקוביץ, משה בן שלמה זלמןװילנאתרע
 שם הגדולים השלישי - חלק ב מרקוביץ, משה בן שלמה זלמןװילנאתרע
 שם ושארית כהן צדק, יוסף בן אהרן, 1827-1903קראקאתרנה
 שם ושארית לגאון נעלם כהנא, דודקראקאתרמח
 שמואל - זכרון להרב שמואל מוהליבר  ירושלםתרפג
 שמות צמחי ארץ־ישראל רבינוביץ, אפריםירושליםתרעז
 שמחת הנפש קירכהן, אלחנן הנלי, 1655-1735ווארשאתרח
 שמחת הנפש קירכהן, אלחנן הנלי, 1655-1735ווארשאתרכה
 שמחת הרגל - פירוש נחמד על הגדה של פסח אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806למבערגתרכד
 שני המאורות - חלק א רינס, יצחק יעקב, 1839-1915פיעטרקובתרעג
 שני המאורות - חלק ב רינס, יצחק יעקב, 1839-1915פיעטרקובתרעג
 שער השמים הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630אמשטרדםתעז
 שער התפלה טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814ווארשאתרנה
 שער התפלה טירר, חיים בן שלמה, נפ’ 1814מאהלובתקפד
 שערי אורה שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827קאפוסטתקפב
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263ווילנאתקצט
 שש מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 תבונה - א ליפקין, ישראל בן זאב וולף, 1810-1883קעניגסבערגתרכא
 תבת נח - בראשית קפלן, נח בן שלמה צביברוקליןתש
 תבת נח - שמות קפלן, נח בן שלמה צביברוקליןתש
 תהילים הורויץ, ישעיהאמשטרדםתעז
 תולדות אנשי שם אפרתי, דוד טבלי, 1849-1884ווארשאתרלה
 תולדות בני ישראל ומצבם המדיני והחמרי בנפות איטליה טדסקי, יצחק רפאל, אשכנזיקראקאתרסא
 תולדות בעלי שם טוב רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904קאניגסבערגתרלו
 תולדות גדולי ישראל גרונדי, מרדכי שמואל, 1799-1852טריעסטיתריג
 תולדות גדולי ישראל כרמולי, אליקים, 1802-1875מיץתקפח
 תולדות הקהלה העברית בוילנה קלויזנר, ישראל, 1905-1977וילנהתרצה
 תולדות ישיבת היהודים בקורלאנד, משנת שכ״א 1561 עד תרס״ח 1908 בכלל, ורבניה חכמיה וגדוליה בפרט אובצינסקי, לוי בן דובר יונהפיעטרקובתרסח
 תולדות עמודי החב"ד רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904קאניגסבערגתרלו
 תולדות ר' משה חיים לוצאטו אלמנצי, יוסף בן ברוך, 1801-1860לעמבערגתרלט
 תולדות תנאים ואמוראים - חלק א הימן, אהרן בן מרדכילונדוןתרע
 תולדות תנאים ואמוראים - חלק ב הימן, אהרן בן מרדכילונדוןתרע
 תולדות תנאים ואמוראים - חלק ג הימן, אהרן בן מרדכילונדוןתרע
 תורת ה׳ תמימה משה בן נחמן, 1194-1270ווינאתרלג
 תורת הקנאות עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776לבובתרל
 תל תלפיות  ירושליםתרס
 תלמוד בבלי - גמרא אין אידיש - מסכת ברכות  לאנדאןתרפב
 תלמוד בבלי - גמרא אין אידיש - מסכת דמי  לאנדאןתרפט
 תלמוד בבלי - גמרא אין אידיש - מסכת כלאים  לאנדאןתרצב
 תלמוד בבלי - גמרא אין אידיש - מסכת פאה  לאנדאןתרפח
 תלמידי בעל־שם־טוב  ווילנאתרסה
 תנ״ך אין אידיש - חמישה חומשי תורה  ניו יורקתרעד
 תנ״ך אין אידיש - כתובים  ניו יורקתרעד
 תנ״ך אין אידיש - נביאים אחרונים  ניו יורקתרעב
 תנ״ך אין אידיש - נביאים ראשונים  ניו יורקתרעב
 תנא דבי אליהו זוטא - חלק שלישי  פראנקפורט על נהר מייןתרמב
 תקנות תמכין דאורייתא שפירא, צבי אלימלך בן פסח, מדינוב, 1783-1841מונקאטשתרנו
 תרכיה אוירבך, פיפותרעא