ספרי קודש לעיון והורדה חינם 52,842 Classical Hebrew Books for Free Download
כותר דגול מרבבה
מחבר לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793
Title Dagul me-revavah
Author Treves, Refael
מקום דפוס פרג
שנת דפוס תקנד
Pub. Place Prague
Pub. Date 1794
Pages דפים 153
OCLC ID 233296782
ULI Entry NNL-001982457
Source מקור
Catalog Info לנדא, ישראל בן יחזקאל, -- תקי"ח-תק"ץ
Description
תוכן
... חדושים הנכתבים על ירכתי הארבע שלחן ערוך כתיבות יד... ר' יחזקאל הלוי לנדא זצללה"ה אשר היה אב"ד ור"מ והרביץ תורה פה ק"ק פראג... ואני בנו הצעיר... ישראל הלוי לנדא העתקתי ולקטתי הגליונות של ארבע ש"ע... ועשיתי שתי אגודות, אחד... בשם דגול מרבבה... כולל... פלפולים וחדושים בפוסקים... והשני קראתי בשם שלחן הטהור, המטהר כל ארבע ש"ע מהקלקולים הנשמטים באורח חיים וביורה דעה דפוס אמשטרדאם ובאבן העזר ובחשן משפט דפוס פיורדא... דפוס עלזינוואנגר, שנת] ו'ד'ב'ר'י' פי ח'כ'ם' ח'ן' י'ו'צ'ק' הסכמות: ר' צבי הירש [לעווין], ברלין, ה תשרי תקנ"ד; ר' יוסף [ב"ר פינחס משה] מזאלקווי, חתן המחבר, פוזנא, ו אלול תקנ"ג; ר' משולם [איגרא], פרעשבורג, א של ראש-חודש אלול תקנ"ד; ר' שלמה זלמן ב"ר גומפל עמריך [ניתנה, כנראה, לספר צל"ח על מסכת ביצה. עיין שם]; בית דין הגדול מו"ש בפראג: ר' מיכאל ב"ר זנוויל בכרך, ר' יעקב גינצבורג ור' אלעזר פלעקלש, יב תשרי תקנ"ד; ר' שמואל סג"ל לנדא, בן המחבר, פראג, יב תשרי תקנ"ד; ר' משלם זלמן כהן, פיורדא, ו כסלו תקנ"ד; ר' צבי הירש [באשקא] מזאמוש[ץ], גלוגא, ערב ראש-חודש אלול תקנ"ג; ר' מרדכי בנעט, ניקלשבורג, ב אלול תקנ"ד; ר' משה מינץ, אובן ישן, ז אלול תקנ"ד; ר' יעקב משה ב"ר שאול [לעוונשטאם], אמשטרדם, יח אדר-א תקנ"ד; ר' שמחה בונם כהנא רפאפורט, בונא, יא שבט תקנ"ד; ר' אברהם יהודא ליב [ב"ר מתתיהו] מעזריטש, האג, ד אדר-א תקנ"ד; ר' נח חיים צבי ב"ר אברהם מאיר ברלין, מגנצא, כג טבת תקנ"ד; ר' הירץ ב"ר דוד טעבל משה יעקב שייאר, מגנצא, כד טבת תקנ"ד; ר' פינחס הלוי איש הורוויץ, פראנקפורט דמיין, כ טבת תקנ"ד. עמו חתומים חברי בית דינו: ר' אברהם טריר כהן, ר' זנוויל טרך, ר' מאיר ב"ר זלמן שיף כ"ץ, ר' חיים ב"ר יוזפא גונדרשהיים ור' מנחם מענדלי ב"ר איצק זאמשט [לספר צל"ח על מסכת ביצה]; ר' נתן ב"ר שלמה מאס, פ"פ דמיין, ג טבת תקנ"ד [לספר צל"ח על מסכת ביצה]; ר' אלעזר קאליר, קעלין; ר' ארי' ליב [ב"ר חיים] ברעסלא, ראטרדאם, כו אדר-ב תקנ"ד. אברהם טריר כהן אברהם יהודא ליב [ב"ר מתתיהו] אלעזר פלעקלש אלעזר קאליר ארי' ליב [ב"ר חיים] ברעסלא הירץ ב"ר דוד טעבל משה יעקב שייאר זנוויל טרך חיים ב"ר יוזפא גונדרשהיים יוסף [ב"ר פינחס משה] מזאלקווי יעקב גינצבורג יעקב משה ב"ר שאול [לעוונשטאם] מאיר ב"ר זלמן שיף כ"ץ מיכאל ב"ר זנוויל בכרך מנחם מענדלי ב"ר איצק זאמשט מרדכי בנעט משה מינץ משולם [איגרא] משלם זלמן כהן נח חיים צבי ב"ר אברהם מאיר ברלין נתן ב"ר שלמה מאס פינחס הלוי איש הורוויץ צבי הירש [באשקא] מזאמוש[ץ] צבי הירש [לעווין] שלמה זלמן ב"ר גומפל עמריך שמואל סג"ל לנדא שמחה בונם כהנא רפאפורט
דגול מרבבה - לנדא, יחזקאל בן יהודה, 1713-1793