ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,020 Classical Hebrew Books for Free Download
א | ב | ג | ד | ה | ו | ז | ח | ט | י | כ | ל | מ | נ | ס | ע | פ | צ | ק | ר | ש | ת   
American אמריקאים | Avos אבות | Chabad חבד | Chassidus חסידות | Common כללי | Hagada הגדה | Periodicals כתבי עת | Rishonim קדמונים | Misc שונות | Rare נדירים | Shulchan Aruch הלכה | Shut שו"ת | English אנגלית | updates 2008 חדש | Biography ביוגרפיה | Seforim Jan 2009 ספרים | Seforim Feb 2009 ספרים | March 2009 ספרים | April 2009 ספרים | May 2009 ספרים | May part II ספרים | June 2009 ספרים | June 2009 II ספרים | July 2009 ספרים | Mishna-Shas משנה-ש"ס | July 2009 II ספרים | August 2009 ספרים | September 2009 ספרים | Tishrei תשרי | Cheshvan חשון | Kislev כסלו | Iyyar אייר | Av אב | Chaim Reich חיים רייך | Tevet טבת | Iyyar אייר ע"ב | Cheshvan חשון ע"ב | Tamuz תמוז ע"ה | Latest העדכון האחרון
885 Seforim found for Iyyar אייר
 Gateway To Heaven - שער לשמים הופנר, נפתליתל-אביבתשנז
 Guide To Midoth Improvement - מדריך לשיפור המדות הופנר, נפתליתל-אביבתשנא
 Institutiones linguae Hebraicae Bellarmino, R,Parisשפב
 Our Faith And Strenth - אמונה וכח שלנו הופנר, נפתליתל-אביבתשנד
 Our Life's Aim - מטרת החיים שלנו הופנר, נפתליתל-אביבתשלח
 Passover Seder Service - מוסף להגדה של פסח  מינכן, גרמניהתשו
 אבן שמעון יעקבוביץ, אלחנן בן שמעוןירושליםתרצז
 אבקת רוכל מכיר בן יצחק, שר חסדמנטובהשיז
 אגרות הרב חיד"א אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806ליוורנותרכז
 אגרות ושאלות ותשובות משה בן מימון, 1138-1204ווארשאתרלז
 אגרות קודש דב בר בן אברהם, ממזריץ’, 1704-1772ירושלםתרצג
 אגרת הקודש מנחם מנדל בן משה, מויטבסק, 1730-1788ווארשאתרלט
 אגרת השלום יפית, ברוך בן רפאלס״ט פטרבורגתרמב
 אגרת ר' אברהם בן ר' חייא הנשיא אברהם בן חיא, הנשיאוויעןתרעז
 אגרת שלמה שלמה זלמן בן יהודה ליב, מדסויװאנזיבעקתרצב
 אגרת שמים לרום הפניני, ידעיה בן אברהם, הבדרשילובליןשעד
 אגרת תשובת רמב"ם משה בן מימון, 1138-1204קעניגסבערגתריט
 אדיר במרום - חלק א לוצאטו, משה חיים, 1707-1747ווארשאתרמו
 אדמו"ר הצמח צדק ותנועת ההשכלה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקליןתשטז
 אהל אברהם - (אהלי צדיקים) אברהם אבוש בן צבי הירש, מפרנקפורט דמייןניו יורקתשכד
 אהל הרבי מלובלין ולדן, משה מנחם בן אהרןפיעטרקוב, ווארשאתרעג
 אהל נפתלי - (אהלי צדיקים) הורביץ, נפתלי צבי בן מנחם מנדל, 1760-1827ניו יורקתשכד
 אהלי שם אבלסון, אברהם יואלאדעססאתרנג
 אהלי שם  פשעמישלתרפ
 אור הישר אהרן שמעון בן יעקב אברהםאמשטרדםתקכח
 אור התורה - בראשית - כרך א-ב שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ברדיטשובתרעג
 אור יצחק - חלק א צ’רקס, יצחק נח בן מאירווארשאתרנ
 אורה ושמחה על הלכות מאכלות אסורות בראנדסדארפער, יוסף קדישירושליםתשס
 אורה ושמחה על הלכות מגילה וחנוכה בראנדסדארפער, יוסף קדישירושליםתשסו
 אורה ושמחה על הלכות עבודת יום הכיפורים בראנדסדארפער, יוסף קדישירושליםתשסא
 אורה ושמחה על הלכות שופר וסוכה ולולב בראנדסדארפער, יוסף קדישירושליםתשסו
 אורה ושמחה על הרמב"ם - הלכות שבת בראנדסדארפער, יוסף קדישירושליםתשסג
 אורח לחיים לונטשיץ, שלמה אפרים בן אהרן, 1545-1619לובליןשנה
 אורחות חיים חלק ב ארגון צעירי ויזניץבני ברקתשסו
 אותיות דרבי עקיבא אותיות דרבי עקיבא.קראקאשלח
 אילת אהבים - אוגרת דברי אמת להבין משל ומליצה אוליורה, שלמה בן דוד דיאמשטרדםתכה
 אין הקב"ה בא בטרוניא - תרפ"ה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקלין, ניו יורקתשיג
 אלה תולדות לנדסברג, יהודה ליב בן ישראל איצק אהרן, 1848-1915פרעסבורגתרלו
 אלים דילמידגו, יוסף שלמה,אדעסאתרכד
 אלפא ביתא דבן סירא אלפא ביתא דבן סירא.ויניציאהשד
 אמונה והבטחון משה בן נחמן, 1194-1270ווארשאתרלז
 אמונת שמואל קידנובר, אהרן שמואל בן ישראל, 1614-1676ובנקבורט דמייןתמב
 אמרי אברהם חזן, אברהם בן מאירירושליםתשע
 אמרי בינה שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827קאפוסטתקפא
 אמרי בינה - ספר שאלות ותשובות מוהר״ץ חיות, צבי הירש, 1805-1855זאלקוואתרט
 אמרי מהרש"ח - על מסכת בבא מציעא שמחה חיות בן ארי' נפתלי מעיר קשוינזברוקלין, ניו יורקתשנה
 אפס דמים לוינזון, יצחק בר בן יהודה, 1788-1860ווארשאתרסג
 אקדמות מאיר בן יצחק, ש"ץווילנא, ובהוראדנאתקפה
 ארחות צדיקים ארחות צדיקיםפרעסבורגתריט
 אש דת - חלק ד אפשטין, משה יחיאל בן אברהם שלמה, 1890-1971תל־אביבתשיא
 אשלי רברבי קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575פראגתנג
 באחרית הימים אורלינסקי, מרדכי יוסףורשהתרפז
 באר הגולה - כרך שלישי יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ירושליםתשסג
 באר הגולה - כרך שני יהודה ליואי בן בצלאל, 1512-1609ירושליםתשסג
 באר מים חיים  לבוב?תקפא
 באר משה שרטל, משה בן יששכר, 1565-1612פראגשסד
 בד קודש שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ווארשאתרלב
 בונה ירושלים שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812, מיחס לוירושליםתרפו
 ביאור וגם הגהות על כל הזוהר אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתקע
 ביאורי השבת נייהוז, רוןירושליםתשע
 ביאורי סוגיות בבא בתרא פה ו הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסח
 ביאורי סוגיות בבא בתרא פח ט הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסח
 ביאורי סוגיות קידושין הוניגסברג, שמואלבני ברקתשסז
 ביעור טיט היון כהן-ביסטריץ, מאיר, 1820-1892פרעסבורגתרמט
 בירת מגדל עוז עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776ברדיטשובתקצו
 בית אברהם סגל, אברהם בן מרדכיווילנאתרסח
 בית רבי - תולדות האדמו"ר האמצעי וחתנו האדמו"ר בעל הצ"צ ומשפחתם הילמן, חיים מאיר, 1855-1927ווילנאתרסה
 בית רבי - תולדות הרב - אדמו"ר הזקן הילמן, חיים מאיר, 1855-1927ווילנאתרסד
 בית שמואל הקטן על מרדכי - חלק א מועד, שמואללוס אנג'לסתשע
 בית שמואל הקטן על מרדכי - חלק ב מועד, שמואללוס אנג'לסתשע
 בית תפלה יקרא  ווילנאתר
 בן המלך והנזיר חסדאי, אברהם בן שמואל אבןמנטובהשיז
 ברורי המדות לובלטשיק, פלטיאל ידידיהפוילעןתרפט
 ברורי מדות אליהו בן משה גרשון, מפינצ’ובברליןתקכה
 ברכת אברהם אברהם בן משה (מימון), 1186-1237ליקתריט
 ברכת החמה צ'לפרן, גדליהו זאב דניאלבואנוס איירסתשסט
 ברכת הנהנין ונטילת ידים שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ווארשאתרמה
 בשביל שתתעשר ליפסקי, אפרים יעקבפתח תקוהתשע
 גבורות ה דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אדעסאתרכז
 גבורת ישראל  ווארשאתרפד
 גנזי נסתרות - חלקים א-ב קובק, יוסף יצחק, 1830-1913באמבערגתרכח
 גערער מעשיות אלטר, יהודה אריה ליב בן אברהם מרדכי, 1847-1905ווארשאתרפד
 דאס סאציאלע לעבען פון די יודען לויטן תלמוד הירש, שמשון רפאל, 1808-1888לודזתרפה
 דברי אמת Elul 5639  פראנקפורט דמייןתרלט
 דברי דוד דוד בן שמואל, הלוי, 1586-1667דיהרן פורטתמט
 דברי חיים [ב''ח] ירושלם, חיים זאב וולף בן יצחקאיידטקוהנעןתרלב
 דובר שלום רוקח, שלום בן אלעזר, מבלז, 1783-1855פשעמישלתרע
 דובר שלום שטאם, שלום אליהופיעטרקובתרסו
 די נסיעה פון רבי נחמן בראסלאווער קיין ארץ ישראל זצר, שמואל צבי, 1876-1962ניו יארקתרפח
 די רייד פון אדמו"ר שליט"א מליובאוויטש - תמוז תשל"א שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ניו יארקתשלא
 דיני הגיון והגר הופנר, נפתליתל אביבתשס
 דניאל ועזרא : עם תרגום עברי לפרשיות הארמיות הלר, נחמן בן ישראלניו יורקתרעג
 דער אוצר פון דער יידישער שפראך סטוצ’קוב, נחום, 1893-1965ניו יארקתשי
 דער אידישער גייסט - אדר - תרע"ד  ניו יורקתרעד
 דער אידישער גייסט - אלול - תרע"ג  ניו יורקתרעג
 דער אידישער גייסט - חשון - תרע"ד  ניו יורקתרעד
 דער אידישער גייסט - כסלו - תרע"ד  ניו יורקתרעד
 דער אידישער גייסט - סיון - תר"ע  ניו יורקתרע
 דער אידישער גייסט - שבט - תרע"ד  ניו יורקתרעד
 דער אידישער גייסט - תשרי - תרע"ד  ניו יורקתרעד
 דער שפאלער זיידע - חלק א רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ווארשאתרס
 דער שפאלער זיידע - חלק ב רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ווארשאתרס
 דער שפאלער זיידע - חלק ג רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ווארשאתרס
 דער שפאלער זיידע - חלק ד רוזנברג, יהודה יודל, 1860-1936ווארשאתרס
 דעת כשרות - תש"ע בית דין צדק יורה דעה (בני ברק). ועדת הכשרות.בני ברקתשע
 דרושי חתונה שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ריגאתרפט
 דרישת ציון צוריאל, משה יחיאל בן יחזקאל שרגא, 1938בני ברקתשסו
 דרך אמת הלר, משלם פיבוש, מזבריזלמבערגתר
 דרך חיים שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ברוקלין, ניו יורקתשטו
 דרך ישר ישעיה בן אליעזר חיים, מניסויניציאהשצג
 דרך מצותיך - חלק א - טעמי המצות שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866פאלטאוואתרעב
 דרך מצותיך - חלק ב - פירוש המלות בתפלה שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866פאלטאוואתרעב
 דרכי איש - קידושין מלכה, אריה יהודהירושלםתשסז
 דרכי איש בענייני נדה מלכה, אריה יהודהירושליםתשסט
 הא לכם זרע לצדקה מינץ, יהודה בן אליעזר,פיורדאתקכה
 הא לכם זרע לצדקה – פסקים מינץ, יהודה בן אליעזרפיורדאתקכו
 הא לכם זרע לצדקה פסקים מינץ, יהודה בן אליעזר,פיורדאתקכו
 האוצר האמיתי הלטן, מיכאל שלמהירושליםתשנה
 האפטה רב גוטמן, מתתיהו יחזקאל, 1891-1972ורשהתרפו
 הבהיר סודות נפלאות של ר׳ נחוניה בן הקנה נחוניה בן הקנהאמשטרדםתיא
 הברית השלם הורוויטס, פנחס אליהופיעטרקובתרסד
 הברית השלם הורעביטס, פנחס אליהוװארשאתרכט
 הבתים - תפלה דוד ברבי שמואל הכוכביזכרון יעקבתשסז
 הבתים קרש - חלק א - שער א-ג דוד ברבי שמואל הכוכביזכרון יעקבתשסח
 הבתים קרש - חלק ב - שער ד-ו דוד ברבי שמואל הכוכביזכרון יעקבתשסד
 הגדות לפסח מפראג - שני הגדות  לונדוןתשלח
 הדרת קודש קאנטראוויץ, ירוחם הירשנו יארקתרמד
 הואיל משה - באר :על פי’ הרא"בע כרמי, משה, 1766-1837עישתריג
 הוספות לספר דרך אמונה שניאורסון, מנחם מנדל, 1789-1866ברדיטשובתרעג
 הושע  פריזשטז
 החסידות לשיטותיה וזרמיה ציטלין, הלל, 1871-1942ורשהתרע
 היום יום שניאורסאהן, יוסף יצחק - שניאורסאהן, מנחם מנדלברוקליןתשיז
 היחיד הצבורי ברײנער, נחוםװארשאתרצג
 הין צדק ותיקון המדות ליכטשטין, אברהם בן אליעזר ליפמןווילנאתקנט
 הישר והטוב פרידמן, צבי הירש בן אהרןמונקאטשתרמ
 הליכות חיים חלק ב ארגון צעירי ויזניץבני ברקתשסו
 הלכה - דיני חנוכה ופורים הופנר, נפתליתל-אביבתשנה
 הלכה - דיני ימים נוראים הופנר, נפתליתל-אביבתשנב
 הלכה - דיני קריאת התורה הופנר, נפתליתל-אביבתשנב
 הלכה - דיני תחילת היום הופנר, נפתליתל-אביבתשלד
 הלכה - דיני תפילת השחר הופנר, נפתליתל-אביבתשלז
 הלכה - טהרת הלשון והנפש הופנר, נפתליתל-אביבתשנב
 הלכה - מפתח כללי מפורט הופנר, נפתליתל-אביבתשנו
 הלכה - נשיאת כפיים ותחנון הופנר, נפתליתל-אביבתשמ
 הלכה - שאר תפילות היום הופנר, נפתליתל-אביבתשמה
 הלכה - תפילה בשבת ובמועד הופנר, נפתליתל-אביבתשנ
 הלכה למשה מימון, משהירושליםתשיז
 הלכות רב אלפס-חלק ראשון אלפסי, יצחק בן יעקבבאמשטרדםתפ
 הלכות רב אלפס-חלק שני אלפסי, יצחק בן יעקבבאמשטרדםתפ
 המגיד מקוז’ניץ רבינוביץ, צבי מאיר, 1908-1991תל־אביבתשז
 הנהגות אדם ליפשיץ, יהודה ליב בן יצחקמונקאטשתרנה
 הנצנים גוטלובר, אברהם בר, 1811-1899ווילנאתרי
 העשרים וארבע גדולים ישנים על חמישה חומשי תורה  באזיליאשעח
 העשרים וארבע גדולים ישנים על כתובים  באזיליאשעח
 העשרים וארבע גדולים ישנים על נביאים אחרונים  באזיליאשעח
 העשרים וארבע גדולים ישנים על נביאים ראשונים  באזיליאשעח
 העשרים וארבע גדולים ישנים על ספר הפטורות  באזיליאשעח
 הפטרות מכל השנה כמנהג קהילות האשכנזים והספרדים עם פירוש המילות  דיהרנפורטתקנג
 הציוניות מנקודת השקפת הדת דון יחיא, יהודה ליב בן חיים, 1869-1941ווילנאתרסב
 הצעת תכנית ופרוגרמה של מוסדות החנוך הדתיים (חדרים ותלמוד־תורה) פרידמן, אלכסנדר זושאוורשהתרפא
 הקדמת הסה״ק אמרי יוסף יצחק אייזיק בן יוסף מאיר,גרמניהתשז
 הקן - קובץ מאמרים על אדמו"ר הזקן - רבי שניאור זלמן מלאדי - למלאות ק"ן שנה להסתלקותו  ירושליםתשכט
 הרב ברוך ממזיבוז גוטמן, מתתיהו יחזקאל, 1891-1972ורשהתרפח
 השרשים - חלק ג יצחקברליןתקמז
 ויחל משה פג’וטו, חי משה בן חיים הללביינהתקעד
 ויחל משה אלטשולר, יהודה אהרן משהזאלקוואתקב
 ויחל משה פג’וטו, חי משה בן חיים הללביינהתקעד
 ויקם עדות ביעקב ותורה שם בישראל פולק, יעקב בן יצחקפרנקפורט על המייןתעט
 וכוח רבנו יחיאל יחיאל בן יוסף, מפריסטהארןתרלג
 וכוחא רבה גליקמן, משה אהרןווארשאתרמו
 זאת תורת החטאת איסרלש, משה בן ישראל (רמ"א), 1525-1572קרקובשנ
 זהר על התורה - במדבר ודברים ר׳ שמעון בן יוחאיאמשטרדםתפח
 זהר על התורה - ויקרא ר׳ שמעון בן יוחאיאמשטרדםתפח
 זכות ישראל - עשר צחצחות ברגר, ישראל בן יצחק שמחה, 1855-1919פיעטרקובתרע
 זכרון עיונים בתעניות - כרך א Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנג'לס, קליפורניהתשע
 זכרון עיונים בתעניות - כרך ב Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנג'לס, קליפורניהתשע
 זרע ברך - חלק שני ומהדורא תנינא ברכיה ברך בן יצחק איזיקאמשטרדםתכב
 זרע ברך שלישי ברכיה ברך בן יצחק איזיקהאליתעג
 חבור המשיחה והתשבורת אברהם בן חיא, הנשיאברליןתרעב
 חוברת של קרן התורה  וינהתרפה
 חוות בנימין - חלק א ישראלי, שאול בן בנימין, 1909-1995כפר דרוםתשנב
 חוות בנימין - חלק ב ישראלי, שאול בן בנימין, 1909-1995כפר דרוםתשנב
 חוות בנימין - חלק ג ישראלי, שאול בן בנימין, 1909-1995כפר דרוםתשנב
 חידושי הלכות לב, יוסף אבןווילהרמרשדארףתפ
 חידושי הלכות לב, יוסף אבןווילהרמרשדארףתפ
 חידושי הריטב"א - עירובין - תענית - מועד קטן - כתובות - בבא מציעא יום טוב בן אברהם, אשביליאמשטרדםתפט
 חיוב מצוות הזמניות קודם זמן המצוה שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"א פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשע
 חיי אדם עם פירוש חיי אריכי - מלאכות שבת ח"ב פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשסז
 חיי אריה הורביץ, אריה ליב בן ישראל סלנטרווילנאתרסז
 חיים לישראל ח"א גג', חיים דוד בן יוסףירושליםתשסט
 חיים לישראל ח"ב גג', חיים דוד בן יוסףירושליםתשסט
 חלק יעקב וורונובסקי, יצחק יעקב בן אהרן דבווילנאתרסה
 חמדת הארץ - חלק ב מכון התורה והמדינהירושליםתשסב
 חמדת הארץ - חלק ג מכון התורה והמדינהירושליםתשסג
 חמדת הארץ - חלק ד מכון התורה והמדינהירושליםתשסו
 חמדת הארץ - חלק ה מכון התורה והמדינהירושליםתשסז
 חמדת הארץ - חלק ו מכון התורה והמדינהירושליםתשסח
 חמום אלקטרי בשבת פראנקפורטער, שלמהברליןתרס
 חמש מגילות - שיר השירים, רות, איכה, קהלת, ואסתר  פריזשטו
 חמשה חומשי תורה  המבורגתקמז
 חמשה חומשי תורה  אמשטרדםתקט
 חמשה חומשי תורה וחמש מגילות עם תרגום אונקלוס עם פרוש רש״י עם כמה תוספות מרש״י ישן  דיהרנפורטתקנג
 חמשה חומשי תורה נביאים וכתובים  אמשטרדםתלט
 חמשה חומשי תורה-ספר במדבר  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר בראשית  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר דברים  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר ויקרא  פרנקפורט דאדרתקמד
 חמשה חומשי תורה-ספר שמות  פרנקפורט דאדרתקמד
 חק לישראל - במדבר  בראדיתרמ
 חק לישראל - בראשית  בראדיתרמ
 חק לישראל - דברים  בראדיתרמ
 חק לישראל - ויקרא  בראדיתרמ
 חק לישראל - שמות  בראדיתרמ
 חקות שמים דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אדעסאתרכז
 חרב חדה לבל, ישראלקארני נ דזתרסד
 חשבה לטובה לוין, חנוך הניך, הכהןפיעטרקובתרפט
 טהרות הקודש בנימין וולף בן מתתיהבליזורקעתקסו
 טהרת הנפש  באמשטרדםתצד
 טור אבן העזר יעקב בן אשרקראקאשצח
 טור אבן העזר יעקב בן אשרקראקאשצח
 טור אורח חיים יעקב בן אשרווילהרמרשדארףתפו
 טור חושן המשפט יעקב בן אשרווילהרמרשדארףתפו
 טור חשן המשפט יעקב בן אשרקראקאשצא
 טעמי המצות רקנטי, מנחם בן בנימיןבסיליאהשמ
 טעמי מצות מנחם בן משה, הבבלילובליןשלא
 י"ט כסלו שניאורסאהן, יוסף יצחקברוקלין, ניו יורקתשטו
 י"ט כסלו זיסלין, ש.ברוקלין, ניו יורקתשכג
 יידיש־ענגליש־העברעאישער ווערטערבוך הארקאווי, אלכסנדר,נו יורקתרפח
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 1  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 2  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 3  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 4  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 5  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 01, נומ' 6  ניו-יארקתשא
 יידישע שפראך - באנד 02, נומ' 1  ניו-יארקתשב
 יידישע שפראך - באנד 03, נומ' 2-1  ניו-יארקתשג
 יידישע שפראך - באנד 04, נומ' 1  ניו-יארקתשד
 יידישע שפראך - באנד 05, נומ' 1  ניו-יארקתשה
 יידישע שפראך - באנד 06, נומ' 2-1  ניו-יארקתשו
 יידישע שפראך - באנד 07  ניו-יארקתשז
 יידישע שפראך - באנד 08, נומ' 2-1  ניו-יארקתשח
 יידישע שפראך - באנד 09  ניו-יארקתשט
 יידישע שפראך - באנד 10 ,נומ' 1  ניו-יארקתשי
 יידישע שפראך - באנד 11  ניו-יארקתשיא
 יידישע שפראך - באנד 12, נומ' 1  ניו-יארקתשיב
 יידישע שפראך - באנד 13, נומ' 1  ניו-יארקתשיג
 יידישע שפראך - באנד 14, נומ' 1  ניו-יארקתשיד
 יידישע שפראך - באנד 15, נומ' 1  ניו-יארקתשטו
 יידישע שפראך - באנד 16, נומ' 1  ניו-יארקתשטז
 יידישע שפראך - באנד 17, נומ' 1  ניו-יארקתשיז
 יידישע שפראך - באנד 18, נומ' 1  ניו-יארקתשיח
 יידישע שפראך - באנד 19, נומ' 1  ניו-יארקתשיט
 יידישע שפראך - באנד 20, נומ' 1  ניו-יארקתשכ
 יידישע שפראך - באנד 21, נומ' 1  ניו-יארקתשכא
 יידישע שפראך - באנד 21, נומ' 2  ניו-יארקתשכא
 יידישע שפראך - באנד 21, נומ' 3  ניו-יארקתשכא
 יידישע שפראך - באנד 22, נומ' 1  ניו-יארקתשכב
 יידישע שפראך - באנד 23, נומ' 3  ניו-יארקתשכג
 יידישע שפראך - באנד 24, נומ' 1  ניו-יארקתשכד
 יידישע שפראך - באנד 25, נומ' 1  ניו-יארקתשכה
 יידישע שפראך - באנד 26, נומ' 1  ניו-יארקתשכו
 יידישע שפראך - באנד 27, נומ' 1  ניו-יארקתשכז
 יידישע שפראך - באנד 28, נומ' 1  ניו-יארקתשכח
 יידישע שפראך - באנד 29, נומ' 3-1  ניו-יארקתשכט
 יידישע שפראך - באנד 30, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלא
 יידישע שפראך - באנד 31, נומ' 1  ניו-יארקתשלב
 יידישע שפראך - באנד 32, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלג
 יידישע שפראך - באנד 33, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלד
 יידישע שפראך - באנד 34, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלה
 יידישע שפראך - באנד 35, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלו
 יידישע שפראך - באנד 36  ניו-יארקתשלז
 יידישע שפראך - באנד 37, נומ' 3-1  ניו-יארקתשלח
 יידישע שפראך - באנד 38, נומ' 3-1  ניו-יארקתשמד
 ייווא בלעטער Vol. 03 5692  ווילנעתרצב
 ייווא בלעטער Vol. 04 5692  ווילנעתרצב
 ייווא בלעטער Vol. 05 5693  ווילנעתרצג
 ייווא בלעטער Vol. 06 5694  ווילנעתרצד
 ייווא בלעטער Vol. 07 5694  ווילנעתרצד
 ייווא בלעטער Vol. 08 5695  ווילנעתרצה
 ייווא בלעטער Vol. 09 5696  ווילנעתרצו
 ייווא בלעטער Vol. 10 5696  ווילנעתרצו
 ייווא בלעטער Vol. 11 5697  ווילנעתרצז
 ייווא בלעטער Vol. 12 5697  ווילנעתרצז
 ייווא בלעטער Vol. 13 5698  נו יורקתרצח
 ייווא בלעטער Vol. 14 5699  ווילנעתרצט
 ייווא בלעטער Vol. 15 5700  נו יורקתש
 ייווא בלעטער Vol. 16 5700  נו יורקתש
 ייווא בלעטער Vol. 17 5701  נו יורקתשא
 ייווא בלעטער Vol. 18 5701  נו יורקתשא
 ייווא בלעטער Vol. 19 5702  נו יורקתשב
 ייווא בלעטער Vol. 19 5702  נו יורקתשב
 ייווא בלעטער Vol. 20 5702  ניו יורקתשב
 ייווא בלעטער Vol. 21 5703  ניו יורקתשג
 ייווא בלעטער Vol. 22 5703  ניו יורקתשג
 ייווא בלעטער Vol. 23 5704  נו יורקתשד
 ייווא בלעטער Vol. 24 5704  נו יורקתשד
 ייווא בלעטער Vol. 25 5705  נו יורקתשה
 ייווא בלעטער Vol. 26 5705  נו יורקתשה
 ייווא בלעטער Vol. 27 5706  נו יורקתשו
 ייווא בלעטער Vol. 28 5706  נו יורקתשו
 ייווא בלעטער Vol. 29 5707  נו יורקתשז
 ייווא בלעטער Vol. 30 5707  נו יורקתשז
 ייווא בלעטער Vol. 31-32 5708  נו יורקתשח
 ייווא בלעטער Vol. 33 5709  נו יורקתשט
 ייווא בלעטער Vol. 34 5710  נו יורקתשי
 ייווא בלעטער Vol. 35 5711  נו יורקתשיא
 ייווא בלעטער Vol. 36 5712  נו יורקתשיב
 ייווא בלעטער Vol. 37 5713  נו יורקתשיג
 ייווא בלעטער Vol. 38 5714  נו יורקתשיד
 ייווא בלעטער Vol. 39 5715  נו יורקתשטו
 ייווא בלעטער Vol. 40 5716  נו יורקתשטז
 ייווא בלעטער Vol. 41 5717  נו יורקתשיז
 ייווא בלעטער Vol. 42 5722  נו יורקתשכב
 ילקוט  קרקובשכט
 ימי מהרנ״ת שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844פראמפאלתרעט
 יסוד העבודה - חלק א וינברג, אברהם ה1, מסלוניםווארשאתרנב
 יסוד העבודה - חלק ב וינברג, אברהם ה1, מסלוניםווארשאתרנב
 יסוד יצחק יצחק איזיק בן יעקב, שו"בזאלקווא - לבובתקע
 יסודות חינוך הדת לדור וולגמוט, יהודה אריהריגהתרצז
 יסודי חכמת השעור סלונימסקי, חיים זליג בן יעקב, 1810-1904זיטאמירתרכו
 יפה תאר יפה, שמואל בן יצחק, 1525-1595פראגתמט
 ירחון אפיקי תורה No. 1 5765 איחוד הכוללים הארצי שע"י תורה ומסורהניו יורקתשסה
 ירחון אפיקי תורה No. 2 5766 איחוד הכוללים הארצי שע"י תורה ומסורהניו יורקתשסו
 ירחון אפיקי תורה No. 3 5768 איחוד הכוללים הארצי שע"י תורה ומסורהניו יורקתשסח
 ירחון יוצרות כולל אור יוסףבית חג"יתשע
 ישועת ישראל רבינוביץ, ישראל בן שלמה יעקבווארשאתרסג
 ישיבה גבוהה מתיבתא (ורשה). מוסד הישיבה הגדולה - מתיבתאװארשאתרפב
 ישרש יעקב יעקב יהודה מעיר נאדרזיןבני ברקתשע
 כאיל תערג פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשסו
 כונות האגדות שנקרא כפתר ופרח לוצטו, יעקב בן יצחקבסיליאהשמ
 כי בא מועד - ספירת העומר וחג השבועות חותה, בנימין בן אליהו רחמיםביתר עליתתשע
 כל חמדת ישראל גולומב, צבי ניסן בן אבא אליהו, 1853-1934ווילנאתרסא
 כליל החשבון פריזנהויזן, דוד בן מאירברליןשיז
 כללי קלב"מ שילוני, מיכאלירושליםתשסג
 כסף נבחר מרגליות, אבי עזרי זליג בן יצחק איזיקאמשטרדםתעא
 כתבי הרב א״נ עזריקם רזניק, אברהםפאלטאװאתרעג
 כתנות אור על ספר עין יעקב - חלק א חביב, יעקב בן שלמה אבן, 1445-1516אמשטרדםתפד
 לב טוב יצחק בן אליקום, מפוזנה, המאה ה-17אמשטרדםתסו
 לבוש התכלת יפה, מרדכי בן אברהם, 1530-1612פראגתסא
 לבוש יוסף על המועדים ח"א ישר, יוסףירושליםתשסג
 לבוש יוסף על המועדים ח"ב ישר, יוסףירושליםתשסג
 לבוש יוסף על התורה ח"א - בראשית ישר, יוסףירושליםתשס
 לבוש יוסף על התורה ח"ב - שמות ישר, יוסףירושליםתשס
 לבוש יוסף על התורה ח"ג - ויקרא ישר, יוסףירושליםתשס
 לבוש יוסף על התורה ח"ד - במדבר ישר, יוסףירושליםתשס
 לבוש יוסף על התורה ח"ה - דברים ישר, יוסףירושליםתשס
 לברור הלכה עמומה קפלן, א אברליןתקס
 להורת לפניו על מסכת הוריות מרגנשטרן, יהודה חיין ב"ר אשר אריהניו יורקתשע
 לוסטשפילע גטר, פרידריך וילהלםברעסלױאתקנה
 לחסידים מזמור גשורי, מאיר שמעון, 1897-1977ירושליםתרצו
 לימדה תורה - דרך ארץ הופנר, הלל יחיאלירושליםתשסח
 ליקוטי הלכות שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844לעמבערג?תקס
 ליקוטי שושנים מאיר בן לוי, מזולקוהווארשאתרמ
 לישרים תהלה לוצאטו, משה חיים, 1707-1747אמשטרדםתקג
 למודי העיוני והמעשי בדרכי השחוק רובינשטין, אורי צבילעמבערגתקסט
 למודי העיוני והמעשי בדרכי השחוק רובינשטין, אורי צבילעמבערגתקסט
 לקוטי אמרים תניא שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812זאלקוואתקסה
 לקוטי אמרים תניא - ועתה ניתוסף בו אגרת התשובה שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812שקלאבתקסו
 לקוטי אמרים תניא באידיש - חלק א שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ברוקלין , ניו יורקתשטז
 לקוטי אמרים תניא באידיש - חלק ב שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ברוקלין , ניו יורקתשטז
 לקוטי ביאורים הלוי, הלל בן מאיר, מפאריטשווארשאתרכח
 לקוטי ביאורים הלוי, הלל בן מאיר, מפאריטשווארשאתרכח
 לקוטי מהר״ן - חלק א נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ז'ובקבה?תקסט
 לקוטי מהר״ן - חלק ב נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ז'ובקבה?תקסט
 לקוטי עצות - מהדורא בתרא נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811לעמבערגתרלד
 לקוטי תורה מרדכי בן מנחם נחום, מצ’רנובל, 1770-1837פיעטרקובתרמט
 לקוטי תפלות - חלק א נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרצ
 לקוטי תפלות - חלק ב נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרצ
 לקט פרושי אגדה - כרך א צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לקט פרושי אגדה - כרך ב צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לקט פרושי אגדה - כרך ג צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לקט פרושי אגדה - כרך ד צוריאל, משה יחיאלבני ברקתשע
 לשון זה"ב שהוא מכתם לדו"ד מרסן, יוסף בן יעקבאמשטרדםתצד
 לתורת בני־עליה - חלק א הירשברג, עמנואלדנציגתרצד
 מאור עינים מנחם נחום בן צבי הירש, מצ’רנובל, 1730-1797ברדיטשובתרמט
 מאיר נתיב - קונקורדאנשייש יצחק בן קלונימוס נתןויניציאהרפד
 מאיר עוז - חלק ג (סימנים מו-פח) ערבה, מאיר ז.בני ברקתשע
 מאיר עיני חכמים - חלק א הלשטיק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק, 1852-1928ברוקלין, נו יארקתשי
 מאיר עיני חכמים - חלק א הלשטיק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק, 1852-1928ברוקלין, נו יארקתשנח
 מאיר עיני חכמים - חלק ב הלשטיק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק, 1852-1928ברוקלין, נו יארקתשי
 מאיר עיני חכמים - חלק ג הלשטיק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק, 1852-1928ברוקלין, נו יארקתשנג
 מאיר עיני חכמים - מהדורא תנינא - קובץ תשובות הלשטיק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק, 1852-1928ברוקלין, נו יארקתשנח
 מאיר עיני חכמים - מהדורא תנינא - תורה הלשטיק, מאיר יחיאל בן אברהם יצחק, 1852-1928ברוקלין, נו יארקתשנח
 מאמר - אחרי ה' אלקיכם (ליובאוויטש) שניאורסאהן, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יורקתרצו
 מאמר - לך אמר לבי (ליובאוויטש) שניאורסאהן, יוסף יצחק, 1880-1950וויעןתרצו
 מאמר השפלות והשמחה אפשטין, יצחק איזיק, הלויווארשאתרכח
 מאמר התורה והחכמה שנבר, מרדכי גומפללונדןתקלא
 מאמר כי אתה אבינו רומפלר, אהרן צביירושליםתשסח
 מאמר קנין החיים שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יארקתרפט
 מאמרי חסידות (ליובאוויטש) שניאורסאהן, יוסף יצחק, 1880-1950ריגאתרצא
 מבחר הפנינים אבן גבירולהומבורגתצט
 מגיד משרים קרו, יוסף בן אפרים, 1488-1575לובליןתו
 מגלת אסתר  ורשהתרצה
 מגני שלמה יהושע בן יוסף, מקרקוב, 1593-1648זאלקוויתצג
 מָדערן ענדליש־יידיש יידיש־ענגליש וערטערבוך וינריך, אוריאלניו יורקתשכח
 מדריך לשיפור המידות הופנר, נפתליתל-אביבתשנג
 מדרש חמש מגלות מדרשקראקאשמח
 מדרש תדשא - מדרש ויושע - מעשה הנמלה התנא האלקי פנחס בן יאיר זי''עיוהאנעסבערגתריח
 מדרש תנחומא  אמשטרדםתצג
 מדרש תנחומא עם שני באורים; שמם עץ יוסף, ענף יוסף  ווארשאתרלט
 מדרש תנחומא. שע"ב. פרג.  פראגשעג
 מחזור חלק ראשון  אמשטרדםתצג
 מחזור חלק שני  אמשטרדםתצג
 מחזור ליום כפור  אופיבאךתקסב
 מחזור ליום כפור  ווילנאתרסט
 מחזור ליום כפור עם מטה לוי ולקוטי צבי   תרעב
 מחזור ליום ראשון וליום שני של שבועות  פראגתקצד
 מחזור ליום ראשון של ראש השנה  פיורדאתרה
 מחזור ליום ראשון של ראש השנה  ווילנאתרסט
 מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח  ווילנאתרכב
 מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד  פראגתקצד
 מחזור ליום שני של ראש השנה  פיורדאתרה
 מחזור ליום שני של ראש השנה  ווילנאתרסט
 מחזור לימים נוראים  ליבורנותרג
 מחזור לימים נוראים - חלק ב  ליבורנותרג
 מחזור לליל יום כפור  ווילנאתרסט
 מחזור לראש השנה כמנהג פולין עם תרגום ענגליש  וויעננאתרנ
 מחזור לראש השנה, יום הכפורים, ושלש רגלים כמנהג ספרד  זיטאמירתרכג
 מחזור לשלש רגלים - חלק שני  זיטאמירתרכג
 מחזור לשלש רגלים ושם הכולל מהבאורים קורבן אהרן  ווילנא והוראדנאתקצה
 מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה  פראגתקצד
 מחזור מאיר עינים לראש השנה ויום הכפורים   תרעג
 מחזור מכל השנה - חלק ראשון - ראש השנה  לונדוןתקסז
 מחזור מכל השנה - ליום כפור  לונדוןתקסז
 מחזור מראשית השנה עד אחרית השנה  Pragתקצה
 מחזור מראשית השנה עד אחרית השנה לערבית יום כפור  פראגתקצו
 מחזור עבדת אהל מועד-חלק שני  לונדוןתרסו
 מחזור עבדת אהל מועד-חלק שני  לונדוןתרסח
 מחזור עם באור קרואי מועד  ברעסלאתקסה
 מחזור עם כוונת הפייטן - חלק רביעי - פסח ושבועות  אמשטרדםתקכז
 מחזור עם כוונת הפייטן - חלק שלישי - סכות  אמשטרדםתקכז
 מחזור עם כוונת הפייטן של ראש השנה  אמשטרדםתקכח
 מחזור עם כוונת הפייטן של ראש השנה  אמשטרדםתקכח
 מחזור עם כוונת הפייטן של שבועות  אמשטרדםתקנג
 מחזור עם כוונת הפייטן של שבועות - חלק חמישי  זולצבאךתקעט
 מחזור עם כל הפירוש הרחב הנדפס כבר בלובלין ועוד-חלק ראשון  פראגשעג
 מחזור עם כל הפירוש הרחב הנדפס כבר בלובלין ועוד-חלק שני  פראגשעג
 מחזור קרבן אהרן ליום כפור  יוהנסבורגתרכב
 מחזור קרבן אהרן ליום ראשון ושני של פסח  יוהנסבורגתרכב
 מחזור קרבן אהרן לסכות  יוהנסבורגתרכב
 מחזור קרבן אהרן לערבית יום כפור  יוהנסבורגתרכב
 מחזור קרבן אהרן לראש השנה  יוהנסבורגתרכב
 מחזור קרבן אהרן לשבועות  יוהנסבורגתרכב
 מחלקת סנז וסדיגורה אבן, יצחק בן יהודה, 1861-1925ניו יורקתרעו
 מייסעלאך קיפניס, יצחק, 1896-1974קיעװתרפג
 מלאכת המספר - מלאכת מחשבת מזרחי, אליהו בן אברהםלעמבערגתקסט
 מלאכת מחשבת אידליץ, משה זרחפראגתקלה
 מלאכת מחשבת אליהו בן משה גרשון, מפינצ’וב, מיחס לוווארשאתרלג
 מלאכת מחשבת אליהו בן משה גרשון, מפינצ’וב, מיחס לוברליןתקכה
 מלאכת מחשבת החדש - חלק א בלינקר, שלום בן משה אריהבארדיטשובתקצד
 מלאכת מחשבת החדש - חלק ב בלינקר, שלום בן משה אריהבארדיטשובתקצד
 מלאכת מחשבת החדש - חלק ג בלינקר, שלום בן משה אריהבארדיטשובתקצד
 מלמד התלמידים יעקב בן אבא מארי אנטולי, 1197-1256Lyck-ליקתרכו
 מנורה הטהורה פרנקל-תאומים, יהודה אריהפשעמישלתרעא
 מנורת המאור אבוהב, יצחק, ה-1אמשטרדםתפא
 מנורת המאור אבוהב, יצחק, ה-1אמשטרדםתפא
 מנחה חדשה - מחזור לחג השבועות  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור לחג השבועות  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור ליום כפור  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור ליום ראשון ושני של סכות ולשבת חול המועד  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור ליום ראשון ושני של פסח  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור ליום ראשון של ראש השנה  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור ליום שני של ראש השנה  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור לערבית יום כפור  קראטאשיןתקצח
 מנחה חדשה - מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה  קראטאשיןתקצח
 מנחת יהודא אופנהים, יהודה ליב בן יששכר ברהומבורג פר דער ה״אתצו
 מנחת קנאות חיות, צבי הירש, 1805-1855זאלקוואתרי
 מסכת יומא עם פירוש רש״י ותוספות  אמשטרדםתק
 מסכתות ערכין  קראקאשסה
 מעבר יבק מודנה, אהרן ברכיה בן משהאמשטרדםתצב
 מעגלי צדק נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811יוזעפאףתרו
 מעין גנים דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אדעסאתרכה
 מעין גנים דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אדעסאתרכה
 מעין החכמה מעין החכמה.אמשטרדםתיא
 מעין חתום דלמדיגו, יוסף שלמה בן אליהו, מקנדיה, 1591-1655אדעסאתרכח
 מעלות התורה אברהם בן שלמה זלמן, מוילנהמונקאטשתרנד
 מעמק הבכא אפרתי, שמעון בן יקותיאל, 1908-1988ירושליםתשח
 מענה לשון תפלות. חולים ומתים.מיץתקפב
 מעשה בבעל-תפלה נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 מעשה בשבעה קבצנים נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 מעשה צדיקים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874לובליןתרנט
 מעשה צדיקים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874לעמבערגתרכד
 מעשה רבי יעקב שמשון משיפיטובקה יעקב שמשון, משיפיטובקה, -1801וורשהתרנב
 מעשיות ושיחות צדיקים זיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן, הלויווארשאתרפד
 מעשיות מהגדולים והצדיקים זיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן, הלויװארשאתרנח
 מעשיות מהגדולים והצדיקים זיס, ישראל דוד בן אברהם ניסן, הלויװארשאתרפד
 מפניני המהר"ל מפראג הופנר, נפתליתל-אביבתשנט
 מפעלות הצדיקים בודק, מנחם מנדל, 1825-1874למברגתרנז
 מפתח לתשובות הגאונים מילר, יואל, 1827-1895ברליןתרנא
 מפתחות והערות לספר תורה אור שניאורסון, מנחם מנדל, 1902-1994ברוקלין, ניו יורקתשטו
 מקדש מלך - בראשית בוזגלו, שלום בן משהבאמשטרדםתקט
 מקדש מלך - ויקרא בוזגלו, שלום בן משהבאמשטרדםתקט
 מקדש מלך - שמות בוזגלו, שלום בן משהבאמשטרדםתקט
 מקור ברוך ויזל, ברוך בנדיטדיהרן פארטתקטו
 מראה כהן אדלר, שמריה מנשה(לונדון)תשיג
 משיבת נפש נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ירושליםתשב
 משיבת נפש נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרצ
 משיבת נפש - לקוטים מספרי ר׳ נחמן וספר תקון הכללי נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811לעמבערגתשז
 משלי  פרנקפורט דמײןתעב
 משלי שלמה  טארנאפאלתקעד
 משמרת תרומה על מסכת תרומות פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשנט
 משנה חב״ד - כרך א, ספר א, חלק א בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר א, חלק ב בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר א, חלק ג בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר א, חלק ד בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר א, חלק ה בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ב, חלק א בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ב, חלק ב בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ג, חלק א בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ג, חלק ב בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ד, חלק א בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ד, חלק ב בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ד, חלק ג בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ה, חלק א בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ה, חלק ב בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ה, חלק ג בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה חב״ד - כרך א, ספר ו בונין, חיים יצחק, 1875-1943ורשהתרצו
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204אמשטרדםתסב
 משנה תורה משה בן מימון, 1138-1204אמשטרדםתסב
 משניות - סדר זרעים  אמשטרדםתפה
 משניות - סדר טהרת  אמשטרדםתפה
 משניות - סדר נשים  אמשטרדםתפה
 משניות - סדר קדשים  אמשטרדםתפה
 משניות סדר זרעים עם נקודות הכו"סף - חלק א  ויניציאהתקטז
 משפטי שאול ישראלי, שאול בן בנימיןירושליםתשסז
 נאות דשא לינר, שמואל דב אשר בן מרדכי יוסף, -1905פיעטרקובתרסח
 נגה אש לציון שמלצשטין, אברהםװארשאתרנט
 נהר שלום רבינוביץ, מאיר שלום בן יהושע אשרווארשאתרסח
 נטילת לולב בסוכה קודם התפלה שילוני, מיכאל מנחםירושליםתשסח
 נעלה ביהודה על פסחים גליק, יונתן בנימיןברוקליןתשע
 נפלאות אחים  פשעמישלתרפד
 נפלאות אלימלך  ווארשאתרע
 נפלאות בית לוי  פיעטרקובתרעא
 נפלאות הבעל שם  ווארשאתרפד
 נפלאות הגאונים  ווארשאתרפד
 נפלאות החוזה  פיעטרקוב & ווארשאתרעא
 נפלאות היהודי  ווארשאתרפה
 נפלאות המגיד  ווארשא & פיעטרקובתרעא
 נפלאות הצדיקים למברגר, יקותיאל זלמןווארשאתרפד
 נפלאות הרבי ר׳ שמעלקא  פשעמישלתרפ
 נקודות הכסף-חלק א בינג, יחזקאלבני ברקתשע
 נקודות הכסף-חלק ב בינג, יחזקאלבני ברקתשע
 נקמת עבריה סירקיס, ישראל יוסף, 1860-1928ס״ט פטערבורגתרמו
 סדור בית-אל  ווילנאתרסב
 סדור דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832; המבורגר, יצחק בן אפרים פישלוינהתרסח
 סדור כתר תפלה יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832; משה בן גרשון, מזלשין, 1789-1831ווילנאתרנה
 סדור סדר העבודה  ווילנאתרעא
 סדור שפת אמת  רעדעלהייםתרסו
 סדור שפת אמת החדש  ניו יורקתרעו
 סדור שפת יהודה  ניו יורקתרפח
 סדור שפתי ישנים עם תרגום פלניא  ווארשיויאתרכה
 סדור תפלה כמנהג קהל קדוש ספרדים  מנטובהתקלו
 סדר ברכת החמה בתקופתה  װארשאתרנז
 סדר המאיר לארץ - נוסח אר"י ישראל בן אליעזר (בעש"ט), 1698-1760; שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812; מרגליות, אפרים זלמן בן מנחם מניש, 1760-1828ווילנאתרלב
 סדר המעמדות - חלק ב  ונציה, איטליהרפו
 סדר הקונטיריס  אויגניוןתקכה
 סדר התפלה ע״פ נוסח האר״י ז"ל - חלק א  זיטאמירתרכג
 סדר התפלה ע״פ נוסח האר״י ז"ל - חלק ב  וורשהתרמו
 סדר כל תפלות השנה - חלק ראשון - עבור בית הכנסת, בבית ובבית הספר  פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הבריתתרסה
 סדר כל תפלות השנה - חלק שני - לשבת ויום טוב  פילדלפיה, פנסילבניה, ארצות הבריתתרסה
 סדר לימים נוראים כמנהג ק״ק קארפינטראנץ  אמשטרדםתצט
 סדר מעמדות הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630וויןתקעו
 סדר מעמדות ושיר היחוד  ויניציאהתקלב
 סדר סליחות כמנהג ליטא רייסין וזאמוט  ווילנאתרלט
 סדר עבודת כהן גדול ביום הכפורים  לונדרישתקמ
 סדר רב עמרם גאון - חלק א עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר רב עמרם גאון - חלק ב עמרם בן ששנא, גאוןווארשאתרכה
 סדר תהילים ומעמדות  וויןתקעו
 סדר תורה ותפלה - חלק א  ווילנאתרס
 סדר תורה ותפלה - חלק ב  ווילנאתרסב
 סדר תחנות ובקשות  וויןתקעו
 סדר תפילה עם פרוש יעקב מעמדין עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776לבובתרכג
 סדר תפילות מכל השנה - חלק א שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ברוקלין ניתשכה
 סדר תפילות מכל השנה - חלק ב שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812ברוקלין ניתשכה
 סדר תפלות החדש אזולאי, חיים יוסף דוד, 1724-1806וויעןתרנג
 סדר תפלות לימי החול לספרדים  Livornoתרכד
 סדר תפלות מכל השנה עם תרגום ללשון אנגלית פיליפס, דר. א. טה.ניו יורקתרעד
 סדר תפלת ישראל עם דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווילנאתרלח
 סדר תפלת ישראל עם דרך החיים ליסאי, יעקבפראנקפורט דמייןתרא
 סוד ישרים מודנה, יהודה אריה בן יצחק, 1571-1648ויניציאהשנט
 סידור בית יעקב - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776ווארשאתרמא
 סידור בית יעקב - חלק א עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776זיטאמירתרמט
 סידור דרך החיים יעקב בן יעקב משה, מליסה, 1770-1832ווילנאתקצט
 סידור הגר"א - חלק א אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנה
 סידור הגר"א - חלק ב אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ירושליםתרנה
 סידור הרש"ש - נקודות הכסף חלק כוונות השולחן בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור הרש"ש נקודות הכסף - חלק תפילת מנחה דערב שבת, קבלת שבת, ותפילת ערבית דליל ש"ק בינג, יחזקאלבני ברקתשסט
 סידור לשבת צהר לתיבה ריזמן, אברהם יהושע השל, 1918-2009; רייזמן, צבי בן אברהם יהושע השל תשסז
 סידור שפה ברורה - מתורגם אשכנזית  רעדלהייםתקצב
 סימני הפסקה בתלמוד פרידמן, אלכסנדר בן חיים יהושעװארשאתרעג
 סיפורי המעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811לעמבערגתרסב
 סיפורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרמא
 סליחות אין טייטשן  פראגשפ
 סליחות מכל השנה כמנהג ק״ק אשכנזים יצ״ו  אמשטרדםתפ
 ספורי ישראל מזח, יהושע בן חיים, 1834-1917ברדיטשובתרנב
 ספורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 ספורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ווארשאתרפב
 ספורי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפג
 ספר הברית השלם הורביץ, פינחס אליהו בן מאיר, 1765-1821ווילנאתקעח
 ספר הישר - המיוחס לרבינו תם זרחיה, היוניקראקאשמו
 ספר הישר. יידיש. תקכ"ט. פיורדה  פיורדאתקכח
 ספר המדות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ורשהתרפז
 ספר הערוך נתן בן יחיאל, מרומה, 1035-1103בסיליאהשנט
 ספר השרשים קמחי, דוד בן יוסף, 1160-1235ברליןתרז
 ספר השרשים - חלק א סטנוב, יצחק, 1732-1804ברליןתקמז
 ספר זכירה ועניני סגולות - חלק א Zekharyah,יאהאנניסבורגתרכב
 ספר זכירה ועניני סגולות - חלק ב Zekharyah,יאהאנניסבורגתרכב
 ספר כריתות שמשון בן יצחק, מקינוןזאלקװיתקנט
 ספר רבות מדרש רבה. שמ"ז. קרקוב.קראקאשמז
 עד מתי תחרישו! גץ, מאיר פיבל, 1853-1932ווילנאתרסח
 עובר אורח יעקב נפתלי בן יהודה ליבקארלסרואתקכג
 עזרא (ודניאל)  ניו יורקתרעג
 עיונים במועדים Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנגלס, קליפורניהתשע
 עיונים בפרשה - במדבר Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנגלס, קליפורניהתשע
 עיונים בפרשה - בראשית Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנגלס, קליפורניהתשע
 עיונים בפרשה - דברים Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנגלס, קליפורניהתשע
 עיונים בפרשה - ויקרא Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנגלס, קליפורניהתשע
 עיונים בפרשה - שמות Teves 5770 רייזמן, יהושע השיללוס אנגלס, קליפורניהתשע
 עין המים על מסכת מקוואות פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשס
 על הציונית לויט, אהרן בן נחמןװארשאתרנט
 עלוי הנשמות עמרם, נתן בן חיים,ליוורנותרכד
 עלים לתרופה שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844ווארשאתרצ
 עמוד הימיני ישראלי, שאול בן בנימיןירושליםתשס
 עמודי האש ווייס, בצלאלבני ברקתשסח
 עמל ורעות רוח וחרמות ותשובתם קאפח, יחיא בן סלימן, 1849-1931תל-אביבתרעד
 ערוגת הבשם ארקוולטי, שמואלאמשטרדםתצ
 פאלשטענדיגער ליניען־סדור לבתי־ספר ולעם מגילניצקי, יוסף בן יהודה, 1870-1945פילאדעלפיא פאתרסד
 פירוש אברבנאל - נביאים אחרונים אברבנאל, יצחק בן יהודה, 1437-1508אמשטרדםתא
 פירוש הרב אברהם ב"ר יצחק הלוי תמך תמך, אברהם בן יצחק, הלויפדובה?שעא
 פירוש מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427האנוואו חמו״לשפז
 פירוש על יונה אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתקס
 פירוש על יונה אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתקס
 פירוש על כמה אגדות אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתקס
 פירוש על כמה אגדות אליהו בן שלמה זלמן (הגר"א), 1720-1797ווילנאתקס
 פירוש על עשר עטרות אברהם בן בנימין זאבפרנקפורט דאודרתנח
 פנת יקרת חלק א פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשע
 פנת יקרת חלק ב פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשע
 פנת יקרת על חולין  בני ברקתשסה
 פרדס הארץ - חלק ראשון הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלירושלםתרצג
 פרדס הארץ - חלק שלישי - לחם שלמה , וחלק רביעי - משה יחזקאל הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלירושלםתרצג
 פרדס הארץ - פאר מרדכי - חלק שני הורביץ, ישעיה בן אשר יחזקאלירושלםתרצג
 פרוש הרא"ש והראב"ד על משניות תמיד אשר בן יחיאל, 1250-1327פראגתפד
 פרק שירה אליהו בן אשר, הלוי, אשכנזי, 1469-1549לובליןתקס
 צדקת הצדיקים הוצאת ווארשא, תרפ"דווארשאתרפד
 ציצים ופרחים גולדפדן, אברהם, 1840-1908זיטאמירתרכה
 צמח צדק מנחם מנדל בן אברהם, מניקולסבורג, 1600-1661אמשטירדאםתלה
 צפנת פענח שליפירז, יוסף בן מנחם מנדלווילנא ;הוראדנאתקפז
 צפנת פענח - א קמפה, יואכים הינריך, 1746-1818ברדיטשובתקעז
 צרי היגון פלקירה, שם טוב בן יוסףפראגשעב
 קב הישר השלם - חלק שני - על ויקרא, במדבר, דברים קאיידנאוור, צבי הירש תשסא
 קדושת אברהם-כרך א זלמן הלוי אורילוס אנג'לסתשס
 קדושת ישראל שר, יצחק אייזיק  
 קדשי יחזקאל חלק א יחזקאל הלויברוקלין, נו יארקתשנח
 קדשי יחזקאל חלק ב יחזקאל הלויברוקלין, נו יארקתשנח
 קהל חסידים החדש יצחק דב בר בן צבי הירשלבוב, למבורגתרסב
 קהל חסידים ושבחי בעל שם טוב מישקין, מרדכי, 1894-1949ניו יורקתרפח
 קהלות משה - חלק א משה פרנקפורטאמשטרדםתפג
 קהלות משה - חלק ב משה פרנקפורטאמשטרדםתפג
 קהלת  פריזשכט
 קובץ בית אהרן וישראל - No. 149 תש"ע סיון-תמוז  ירושליםתשע
 קובץ מאמרים קוק, אברהם יצחק,תל אביבתרצה
 קובץ רשימות על מסכת מועד קטן אפשטיין, יעקב ב"ר יוסף שמעוןבני ברקתשסט
 קובץ שיטות קמאי - ברכות חלק א, דף ב עד כז יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ברכות חלק ב, דף כז עד מד יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - ברכות חלק ג, דף מד עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסח
 קובץ שיטות קמאי - חגיגה יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - חולין - חלק א, דף ב עד כא יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסו
 קובץ שיטות קמאי - חולין - חלק ב, דף כא עד צו יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסו
 קובץ שיטות קמאי - חולין - חלק ג, דף צז עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסו
 קובץ שיטות קמאי - יומא יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסה
 קובץ שיטות קמאי - מגילה יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - מועד קטן - חלק א, דף ב עד יח יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - מועד קטן - חלק ב, דף יט עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - נדה יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסז
 קובץ שיטות קמאי - סוכה - חלק א, דף ב עד כט יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - סוכה - חלק ב, דף ל עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - סנהדרין - חלק א, דף ב עד לט יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסז
 קובץ שיטות קמאי - סנהדרין - חלק ב, דף מ עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסז
 קובץ שיטות קמאי - עבודה זרה - חלק א, דף ב עד מא יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסז
 קובץ שיטות קמאי - עבודה זרה - חלק ב, דף מב עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסז
 קובץ שיטות קמאי - עירובין - חלק א, דף ב עד כב יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - עירובין - חלק ב, דף כב עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק א, דף ב עד כח יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסה
 קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק ב, דף כט עד מז יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסה
 קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק ג, דף מח עד צח יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסה
 קובץ שיטות קמאי - פסחים - חלק ד, דף צט עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסה
 קובץ שיטות קמאי - ראש השנה יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסה
 קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק א, דף ב עד לו יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסג
 קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק ב, דף לז עד פו יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסג
 קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק ג, דף פז עד קכו יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסג
 קובץ שיטות קמאי - שבת - חלק ד, דף קכז עד סוף יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסג
 קובץ שיטות קמאי - תענית יונגרמן, שלום מאיר בן יחיאל מיכאלזכרון יעקבתשסד
 קובץ תשובות הרמב״ם ואגרותיו Maimonides, Moses,ליפסיאתריט
 קודש הלולים וינשטוק, בנציון משה יאירניו יורקתשט
 קול יהודה  ווארשאתרמח
 קול שמחה  בני ברקתשע
 קוממיות לארצנו צוריאל, משה תשסט
 קונטרס ההתפעלות שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ווארשאתרלו
 קונטרס התפלה שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827ברוקלין ניתשטז
 קונטרס ח״י אלול ה׳תש״ג שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקלין ניתשיז
 קונטרס חג השבועות ה׳תש״ח שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקלין ניתשח
 קונטרס חודש תשרי שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ברוקלין ניו יורקתשיז
 קונטרס משמוש שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 קונטרס קורי עכביש כץ, שלמה זלמן בן יהודה ליב, 1687-1746פיורדאתקד
 קיצור ספר מצות גדול משה בן יעקב, מקוציקארלסרואתקכג
 קיצור שני לוחות הברית הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630אמשטרדםתפא
 קנה חכמה ניסן בן אברהם, מדליטיץווילנאתקפט
 קרובות - מחזור לחג השבועות  רעדלהייםתקצא
 קרובות - מחזור לשמיני עצרת ולשמחת תורה  רעדלהייםתקצא
 קרובות הוא מחזור ליום כפור  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום כפור  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום ראשון ושני של פסח  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום ראשון של ראש השנה  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום ראשון של ראש השנה  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום ראשון של ראש השנה  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום שביעי ושמיני של פסח ולשבת חול המועד  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום שני של ראש השנה  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום שני של ראש השנה  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור ליום שני של ראש השנה  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור לערבית יום כפור  רעדלהייםתקצב
 קרובות הוא מחזור לערבית יום כפור  רעדלהייםתקצב
 ראש פנה על הרמב"ם פפנהיים, אברהם שמואלבני ברקתשסא
 רב מרדכי מרדכי בן הלל, אשכנזיריווא דטרינטשיט
 רבי זאב ליפשיץ גליקסמן, פינחס זליג, 1866-1942לודזתרצד
 רבי יהודה הלוי יהודה בן שמואל, הלוי, 1075-1141ווארשאתרנג
 רבי ישראל בעל שם טוב - חייו, פעולותיו ותורתו גוטמן, מתתיהו יחזקאל, 1891-1972יאסיתרפב
 רבי נחמן מברסלב - חייו ותורתו ציטלין, הלל, 1871-1942ורשהתרע
 רבינו אשר - חלק ראשון רא״שפראגשפח
 רוממות נשמת ישראל וורטמן, משה בן חייםיוזעפאףתרלא
 רסיסי טל עמיטל, יהודה, 1924-2010אלון שבותתשסה
 רץ כצבי - חדשי השנה ב רייזמן, צבי בן ר' יהושע השיללוס אנג'לסתשע
 שאילת יעבץ עמדין, יעקב בן צבי (יעב"ץ) , 1698-1776אלטונאתצח
 שאלה תשובה מהרב יעקב קמחי קמחי, יעקב בן שמואלאלטונהתקכ
 שאלות ותשובות הגאונים בתראי שאלות ותשובות הגאונים בתראיטורקאתקכג
 שאלות ותשובות הרב בצלאל בן הרב יוסף יוזל בצלאל בן יוסף יוזלביאליסטאקתקסז
 שאלות ותשובות הרב יעקב בי רב בירב, יעקב בן משה, 1474-1546ויניציהתכב
 שאלות ותשובות הרב יעקב סג"ל - מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427קראקאתרמא
 שאלות ותשובות הרב יעקב סג"ל - מהרי"ל מולן, יעקב בן משה, הלוי, -1427סלאפקוויץתקסז
 שאלות ותשובות הרב מרדכי זיסקינד רוטנבורג רוטנברג, מרדכי זיסקינד בן משהאמשטרדםתקו
 שאלות ותשובות הרב שלמה לוריא - מהרש"ל לוריא, שלמה בן יחיאללעמבערגתריט
 שאלות ותשובות הרמ"ז זכות, משה בן מרדכיויניציאהתקכ
 שאלות ותשובות והלכות שחיטה וחדושי דינין רבי יעקב ווייל ויל, יעקב בן יהודהקאפוסטתקצד
 שאלות ותשובות חיים בנבנשת בנבנשתי, חיים בן ישראל, 1603-1673קושטנדינאתקג
 שאלות ותשובות מאדמו"ר הרב שניאור זלמן שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812זייטאמירתרז
 שאלות ותשובות מהר"ם בן ברוך מרוטנבורג - פראג מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293בודאפעסטתרנד
 שאלות ותשובות מהר"ם בן ברוך מרוטנבורג - פראג מאיר בן ברוך, מרוטנבורג, -1293בודאפעסטתרנד
 שאלות ותשובות מהרב יוסף מטראני טרני, יוסף בן משה דיקושטאנדינהתא
 שאלות ותשובות מהרב יוסף מטראני - ספר שני טרני, יוסף בן משה דיונציהתה
 שאלות ותשובות מהרב משה מטראני - מבי"ט טרני, משה בן יוסף, הזקן די, 1500-1580ויניציאהשפט
 שאלות ותשובות מוהר"ץ חיות, צבי הירש, 1805-1855זאלקוואתרי
 שאלות ותשובות רבינו יעקב מסמילא אריה יעקב בן משה, מסמילהפיעטרקובתרסד
 שאלות ותשובות רבינו יצחק אלפאסי יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103ווארשאתרמד
 שאלות ותשובות רבינו יצחק אלפאסי יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103ווארשאתרמד
 שאלות ותשובות רבינו יצחק אלפאסי יצחק בן יעקב, אלפסי, 1013-1103ליוורנותקמא
 שאלות ותשובות רבינו נסים מגירונדי - הר"ן נסים בן ראובן, גרונדימיץתקלו
 שאלות ותשובות רבינו נסים מגירונדי - הר"ן נסים בן ראובן, גרונדיקעניגסבערגתר
 שאלות ותשובות רבינו נסים מגירונדי - הר"ן נסים בן ראובן, גרונדיווארשאתרמב
 שאלות ותשובות רד"ל לוריא, דוד בן יהודה, 1792-1855ירושליםתרנח
 שאלות תלמודיות גולדברגר, ישראלבודפשטתרצ
 שבחי בעל שם טוב שבחי הבעש"ט. יידיש.פשעמישלתרע
 שבחי הר"נ - שיחות הר"נ שטרנהרץ, נתן בן נפתלי הירץ, מנמירוב, 1780-1844גרמניתשז
 שבחי הרב רודקינזון, מיכאל לוי, 1845-1904מונקאטשתרנה
 שבט מוסר אליהו בן אברהם שלמה, הכהן, 1659-1729אמשטרדםתצא
 שבילי אמונה אלדבי, מאיר בן יצחקווארשאתרלד
 שבילי אמונה אלדבי, מאיר בן יצחקלעמבערגתרכג
 שדה צופים - בבא בתרא פריעדמאן, שמואל דוד בן יום טוב ליפאברוקלין, נו יארקתשסט
 שדי חמד - אסיפת דינים - אות א-ג מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנא
 שדי חמד - אסיפת דינים - אות א-ג מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנו
 שדי חמד - אסיפת דינים - חמץ ומצה ב, חול המועד, חנוכה מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנו
 שדי חמד - אסיפת דינים - קונטרס המציצה והמלואים מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרסב
 שדי חמד - אסיפת דינים - ראש השנה ויום הכיפורים מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרסב
 שדי חמד - דברי חכמים מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנז
 שדי חמד - דברי חכמים מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנא
 שדי חמד - קונטרס הכללים - אות א-ה מדיני, חיים חזקיהו, 1833-1905ווארשאתרנא
 שו"ת במראה הבזק - חלק א ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת במראה הבזק - חלק ב ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת במראה הבזק - חלק ג ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת במראה הבזק - חלק ד ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת במראה הבזק - חלק ה ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת במראה הבזק - חלק ו ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת במראה הבזק - מפתח ארץ חמדהירושליםתשסו
 שו"ת הרא"ם מרגליות, אלכסנדר סנדרלעמבערגתרנז
 שו"ת מוהר"י מברונא ישראל בן חיים, מבריןשטעטטיןתרכ
 שו״ת הרשב״א המיוחסות להרמב״ן אדרת, שלמה בן אברהם,זאלקוויתקנד
 שו״ת כנסת יחזקאל יחזקאלאלטונאתצב
 שו״ת מהרש״ל Luria, Solomon ben Jehiel,לובליןשלד
 שו״ת משה מבחוריו זילבערבלאט, משהווילנאתרעב
 שו״ת ר׳ יוסף ן׳ לב לב, יוסף בן דוד אבןפירדאתנב
 שולחן בהיר - קיצור הלכות נדה הופנר, יוסף ברוךבני ברקתשנו
 שולי המעיל - מעילה פפנהים, אברהם שמואלבני ברקתשסא
 שומע ומשמיע שילוני, מיכאל מנחםירושליםתשסו
 שיח דוד שטרן, אלעזר אלימלך בן חיים דוד יששכרלונדוןתשסח
 שיח דוד - מפתח שטרן, אלעזר אלימלך בן חיים דוד יששכרלונדוןתשסח
 שיחה של אדמו"ר מליובאוויטש - שמחת תורה תר"צ שניאורסון, יוסף יצחק, 1880-1950ניו יארקתרצ
 שיר החיים ליבשיץ, דב בר זאב וולף בן חייםווילנאתרלד
 שלחן ערוך אבן העזר - יידיש שיק, שלמה צבי,בודאפעסטתרנז
 שלחן ערוך אורח חיים - יידיש שיק, שלמה צבי,קראקאתרנו
 שלחן ערוך חושן משפט עם חדושי משה איסרלס קארו, יוסף,קראקאשעט
 שלחן ערוך חשן המשפט - יידיש שיק, שלמה צבי,בודאפעסטתרנז
 שלחן ערוך יורה דעה - יידיש שיק, שלמה צבי,בודאפעסטתרנז
 שלחן ערוך מטור אבן העזר עם באור חלקת מחוקק לימה, משה בן יצחק יהודהקראקאתכט
 שלחן ערוך מטור אורח חיים קארו, יוסף בן אפרים,אמשטרדםתקיג
 שלחן ערוך מטור חושן המשפט קארו, יוסףאמשטרדםתקט
 שלש מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 שם בישראל - ביאורים בעניני יבום וחליצה קמניץ, יהודה בן יצחקבני ברקתשסז
 שם משמואל - על סדר פרשיות התורה ומועדי קודש בורנשטין, שמואל בן אברהם, 1855-1926ירושליםתשכב
 שמואל  אױגשבורגשד
 שמיטה כמצותה קסירר, יצחק שמואלבית שמשתשסז
 שני לוחות הברית הורביץ, ישעיה בן אברהם, -1630אמשטרדםתנח
 שעורי בבא בתרא – פרק השותפין שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא בתרא – פרק חזקת הבתים שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא בתרא – פרק יש נוחלין שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא מציעא – פרק הזהב שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא מציעא – פרק שנים אוחזין שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא קמא – פרק ארבעה אבות נזיקין שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא קמא – פרק כיצד הרגל שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי בבא קמא – פרק מרובה שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי גיטין – פרק המביא גט שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי כתובות – פרק אלו נערות שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי כתובות – פרק בתולה נשאת שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי כתובות – פרק האשה שנתארמלה שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי מכות – פרק כיצד העדים שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי סוכה – פרק לולב הגזול שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי סוכה – פרק סוכה שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי פסחים – פרק אור לארבעה עשר שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי קידושין – פרק האשה נקנית שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי קצות החושן – הלכות הדיינים – סימן א-כ”ז שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי קצות החושן – הלכות הלוואה – סימן ל”ט-מ”ו שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי קצות החושן – הלכות העדות – סימן כ”ח-ל”ח שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי שבועות – פרק כל הנשבעין שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי שבועות – פרק שבועת הדיינין שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שעורי שבת – פרק כלל גדול שילוני, מיכאל מנחםירושלים 
 שער התשובה והתפלה - חלק א שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827שקלאבתקעז
 שער התשובה והתפלה - חלק ב שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827שקלאבתקעז
 שערי אורה שניאורסון, דב בר בן שניאור זלמן, 1773-1827קאפוסטתקפב
 שערי בינה שילוני, מיכאלירושליםתשסא
 שערי דוד על תרי עשר שרעבי, דוד ב"ר בנימיןיורשליםתשע
 שערי דורא יצחק בן מאיר, מדוראבסיליאהשנט
 שערי פשט על מסכת גיטין הלוי, שמואל בן אברהם יצחקירושליםתשע
 שערי תשובה יונה בן אברהם, גרונדי, 1200-1263קראקאשמא
 שפה לנאמנים אפשטין, ברוך בן יחיאל מיכל, 1860-1941ווארשאתרנג
 שפע טל הורביץ, שבתי בן עקיבא, 1566-1619בילזורקעתקסו
 שפת אמת עדת ישורון (סטמר).סאטו־מארעתרפח
 שש מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 שתי מעשיות נחמן בן שמחה, מברסלב, 1772-1811ברליןתרפב
 תהילים  וינהתרסח
 תהלים  ויניציאהתקיד
 תהלים עם פירוש ערוגות הבשם ובאר מים  קאניגסבערגתריט
 תולדות הארץ שינהק, יוסף בן בנימין דבווארשאתרא
 תולדות יוסף - רות. אסתר. איכה יוסף בן דב בר, אב"ד ליסקובהשקלובתקנז
 תולדות יצחק קרו, יצחק בן יוסף שנג
 תולעת יעקב גבאי, מאיר בן יחזקאל אבןקראקאשמא
 תומר דבורה קורדוברו, משה, 1522-1570קעניגסבערגתריח
 תועפות ראם נירמן, אברהם בן דוד צביווארשאתרצו
 תורה נביאים וכתובים  באמשטירדםתמז
 תורה, נביאים וכתובים  לידהשע
 תורת הרא"ם מרגליות, אלכסנדר סנדרלעמבערגתרנח
 תורת חיל על מקואות ליינר, יעקבירושליםתשע
 תורת חסד אברהם מרדכי, מלוצקווארשאתרכו
 תורת משה - תורה אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593פראגשעו
 תורת משה - תורה אלשיך, משה בן חיים, 1520-1593אמשטרדםתפט
 תחכמוני חריזי, יהודה בן שלמה, 1170-1235אמשטרדםתפט
 תלמוד מסכת זבחים  קראקאשסה
 תלמוד מסכת כריתות  קראקאשסה
 תלמוד מסכת מנחות  קראקאשסה
 תלמוד מסכת תענית  באמשטרדםתפג
 תלמוד מסכתות בכורות  קראקאשסה
 תלמוד מסכתות, מעילה, קינים, תמיד, מדות  קראקאשסה
 תניא שניאור זלמן בן ברוך, 1745-1812וויןתרי
 תפארת האחים  ווארשאתרפד
 תפארת הצדיקים  ווארשאתרפד
 תפלה לכל השנה  פריז, צרפתתרלז
 תפלה מכל השנה  וויןתקעו
 תפלות ישראל  ווילנאתרל
 תפלת ישראל  פרנקפורט על המייןתרנ
 תקון שלמה - תקוני שבת אשכנזי, יצחק לוריאפרנקפרט דמײןתפה
 תקוני הזהר  ווילנאתרפט
 תקוני הזהר על התורה  אמשטרדםתעט
 תקנות עגוננות אבלסון, אברהם יואלאדעסאתרמז
 תשובות הגאונים  ברליןתרמה
 תשובות הגאונים מוסאפיה, יעקבליקתרכד
 תשובות ופירוש סוגיות רמ"ע מפאנו מנחם עזריה, מפנו, 1548-1620דיהרנפורט ;ברעסלאוותקמח
 תשובות רבנו אברהם בן הרמב״ם אברהם בן משה בן מימון,ירושלייםתרצז